Skrivet 2002 – ”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats – -”

Galleri

Publicerad: 2002-04-29 Artikel av Jon Weman Ju mer vi är tillsammans  Sören Gyll, nu boss för Svenskt Näringsliv, satsar inga särskilda kampanjpengar på en borgerlig valseger i höst. Men utanför mediernas strålkastarljus jobbar man på andra sätt. Jon Weman om … Läs mer

JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en … Läs mer

Oberoende forskning är bara ett skendrag – Ny Teknik strålforskare kringår avtal

Oberoende forskning är bara ett skendrag

”KI-forskarna Anders Ahlbom och Maria Feychting,  driver den svenska delen av mobilforskningsprojektet Cosmos. Anders Ahlboms integritet som forskare blev i fjol ifrågasatt av en arbetsgrupp i FN:s cancerforskningsorgan IARC. Maria Feychting är ensam i Icnirps kommission om att få forskningsmedel från telekom¬industrin. Övriga Icnirp-ledamöter har inga eller få industrikopplingar

(Uppdaterad version) Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, KI, blev nyligen vice ordförande i kommissionen Icnirp, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, som sätter gränsvärden för mobilstrålning och andra elektromagnetiska fält.
Samtidigt finansierar hon delvis sin forskning kring hälsorisker och mobiltelefoni via telekomindustrin, vilket hon öppet redovisar i sin jävsdeklaration till Icnirp. Telia Sonera, Ericsson och Telenor bidrar med 50 procent av kostnaden för den svenska delen av forskningsprojektet Cosmos (med över 50 000 mobilabonnenter), hittills cirka 7 miljoner kronor.
Maria Feychting ser ingen konflikt i att leda Icnirps verksamhet samtidigt som hon får industrimedel.”

Text Monica Kleja

Svar från FAS Industrilobbyisten Anders Ahlbom får sitta kvar och bedömma riskerna med mobiltelefonin trots att han blev entledigad från WHO

Galleri

Anders Ahlbom har uppdraget som ni kan se i svaret från Erland Hjelmqvist, längs ner att granska forskningen kring elöverkänslighet. Under de senaste åren har de endast behandlat forskning på hjärntumörer av mobiltelefoner. Någon forskning på elöverkänslighet har inte skett … Läs mer

Mobillobbyisten Anders Ahlbom raserar de sista resterna av förtroendet för FAS och SSM

2011-08-04

Eftersom FAS e-postadress är skyddad kan jag inte skicka detta brev som kopia till regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten samt ej heller till mig själv som bevis för att jag skickat denna förfrågan till FAS, därför vill jag meddela att jag ställt frågor till FAS angående professor Anders Ahlboms intressekonflikt med mobilindustrin. Detta meddelande skall diarieföras.

Jag begär att får svar på om ni inom FAS tänker granska Anders Ahlbom eftersom han har entledigades från WHO:s arbetsgrupp IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Av samma skäl sade Anders Ahlbom upp sig själv från sin post i SSM:s vetenskapliga råd för att, vad jag förstår, slippa bli granskad i sin intressekonflikt med mobilindustrin.
Nu undrar jag om Anders Ahlbom sagt upp sig från sin tjänst inom FAS eftersom han även här måste betraktas som jävig alternativt företrädare för mobilindustrin? I annat fall ställer jag krav på att FAS granska Ahlboms intressekonflikt med mobilindustrin, av följande orsak:

En person som skäligen är misstänk att företräder mobilindustrin och är lobbyist för mobilindustrin är att betrakta som jävig och kan omöjligen sitta kvar i arbetsgruppen inom FAS som granskar forskningen kring hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet.

Mobiltelefonins och de trådlösa nätverkens pulsmodulerade elektromagnetiska strålning är en storskalig miljöfarlig verksamhet som påverkar och riskerar att skada hela befolkningens hälsa då det är väl känt att mikrovågsstrålning ger skadliga biologiska effekter. Av den anledningen bör det anses vara en brottslig handling att dölja hälsoriskerna för allmänheten, då allmänheten saknar möjligheter att välja bort denna extremt höga strålning i sin livsmiljö.

Det är regeringen som har det yttersta ansvaret för denna storskaliga industriverksamhet och har därför ansvaret att ge myndigheterna uppdraget att jäviga personer, industrilobbyister inom berörda ansvariga myndigheter som FAS, SSM och Socialstyrelsen, inte får ges möjligheter att företräda industrin och därigenom föra allmänheten bakom ljuset gällande riskerna med denna strålning.

Denna industriverksamhet gällande den nya teknikens trådlösa nätverk är inte begränsad till en liten grupp utan hela befolkningen så ock våra barn är utsatta för strålningen. Med andra ord, det åligger ansvariga myndigheter, politiker och mobilindustrin samt regeringen att inte utsätta en hel nations befolkning för skaderisk. Eftersom strålningen berör alla är detta ett brott mot både mot mänskliga rättigheter och att medvetet skada människors liv och hälsa enligt brottsbalken 3 kapitlet 7§.

Jag kräver att Anders Ahlbom granskas, samt även Ahlboms nära kollega Maria Feychting som ljuger folket rätt upp i ansiktet, genom att förneka att barn inte (ICNIRP) är känsligare för strålningen och som förnekar de forskningsresultat som visar på uppenbara risker med denna strålning.

Det är samma strategi nu mot befolkningen som mot dem som utsattes för asbests, där man undanhöll riskerna för arbetstagarna så att dessa inte skyddade sin hälsa. Och de som engagerade sig i arbetsmiljöproblemet blev ”utkastade”. Situationen är exakt densamma gällande mobilindustrins verksamhet men detta är inte bara ett arbetsmiljöproblem, det är ett gigantiskt allomfattande risktagande som gäller hela befolkningens hälsa och livsmiljö. Denna handling är inte överensstämmande med Miljöbalkens syfte, ”Att arbeta för ett uthålligt samhälle” ej heller överensstämmande med att arbeta för ”en säker strålmiljö”, vilket är SSM:s uppdrag. Eller har regeringen lagt hela miljöbalken på hyllan till förmån för industrins hänsynslösa rovdrift på människa och miljö?

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar miljöenhet

Hade inte Anders Ahlbom lämnat bolaget och vart tog hans bror Gunnar Ahlbom vägen?

Gunnar Ahlbom var ordförande i bolaget men nu är alla borta utom Anders Ahlbom

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med public affairs och corporate communication inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, stöd med marknadsföring och produkter inom telekommunikationer, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Näringsgrensindelning SNI
70220 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
64993 – Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Funktioner/befattningar
Styrelse: Ahlbom, Nils Anders, 64 år, Styrelseledamot
, Styrelseledamot
, Ordförande
, Styrelsesuppleant
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten
Revisor: Andreasson, Lars-Åke, 47 år, Revisor
Bokslutsposter
Det finns inga bokslut tillgängligt för detta bolag
Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget bildat: 2010-05-03
Bolaget registrerat: 2010-05-18
Registreringsdatum: 2010-08-31
Bolagsordning: 2010-07-01
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag:
Koncernmoder:
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare

Myndigheten accepterar Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad som ordförande i vetenskapligt råd

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.

Vilket betyder att de inte kommer att utreda den intressekonflikt som ledde till att han även entledigades från IARC inom WHO. Professor Anders Ahlbom har suttit som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd samtidigt som han varit styrelseledamot i sin bror Gunnar Ahlboms företag som lobbade för mobilindustrin i EU. Under 7 års tid har han även tilldelat sig själv, sina egna projekt, hela anslaget för forskning inom elektromagnetiska fällt och därmed stoppat all annan relevant forskning kring hälsoeffekterna av mobilstrålningen. Det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten inte ställer krav på utredning av Anders Ahlbom, vilket lukta korruption lång väg. Det finns uppenbarligen skäl att även granska SSM hur de handlägger riskerna med mobilstrålningen då det trots kunskapen om långtidseffekterna underlåter att skydda särskilt barnen genom att förbjuda trådlöst i skolorna. Men också skydda hela befolkningen eftersom SSM:s uppdrag är att arbeta för en  Säker Strålmiljö enligt Miljöbalken

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Myndigheten-accepterar-Anders-Ahlboms-begaran-om-att-bli-entledigad-som-ordforande-i-vetenskapligt-rad/

Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.

– Det är mycket tråkigt att Anders Ahlbom väljer att avgå som ordförande, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Anders Ahlbom har varit till stor nytta för myndigheten och det vetenskapliga rådet. Vi har förståelse för hans beslut och har accepterat hans begäran.

Professor Anders Ahlbom har varit ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält sedan rådet bildades för snart tio år sedan.

– Vi är mycket nöjda med det arbete som Anders Ahlbom har gjort i det vetenskapliga rådet och har fullt förtroende för hans vetenskapliga kompetens, säger Hélène Asp.

Myndigheten har i och med detta avbrutit den utredning om misstanke om intressekonflikt som pågått. Utredningen inleddes i och med att Anders Ahlbom entledigades av WHO:s cancerforskningsorgan IARC i samband med ett möte den 24-31 maj 2011. Mötets syfte var att utvärdera om det finns någon cancerrisk kopplat till elektromagnetiska fält.

Ytterligare information:
Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via pressjouren 08-799 40 20.