Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Postad första gången 1 mars 2016. Hade sammanlagt 4480 visningar under mars månad från 48 länder, som läste detta inlägg . Även 16 besök från Europeiska Unionen. Vilket tyder på relativt stort intresse för frågan, för dem som är intresserade … Läs mer

Satellitbilder bevisar att aerosola miljögifter sprids över Sverige

 

 

Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där jag bor. Se bilder HÄR

Men spridning över mellersta och norra delen av Sverige har ökat frekvent de senaste åren. Man ser att de även sprider över våra stora sjöar och dricksvattentäkter Vänern och Vättern. Detta bör ses som en krigshandling mot Sverige som suverän stat.
Granskning av satellitbilder bevisar att man sprider kontinuerligt miljögifter över södra Sverige, året om, samt över LOFAR- och LOIS antennsystem i Europa. Det måste finnas en logisk förklaring varför man gör detta, eftersom man riskerar skada allt liv på jorden, förgifta grundvattnet och alla biologiska naturresurser. Sverige är värst drabbat, eftersom man både sprider direkt över vårt land, men det som sprids i England, norra Tyskland och Polen till viss del även faller ner över Sverige.

På vintern lägger man ”locket på” genom artificiella moln och hindrar därmed avkylning av norra halvklotet under vinterhalvåret.
Jag misstänker att man joniserar de artificiella molnen som man sprider över LOFAR antennsystem så att partiklarna fungerar som en konstgjord jonosfär på 10 km höjd. Eftersom man nyttjar kortare frekvenser behöver man en jonosfär på lägre höjd som kan reflektera kortare radiovågor. Våglängder 10 m till 10 cm går igenom jonosfären och försvinner rakt ut i rymden, vilket är stora energiförluster för 3G och 4G-systemen. Skapar man en matta av joniserande metaller reflekteras mikrovågorna tillbaka på jorden.

Jag har ytterligare en teori, att man ökar luftens ledningsförmåga (konduktivitet) genom att sprida metaller i luften, för att öka fältstyrkan hos mobilsystemen 3G och 4G. Detta fenomen kallas för diffraktion. Längre frekvenser nyttjar ledningsförmågan över fuktiga vattenytor för att öka fältstyrkan. Men fukt hindrar och absorberar mikrovågor att ta sig fram genom luften.
Mikrovågor absorberas av vatten och andra ämnen, men kontaminerar man biosfären med metaller ökar fältstyrkan och täckningsgraden för 3G och 4G.
Om båda teknikerna används, så värmer mikrovågsstrålningen tillsammans med chemtrailen upp jordens troposfär. Hade man inte börjat nyttja mikrovågor i sändarsystem hade vi heller inte haft en uppvärmning av jordens klimat. Kontaminerar man jordbruksmarken med aluminium, måste man odla med grödor som är resistenta mot aluminium och då skapade Monsanto, som också tillverkar chemtrailen som sprids, GMO. Mobilstrålning, chemtrails och GMO hänger ihop, tre gigantiska miljöförstörare som hänsynslöst kommer att skada och utplåna större delen jordens nuvarande liv om de inte stoppas.
Det skulle inte förvåna mig om dessa industritekniker och kemister har fått idén, att om de kontaminerar allt i biosfären med metaller fungerar både människor och djur som antenner för deras kommunikationssystem.
I främst södra Sverige har vilda djur nu uppvisat stora skador sedan flera år tillbaka, som orsakar djuren stor lidande och långsam död, både hudskador, ögonskador och neurologiska skador. Sedan mobilindustrin började sprida mikrovågor i vår livsmiljö har också de neurologiska skadorna på människor ökat dramatiskt, samt cancer.
När man släpper industrins tekniker och kemister lösa, då kan det bara sluta på ett sätt, vilket miljöhistorien bevisat om och om igen. De politiker som tagit beslut om denna gigantiska miljöförstöring, är förfärligt okunniga personer, men tycks även sakna klokhet och förstånd.

Solveig Silverin, miljöingenjör


Referenser
Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor.
Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomät-
metoder av Bo Thidé, Institutet för rymdfysik,Uppsala
och LOIS Space Centre,Växjö

Institution för rymdfysik IRF

Vetenskaplig_Teknologisk_Sakerhet_Samarb¬ete_USA_vs_
Sverige_2007

H.R.2977 — Space Preservation Act of 2001 (Introduced
in House – IH)

Bo Thide´Jordens rymdmiljö studerad med nya
radiomätmetoder

Linköpings Universitet Intresset ökar för storskaliga
ingenjörsprojekt för att minska effekterna av den
globala uppvärmningen.

Linköping University Climate Engineering Programme
(LUCE)

Om LOFAR Chalmers Tekniska Högskola

Om LOIS Uppsala universitet, Blekinge tekniska
högskola, samt Kalmar och Växjö högskolor

En rymdstrategi En rymdstrategi för nytta och tillväxt SOU 2015:75

Call for proposals 2016

Finska LOFAR

KAIRA: The Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array—System Overview and First Results: Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array (Kaira) är en dubbel uppsättning av rundstrålande VHF radioantenner ligger nära Kilpisjärvi, Finland. Det drivs av Sodankylä geofysiska observatorium. Det gör omfattande användning av den beprövade LOFAR antenn och digital signalbehandling hårdvara, och kan fungera som en fristående passiv mottagare, som mottagare för den europeiska. Osammanhängande Scatter (EISCAT) mycket hög frekvens (VHF) osammanhängande scatter radar i Tromsø, eller för användning i kombination med andra Fenno-nordiska VHF experiment. Förutom att vara ett kraftfullt att observera instrument i sin egen rätt, kommer Kaira fungera som en vägvisare för teknik som ska användas i den planerade EISCAT_3-D faskopplade osammanhängande scatter radarsystem och delta i långbasinterferometri experiment. Detta dokument ger en översikt över Kaira, dess viktigaste hårdvaru- och programvarukomponenter, och dess huvudsakliga vetenskapliga mål. Vi visar tillämpligheten av radioastronomi teknik för att vår geoscience applikation. Dessutom presenterar vi ett urval av resultaten från idrifttagningsfasen av denna nya radioobservatorium.

Skillnad naturligt cirrusmoln och artificiellt cirrusmoln

Jag har haft turen att hitta ett artificiellt cirrusmoln och ett naturligt cirrusmoln på samma ställe över norra Polen och Tyskland under sommarhalvåret 2012.
De ser nästan likadana ut men det är stor skillnad.

Bild 1. 3 augusti 2012 naturligt cirrusmoln, spetsarna är uttunnade och mjuka3 augusti 2012 Östersjön kryss jämföra moln M

 

Bild 2 14 juni 2012 artificiellt cirrusmoln, spetsarna är taggiga och täta och man kan även hitta flygplansspår intill kanten på artificiella moln14 juni 2012 vy över stort moln som kan vara chetmrails närbild

 

Jag har gått tillbaka och börjat granskar satellitbilderna igen. Nu bilder från två satelliter Terra och Aqua som har en liten tidsskillnad och kan därför jämföra ett kort händelseförlopp samma dag.
Jag står fast vid att spridning över England, Holland norra Tyskland och Polen och Danmark går över södra Sverige dessutom sker en intensiv spridning över Östersjön, Skåne och Kalmar läns kust med Öland och Gotland och det är också här alla mystiska skador på vilt som älg och rådjur och sjöfågel uppträtt.

Utsläppen från kolkraftverken i Polen, Tyskland, England försurade våra näringsfattiga och oligotrofa sjöar och våra näringsfattiga podsoljordar. Värst drabbat var södra Sverige utom det kalkrika Skåne, men försurningsskadorna drabbade hela landet, vilket man tvingades lägga miljarder kronor på att hålla liv i sjöarna för att rädda värdefull fauna och flora.

Den här teorin håller inte om klimatförändringarna, som chemtrails skall stoppa:

Skulle man bara sprida svavelpartiklar enligt Professor Paul Crutzen, en av världens ledande atmosfärforskare, deltog i december i ett seminarium på Europaparlamentet om oljans framtid. Paul Crutzen, som fick Nobelpriset i kemi 1995, berättar om sin räddningsplan för miljön. Den handlar om tackla global uppvärmning genom klimatteknik, att på konstgjord väg släppa ut svavelpartiklar i atmosfären.
 Gör man som professorn förslår, då sker denna reaktionen: Då gasen kommit ut i atmosfären oxideras den till svaveltrioxid (2SO2 + O2 → 2SO3) som sedan med vatten bildar svavelsyra (SO3 + H2O → H2SO4), vilket bidrar till försurning.
 Försurar man mark och vatten kommer tungmetallerna att frigöras i marken och spridas i limniska vatten samt i de mer ytliga grundvattnen.
 Det kanske regnar svavelsyra på oss och de vilda djuren därför får de svåra hudskadorna? Om det bara är svavel de sprider tja då blir vi försurade, men svavlet är preparerat av en massa annan skit. Men varför sprider de svavel över specifikt över Öland, Gotland och Småländska östkusten?
Svavelhaltiga utsläpp skördar hundratusentals människoliv varje år. Men partiklarna har samtidigt en kylande effekt som motverkar den globala uppvärmningen. Vad ska prioriteras? Detta dilemma togs inte upp under klimat­förhandlingarna i Durban, skriver Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi.
 Varför skapar de moln som håller kvar värmen på jorden under vintern? Varför sprider de mer miljögifter i vår livsmiljö än vad koldioxiden är, som ju tas upp av vegetationen under sommarhalvåret?
Varför har man i huvudsak hänvisat till en mätstation för koldioxid på vulkanen Maona Loa på Hawaii? Mätstationen står där för att hålla koll på vulkanens aktivitet. En aktiv vulkan läcker koldioxid.
Det osar tillrättalagd historia lång väg och denne professor som är intresserad av oljans framtid, tja det finns gott om olja på Arktis
 Det är denna teori som är mest logisk:
Man sprider med stor sannolikhet en kemikalie som reflekterar tillbaka värmen till jorden, som reflekterar tillbaka mikrovågorna till jorden, som reflekterar bort kylan från jorden på vintern. Mobilstrålningens mikrovågor har till syfte att värma upp jordens klimat och (säkert också få bättre täckning), så att energin inte försvinner ut i atmosfären.

Nu kontaminerar man hela södra Sverige med så starka miljögifter, så att viltet får allvarliga skador och lider svårt av hudskador och neurologiska skador och jag undrar hur kan SMHI samt övriga berörda myndigheter som Naturvårdsverket och Miljödepartementet skydda denna galenskap, att förgifta större delen av Sveriges naturmiljö och befolkning.

All chemtrailsspridning i Europa går över Sverige, men också över Finland som borde ta tag i detta också. Chemtrailsspridningen syns inte så tydligt över Finland, det syns bäst där de sprider mest och därför är nylagd. Flygplan kommer även från andra sidan jordklotet och dumpar chemtrailen över vårt lands södra delar.

Solveig Silverin miljöingenjör, miljövetare

En reflektionsmatta för att minska 3G och 4G läckage genom jonosfären eller för att värma upp luften med mikrovågor?

Eftersom chemtrailsspridningen tycks vara kontinuerlig misstänker jag att de tillverkar en artificiell jonosfär av metall, för att hindra läckaget av 3G och 4G. De korta våglängderna  på 10 cm i dessa höghastighetskommunikationssystem  kräver mycket  energi, för att det skall kunna fungera tillfredsställande. För att minska energiförlusten, skapar den en reflektionsyta som fungerar som en aluminiumfilt eller jätteparabol. Man kan enkelt kontrollera detta, genom att mäta med ett mätinstrument mot en reflekterande yta som kakel exempelvis. Strålningen förstärks betydligt.

Syftet kan också vara att man med hjälp av 3G och 4G mikrovågsstrålning värmer upp jorden av skäl som ingen berättat för oss.

Solveig Silverin

 

NASAs satellitbilder avslöjar chemtrailsspridning

NATO sprider specifikt chemtrails över LOIS och LOFAR och HAARP – anläggningarna. Jag har granskat NASAs satellitbilder från 8 maj 2012 till nu februari 2016. Det finns i dessa satellitbilder bevis för detta. Sedan sprider man även en allmän chemtrailsspridning för annat syfte som jag tolkar det. Det finns inga bilder före 8 maj 2012.

Jag håller på att sammanställa detta material  i en film och jag hade rätt när jag antog detta i en film juli 2014. Nu finns det bildbevis i satellitbilder för detta antagande.

Kan tillägga att det sker chemtrailsspridning i stort sett dagligen. Detta brev har jag skickat som svar till  Skogsstyrelsen, som hänvisade till IVL, samt kopia till ansvariga myndigheter:
Tack för ditt svar. Jag försöker uppmärksamma statliga myndigheter att det förekommer en verksamhet som ingen tycks kontrollera? Samma sak gäller för mobiltelefonin, ingen kontrollerar hur en numera flera miljarder hög artificiell mikrovågsstrålning påverkar klimatet och biosfären

Men, varför jag främst införlivade er i listan, var för att skogsstyrelsen skulle titta på lövträden som dör i allt större utsträckning, vilket på bara några år, börjat bli alltmer synligt, se länk. Även unga lövträd dör.

När det gäller misstänkt allmän besprutning av kemikalier från flygplan har jag själv fotograferat och dokumenterat hur himlen ser ut sedan 2009. Trots bildbevis förnekar de flesta att det pågår någon typ av besprutning från flygplan. Jag har därför nu granskat alla dagliga satellitbilder från maj 2012 (det finns tyvärr inga satellitbilder före maj 2012) till dagens datum 15 februari 2016.

Det är alarmerande tydligt att det sker besprutning från flygplan och det verkar som man fyller på hela tiden. Om det enbart skulle gälla att minska solinstrålningen då borde man inte sprida chemtrails under vinterhalvåret. Se denna satellitbild den 2 december 2013 som exempel, över södra Skåne och Östersjön. Som privat person har jag inga ekonomiska resurser att spendera på dyra provtagningar för att bevisa. Jag kan enbart peka på det jag kan granska och dokumentera.

  2 dec 2013 ab (2)

 

I det bildmaterial från NASA satellitbilder ser jag att det sker någon typ av kemikalie spridning via flygplan och då främst över södra Sverige och värst drabbade är Skåne, södra östkusten samt Öland och det skulle kunna förklara den mystiska älgsjukan som började i dessa trakter? Men idag sprider man chemtrails på allt större yta, långt upp i norra Sverige.
Jag anser att denna misstanke om chemtrailsspridning, som kan beläggas via bilddokumentation från marken, men också via NASAs satellitbilder inte är en liten miljöfråga. Jag skulle nog beskriva det som en gigantisk miljöfråga som borde vara en gemensam miljöfråga för flertalet myndigheter, eftersom denna verksamhet berör både djur, jordbruk och skogsbruk men också folkhälsan.

Jag har i min yrkesbakgrund ingått i miljöövervakningsgruppen på länsstyrelsen i Kalmar. Det jag ser kan omöjligen vara vanliga contrails, eftersom hög flygplanstäthet inte är en förutsättning för mycket utsläpp, ej heller att det bildas mer contrails vid högre luftfuktighet som vid vanlig molnbildning. Man lägger ut tydliga kryss som syns både från marken och på satellitbilder. Jag har dokumenterat och granskat, även äldre bilder. Jag återkommer med en film där jag kommer att visa chemtrailsspridning på satellitbilderna. Som privatperson kan jag enbart försöka uppmärksamma, att det pågår en industriverksamhet  i vårt lufthav, som kan leda till allvarliga miljöskador och ekonomiska förluster.

Det finns som tidigare nämnts, ytterligare en frågeställning som jag aldrig får svar på och det är hur mycket kan mobilstrålningen öka den globala temperaturen? Varje sändare avger flera miljarder högre mikrovågsstrålning dygnet runt, i för hållande till den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor, som är mycket svag högst 0,5 pikowatt per kvadratmeter i effekttäthet. Mig veterligen har ingen ansvarig myndighet gjort den beräkningen. Det står miljoner mikrovågssändare över hela jordklotet idag och upp till 9 miljarder mobiler har kontakt med en eller flera basstationer. Jag har här ritat in de olika sändarsystemen, som ökat strålningen på jorden, vilket borde ställa en del frågor. Bland annat är det verkligen försumbar energi, då energiflödet pågår dygnet runt och mikrovågor absorberas i luften? Vid absorption bildas värme. Den dramatiska uppvärmningen börjar ju, när man bygger ut basstationer med mikrovågsstrålning för mobiltelefonin. Som sagt, man kan undra. Se SSM:s mätningar 2013 före utbyggnaden av 3G: https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/

20  september 2014  vy nordsjön Sverige

 

MVH

Solveig Silverin