En allt sjukare befolkning, en alltmer skadad naturmiljö – Men vad i helvete pågår i Sverige?

Mobil- och Telekomindustrin. 1992 är 10.000 bildskärmsskadade elöverkänsliga. När man sedan bygger ut GSM900 och  1800, och därefter 3G, ökar de stressrelaterade skadorna på nervsystemet till 30 %.

DN 1992-10-08 är 10.000 elöverkänsliga, de flesta på grund av bildskärmsskada . Tio år senare är 300.000 elöverkänsliga. Hur många är elöverkänsliga idag vet vi inte, eftersom läkare inte registrerar vilka som blir elöverkänsliga, säkerligen på uppdrag av mobilindustrin. Som riktmärke kan man dock relatera till att 9 miljoner personer i Tyskland mer eller mindre var sjuka av mikrovågsstrålningen från mobiltelefonins basstationer och annan trådlös teknik  år 2005, enligt Socialstyrelsen. Vilket är 11 % av Tysklands befolkning  år 2005.

11 % av Sveriges befolkning är 990.000 personer år 2005. Hur många är elöverkänsliga nu ytterligare 10 år senare?

Diagnosen ADHD kom 1994. ”Den främsta förklaringen till den explosionsartade ökningen på senare år är uppmärksamheten – inte bara inom sjukvården utan även i skolan och i medierna.” (En  löjligt bortförklaring, säkert skapades ADHD för att dölja mobilindustrins strålskador på befolkningen. Kan lobbyister ändra kriterierna för en pandemi i WHO då kan de också skapa nya diagnoser när så behövs för att dölja de verkliga orsakerna). För tre år sedan fick 871 skåningar diagnosen adhd. I fjol 2010 var det 1 786 personer – en ökning med 105 procent.  Det är 12.470 personer 2011 i Sverige.

Tittat man i Riksförsäkringsverkets delrapport 2004:18 ökar stressrelaterade  sjukdomar och psykiska sjukdomar till 30 % mellan 1990 – 2003. Under den tiden byggs GSM 900 och 1800 ut, därefter 3G-nätet i början på 2000-talet.  30 % betyder att 2,7 miljoner arbetsföra personer blir sönderstressade av mikrovågsstrålningen som mobilindustrin sprider i hela vår livsmiljö. I antalet ingår inte alla de barn och skolungdomar som skadas av mobilindustrins trådlösa nät i skolan och på daghem. Att mobilstrålningen stressar hjärnan kände mobilindustrin till redan före utbyggnaden av mobiltelefonin. Att mikrovågor skadar nervsystemet inklusive hjärnan, kände man till redan på 1950-talet.  Många elöverkänsliga döljs i denna gruppen. Arbetsmiljöverket är förvånade över att unga kvinnor blir sjuka av stress nu 2015. Det såg man ju för flera år sedan att de stressrelaterade sjukdomarna ökar, hur kan Arbetsmiljöverket ha missat det?

Trots tidigt kända risker med mikrovåg0r,  har myndigheterna inte ställt krav på att mobilindustrins verksamhet skall tillståndsprövas enligt miljöbalken eller krav på en hälso- och miljökonsekvensbeskrivning  enligt miljöbalken. Trots en dramatisk ökning av befolkningens ohälsa, ställer ingen myndighet eller kommun krav på att minska strålningen, varken i skolorna där barnen får allt sämre skolresultat, eller i vår övriga livsmiljö. Att politiker och myndigheter godkänner en industriverksamhet som får öka okontrollerat utan minsta hänsyn till folkhälsan är ofattbart. Det är som om politikerna förklarat krig mot den egna befolkningen?

Läkemedelsverket skadade ett stort antal barn med Pandemrix, genom att på ett utstuderat sätt utnyttja folks medkänsla och omtanke om andra. Genom att uppmana föräldrarna att ge sina egna barn ett vaccin som inte var tillräckligt prövat. Läkemedelsverket visste att Pandemrix innehöll squalene som är förbjudet i USA. Det medlet uppmanade läkemedelsverket föräldrarna att spruta in i sina  barn och många fullt friska barn fick sina liv förstörda av narkolepsi. Pandemrix visades sig även innehålla höga halter arsenik. Dessa tjänstemän och politiker borde sättas i fängelse.

Tyvärr ger föräldrarna sina barn Gardasil, läs mer fakta HÄR ett vaccin som ges till både pojkar och flickor. I detta vaccinet finns ett ämne som kan ge sterilitet. Jag läste innehållsdeklarationen för något år sedan, men nu är uppgifterna borttagna på läkemedelsverket webb-sida. Jag kan därför inte länka till den uppgiften.

Inte nog med allmän bestrålning av miljöfrämmande artificiella mikrovågor som ingen kommer undan,  nu besprutas vårt land nära nog dagligen med kemikalier från flygplan som heller ingen kommer undan. De som dokumenterar  med bilder, dessa vita streck och alla dessa konstiga artificiella moln, blir hårt ansatta av förnekare. SMHI förnekar det också och lägger ut artificiella moln på sin webbsida och ger sken av att de är naturliga moln.

Trots att allt större skador på vår naturmiljö konstateras, tycks ansvariga myndigheter rycka på axlarna och menar att det är ett nytt utdöende av arter som kan liknas vid dinosauriernas utdöende och det är helt OK tydligen? Av vilken anledning skulle plötsligt  ett stort antal arter dö ut nu?  Någon så dramatiskt förändring av jordens abiotiska förhållande har inte skett de senaste åren som går att jämföra med ett meteoritnedslag. Det nya utdöendet påbörjas i samband med utbyggnaden av mobilstrålningen och intensifieras med kemikaliespridningen via flygplan nu de senaste fem åren. Även allt fler lövträd dör och är döende.

Man sprider alltmer tekniskt konstruerade nanopartiklar i vår livsmiljö, Statens offentliga utredning SOU 2013:70, men svar från kemikalieinspektionen ger vid handen att de betraktar tekniskt producerade nanopartiklar som lika ofarliga som naturliga nanopartiklar, alltså inte som miljöfrämmande partiklar med riktad kemisk, biokemisk och teknisk funktion. Trots att dessa tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bilda biokorna partiklar som kan tränga igenom alla kroppens barriärer och kan ta sig in i hjärnan eller till foster via placenta, verkar dock inte bekymra Kemikalieinspektionen. Trots att dessa partiklar bioackumuleras i kroppens organ. Samtidigt underlättas denna transport  av biokorona partiklar till hjärnan då mobilstrålningen öppnar upp blod- och hjärnbarriären.

Läkare rapporterar inte in alla cancerfall, hjärntumörer, till cancerregistret vilket Socialstyrelsen känner till.

Läkare rapporterar heller inte in personer som blir elöverkänsliga. Men vad jag hört av läkare och sjukvårdspersonal är att Socialstyrelsen är fantastiska och underbara mot läkarna som uppenbarligen utför sitt uppdrag till belåtenhet, att tysta industrins skador på folkhälsan? En läkare som förföljer elöverkänsliga och som skriver ut rent amfetamin till barn, Mats Reimer, och bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen blir inte prickad av Socialstyrelsen. Varför?

Vi har myndigheter som medvetet tillåter att industrin storskaligt skada folkhälsan,  droga våra unga och barn, samt orsaka dem livslång  funktionsnedsättning genom läkemedelsskador, eller kan dödligt skada enskilda och förkorta deras liv med cancer.

Och som pricken över i:et dessa påhittade klimatförändringar. Men herregud så sjukt allt är. Vi lever tydligen i USA:s  och maktelitens teaterföreställning? Påhittade pandemier och diagnoser samt klimatförändringarna gynnar ju vaccin- och läkemedelsindustri, samt teknikindustrin. Fy tusan vad de tjänar pengar. Deras globala exploateringsområde gör några få väldigt rika och det gäller ju också mobilindustrins globala verksamhet. Men om  regeringarna inte ställer krav på att miljölagarna skall följas, eller alla andra lagar som skyddar människors liv och hälsa, tja vad händer då med vår planet och livet här? Och Sverige som en gång varit ett föregångsland för bättre miljö och ett jämlikt samhälle dalar stadigt neråt som en slocknande stjärna.

Solveig Silverin miljöingenjör

Varför prövas inte Mobilindustrins storskaliga och miljöfarliga verksamhet i Miljöbalken?

Galleri

Mobilindustrins extremt storskaliga och miljöfarliga verksamhet har inte på en enda punkt prövats i Miljöbalken då inte myndigheter och regering ställt samma krav på denna industriverksamhet som normalt gäller för annan industriverksamhet, trots att verksamheten berör hela befolkningens hälsa och … Läs mer

Tendens SVT 1994 om bildskärmsskadan

Tendens SVT 1994 om bildskärmsskadan

Hade Kjell Hansson -Mild haft rätt mätinstrument hade de kunnat mäta de fält som elöverkänsliga reagerat på, vid den tiden mäter man bara lågfrekvent. Detta om att det är personer med överkänslighet för andra saker är helt fel. Stort antal som blev skadade av bildskärmen var fullt friska personer, exempelvis jag själv. Svartengren tar här upp engelska skillnaden Illness och  disease  vilket jag minns var en diskussion då.

Bildskärmsskadan och den miljöfarliga mobilstrålningen

Omkring 1990-talet blev allt fler sjuka av databildskärmarna. Det blev ett så allvarligt arbetsmiljöproblem att fackföreningarna SIF och TCO uppmärksammade bildskärmarnas höga strålningsnivåer.

Inom SIF:s medlemmar framkom det vid en enkätundersökning att hos 95% av de drabbade började problemen med munnen. Själv tillhör jag denna grupp bildskärmsskadade som också först fick problem med munnen. Mina amalgamplomber sprack sönder och det var den nyaste, bara 4 år gammal, amalgamplomb som sprack först. Sedan fick jag problem med en rotfyllning där ett mässingsstift stack upp i amalgamytan.

Den första symtom var att mina njurar blev mer aktiva vilket gjorde att jag allt oftare fick gå på toaletten. Därefter fick jag huvudvärk, labilt humör och blev alltmer frusen av mig.

Före bildskärmsskadan var jag, som många andra drabbade, en fullt frisk människa som ytterst sällan var sjuk, aldrig drabbades av huvudvärk, var vältränad och rökte inte. Trots en god hälsa började min hälsa vackla och jag upptäcker att det var när jag satt vid bildskärmen som dessa symtom uppkom. Och ju längre tid jag satt vid bildskärmen desto längre tid tog det innan symtomen klingade av, men jag fick allt fler symtom och kände mig alltmer konstigt sjuk. Till sist kände jag mig aldrig frisk och jag fick symtom som idag dokumenteras som ADHD-liknande symtom men även symtom som utmattningssyndrom.

Ansvariga visste dock att bildskärmarna gav hög strålning och man hade därför givit direktiv att gravida kvinnor inte fick arbeta vid databildskärmar, då strålningen kunde skada  fostret. Ansvariga myndigheter och tillverkare visste alltså att strålningen från bildskärmarna var hög, så hög att den kunde tränga in till fostret och skada det.

På grund av att så många fick problem med munnen och amalgamplomberna gjordes en studie i Arbetsmiljöfondens regi av Thomas Örtendahl, avd för ortodonti, Odontologiska kliniken Göteborgs universitet och Per Högstedt Lindholmen Utveckling och Institutionen för tillämpad elektronik, Chalmers Tekniska högskola. Man exponerade 208 amalgamplomber under 6 timmar framför fem bildskärmar av den typ som mest användes inom arbetslivet. Man hade även placerat amalgamplomber i cylindrar med en vätska som liknar saliv. Resultatet visade att det var Ericssons bildskärmar och Macintosh Plus som gav förhöjd halt av kvicksilverånga.

Att elektromagnetiska fält påverkade amalgamplomberna var redan välkänt hos yrkesgruppen dykare som svetsade under vattnet.  När det gäller databildskärmarna avgav dessa alla typer av elektriska- och elektromagnetiska fält, vilket ledde till att vissa bildskärmsskadade fick så svåra skador att de inte tålde någon typ av elektromagnetisk strålning varken naturligt solljus eller ljus från stearinljus.

Trots att bildskärmskadan var en tydlig arbetsmiljöskada som orsakade alla drabbade ett livslångt handikapp, var det nästan ingen som fick det klassat som arbetsmiljöskadade. Istället lade ansvariga all energi på att tysta ner denna strålskada som ledde till allmän elöverkänslighet och ett livslångt lidande.

Idag är det dokumenterat vetenskapligt att denna artificiella elektromagnetisk strålning från mobiltelefonin är cancerogen. Hur cancerogen är den största frågan? En ung kille på 22 år fick testikelcancer och han själv misstänkte att det kunde vara mobilen som han haft i fickan i åtta år. Allt fler barn får hjärntumör och allt fler barn nyttjar mobiler. Frågan är, kommer alla dessa barn få hjärntumör inom åtta år?

Det är dock de neurologiska störningarna och hjärnskadorna som syns mest i folkhälsostatistiken. Dels får allt fler unga kvinnor hjärtinfarkt i 30 – 40 års ålder. I samma åldersgrupp ökar stroken hos både män och kvinnor. Den psykiska ohälsan med ADHD-liknande symtom hos både barn och vuxna har ökat dramatiskt. Då allt fler nyttjar trådlöst i hemmen har nu till och med våra husdjur fått stressliknande psykiska störningar och tvingas äta psykofarmaka.

Att mobilstrålningen skulle påverka hjärnan det visste operatörerna om redan inför 3G utbyggnaden i början på 2000-talet. Av sexhundra tunga beslutsfattare inom IT-branschen var fyrtio procent oroliga för hälsoriskerna med strålningen. På 1930-talet registrerades samma symtombild hos radiotelegrafisterna som elöverkänslighet och Sovjet dokumenterade elöverkänslighet redan på 1960-talet. I ett hemligt dokument från 1976 av USAs army kan man läsa att radiovågor och mikrovågor är en hög hälsorisk då dessa våglängder har hög penetrerande förmåga, alltså tränger in i kroppen och stör den biokemiska kroppsfunktionen på olika sätt.

Kort kan man konstatera, att alla visste både beslutsfattare, myndigheter och mobilbranschen själva att artificiell elektromagnetisk strålning är en stor hälsorisk. Därför skall artificiell elektromagnetisk strålning betraktas som ett miljögift. En annan sak är helt säker läkemedelsindustrin gör miljardvinster på alla dem som skadas av mobilindustrins storskaliga och miljöfarliga verksamhet. Girigheten är gränslös.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Tillrättalagd forskning på elöverkänslighet har pågått sedan i början på 1990-talet då bildskärmsskadan blev en allvarlig arbetsmiljöskada som inte på några vilkor fick bekräftas vetenskapligt

Denna debatt-artikel  är historia idag. Nu vet vi att det inte bara var forskares åsikter som presenterades i dessa forskningsprojekt. Det var medveten tillrättalagd forskning, för varför sa Sture Lidén i TV 1995 att elöverkänslighet skulle tigas ihjäl? Var det inte ett uppdrag från telekom- och data industrin som Sture Lidén fått för att tysta dessa strålskador som ledde till elöverkänslighet? Av samma anledningen sitter den grovt jävige personen Anders Ahlbom fortfarande kvar inom FAS att bevaka forskningen på elöverkänslighet. En forskning som inte funnits sedan drygt år 2000  inom FAS.

1996-07 -17

 Debattartikel till läkartidningen

Varför granskar inte Rådet för Arbetslivsforskning den vetenskapliga kvaliteten och redovisningen av utbetalda forskningsanslag?

 Enligt Svensk författningssamling nr 1995:852 skall Rådet för Arbetslivsforskning 2 § andra stycket:” svara för att den av rådet finansierad verksamhet återkommande följs upp och utvärderas” (1). Detta görs inte enligt rådet i ett brevsvar till undertecknad, daterat den 1996-04-12.

Undertecknad har i en skrivelse till rådet, efter en granskning av projektledare Sture Lidéns senaste rapport ”En psykologisk behandlingsmodell för patienter som lider av ”elöverkänslighet”. Subjektiva effekter och reaktioner i en dubbelblind provokationsstudie”  som presenterades februari 1996, uppmärksammat rapportens märkliga resultat.

Projektet har totalt kostat 1,5 miljoner kronor och skulle ha varit slutförd 1 juli 1994 enligt projektplanen. Det är en mycket märklig rapport. Större delen av t e x de biologiska parametrarna som skulle utföras enligt projektplanen, har inte redovisats.

Bland annat skulle 10 biologiska s k objektiva mått analyseras i blodprover, men endast fyra av dessa redovisades. Varför de inte redovisar övriga biologiska parametrar framgår inte i rapporten.

 I ansökan till dåvarande Arbetsmiljöfonden skulle en dermatolog göra hudundersökningar på försökspersonerna. Detta har heller inte gjorts, men varför även denna biologiska parameter uteslutits framgår inte heller i rapporten. Projektansvarige Sture Lidén är ju själv hudläkare.

I rapporten som är en provokationsstudie där elöverkänsliga skall avgöra om en dator är ”av” eller ”på” påstår forskarna att testrummet är fälfritt och att det inte finns några elektriska fält i testrummet som kunde störa provokationsstudien.

Forskargruppen hade endast kontrollmätt fält upp till 400 kHz. Elektriska fält däröver hade de inte kontrollerat. Försökspersonerna testades i en liten barack på Karolinska institutets område. Styrutrustningen för testet kunde mycket väl ge ifrån sig elektriska fält upp till 1 GHz.  Dessa fält är av samma typ som testdatorn. Det är därför omöjligt för försökspersonen att avgöra om datorn är ”av” eller ”på”.

Hade forskarna kontrollmätt de elektriska fälten hade de med största sannolikhet också upptäckt högfrekventa störningsfält från bl a utrustningen.

I forskargruppen ingick en person från Statens Strålskyddsinstitut Ingvar Langlet. Av den anledningen borde det därför inte vara p g a okunskap forskargruppen uteslöt kontrollmätning av högfrekventa elektromagnetiska fält. Snarare saknades viljan kan man misstänka. Eftersom rådet inte granskar enskilda forskare kan forskare skriva vad som helst i sammanfattningen eller i rapportreferatet till rådet. Så har skett i detta projekt.

Läser man igenom resultatet kan man konstatera att forskarna själva är förvånade över att den psykologiska behandlingen, som halva testgruppen fick, inte förändrade reaktionen i provokationsstudien. Behandlingen hade främst koncentrerats på tolkningen av symtom, men detta hade ändå inte minskat skattningen av symtom. Det förväntade resultatet från forskarnas sida bekräftades alltså inte i testet.

Ändå skriver forskargruppen i sammanfattningen och i rapportreferatet till rådet att den psykologiska behandlingen varit effektiv. Forskarna har alltså inte presenterat hela resultatet synligt i rapporten, utan presenterat sina åsikter genom att utesluta viktiga resultat. Bengt Arnetz som ingår i ovanstående forskarteam satt i dåvarande Arbetsmiljöfondens prioriteringsgrupp och kände därför väl till att man inte granskade rapporterna.

Rutinerna har inte ändrats sedan rådet kom till.

Rådet hänvisar sedan till dessa forskares åsikter som vetenskaplig kunskap i sin översikt ”Forskning kring elöverkänslighet” (2) som kom den 12 april 1996.

Arbetsmiljöfonden och Rådet efterfrågar redovisning över hur projekten fortlöper. Därför är det märkligt att Sture Lidén som fått 1,5 miljoner kronor för ett projekt, får ytterligare 300.000 kronor efter endast en sju rader lång redovisningen av 1,5 miljoner kronor (bilaga 1).

Sammanfattningsvis kan undertecknad konstatera, att inga granskningar av den vetenskapliga kvaliteten görs. Forskares åsikter omvandlas till vetenskaplig kunskap. Inte ens ett miljonprojekt granskas. Tydligen kan vissa forskare få hur mycket anslag som helst utan att behöva redovisa vart pengarna tagit vägen?

Än mer märkligt är, att någon vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet inte efterfrågas. Sture Lidén som sysslat med ”psykforskning” av elöverkänsliga är tex hudläkare. Åtskilliga miljoner har gått till ”psykforskning” av elöverkänsliga. Forskare har t o m kunnat förvränga, som i detta fall, sina s k forskningsresultat, för att få sina förutbestämda åsikter bekräftade inom sina psykologiska förklaringsmodeller.

Det är dags för rådet att ge anslag till forskning av konkreta fysiologiska störningar hos elöverkänsliga. Störningar som hudförändringar, immunbiologiska skador, nervskador, men också ge anslag till forskning på synergistiska effekter mellan kvicksilver och elektriska fält och mellan flamskyddsmedel och elektriska fält. Båda dessa gifter binder till lipiderna i nervcellerna och övriga cellmembran.

 Elöverkänslighet är en fysiologisk medicinsk miljöskada och inget annat. Det är på tiden forskningen blir vetenskap och inte åsikter.

 Solveig Silverin, Miljöingenjör Kalmar