Skrivet 2002 – ”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats – -”

Galleri

Publicerad: 2002-04-29 Artikel av Jon Weman Ju mer vi är tillsammans  Sören Gyll, nu boss för Svenskt Näringsliv, satsar inga särskilda kampanjpengar på en borgerlig valseger i höst. Men utanför mediernas strålkastarljus jobbar man på andra sätt. Jon Weman om … Läs mer

JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en … Läs mer

Oberoende forskning är bara ett skendrag – Ny Teknik strålforskare kringår avtal

Oberoende forskning är bara ett skendrag

”KI-forskarna Anders Ahlbom och Maria Feychting,  driver den svenska delen av mobilforskningsprojektet Cosmos. Anders Ahlboms integritet som forskare blev i fjol ifrågasatt av en arbetsgrupp i FN:s cancerforskningsorgan IARC. Maria Feychting är ensam i Icnirps kommission om att få forskningsmedel från telekom¬industrin. Övriga Icnirp-ledamöter har inga eller få industrikopplingar

(Uppdaterad version) Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, KI, blev nyligen vice ordförande i kommissionen Icnirp, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, som sätter gränsvärden för mobilstrålning och andra elektromagnetiska fält.
Samtidigt finansierar hon delvis sin forskning kring hälsorisker och mobiltelefoni via telekomindustrin, vilket hon öppet redovisar i sin jävsdeklaration till Icnirp. Telia Sonera, Ericsson och Telenor bidrar med 50 procent av kostnaden för den svenska delen av forskningsprojektet Cosmos (med över 50 000 mobilabonnenter), hittills cirka 7 miljoner kronor.
Maria Feychting ser ingen konflikt i att leda Icnirps verksamhet samtidigt som hon får industrimedel.”

Text Monica Kleja

Svar från FAS Industrilobbyisten Anders Ahlbom får sitta kvar och bedömma riskerna med mobiltelefonin trots att han blev entledigad från WHO

Galleri

Anders Ahlbom har uppdraget som ni kan se i svaret från Erland Hjelmqvist, längs ner att granska forskningen kring elöverkänslighet. Under de senaste åren har de endast behandlat forskning på hjärntumörer av mobiltelefoner. Någon forskning på elöverkänslighet har inte skett … Läs mer

Mobillobbyisten Anders Ahlbom raserar de sista resterna av förtroendet för FAS och SSM

2011-08-04

Eftersom FAS e-postadress är skyddad kan jag inte skicka detta brev som kopia till regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten samt ej heller till mig själv som bevis för att jag skickat denna förfrågan till FAS, därför vill jag meddela att jag ställt frågor till FAS angående professor Anders Ahlboms intressekonflikt med mobilindustrin. Detta meddelande skall diarieföras.

Jag begär att får svar på om ni inom FAS tänker granska Anders Ahlbom eftersom han har entledigades från WHO:s arbetsgrupp IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Av samma skäl sade Anders Ahlbom upp sig själv från sin post i SSM:s vetenskapliga råd för att, vad jag förstår, slippa bli granskad i sin intressekonflikt med mobilindustrin.
Nu undrar jag om Anders Ahlbom sagt upp sig från sin tjänst inom FAS eftersom han även här måste betraktas som jävig alternativt företrädare för mobilindustrin? I annat fall ställer jag krav på att FAS granska Ahlboms intressekonflikt med mobilindustrin, av följande orsak:

En person som skäligen är misstänk att företräder mobilindustrin och är lobbyist för mobilindustrin är att betrakta som jävig och kan omöjligen sitta kvar i arbetsgruppen inom FAS som granskar forskningen kring hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet.

Mobiltelefonins och de trådlösa nätverkens pulsmodulerade elektromagnetiska strålning är en storskalig miljöfarlig verksamhet som påverkar och riskerar att skada hela befolkningens hälsa då det är väl känt att mikrovågsstrålning ger skadliga biologiska effekter. Av den anledningen bör det anses vara en brottslig handling att dölja hälsoriskerna för allmänheten, då allmänheten saknar möjligheter att välja bort denna extremt höga strålning i sin livsmiljö.

Det är regeringen som har det yttersta ansvaret för denna storskaliga industriverksamhet och har därför ansvaret att ge myndigheterna uppdraget att jäviga personer, industrilobbyister inom berörda ansvariga myndigheter som FAS, SSM och Socialstyrelsen, inte får ges möjligheter att företräda industrin och därigenom föra allmänheten bakom ljuset gällande riskerna med denna strålning.

Denna industriverksamhet gällande den nya teknikens trådlösa nätverk är inte begränsad till en liten grupp utan hela befolkningen så ock våra barn är utsatta för strålningen. Med andra ord, det åligger ansvariga myndigheter, politiker och mobilindustrin samt regeringen att inte utsätta en hel nations befolkning för skaderisk. Eftersom strålningen berör alla är detta ett brott mot både mot mänskliga rättigheter och att medvetet skada människors liv och hälsa enligt brottsbalken 3 kapitlet 7§.

Jag kräver att Anders Ahlbom granskas, samt även Ahlboms nära kollega Maria Feychting som ljuger folket rätt upp i ansiktet, genom att förneka att barn inte (ICNIRP) är känsligare för strålningen och som förnekar de forskningsresultat som visar på uppenbara risker med denna strålning.

Det är samma strategi nu mot befolkningen som mot dem som utsattes för asbests, där man undanhöll riskerna för arbetstagarna så att dessa inte skyddade sin hälsa. Och de som engagerade sig i arbetsmiljöproblemet blev ”utkastade”. Situationen är exakt densamma gällande mobilindustrins verksamhet men detta är inte bara ett arbetsmiljöproblem, det är ett gigantiskt allomfattande risktagande som gäller hela befolkningens hälsa och livsmiljö. Denna handling är inte överensstämmande med Miljöbalkens syfte, ”Att arbeta för ett uthålligt samhälle” ej heller överensstämmande med att arbeta för ”en säker strålmiljö”, vilket är SSM:s uppdrag. Eller har regeringen lagt hela miljöbalken på hyllan till förmån för industrins hänsynslösa rovdrift på människa och miljö?

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar miljöenhet

Hade inte Anders Ahlbom lämnat bolaget och vart tog hans bror Gunnar Ahlbom vägen?

Gunnar Ahlbom var ordförande i bolaget men nu är alla borta utom Anders Ahlbom

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med public affairs och corporate communication inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med marknadsföring och produkter inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Näringsgrensindelning SNI
70220 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
64993 – Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Funktioner/befattningar
Styrelse: Ahlbom, Nils Anders, 64 år, Styrelseledamot
, Styrelseledamot
, Ordförande
, Styrelsesuppleant
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten
Revisor: Andreasson, Lars-Åke, 47 år, Revisor
Bokslutsposter
Det finns inga bokslut tillgängligt för detta bolag
Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget bildat: 2010-05-03
Bolaget registrerat: 2010-05-18
Registreringsdatum: 2010-08-31
Bolagsordning: 2010-07-01
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag:
Koncernmoder:
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare

Myndigheten accepterar Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad som ordförande i vetenskapligt råd

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.

Vilket betyder att de inte kommer att utreda den intressekonflikt som ledde till att han även entledigades från IARC inom WHO. Professor Anders Ahlbom har suttit som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd samtidigt som han varit styrelseledamot i sin bror Gunnar Ahlboms företag som lobbade för mobilindustrin i EU. Under 7 års tid har han även tilldelat sig själv, sina egna projekt, hela anslaget för forskning inom elektromagnetiska fällt och därmed stoppat all annan relevant forskning kring hälsoeffekterna av mobilstrålningen. Det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten inte ställer krav på utredning av Anders Ahlbom, vilket lukta korruption lång väg. Det finns uppenbarligen skäl att även granska SSM hur de handlägger riskerna med mobilstrålningen då det trots kunskapen om långtidseffekterna underlåter att skydda särskilt barnen genom att förbjuda trådlöst i skolorna. Men också skydda hela befolkningen eftersom SSM:s uppdrag är att arbeta för en  Säker Strålmiljö enligt Miljöbalken

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Myndigheten-accepterar-Anders-Ahlboms-begaran-om-att-bli-entledigad-som-ordforande-i-vetenskapligt-rad/

Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.

– Det är mycket tråkigt att Anders Ahlbom väljer att avgå som ordförande, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Anders Ahlbom har varit till stor nytta för myndigheten och det vetenskapliga rådet. Vi har förståelse för hans beslut och har accepterat hans begäran.

Professor Anders Ahlbom har varit ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält sedan rådet bildades för snart tio år sedan.

– Vi är mycket nöjda med det arbete som Anders Ahlbom har gjort i det vetenskapliga rådet och har fullt förtroende för hans vetenskapliga kompetens, säger Hélène Asp.

Myndigheten har i och med detta avbrutit den utredning om misstanke om intressekonflikt som pågått. Utredningen inleddes i och med att Anders Ahlbom entledigades av WHO:s cancerforskningsorgan IARC i samband med ett möte den 24-31 maj 2011. Mötets syfte var att utvärdera om det finns någon cancerrisk kopplat till elektromagnetiska fält.

Ytterligare information:
Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via pressjouren 08-799 40 20.

Mobilstrålning oroar utländsk expertis

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/experter-varnar-for-stralning_6205939.svd

29 maj 2011

Svenska myndigheter tonar ner riskerna

Svenska myndigheter har på inrådan av mobilstrålnings- experten Anders Ahlbom som granskas för intressekonflikt tonat ned riskerna med strålning. Andra länder går ut hårdare med råd som att använda handsfree och undvika kroppskontakt. Flera tongivande utländska forskare som SvD varit i kontakt med manar nu till försiktighet.

–Teknologin utvecklas mycket snabbare än vår kunskap om hur den påverkar oss biologiskt. Vi befinner oss fortfarande i en gråzon kunskapsmässigt men det finns indikationer på tänkbara risker. De är tillräckligt tydliga för att vi ska tända den röda varningslampan, säger Siegal Zadetski som är professor vid det Gertner-institutet vid Tel Avivs universitet.

När den hittills största studien kring mobilstrålning och cancer, den så kallade interphone-studien, presenterades förra året var budskapet som gick ut i svenska medier tvärtom att resultaten slutgiltigt bevisade att det var ofarligt att prata i mobiltelefon. Studien hade genomförts i 13 länder och den svenske delen leddes av Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet. I gruppen ingick också Anders Ahlbom, som nu alltså stängts av från en WHO-konferens på grund av kopplingar till telekombranschen.

I studien såg man ingen totalt ökad risk men i den grupp som använde telefonen mest steg risken. Den svenska tolkningen var att detta berodde på felrapportering medan forskare i flera andra länder menade att det var en verklig ökning. Den officiella slutsatsen i WHO-rapporten var dock att det inte gick att säga att mobiltelefonanvändning ökade risken för cancer.

Siegal Zadetski betonar att bara 11 procent av de som ingick i interphone-studien hade använt mobiltelefon i mer än tio år och ingen i mer än 12 år då data samlades in i början på 2000-talet.

–Idag pratar människor mycket mer i mobiltelefon och får i sig en betydligt högre dos än de personer som studerades. Den enormt utbredda användningen och det faktum att vi vet så väldigt lite om riskerna gör att vi måste vara försiktiga, och det gäller särskilt barn som vi vet är extra känsliga.

Hon är inte ensam om tolkningen. Tillsammans med en annan ledande forskare som SvD också varit i kontakt med, fransyskan Elisabeth Cardis som var projektledare för interphone-studien, skrev hon nyligen en artikel där de tolkade resultaten från studien. Deras slutsats var att resultaten visar exakt det som kan förväntas om mobilstrålning orsakar cancer i en studie som sker under så kort tid som tio år, nämligen en liten ökad risk bland de största användarna.

Som central deltagare i den pågående WHO-konferensen har dock Elisabet Cardis förbundit sig att inte ge kommentarer till medierna förrän i den här veckan.

I likhet med Siegal Zadetski har hon dock efterlyst politiska åtgärder för att minska exponeringen.

–Vi ska fortsätta att använda mobiltelefoner, säger Siegal Zadetski. Men innan oklarheterna är utredda bör man använda handsfree och undvika att ha kroppskontakt med telefonen. Man bör även minska exponeringen i skolmiljöer. Allt detta är fullt genomförbart och rekommenderas redan av israeliska myndigheter.

På Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM, hemsida står det att forskningen visar på möjliga hälsorisker med mobiltelefoner och de ger rådet att använda handsfree. Men det var inte budskapet som kommunicerades till svenska medier efter interphone-rapporten.

–Man kan absolut diskutera om vi borde göra mer för att få ut budskapet om försiktighet på ett bättre sätt, säger Lars Mjönäs på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Så skrev medierna

DN maj 2010: ”Forskarna kunde helt enkelt inte se i sitt stora material att folk som talar i mobiltelefon skulle ha mer hjärntumörer än andra.”

TT maj 2010: ”Det finns ingen ökad risk för två typer av hjärntumör hos personer som använt mobiltelefon regelbundet i tio år, slår en efterlängtad – och omtvistad – vetenskaplig studie fast.”

Aftonbladet maj 2010: ”Mobiler ofarliga – för alla vuxna”.

SR Ekot maj 2010: ”Strålning från bland annat mobiltelefoner och trådlösa nätverk är inte farligt för hälsan.”

Flera medier, bland andra SvD, rapporterade också om att forskarna inte var eniga i resultaten.

Henrik Ennart

Anders Ahlbom avslöjas som lobbyist för mobilindustrin. Här är beviset utdrag från Ratsit

Anders Ahlbom ingår i sin brors bolag  Gunnar Ahlbom AB som arbetar med att lobba för telekomindustrin i EU: ”Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med public affairs och corporate communication inom telekommunikationer,  förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare, samt därmed förenlig verksamhet”. Organisationsnummer: 556808-6374

Efter min upptäckt uteslöts Ahlbom i maj 2011 av WHO på grund av intressekonflikten till mobilindustrin

Låg risk att mobilen orsakar hjärntumör

Anders Ahlbom

Anders Ahlbom

Anders Ahlbom, februari 2011: ”Sannolikheten för att strålning från mobiltelefoner orsakar hjärntumörer är låg”, påstår Anders Ahlbom.

Om Interphonstudien Professor Lennart Hardells blogg: lennarthardell WHO-studie bekräftar svensk forskning: ”Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör Dagens normalanvändare av mobiltelefoner utsätter sig för en ökad risk att drabbas av elakartad hjärntumör (gliom). När WHO-studien Interphone publicerade detta resultat i maj var tolkningen försiktig och man förordade ”mer forskning” för att bekräfta resultaten. Man bortsåg då från de resultat som gruppen vid Örebro Universitetssjukhus redovisat tidigare och som kritiserats för att ha visat högre risker än övriga studier”.

Anders Ahlbom fortsätter: Det finns heller inte mycket som talar för att begreppet elöverkänslighet över huvud taget har någon vetenskaplig relevans.

(Min kommentar: Nej inte om man hänvisar till industrins tillrättalagda forskning dessa provokationsstudier vars metodik är helt ovetenskaplig och borde inte godkännas som metodik. Men oavsett vetenskapen, är det verkligheten som är sanningen 9 miljoner tyskar kan inte ha fel inte heller alla de elöverkänsliga som finns i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Kina, USA, Danmark ja i hela världen där man byggt ut digital trådlös kommunikation. Ohälsan ökar i form av elöverkänslighet, hjärntumörer, sömnproblem och psykisk ohälsa.)

(Min kommentar: Jag visar i Försäkringskassans diagram här hur ohälsan ökar när GSM och 3G systemen byggs ut det är väldigt tydligt.)

Det menar professor Anders Ahlbom som kontinuerligt följer forskningen om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält.

(Min kommentar: Den här årliga FAS-rapporten  gällande elöverkänslighet har bara presenterat  forskning på mobiltelefons hjärntumörer och det är inte elöverkänslighet)

(Min kommentar: Om jag inte minns helt fel så har inte FAS givit några anslag efter 2000 till forskning på elöverkänslighet. Ahlbom själv har sett till att stoppa all forskning på elöverkänslighet.)

Sedan åtta år tillbaka har FAS regeringens uppdrag att bevaka vad som händer på det här området. Uppdraget utförs av en forskargrupp under ledning av Anders Ahlbom, som till vardags är chef för Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet i Solna.

( Min kommentar: Och på så sätt har han kunnat stoppa all forskning på elöverkänslighet.)

Skälet till att den här forskningen bedrivs är inte en biologiskt grundad hypotes om hälsorisker, utan att det rör sig om en ny teknik som sprids till praktiskt taget alla människor på hela jorden och att det finns en allmän oro om vad som händer när man utsätts för elektromagnetiska fält, förklarar Anders Ahlbom.

(Min kommentar: Det finns inte en allmän oro, folk blir bevisligen sjuka av strålningen från sändarna bara i Tyskland har 9 miljoner problem,  hur många vi är i Sverige vet vi inte men det finns elöverkänsliga i hela världen idag. Se mitt  diagram som visar hur ohälsotalet ökar när man bygger ut den digitala trådlösa tekniken.)

– Vi har ingen anledning att tro att det skulle finnas några risker, men om det skulle vara så vill man ju upptäcka dem så snabbt som möjligt.

(Min kommentar: Eftersom det finns en beprövad erfarenhet sedan minst 80 år tillbaka att radiofrekvent strålning ger hälsoproblem och att  så a många blivit sjuka av strålningen så finns det skäl att befara att vår unga generation kan skadas allvarligt, Kan vuxna bli sjuka så kan barn bli sjuka.)

Nyligen publicerade FAS den åttonde årsrapporten, där gruppen bland annat har granskat forskningsläget när det gäller sambandet mellan mobiltelefoni och hjärntumörer. Rapporten, Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält, kan antingen laddas ned som en pdf-fil eller beställas från www.fas.se/bokhandel.

(Min kommentar: Det finns ingen ny forskning på elöverkänslighet det som rapporteras är gammal skåpmat.)

Där är vi nu rätt säkra på att det inte finns något samband, åtminstone inte efter 10–12 års användning. För längre tider än så finns begränsat med data. Dessutom finns det områden som inte studerats ännu, till exempel när det gäller mobiltelefoni bland barn och ungdomar. Det finns dock inga skäl att tro att det föreligger några risker där heller, säger Anders Ahlbom.

(Min kommentar: Återkommer närmre om detta påstående som är  lögn)

Trots dessa glädjande besked är det inte alltid som forskarnas rön möts av positiva reaktioner.

– Jag är väldigt nöjd med att vi inte hittar några risker. Alla borde vara lyckliga över det, men det finns alltid en grupp som blir missnöjda och tror att vi döljer något, säger han.

(Min kommentar: Hade det varit sant hade jag varit den första att jubla och lagt detta engagemang åt sidan för att göra nått roligare).

Forskarna i stort sett överens

Anders Ahlboms grupp har alltså haft det här regeringsuppdraget i åtta år, men forskningen om effekter av att utsättas för elektromagnetiska fält är äldre än så. För drygt tjugo år sedan var forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält ett mycket omstritt forskningsområde.

(Min kommentar: Forskarna är inte alls överens. Bara i Sverige finns Lennart Hardell, Salfordgruppen, Igor Belyaev, några forskare knutna till Sverige som sett mycket allvarliga biologisk påverkan av mobilstrålningen.)

Då handlade det mycket om strålning från bildskärmar och om magnetfält kring kraftledningar och det fanns stora motsättningar mellan etablerade forskare. Idag handlar det mest om elektromagnetiska fält och mobiltelefoni och där råder det hygglig samstämmighet mellan forskarna, enligt Anders Ahlbom.

(Min kommentar: Man fann visst hög strålning vid vissa bildskärmar, en strålning som var så hög att kvicksilverångan ökade från amalgamplomberna (Arbetsmiljöfonden: Effekter på amalgam orsakade av magnetfält från bildskärmar 1524) så plomberna sprack sönder. Och vi kan tacka fackföreningarna TCO och SIF som uppmärksammade detta då ett stort antal av deras medlemmar blev skadade av bildskärmarna. Fackföreningarna ställde därför krav på lågstrålande bildskärmar som TCO-märktes.)

Ahlbom: Även om det aldrig kom fram vetenskapliga bevis för att bildskärmsstrålningen var hälsofarlig ledde debatten till att tillverkarna tog fram tekniska lösningar som gjorde att exponeringen – och därmed det eventuella problemet – försvann. På liknande sätt kan magnetfält kring kraftledningar begränsas på teknisk väg. För mobiltelefonin har utvecklingen av bland annat hands-free haft motsvarande effekt.

(Min kommentar: Att det inte kom fram vetenskapliga bevis att folk blev skadade av  bildskärmarna berodde på att man stoppade fortsatt forskning. Istället  fick  ansvariga väldigt bråttom att tysta ner denna arbetsskada. Det var nämligen väldigt många som blev bildskärmsskadade och man ville slippa ge dessa människor, som fick ett livslångt handikapp, någon  arbetsskadeersättning.)

Ahlbom: Inget talar för elöverkänslighet

(Min kommentar: Jag förstår att de nu vill tysta ner denna strålskada så att industrin skall slippa riskera skadeståndskrav)

Ahlbom: Men det är inte bara risken för cancer eller andra allvarliga sjukdomar som oroat användarna. Många har klagat över symtom som huvudvärk och trötthet vid till exempel bildskärmsarbete. Dessa besvär brukar beskrivas som elöverkänslighet. Inte heller där har forskarna funnit något belägg för ett samband.

(Min kommentar: Anders Ahlbom vet väldigt lite om elöverkänslighet förstår jag när jag läser detta, så enkelt är det inte folk fick andra mycket allvarliga neurologiska /medicinska störningar som koordinationsproblem, ögonproblem, yrsel, muskelvärk, sveda i huden och svåra hudskador.)

– Det finns väldigt lite som tyder på att begreppet elöverkänslighet existerar. Många forskare talar om en ”nocebo-effekt”, alltså en effekt som uppstår på grund av negativ förväntan. Det verkar vara en fullt möjlig förklaring, säger Anders Ahlbom.

(Min kommentar: Nocebo-effekt detta hittade dom på för att bortförklara vissa resultat som inte gynnade industrins intresse återkommer mer om detta)

Ahlbom: Forskningen har alltså pågått länge och man har inte funnit några belägg för hälsorisker eller elöverkänslighet. Frågan är om man då verkligen behöver fortsätta med denna forskning.

(Min kommentar: Eftersom jag har alla ansökningar till FAS från 1994 fram till 2007 så kan jag svart på vitt redovisa att Ahlbom ljuger här också. Man stoppade all relevant medicinsk forskning)

– Många frågar sig det, men vi tycker nog att det här är så viktigt och berör så många att man bör följa det ytterligare en tid. Om forskarna skulle ha missat något är det allvarligt om man upptäcker det för sent, säger Anders Ahlbom.

Exponering i den allmänna miljön

I de årliga rapporterna uppmärksammar forskargruppen de viktigaste vetenskapliga framstegen inom området som gjorts under det senaste året. I  2010 års rapport lyfts framför allt två studier fram.

Den ena är från det schweiziska nationella forskningsprogrammet och sammanfattar relevanta resultat av exponering i den allmänna miljön.

– Den studien ger för första gången en bra beskrivning av vad det finns för källor till elektromagnetiska fält i den allmänna miljön och varifrån folk får sin huvudsakliga exponering utöver från den egna mobiltelefonen. Det handlar framför allt om basstationer och trådlösa telefoner, säger Anders Ahlbom.

Jämfört med den exponering som sker från den egna mobiltelefonen är dock nivåerna från dessa källor väldigt låga.

– Här vill jag ändå efterlysa mer systematiska undersökningar, till exempel genom att man fäster en exposimeter – ett slags mätinstrument – på representativa urval av individer för att mäta vilka doser man får i sig under till exempel en vecka. Detta har saknats, men nu börjar det komma i liten skala, säger Anders Ahlbom.

Ledande forskare ska ge svar

Det andra som lyfts fram i rapporten är den stora så kallade Interphone-studien om eventuell risk för hjärntumör vid mobiltelefonianvändning. Denna bekräftar alltså vad tidigare rapporter sagt, nämligen att det inte finns anledning till oro.

Det hindrar inte att just denna fråga sannolikt blir en av de dominerande även under 2011. I maj kommer nämligen världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsinstitut IARC att samla ledande forskare för att försöka få fram ett slutgiltigt besked i frågan om mobiltelefoni kan vara cancerframkallande eller inte.

– Det finns fem svar att välja på, säger Anders Ahlbom. De kan säga att strålningen är cancerframkallande, att den troligen är cancerframkallande, att den möjligen är cancerframkallande, att den inte är cancerframkallande eller att det inte går att ge ett säkert svar.

Det skulle alltså innebära att forskningen på området måste fortsätta trots att indikationer på skadlig påverkan saknas?

– Ja, och detta är en intressant fråga i sig: När kan vi med säkerhet säga att det inte finns någon risk?

Hur länge kan vi leva?

För egen del har Anders Ahlbom allt mer börjat ägna sig åt en fråga som han tycker blivit allt intressantare. Det gäller den demografiska utvecklingen och hur samhället kommer att påverkas av att vi får allt fler äldre.

Hur länge kan livslängden och medellivslängden fortsätta öka, frågar han sig. Det finns ingenting som nu tyder på att det finns något stopp. Och vad betyder det att allt fler människor lever allt längre? Blir det verkligen en enorm belastning på sjukvården? Det är inte säkert för dagens gamlingar är mycket friskare.

Enligt Anders Ahlbom är demografin ett eftersatt område inom forskningen.

– Befolkningen är ju landets viktigaste resurs. Därför borde de här frågorna ha en större plats i svensk forskning, säger han.

Text och bild: Bengt Rolfer

Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget bildat: 2010-05-03
Bolaget registrerat: 2010-05-18
Registreringsdatum: 2010-08-31
Bolagsordning: 2010-07-01
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag:
Koncernmoder:
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare
Verksamhet/Ändamål
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med public affairs och corporate communication inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med marknadsföring och produkter inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Näringsgrensindelning SNI
70220 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
64993 – Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Funktioner/befattningar
Styrelse: Ahlbom, Nils Anders, 63 år, Styrelseledamot
, Styrelseledamot
, Ordförande
, Styrelsesuppleant
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten
Revisor: Andreasson, Lars-Åke, 46 år, Revisor
Bokslutsposter
Det finns inga bokslut tillgängligt för detta bolag
Kreditinformation visas endast vid aktivering av betaltjänst Anmärkningskontroll, Medium och Large. Ta alltid en kreditupplysning innan du genomför en affär, ingår avtal eller anställer någon. Det kan spara dig mycket bekymmer!
Rating:
Limit*:
Betalningsanmärkningar JA/NEJ:
Datum senaste betalningsanmärkning:
Antal anmärkningar:
Summa anmärkningar:
Specificering av de 5 senaste anmärkningarna:
Antal ansökningar:
Summa ansökningar:
Specificering av de 5 senaste ansökningarna:
Summa skuldsaldo:
Datum skuldsaldo:
Utmätning status:
* Finns endast för aktiebolag
Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget bildat: 2010-05-03
Bolaget registrerat: 2010-05-18
Registreringsdatum: 2010-08-31
Bolagsordning: 2010-07-01
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag:
Koncernmoder:
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare
Verksamhet/Ändamål
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med public affairs och corporate communication inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med marknadsföring och produkter inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Näringsgrensindelning SNI
70220 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
64993 – Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Funktioner/befattningar
Styrelse: Ahlbom, Nils Anders, 63 år, Styrelseledamot
, Styrelseledamot
, Ordförande
, Styrelsesuppleant
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten
Revisor: Andreasson, Lars-Åke, 46 år, Revisor
Bokslutsposter
Det finns inga bokslut tillgängligt för detta bolag