Svenska myndigheter stoppar eller förhindrar gränsöverskridande vård inom EU

Lägesrapport om hur bl.a. Försäkringskassan förhindrar och underlåter allmänheten i Sverige att få tillgång till gränsöverskridande vård inom EU/EES, av Assar Fager juni 2012.

Du kan läsa pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-regering-socialminister-goeran-haegglund-och-socialdepartementet-769199

Du kan läsa mera via denna länk, om skrivelsen till minister Göran Hägglund och Socialdepartementet

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2012/06/06/2012-06-06-till-socialminister-goran-hagglund-och-socialdepartementet/

Du kan läsa skrivelsen till EU-minister Birgitta Ohlsson via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2012/06/06/2012-06-06-till-eu-minister-birgitta-ohlsson/

Du kan läsa skrivelsen till EU-kommissionen Pierre Schellekens via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2012/06/06/2012-06-06-till-eu-kommissionen-pierre-schellekens/

Du kan läsa pressmeddelande om EU-ministern och EU-kommissionen via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-regering-eu-minister-birgitta-ohlsson-och-eu-kommissionen-pierre-schellekens-769226

 

Brev till Försäkringskassan om den ökande mobilstrålningen som påtvingar ohälsa hos befolkningen

Till Allmänna Försäkringskassan

Detta brev skall diarieföras
Jag begär svar från Försäkringskassan om ni alls beaktar den nya miljöfaktorn radiofrekvent strålning som ökat miljarder gånger om i vår livsmiljö sedan 1990-talet. Jag fick nämligen uppgifter om att allt fler människor får diagnosen utbrändhet och att allt fler barn får diagnosen ADHD.
Elöverkänslighet har även den ökat, men får ju inte finnas som diagnos eftersom ansvariga myndigheter påstår att det inte finns ett samband mellan elektromagnetiska fält och strålskadan elöverkänslighet.

De svenska myndigheternas påstående lutar sig mot den forskning som professor Anders Ahlbom godkänt som trovärdig de s k provokationsstudierna. Som vi vet har ju Anders Ahlbom blivit entledigad från IARC inom WHO på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Han sitter som ledamot i sin brors företag som lobbar för mobilindustrin inom EU. Det är alltså mobilindustrins företrädare som i princip granskar mobilindustrins forskning.

SSI:s författningssamling 2002:3 har redovisat att pulsmodulerade mikrovågor, samt samverkande vågrörelser kan ge neurologisk påverkan och skador. SSM har även erkänt att radiostrålningen från lågenergilamporna som är långt mycket svagare än DECT-telefoner och mobiltelefoner kan på sikt ge nervskador. Alltså myndigheterna känner till att denna typ av radiofrekvent strålning kan ge nervskador, vilket även verksamhetsutövarna, mobilindustrin, kände till vid utbyggnaden av 3G-systemet.

Den pulsmodulerade strålning som vi nu utsätts för fanns inte före 1990 i vår livsmiljö. Vi utsätts för en kontinuerlig radiofrekvent strålning, som ingen kan välja bort ur sin livsmiljö, ur sin arbetsmiljö eller ur sin skolmiljö.

 Försäkringskassan får här en länk av mig, som exempel, där jag spelat in strålningen från en grannes lägenhet in i ett sovrum. I denna typ av strålning påtvingas vi att lever i, dag ut och dag in. http://www.youtube.com/user/9solar#p/u/4/pchxydpPFqk

Denna industritillverkade radiofrekventa strålning ger dokumenterat neurologiska skador, vilket både utbrändhet är, ADHD är samt elöverkänslighet är, alltså skador i centrala nervsystemet.

Radiostrålningen är inte tillfällig utan leder på sikt till utmattning av nervsystemet, som ju hela tiden måste kompensera för denna nervstress som all denna pulsmodulerade strålning utsätter oss för. Ständig stress leder även till psykisk ohälsa vilket även den har ökat dramatiskt. Det finns med andra ord skäl till att ställa samman sjukdomsstatistiken med utbyggnaden av de olika mobilsystemen, se min länk.
http://solveig21.mpbloggar.se/2011/02/04/diagram-over-hur-ohalsan-okar-hos-unga-i-takt-med-utbyggnaden-av-mobilteleonin/

Jag föreslår att Försäkringskassan ställer krav på att denna industritillverkade strålning måste minska i vår livsmiljö för att inte folkhälsan skall bli allvarligt skadad för all framtid. Ni myndigheter (Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och försäkringskassan) har ett ansvar för att en viss industri tillåts okontrollerat belasta hela befolkningen med en allt högre pulsmodulerad strålning som är lika främmande för allt liv som exempelvis DDT och andra miljögifter.

Enligt Post- och telestyrelsen vet man inte var alla mobilsändare sitter och de vet ej heller hur många de är. Ingen myndighet kontrollerar denna verksamhet på något sätt. Allt fler blir sjuka/skadade av strålning, vilket även bidragit till cancerökningen de senaste åren.

Det är också ytterst märkligt att mobilindustrin enbart har rättigheter men inga som helst skyldigheter att ta hänsyn till hälsa och miljö. Det är märkligt att regering och myndigheter tillåter mobilindustrins hänsynslösa spridning av miljöfarlig radiofrekvent strålning och ohämmat kan påtvingar alla människor svår ohälsa och stort lidande.

Mvh
Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen Kalmar län, miljöenheten

500 unga kvinnor har tagit sitt liv sedan 2000 det var då 3G började byggas ut


Det betyder att 50 unga kvinnor per år väljer att  inte vilja leva. Hur många elöverkänsliga som döljs under täckmanteln psykisk ohälsa är svår att bedöma då Socialstyrelsen uppmanar läkare att inte dokumentera att personer relaterar sina hälsoproblem till mobilstrålning.

Men de som upptäckt att de blir sjuka av mobilstrålningen  nekas relevant hjälp och blir diskriminerade av sjukvården därför att Socialstyrelsen uppmanat läkare att inte dokumentera hälsoproblem med mobilstrålningen.

Jag vet att det finns ett flertal elöverkänsliga som inte orkat leva med att bli diskriminerade hånade och utskrattade av samhället av vården för sitt funktionshinder, en sjukdom som de inte valt men som telekomindustrin åsamkat dem, men där samhället på alla plan väljer att skydda industrin framför den enskilda människan som skadas.

http://playrapport.se/video/2331527#/video/2330701

Psykisk ohälsa har ökat hos unga i form av oro, ångest och depressioner

Uppdaterat 2014-09-o7

Nedersta diagrammet visar hur kraftigt ohälsan ökar efter 3G utbyggnaden. Att den sedan går ner beror enbart på att man nekade folk sjukskrivning. Och nu är de så dåliga att Försäkringskassan tvingas sjukskriva dem. Såg på  denna sida att nästan hälften av Sveriges befolkning mår psykiskt dåligt och det bevisar att det är en miljöstörning. Det är inte normalt att nära hälften av en population mår dåligt av personliga skäl. Det är den höga mikrovågsstrålningen som ger hjärnstress. Långvarig hjärnstress ger depressioner och psykisk ohälsa, vilket är vetenskapligt belagt. Frågan är hur många som är elöverkänsliga av dessa som tvingats till en psykisk diagnos för att få sjukersättning. På denna sida hittar jag en artikel som tar upp problemet med behandling av vuxna som fått diagnosen ADHD i vuxen ålder. Det fungerar dåligt och frågan är om de är elöverkänsliga de också, eftersom elöverkänsliga inte tål några former av psykofarmaka etc. För flera år sedna var Strålsäkerhetsmyndigheten på en konferens och hade fått uppgiften att 9 miljoner personer i Tyskland mår dåligt av strålningen.

Låt säga summan av dokumenterat (Folkhälsorapporten 2009) elöverkänslighet 300 000 personer, plus 300 000 som fått ADHD diagnos som  vuxen och psykisk ohälsa som ökat i medeltal med 970 000 individer sedan 1980-talet skulle detta kunna ge en fingervisning om att totalt antal elöverkänsliga är dryga 1,5 miljoner personer. I procent betyder det 16 % stämmer nog rätt bra. Det är samma siffra som Skånes hälsoenkät redan visade år 2000. Elöverkänslighet kan omöjligheten ha minskat.

img-diagram-sjuktal-3.jpgdiagram försäkringskaddan

Försäkringskassans analys visar att unga fått allvarligt försämrad hälsa i takt med utbyggnaden av de trådlösa systemen i samhället


Försäkringskassans analys (2007:8) över antalet unga som blivit beviljade sjuk- eller aktivitetsstöd från 1971 fram till och med 2006 följer tydligt utbyggnaden av den nya trådlösa tekniken GSM och 3G. Ytterst märkligt är att ansvariga myndigheter helt bortser ifrån en sådan tydligt parallellitet i statistiken?

I en annan analys som försäkringskassan gjort (2007:3) kan man se att antalet anmälningar för psykiska ohälsan ökat i form av depression, oro, ängslan, tvångssyndrom, ångest och bristande självkänsla samt relationsproblem i olika former.

Försäkringskassans analys 2007:8 innefattar unga uppdelade i åldersgrupperna 20-24, 25-29, 30-34 och 35-39. Från 1971( 2500 personer) fram till 1987 (4000 personer) sker en svag ökning, men 1987 när NMT byggts ut och att allt fler använder bildskärmar blir det en snabb ökning till 5000 personer. Så småningom går antalet ner lite för att kraftigt skjuta i höjden från 1992 till nästan 8000 personer då GSM byggas ut. Antalet personer minskar något till runt 5000 personer under åren 1996 fram till år 2000 då kurvan stiger dramatiskt fram till  år 2005, när 3G byggs ut,  till 13000 unga personer som får sjuk- eller aktivitetsersättning.

Alla åldersgrupper påverkas men värst drabbade är åldersgruppen 30-39 år därefter kommer åldersgruppen 30-34. Ökningen är inte så stor i åldersgruppen 20-24 vilket kan bero på att många unga studerar eller är arbetslösa.  Exakt samma kurva visar den totala sjuk- och aktivitetsersättning under dessa år från 1971 fram till 2005 (2007:3). Hur många sjuka som döljer sig i arbetslöshets siffror vet vi inte, vi ser bara dem som fått sjuk- och aktivitetsersättning.

Om jag återkopplar till IT-företagarnas informationstidning från tiden 2001 får man veta där att mobiltelefonin ger hjärnstress. Alltså telekomindustrin och ansvariga myndigheter känner redan till denna påverkan på hjärnaktiviteten trots detta driver man igenom en utbyggnad av 3G-systemet. IT-företagen påstår helt frankt att vi kan kompensera för denna ökade hjärnaktivitet.

Vilka ”vi” som menas framgår dock inte och vad jag förstår baseras det vetenskapliga testresultatet enbart på korttidsexponering. Alla inblandade som hjälper IT-företagarna att göra reklam för 3G-utbyggnaden som Socialstyrelsen, överläkare Lena Hillert (som fått förtroendet att behandla och undersöka elöverkänsliga personer) känner alltså till att mobilstrålningen ökar hjärnaktiviteten.

Inte ens vår hälsovårdsmyndighet Socialstyrelsen eller överläkare Lena Hillert reagerar istället hjälps dessa två åt att hävda att försiktighetsprincipen inte skall gälla för bygglovsbeslut för 3G:s basstationer.

Samtidigt torde dessa ansvariga vara fullt medvetna om att alla, även så vår unga generation kommer att utsättas för denna strålning dygnet runt, dag ut och dag in, månad efter månad, år efter år.

I denna informationstidning för IT-företagen säger  Bo G Pettersson Socialstyrelsen, att det inte finns skäl att anta en försiktighetsprincip på grund av oro eller rädsla för tekniken. Alltså ansvarig övergripande myndighet uppmanar kommunerna att bryta mot miljöbalkens försiktighetsprincip och garderar sig samtidigt genom att ge sken av att eventuell oro och ångest skulle beror på rädsla för tekniken för att dölja eventuell psykisk ohälsa som i själva verket mycket väl skulle kunna bero på långvarig hjärnstress på grund av mobilstrålningen från sändare.

Samtidigt påpekar Lena Hillert att det är den enskilde individen som får ta ansvar för sin hälsa och skydda sig om de känner oro eller rädsla för sändare etc. Det är fruktansvärt syniskt att ge den enskilde individen ansvaret att skydda sin hälsa när myndigheterna tillåter en allmän exploatering av extremt hög strålning som inte finns naturligt i vår livsmiljö och som man som enskild individ inte kan välja att komma undan.

Vidare tillåter man produkter som ytterligare öka strålningen som DECT-telefoner, babylarm och olika trådlösa nätverk. Ansvariga övergripande myndigheter förhindrar inte eller upplyser inte kommunerna att man borde anta en försiktighetsprincip i barnens skol- fritids- och daghemsmiljö för att minska risken för långtidseffekter. Istället tillåter de ansvariga myndigheterna att man ökar belastningen av strålningen ytterligare i våra barns livsmiljö med sändare på skoltak eller intill skolor och trådlösa nätverk i skolmiljön.

Jag misstänker faktiskt att man vill öka strålningen från alla möjliga trådlösa källor för att det skall bli svårt att bevisa i framtiden att det skulle kunna vara strålningen från sändare som skulle kunna vara orsaken till långtidseffekter på vår unga generation. Då går industrin fri från skadeståndskrav. Och då kan man skylla på den enskilde individen att den inte hade vett att skydda sig när de som vuxen uppvisar strålskador eller får en för tidig död. Hur man nu skulle kunna ge små barn ansvaret att veta att de vuxna sviker dem å det grövsta och skadar dem med strålning i barndomen?

Det värsta är att det inte ”bara” handlar om psykisk ohälsa och störningar i hjärnkemin. Igor Belyaev har kunnat konstatera i flera vetenskapliga studier att mycket svag strålning från GSM och 3G kan ge lika stora skador vid långtidseffekter som en kort hög stråldos.

Mobiltrålningen påverkar alltså DNA negativt så att skador skulle kunna uppstår på arvsanlagen. Det kan leda till cancer, men också till att det föds fler missbildade barn i framtiden. Vi vet inte konsekvenserna men vi vet att det finns stora risker för långtidseffekter vilket ansvariga myndigheter är medvetna om.

Men det finns också sedan 80 år tillbaka en beprövad erfarenhet att artificiell radiofrekvent strålning ger neurologiska hälsoproblem som har samma symtombild som de som nu blivit electrosensitiva av bildskärmar, mobiler, DECT-telefoner, lågenergilampor och mobilsändare, trådlösa nätverk i hem- och arbetsmiljö etc.

Trots ett stort antal välgjorda vetenskapliga studier, trots beprövad erfarenhet sedan lång tid tillbaka fortsätter man att öka strålningen i vår livsmiljö och samtidigt uppmanar både Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen kommunerna att inte kontrollmäta strålningsnivåerna i våra boende miljöer och skolmiljöer.

Visst är det märkligt att våra ansvariga myndigheter inte skyddar befolkningens hälsa och antar en försiktighetsprincip?

Visst är det märkligt att dessa myndigheter uppmanar kommunerna att bryta mot miljöbalkens försiktighetsprincip?

Visst är det märkligt att ansvariga övergripande myndigheter uppmanar kommunerna at inte kontrollmäta strålningen i vår livsmiljö?

Och visst är det märkligt att ingen myndighet har fått uppdraget att bevaka långtidseffekterna av mobilstrålningen från sändare?

Visst är det märkligt att övergripande ansvariga myndigheter påstår att det inte finns några vetenskapliga studier som visar på hälsorisker när det finns ett stort antal mycket välgjorda studier?

Och slutligen är det märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att uteffekten från sändare är som en 20 watts glödlampa? Om det är samma typ av strålning varför sätter man då inte 20 Watts glödlampor i masterna så vi slapp risken för långtidseffekter av denna mobilstrålning? I nästa inlägg skall jag berätta och bevisa att det är något helt annat som strålar ut från sändarna och att SSM ljuger oss alla rakt i ansiktet. Det är inte vilka watt som helst nämligen.

Här kommer de namn och myndigheter som gör reklam för IT-företagarnas utbyggnad av 3G- systemet vid tiden 2001:

Mona Sahlin Socialdemokraterna, Post– och telestyrelsen, professor Yngve Hamnerius Chalmers Tekniska högskola, professor Hans Wiksell Karolinska institutet, Reigun Thune Hedström Kommunförbundet, professor Bo Dahlbom VD för SITI, Bo G Pettersson Socialstyrelsen, överläkare Lena Hillert, professor Göran Hermerén.

Solveig Silverin, miljöingenjör fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar