Firmor som säljer mätinstrument och avskärmande produkter

Sidan uppdaterad 29 juni 2012

 

Strålskyddskärm till bildskärmen

Jorstrålningscentrum säljer strålningsskydd för mobiler

Kalle Maxicom

Elmiljö4all    Ren el till alla

AMA konsult AB: http://amak.dinstudio.se/gallery2_7.html

RTK AB: http://www.rtk.se/RTK_AB.asp

Sammanställning av Jan Boljang: http://eloverkanslig.se/sidor/produkter.htm

Firma som tillverkar  Faradya bur

 

Doktorsavhandling Eva-Rut Lindberg KTH

Byggprojektering för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet:

Eva-Rut Lindberg skriver i sammanfattningen:

Elöverkänslighet är ett officiellt funktionshinder. Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 uppger 3,2 procent av befolkningen i åldrarna mellan 18 och 80 år att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält, vilket motsvarar drygt 200 000 personer. 0,4 procent uppger att de har svåra besvär. Detta motsvarar knappt 30 000 personer som får svåra sjukdomsliknande symptom som exempelvis yrsel, illamående, huvudvärk, sömnproblem och hudbesvär när de vistas i elintensiva miljöer som större delen av befolkningen inte besväras av.

Avhandlingen består dels av teoretiska studier över radiofrekvent strålning och hur denna kan avskärmas, dels av en enkätundersökning för att undersöka hur landets kommuner, försäkringskassekontor och tre landsting bemöter dessa personer.

Genom den arkitektorienterade forskningsmetoden ”research by design” har ett förslag på ett elfritt typhus, som även kan avskärma de högre frekvenserna från den radiofrekventa strålningen, utformats men ännu inte byggts.

Utifrån enkätundersökningen framgår att personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet ytterst sällan får hjälp med den tillgänglighetsanpassning i bostaden de enligt svensk lag har rätt till. Avhandlingen visar på vad som byggtekniskt kan utföras för att förbättra boendemiljön för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet.

Länk till hela avhandlingen

Intressant, Nicola Tesla fick samma symtom som elöverkänsliga. Ja han var väl den första elöverkänsliga personen troligen?

Citat: Den första kända personen som drabbades av symptom som liknar

dagens elöverkänslighet var fysikern Nikola Tesla (1856 – 1943),

vars namn har fått tjänstgöra som enhet för magnetisk

flödestäthet(T). Tesla utvecklade symptom i form av stickande

och brännande hud, krypningar och darrningar i kroppen samt

ljud- och ljusöverkänslighet”

Så här svara SSM och Boverket när det gäller bostadsanpssningsbidrag till personer som blir sjuka av el och mobilstrålning

Svar från SSM: Hej Tommy

Magnetfält som uppkommer i bostäder pga vagabonderande strömmar är i första hand en fråga för kommunen. Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att ge kommunerna tillsynsvägledning, det görs bland annat genom att hålla utbildningar. I dessa utbildningar berättar myndigheten om hur vagabonderande strömmar uppkommer, vilka magnetfält som de kan ge och hur de kan reduceras.

Om vagabonderande strömmar ger upphov till magnetfält i storleksordningen heltals mikrotesla i boendemiljö så är det helt klart värt att undersöka möjligheter att reducera dem eftersom åtgärderna ofta är enkla och kostnaderna relativt låga.

Strålsäkerhetsmyndigheten har en pågående studie för att få bättre överblick över magnetfältsnivåer, inkluderat magnetfält från vagabonderande strömmar, i svenska bostäder. Resultaten kommer troligtvis att presenteras i en rapport före sommaren 2012.

Vänliga hälsningar

Jimmy Estenberg

Jimmy Estenberg
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 42 36
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

_______________________

Boverkets utredning om elsanering förbättrade elöverkänsligas hälsa

Svar från Boverket: Från: Olsson, Erik [mailto:Erik.Olsson@boverket.se]
Skickat: den 2 mars 2012 14:58
Ämne: SV: Elöverkänslighet; Dnr 1254-930/2012

Hej Tommy

Tack för informationen som du har bifogat till dina frågor. Boverket tillhör däremot inte de myndigheter som har till uppgift att bedöma forskningen rörande elkänslighet. Boverket är en teknisk myndighet som i byggregelsammanhang arbetar utifrån bedömningar som Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram angående hälsorisker.

Boverket har dessutom en roll som  tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Boverkets tillsyn riktar sig mot landets kommuner och hur dessa hanterar ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Kommunernas beslut om bostadsanpassningsbidrag överklagas till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. I Boverkets roll som tillsynsmyndighet ingår att informera kommunernas handläggare om gällande rätt. När frågan om bidrag kan beviljas för elsaneringsåtgärder dyker upp så brukar vi säga att elsanering inte har ansetts vara en stödberättigande åtgärd i rättspraxis. Själva lagen om bostadsanpassningsbidrag säger ingenting om elsanering eller andra typer av åtgärder för att anpassa sin bostad. Lagen är mycket allmänt hållen och därför får man gå till rättspraxis, i första hand avgöranden av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna, för att få närmare besked om vilka åtgärder som man kan få bidrag för. Det är i vart fall tre av landets fyra kammarrätter som har prövat frågan om bidrag kan ges till elsanering. Och alla har sagt nej. Högsta förvaltningsdomstolen har inte prövat frågan.

På Boverkets hemsida hittar du mer information i texten ”Handbok för bostadsanpassningsbidrag”, se länk  http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/BAB-2011.pdf.

På hemsidan hittar du även bland annat broschyren ”Magnetfält och hälsorisker”, se länk http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/magnetfalt_och_halsorisker.pdf.

Detta svar har utformats i samråd med juristen Ylva Storm.

Med vänliga hälsningar

Erik Olsson

Strålskyddsskärm till bildskärmen – viktigt att den är jordad

Strålskyddsskärmen jag satt på min bildskärm för att inte bli sjuk av den

Det är viktigt att strålskyddsskärmen till datorn är jordad annars skärmar den inte av tillräckligt. Men man kan undra varför man inte bygger in en ordenligt avskärmning av datorn som är jordad? Då hade man sluppit den höga strålningen från bildskärmen. Folk sitter ju hela dagarna framför sina datorer och av hälsoskäl borde de vara säkra för användarna. Av samma skäl ställdes det krav på säkra maskiner i industrin av arbetsmiljömässiga skäl, men i kontorsmiljön gäller inte samma krav på en bra arbetsmiljö och redskap. En arbetsmaskin som har hög strålning är lika hälsofarlig som en oskyddad arbetsmaskin inom industrin. Det är egentligen ingen skillnad på att bli dödad/skadad av en arbetsmaskin inom tillverkningsindustrin eller att man blir dödad av cancer eller får neurologiska skador som elöverkänslighet av arbetsmaskinen i kontorsmiljö på grund av den elektromagnetiska strålningen. Båda skall bedömas utifrån en arbetsmiljöfråga, men det gör det inte, vilket är ytterst märkligt. TCO och SIF var aktiva i denna fråga på 1990-talet, men nu tycks det har glömts bort?

Min avskärmande baldakin

Min baldakin

Min baldakin

Jag måste sova i denna baldakin för att få vila från strålningen under nätterna. Jag har försökt sova utan baldakinen men känner av strålningen för mycket från 3G-sändaren 2,5 km bort och en sändare 4 km bort, samt grannens DECT-telefon på andra sidan vägen.

Tyget är Swiss Shield Naturell, ett bomullstyg som har invävda metalltrådar i försilvrad koppar. Det skyddar bäst mellan 200 MHz till  1 GHz. Vid högre frekvenser avtar den avskärmande förmåga successivt.

Tyget kostade 1190 kronor per meter inklusive moms (idag kostar det 950 kronor).  Det ligger på 2,5 meters bredd. Jag har själv sytt baldakinen. Med upphängning och tyg kan  kostnaden ligga mellan ungefär 5.000  – 10.000 kronor. Köpa färdig baldakin ligger kostnaden på runt 30.000 kr, liknade den jag själv sytt.

Strålningen har ökat mer och mer och nu måste jag sova med aluminiumfolie runt hela baldakinen. Jag blir deprimerad över att behöva leva så här. Det är som att leva i en bur, i ett fängelse. Det är sjukt att behöva ha det så här i sitt hem, när man kunnat vara frisk och leva ett normalt liv. Det har sedan 2003 bara blivit värre och värre .Jag har även varit tvungen att klä väggarna med aluminiumfolie och hänga för dubbla avskärmande gardiner för fönstren där strålningen är som starkast. Jag har även hängt avskärmande tyg på väggen i ena rummet  Så här lever man nu.

DSCN4921

2017 isolerade jag hela huset med avskärmande isolering. Dubbla lager 99 % rent aluminiumskikt. Jag var lite osäker på hur det skulle bli, det finns risk för stående vågor och att miljön istället blir sämre. Man måste också ha ett mätinstrument, för att se var det läcker in strålningen. Att det är betydligt bättre inne framgår tydligt. Om strålningen är hög ute är det alltid bättre inomhus. Avskärmningen skyddar inte mot vissa militära sändarsystem. Endast tjockt lager avskärmning dämpar något.

_DSC0122 Nu ser det ut så här år 2017. Isolerade hela rummet. Har problem med tre radiosignaler som går diagonalt genom huset.  Sändaren sitter väldigt nära mig, eftersom det bara är 4 meter mellan loberna. Men jag vet inte var. Jag kan följa en stråle genom skogen norrut, då strålarna går längs marknivå, men vertikalt. Hela mitt hus träffas från marknivå upp till taknivå av tre strålar, en i varje hörn och en i mitten.

 

 

 DSCN6905

DSCN6903