Den nya tekniken skrevs 2006

Ett av de största energikrävande systemen är trådlös teknik. Som vi vet har trådlösa kommunikationssystem, sedan 1995, byggts ut i ett rasande tempo utan att man har sett till den trådlösa teknikens energibehov, sårbarhet och hälsorisker.

 Energikrävande

Inför utbyggnaden av 3G gjorde tekniska högskolan en beräkning att bara 3G-systemet skulle dra lika mycket ström, som en kärnreaktor producerar. Det är ju inte bara 3G-systemen utan hela vårt samhälle är nu planerat att bygga trådlös telekommunikation. Exempel på system som redan finns är: GSM 900, GSM 1800, flera olika 3G-system, digitalt 450-system (trådlöst bredband), WiFi, Wimax, Bluetooth, WLAN, Router, DECT-telefoner, GRPS, Rakel, militära sändningar, tusentals privata sändare och tusentals radiolänkar samt radar. Det är också flera operatörer som sänder på samma system.

Jag anser att det är skäligt, att ställa krav på beräkningar av hur mycket ström och energi som dessa trådlösa system sammanlagt drar i dagens samhälle innan man fortsätter en utbyggnad av trådlös teknik.

Genom att lägga all telekommunikation på trådbundet nätverk skulle energiförbrukningen dramatiskt minska. Det skall därför ställas krav på att bygga bästa energisnåla, samt miljö- och hälsovänlig teknik enligt Miljöbalken, men också för rikets säkerhet bästa teknik.

 Telia Telenor skall nu riva kopparnätet för fast telefoni

Genom att montera ner kopparledningarna för telenätet och tvinga folk att nyttja trådlös kommunikation kommer energiförbrukningen ytterligare öka både för den enskilde och för samhället.

 Säkerhet

Det befintliga kopparnätet ett säkert och välfungerande system om man hade skött ledningsnätet. Att riva ner kopparnätet innebär att all telekommunikation kommer att gå via trådlösa system, vilket betyder följande:

  1. Kommunikationen fungerar inte när strömmen går varken vanlig, men trådlös, telefon eller mobiltelefon och inte heller Internet. I en krissituation kan civila därför bli helt isolerade från omvärlden och kan varken kontakta räddningstjänsten (brandkår, ambulans) eller begära annan hjälp. Genom att riva kopparnätet blir den enskilda individen sårbar och hjälplös i krissituationer.
  1. I krigssituationer kan främmande makt slå ut hela kommunikationssystem för allmänheten och isolera civilfolkningen från omgivningen.
  1. Vem som helst kan lyssna av andra, gå in i andras datorer och plocka uppgifter eller lägga in uppgifter för att göra oskyldiga personer till brottslingar. Man skulle enkelt kunna stjäla bankkoder eftersom de skickas trådlöst. Hela samhället kommer att bli en tummelplats för elektronisk brottslighet som är lika vidomfattande som hela det trådlösa systemet går att nyttjas till.
  1. Teknisk kunniga personer kan bygga egna störsändare och utnyttja detta i brottsliga sammanhang. De kan även bygga egna detektorer eller köpa dem på nätet för att kontrollera de olika sändarsystemen. Själva kan de lätt gömma sig genom att vira en sin egen mobiltelefon i aluminiumfolie eller i annat avskärmande material. Trådlös teknik är mycket dålig teknik på alla plan. Att satsa på trådlös kommunikation är att ta ett steg tillbaka i utvecklingen. I ett högciviliserat samhälle är en väl fungerande kommunikation en förutsättning.
  1. Ljudkvaliteten är dålig. Det räcker med att det snöar eller regnar så uppkommer störningar och mottagningen kan försämras drastiskt, vilket stör verksamheten på olika plan och kommer att öka kostnaderna för både den enskilde och samhället. Tidsförluster, förseningar, allmän röra, felexpedieringar, ökade transportkostnader och därmed ökad miljöbelastning osv kommer att bli allt vanligare.

Allmänfarlig verksamhet

Det är anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte påtalar hur hälsan dramatiskt försämrats sedan 1995. Hälsoförsämringen följer kurvan parallellt med den ökande industriproducerade mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö. Strålsäkerhetsmyndigheten har erkänt att den enda mikrovågsstrålningen vi har i vår livsmiljö (bortsett från mikrovågsugnar) är den trådlösa tekniken.

Den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor är knappt mätbar. Den strålning vi utsätts för är artificiell och Miljöbalken skall även gälla för verksamheter som storskaligt sprider hög dos av mikrovågor i vår livsmiljö, vilket den inte gör idag.

Socialstyrelsen uppmanar nämligen kommunerna att bryta mot Miljöbalken för att inte hindra okontrollerad utbyggnad av trådlös teknik. Ansvariga inom Socialstyrelsen skall därför ställas till svars inför domstol för uppmaning till brott mot miljölagarna. Socialstyrelsen uppmana därmed också kommunerna att utsätta kommuninvånarna för allmän och påtvingad hälsofara som varken är ringa eller tillfällig. Detta skall även betraktas som ett brott mot Brottsbalken.

  • Att uppmana att inte följa Miljöbalken är att uppmana till allmän hälsofara och skaderisker på civil befolknings liv och hälsa vilket strider mot alla lagar, förordningar och resolutioner.
  • Att riva ner kopparnätet och enbart förlita sig på trådlös kommunikation är detsamma som att montera ner civilisationen och bygga ett mycket känsligt och sårbart samhälle som indirekt blir ett hot mot rikets säkerhet.
  • Att bygga energikrävande kommunikationssystem strider mot den av EU antagna Klimatresolutionen, att minska energianvändningen.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Förvirrade Svenska läkare – befolkningen är ofrisk och osjuk

Denna skrev jag 2006 och den håller än. Varför säger inte läkarna ifrån här i Sverige.
Förvirrade Svenska läkare
Läser i Barometern-OT om förvirrade läkare på barnhälsokonferensen. De svenska läkarna har det inte lätt idag. Snart går hela svenska befolkning omkring som ofriska och osjuka individer, lidandes av depressioner, ångest, diverse neuroser, oförklarlig muskelvärk, huvudvärk och sömnproblem.

De tyska läkarna är inte förvirrade. De har istället införskaffat mätutrustning för mikrovågor. Tyska läkare anade ugglor i mossen när deras patienter blev sjuka efter att sändare för 3G och GSM kommit upp i närheten av patienternas boendemiljö och/eller arbetsmiljö. I Tyskland bemöter läkarna nämligen sina sjuka patienter med respekt och utgår inte ifrån att ohälsan är mentalt framkallad. De svenska läkarna tycks däremot betrakta sina patienter som inbillningssjuka, mentalt svaga, okunniga individer.

De flesta sjukdomar i Sverige anses ju numera vara självförvållade på grund av att patienten har negativa tankar och inte vill vara glad.
Den symtombild som elöverkänsliga och utbrända uppvisar och de som har ovanstående symtombild, kan man få om man utsätts för mikrovågsvapen. De ”mjuka” mikrovågsvapnen nyttjas till att påverkar centrala- och perifera nervsystemet, så att folk förlorar förmågan att tänka och ta beslut.

Man kan alltså med mikrovågor på ett mycket sofistikerat sätt förgöra eller styra en hel befolkning mentalt och manipulera dem till hjälplösa, osjälvständiga individer.
Dock nyttjas även mikrovågor på ett positivt sätt inom medicinen. De svenska läkarna borde därför kunna räkna ut ett samband, eftersom mikrovågor bevisligen kan påverkar biologiska system/vävnader.

Nervsystemet är en biologisk, elektriskt fungerande, vävnad som har utvecklats för att vi bland annat skall kunna känna av vår omgivning annars hade vi inte överlevt.

Den pulsade strålning från sändare som människor utsätts för idag har aldrig någonsin funnits i människans livsmiljö. Den är helt främmande för oss som biologiska varelser. Den är pulsad, innehåller modulationer och är fruktansvärt hög i jämförelse med naturlig bakgrundsstrålning och sänds från tusentals sändare dygnet runt.
Jämför:
Naturlig bakgrundsstrålning är opulsad: 0,000.000.000.000.01 Watt per kvadratmeter (motsvarar i elektrisk fältstyrka 6 dB mikrovolt per meter).
Med:
Godkänt referensvärde: 10 watt per kvadratmeter ( 155,8 dB mikrovolt per meter). Referensvärdet gäller endast akut uppvärmning. Andra och långsiktiga effekter tar man inte hänsyn till.
Exponeringsnivå för sändare som är pulsad: Ungefär 0,01 watt per kvadratmeter ( 125,8 dB mikrovolt per meter).
Det är inte konstigt om folk blir sjuka av all denna tekniskt producerad pulsad strålning som vräks ut över hela befolkningen.

Tyska läkare får i alla fall använda hjärnan och tänka själv. I Sverige bestämmer troligen staten vad läkarna skall tänka eller så har staten reducerat kunskapen i läkarutbildningen så till den milda grad att läkarna i Sverige verkligen är hjälplösa. Det kan ju även vara på det viset att strålningen är så hög på sjukhusen och vårdcentralerna att läkarna inte längre kan tänka.

Solveig Silverin
Miljöingenjör
Folkets Vilja

Skanova lovade år 2008 att de skulle byta ut kopparledningen mot optisk fiberkabel

index fiberkabel

Skanova lovade år 2008 att de skulle byta ut kopparledningen mot optisk fiberkabel

Men Skanova river ner kopparledningarna och sedan står kunderna ute på landsbygden utan telekommunikation. Man hänvisar till mobiltelefonin. Men de trådlösa nätverken fungerar dåligt. I princip krävs ett platt landskap utan vegetationen, samt nederbördsfritt. Nu är inte den svenska landskapsbild en platt stäpp och därmed skall kommunikationen vara anpassad till verkligheten. Svårare än så kan det inte vara. Men uppenbarligen är det så? Skanova lovade 2008 att det skulle bygga ut fiberkabelnätet samtidigt som de river kopparledningen, enligt en artikel Lantbrukarnas affärstidning 2008-05-19.

”Utbyggnaden startar 2009 och tar uppskattningsvis 5-10 år, beroende på det lokala intresset runt om i landet. Den totala investeringen beräknas till 20-25 miljarder kronor, varav Skanova svarar för en stor del.

Skanova räknar med att upp till 800000 hushåll och företag på landsbygden ansluts med fiber, om allt går som planerat.
-Det som gör denna nya strategi kommersiellt möjlig är att vi sänker vår driftkostnad kraftigt när vi river ned kopparledningarna och ersätter med fibernät. Vi ökar inkomsterna genom att abonnenterna även köper tv-tjänster, säger Kjell Rödin”

Om kopparledningen skall betala en del av kostnaderna för fibernätet då hamnar man i moment 22. Först måste man riva kopparledningen sedan ungefär 5 – 10 år senare får kunden tillgång till fibernätet. Till dess skall kunden vara utan fungerande kommunikation? Dessutom måste kunden betala anslutningen till fastigheten och det har alla inte råd med. Om färre har råd att ansluta till fibernätet kommer också färre nyttja TV-tjänsterna som är en del av inkomsterna för fibernätet. Det tycks vara moment 22 hela vägen om Skanova skall hålla i trådarna. En bra kommunikation för alla är en statsangelägenhet och skall betalas med skattemedel. Alla har nytta av en bra kommunikation som då vi hade kopparledning till  hushållen i hela landet. Utbyggnaden av fibernätet är en politiks fråga. Skanova får inte riva kopparledningen förrän den har ersatts med fiberkabel.

Slutligen, det är angeläget att bygga ett miljö- och hälsovänligt kommunikationssystem. Mobilindustrins trådlösa system är en storskalig negativ påverkan på allt biologiskt liv. Ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen, kan inte fortsätta att ljuga om hälsoriskerna. De har in faktum ett ansvar för folkhälsan. Den vetenskapliga kunskap vi har idag, samt den ökande ohälsan bör omedelbart tvinga fram en omställning till en miljövänlig teknik som lever upp till miljöbalkens mål och syfte i första kapitlet.

Myndigheterna var inte okunniga om hälsoriskerna och inte mobilindustrin heller. Man kan inte rädda Ericsson genom att skada nu levande och kommande generationer. Kunskapen om hälsoriskerna är också en anledning till att mobilindustrins verksamhet inte har krävts på tillstånd enligt miljöbalken och ej heller ställts krav på en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning eller krav på en riskanalys enligt EU:s försiktighetsprincip.

Mobilindustrin och Ericsson har sluppit alla miljökrav enligt miljöbalken. Nu måste politikerna ta sitt ansvar för bättre och miljövänlig kommunikationsteknik.

 Solveig Silverin, miljöingenjör

 

Myndigheterna bryter mot lagen

Myndigheter bryter mot lagen i Piteåtidnigen

Publicerad i Miljömagasinet den 10 augusti 2012

Ansvariga myndigheter och mobilindustri bryter mot mänskliga rättigheter för en trygg förutsättning till god hälsa och livsmiljö. De bryter mot svensk grundlag. Ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen som ingår i den offentliga makten i Sverige, påstår att det Europarådet säger om strålning inte har någon tyngd eller juridisk bindning i Sverige. Uttalandet är anmärkningsvärt då
Europakonventionen sedan 1995 är inkorporerad i svensk grundlag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag.

Europarådet skriver bland annat i sin resolution nr 1815, maj 2011 att medlemsländerna skall vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt radiofrekvenser från mobiltelefoner och trådlöst i skolor och i klassrum eftersom barn är mer känsliga.

Medlemsländerna skall ge företräde åt trådbunden internetanslutning i skolorna. Europarådet säger också att medlemsländerna skall skydda elöverkänsliga personer som lider av intolerans mot elektromagnetisk strålning och införa särskilda åtgärder för att skydda dem.

I svensk grundlag första kapitlet 2 § står följande viktiga punkter i sammanhanget:

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av funktionshinder.

Den samlade vetenskapliga kunskap som Europarådet utvärderat har lett till att Europarådet går ut med en rekommendation till medlemsländerna för att skydda nu levande och kommande generationer. Europarådet uppmanar särskilt skydd för barn och dem som blivit skadade av strålningen. Det är en mänsklig rättighet att trygga rätten för goda förutsättningar för hälsa för nu levande och kommande generationer.

Mobilindustrins spridning av miljöfrämmande teknisk strålning är sedan länge vetenskapligt konstaterad som en allvarlig hälsorisk, vilket Europarådet påpekat redan 1999.

I Sverige sker ingen som helst tillsyn av verksamheten. Ingen vet hur många sändare mobiloperatörerna placerar ut eller var de sitter. Det råder total frihet för mobilindustrin att öka strålningen hur mycket som helst både från sändare och trådlösa produkter. Allmänheten står helt skyddslös för denna tvångsexponering av miljöfarlig strålning.

Ansvariga myndigheter i Sverige, den offentliga makten, och mobilindustrin bryter därmed mot svensk grundlag och Europakonventionen.


Solveig Silverin Miljöingenjör f d handläggare länsstyrelsen Kalmar län, miljöövervakningsgruppen

Publicerad 28 juli 2012 – 06:00

Uppdaterad 29 juli 2012 – 10:33

Ett inlägg jag skrev på VoF:s sida – Miljönämnden i Mora/Orsa Årets förvillare 2011

Solveig Silverin skriver:

Det vet jag väl att de började med 100 personer, men de sorterade fram en grupp på 16 personer som i Fas 4 testades dubbelblint. Genom att sortera fram de personer som hade en tydlig och direkt reaktion visade ju till 100 % att personer kan bli sjuka av EMF-fält för det var ju det som var avsikten med provokationsstudien att bevisa att det finns ett samband mellan EMF-fält och ohälsa och det var det som bevisades till 100 % i denna grupp.

Nästa test (andra länken till min blogg igen) gjordes nu i höstas 2011 visar att en elöverkänslig reagerade biologiskt trots att hon inte subjektivt hade hunnit känna provokationen. Vilket betyder att provokationen av elektriska fält utlöser en biologisk störning hos elöverkänsliga oavsett om man känner något eller inte. Därmed bevisas det att metodiken i provokationstester där man skall känna om man känner e-fält eller inte är totalt värdelösa ur resultatsynpunkt. Att man väljer bort biologiska parametrar i metodiken som testmetod visar att man inte vill ha några resultat som bekräftar ett samband.
Vidare, om man skall gör en vetenskaplig bedömning i en provokationsstudie på elöverkänsliga vore det ju på sin plats att testmaterialet motsvarar just exakt det man skall testa, alltså elöverkänsliga personer inte personer som kan sitta framför en dator 8 timmar om dagen eller personer som nyttjar mobiler intensivt. Då är inte undersökningsmaterial elöverkänsliga och det är den grövsta felkällan i metodiken som påverkar resultatet till 100 %. Detta är ett återkommande grovt fel i metodiken och eftersom man inte varit intresserad av att rätta till detta utan istället tagit helt friska personer, visar tydligt att syftet är att dölja att folk blir skadade av mobilstrålningen.

En del ”forskare”påstå till och med att det inte är viktigt att använda elöverkänsliga personer i provokationsstudier när man testar om det finns ett samband mellan mobilstrålning och ohälsan elöverkänslighet. Detta är att förvränga forskningsresultaten, för att förvränga verkligheten. Vilket betyder att den sk vetenskapliga forskningen inte längre kan ligga till grund för politiska beslut. Det är endast den verkliga verkligheten som gäller och därmed Miljöbalkens försiktighetsregel 2 kap 3 §.

http://www.vof.se/blogg/miljonamnden-i-moraorsa-arets-forvillare-2011/#comments

Maria Feychting påstår att forskarna är eniga om att strålningen inte är farlig för människan. Varför ljuger hon oss rakt i ansiktet?

http://hd.se/helsingborg/2012/01/16/forskarna-eniga-om-halsoeffekterna/

Jag har kommenterat nedanstående intervju av Maria Feychting eftersom hon påstår att forskarna är eniga om hälsoeffekterna:

2012-01-16

Kommentar på Maria Feychtings svar enligt intervju den 16 januari 2012

Professor Maria Feychting har i en intervju uttalat sig om att forskare är eniga, om att den tekniska strålningen som mobilindustrin sprider i vår livsmiljö, inte är farlig för människan. Feychting påstår också att man inte känner till några andra biologiska mekanismer som påverkas av den här typen av strålning. Hon säger att exponeringen ligger klart under de gränsvärden som är satta för att skydda skadlig uppvärmning av vävnaden, vilket undertecknad delvis håller med om. Men Feychting nämner dock inte att uppvärmningsskyddet enbart gäller för 20 minuter. Hon nämner heller inte att referensvärdet inte skyddar för andra biologiska effekter och ej för långtidseffekter, vilket är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att skydda hälsa och miljö.

IARC inom WHO lutar sig mot ett flertal välgjorda studier och bedömer mobilstrålningen som en möjlig cancerrisk (klass 2b samma som DDT och bly). Radiotelegrafisterna blev sjuka av strålningen på 1930-talet. Radiofrekvent strålning ger främst neurologiska besvär, vilket nu alltmer framträder hos allmänheten av mobilstrålningen. Neurologisk påverkan har bekräftats i flera olika studier.

I en mycket välgjord studie på 16 elöverkänsliga i en dubbelblindtest är reaktionen 100 %, ingen reagerade på placebo. Man dokumenterade även biologiska parametrar som bekräftade att personerna reagerade biologisk på elektromagnetiska fält. Främst påverkades autonoma nervsystemet (Electromagnetic Field Sensitivity William J. Rea mfl 1991). Professor Kjell Hansson-Mild har bekräftat detta resultat i flera studier, men fortsatt forskning stoppades av FAS.

Hösten 2011 bekräftades det i en studie, att en testperson regerade biologisk innan hon subjektivt registrera fälten under provokationen (Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome 2011).

En polis har blivit arbetsskadad av Rakel (blåsljusmyndigheternas kommunikationssystem). Först utvecklade han rocacea som blossade upp när han utsatte sig för radiofrekvent strålning. Sedan fick han hjärntumör på den sidan av huvudet han haft kommunikationsradion.

En studie visar att vattenväxten andmat reagerar med stress då den exponerades för 1,278 MHz under 24 timmar. Stressreaktionen är biologiskt mätbar av alanin-ackumulering i växten. Även en tidigare känd studie på tomatplantor har bekräftat samma stressreaktion.

Mobilindustrins spridning av radiofrekvent strålning är tekniskt producerad och liknar inte alls naturlig elektromagnetisk strålning. Docent Igor Belyaev har i flera studier konstaterat att DNA påverkas vid ytterst svaga fält från 3G-strålning som är lika allvarliga som vid kort akut hög exponering.

EU-rådet har sammanställt Bioinitiativerapporten där åtskilliga studier är välgjorda och som visar på befarade hälsorisker. Forskarna är inte alls eniga som Maria Feychting påstår, men hon själv är anmäld för forskningsfusk gällande CEFALO-studien och borde ifrågasättas som trovärdig enligt de kriterier som gäller för myndigheter och externa experter vars regler Socialstyrelsen har redovisat i ett brev.

Likaså är hennes nära kollega professor Anders Ahlbom entledigad från IARC för jäv då han ingick som ledamot i sin bror Gunnar Ahlbom företag som lobbar för mobilindustrin inom EU. Ahlbom tvingades lämna Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för att undgå granskning av hans jävsförhållande till mobilindustrin.

Trots att Ahlbom bör betraktas som grovt jävig genom sin koppling till mobilindustrin har FAS varken granskat honom eller entledigat honom från hans uppdrag inom deras arbetsgrupp. Regeringen har givit FAS uppdrag att granska hälsoriskerna av elektromagnetisk strålning. Flera personer inom FAS arbetsgrupp har bevisligen kopplingar till industrin, vilket är anmärkningsvärt då deras utvärdering av hälsoriskerna kan skarpt ifrågasättas som trovärdigt.

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare länsstyrelsen i Kalmar i miljöövervakningsgruppen

_________________________________________________________________

Forskarna eniga om hälsoeffekterna

Några frågor till Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm, som har specialiserat sig på hälsoeffekter av mobilstrålning.

Bildmaterial

Maria Feychting.KI Stefan Zimmerman

Helsingborg. Hur farlig är mobilstrålning?

– Först och främst bör man inte förväxla mobilstrålning med joniserande strålning, till exempel röntgen och kärnkraft, som bevisligen är skadligt. I stället för mobilstrålning brukar vi därför tala om radiofrekvent exponering. Och hittills har all forskning av god kvalitet inte funnit något som tyder på att de låga exponeringsnivåerna från mobila basstationer eller mobiltelefoner är farliga för människan.

Är alla forskare helt eniga om det?

– Bland seriösa forskare råder det konsensus om hälsoeffekterna av mobilmaster. När det gäller själva mobiltelefonanvändningen så är åsikterna något mer motstridiga, men huvuddelen av forskarna ser inga skadliga effekter med den biten heller.

När kan radiofrekvent exponering utgöra en hälsorisk?

– Vid högre nivåer, till exempel i mikrovågsugnar, så leder det till en omfattande uppvärmning av vävnad och det är såklart skadligt. Men de nivåer som kommer från mobiltelefoner eller master är så pass låga att det inte finns några belägg för hälsoskador. Exponeringen ligger klart under de gränsvärden som är satta för att skydda skadlig uppvärmning av vävnaden.

Finns det andra typer av hälsorisker som förknippas med mobiltelefoni?

– Nej, man känner inte till några andra biologiska mekanismer som påverkas av den här typen av exponering.

Hur sannolikt är det att nya rön framöver omkullkastar forskarnas nuvarande syn?

– Man kan ju aldrig bevisa att någonting är helt ofarligt, det pågår fortfarande en hel del forskning som främst är fokuserad på mobiltelefonanvändningen i sig. Men när alla studier av god kvalitet pekar åt samma håll så blir man också mer säker på sin sak.

Albert Capuder albert.capuder@hd.se042-489 91 08

Tillrättalagd forskning på elöverkänslighet har pågått sedan i början på 1990-talet då bildskärmsskadan blev en allvarlig arbetsmiljöskada som inte på några vilkor fick bekräftas vetenskapligt

Denna debatt-artikel  är historia idag. Nu vet vi att det inte bara var forskares åsikter som presenterades i dessa forskningsprojekt. Det var medveten tillrättalagd forskning, för varför sa Sture Lidén i TV 1995 att elöverkänslighet skulle tigas ihjäl? Var det inte ett uppdrag från telekom- och data industrin som Sture Lidén fått för att tysta dessa strålskador som ledde till elöverkänslighet? Av samma anledningen sitter den grovt jävige personen Anders Ahlbom fortfarande kvar inom FAS att bevaka forskningen på elöverkänslighet. En forskning som inte funnits sedan drygt år 2000  inom FAS.

1996-07 -17

 Debattartikel till läkartidningen

Varför granskar inte Rådet för Arbetslivsforskning den vetenskapliga kvaliteten och redovisningen av utbetalda forskningsanslag?

 Enligt Svensk författningssamling nr 1995:852 skall Rådet för Arbetslivsforskning 2 § andra stycket:” svara för att den av rådet finansierad verksamhet återkommande följs upp och utvärderas” (1). Detta görs inte enligt rådet i ett brevsvar till undertecknad, daterat den 1996-04-12.

Undertecknad har i en skrivelse till rådet, efter en granskning av projektledare Sture Lidéns senaste rapport ”En psykologisk behandlingsmodell för patienter som lider av ”elöverkänslighet”. Subjektiva effekter och reaktioner i en dubbelblind provokationsstudie”  som presenterades februari 1996, uppmärksammat rapportens märkliga resultat.

Projektet har totalt kostat 1,5 miljoner kronor och skulle ha varit slutförd 1 juli 1994 enligt projektplanen. Det är en mycket märklig rapport. Större delen av t e x de biologiska parametrarna som skulle utföras enligt projektplanen, har inte redovisats.

Bland annat skulle 10 biologiska s k objektiva mått analyseras i blodprover, men endast fyra av dessa redovisades. Varför de inte redovisar övriga biologiska parametrar framgår inte i rapporten.

 I ansökan till dåvarande Arbetsmiljöfonden skulle en dermatolog göra hudundersökningar på försökspersonerna. Detta har heller inte gjorts, men varför även denna biologiska parameter uteslutits framgår inte heller i rapporten. Projektansvarige Sture Lidén är ju själv hudläkare.

I rapporten som är en provokationsstudie där elöverkänsliga skall avgöra om en dator är ”av” eller ”på” påstår forskarna att testrummet är fälfritt och att det inte finns några elektriska fält i testrummet som kunde störa provokationsstudien.

Forskargruppen hade endast kontrollmätt fält upp till 400 kHz. Elektriska fält däröver hade de inte kontrollerat. Försökspersonerna testades i en liten barack på Karolinska institutets område. Styrutrustningen för testet kunde mycket väl ge ifrån sig elektriska fält upp till 1 GHz.  Dessa fält är av samma typ som testdatorn. Det är därför omöjligt för försökspersonen att avgöra om datorn är ”av” eller ”på”.

Hade forskarna kontrollmätt de elektriska fälten hade de med största sannolikhet också upptäckt högfrekventa störningsfält från bl a utrustningen.

I forskargruppen ingick en person från Statens Strålskyddsinstitut Ingvar Langlet. Av den anledningen borde det därför inte vara p g a okunskap forskargruppen uteslöt kontrollmätning av högfrekventa elektromagnetiska fält. Snarare saknades viljan kan man misstänka. Eftersom rådet inte granskar enskilda forskare kan forskare skriva vad som helst i sammanfattningen eller i rapportreferatet till rådet. Så har skett i detta projekt.

Läser man igenom resultatet kan man konstatera att forskarna själva är förvånade över att den psykologiska behandlingen, som halva testgruppen fick, inte förändrade reaktionen i provokationsstudien. Behandlingen hade främst koncentrerats på tolkningen av symtom, men detta hade ändå inte minskat skattningen av symtom. Det förväntade resultatet från forskarnas sida bekräftades alltså inte i testet.

Ändå skriver forskargruppen i sammanfattningen och i rapportreferatet till rådet att den psykologiska behandlingen varit effektiv. Forskarna har alltså inte presenterat hela resultatet synligt i rapporten, utan presenterat sina åsikter genom att utesluta viktiga resultat. Bengt Arnetz som ingår i ovanstående forskarteam satt i dåvarande Arbetsmiljöfondens prioriteringsgrupp och kände därför väl till att man inte granskade rapporterna.

Rutinerna har inte ändrats sedan rådet kom till.

Rådet hänvisar sedan till dessa forskares åsikter som vetenskaplig kunskap i sin översikt ”Forskning kring elöverkänslighet” (2) som kom den 12 april 1996.

Arbetsmiljöfonden och Rådet efterfrågar redovisning över hur projekten fortlöper. Därför är det märkligt att Sture Lidén som fått 1,5 miljoner kronor för ett projekt, får ytterligare 300.000 kronor efter endast en sju rader lång redovisningen av 1,5 miljoner kronor (bilaga 1).

Sammanfattningsvis kan undertecknad konstatera, att inga granskningar av den vetenskapliga kvaliteten görs. Forskares åsikter omvandlas till vetenskaplig kunskap. Inte ens ett miljonprojekt granskas. Tydligen kan vissa forskare få hur mycket anslag som helst utan att behöva redovisa vart pengarna tagit vägen?

Än mer märkligt är, att någon vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet inte efterfrågas. Sture Lidén som sysslat med ”psykforskning” av elöverkänsliga är tex hudläkare. Åtskilliga miljoner har gått till ”psykforskning” av elöverkänsliga. Forskare har t o m kunnat förvränga, som i detta fall, sina s k forskningsresultat, för att få sina förutbestämda åsikter bekräftade inom sina psykologiska förklaringsmodeller.

Det är dags för rådet att ge anslag till forskning av konkreta fysiologiska störningar hos elöverkänsliga. Störningar som hudförändringar, immunbiologiska skador, nervskador, men också ge anslag till forskning på synergistiska effekter mellan kvicksilver och elektriska fält och mellan flamskyddsmedel och elektriska fält. Båda dessa gifter binder till lipiderna i nervcellerna och övriga cellmembran.

 Elöverkänslighet är en fysiologisk medicinsk miljöskada och inget annat. Det är på tiden forskningen blir vetenskap och inte åsikter.

 Solveig Silverin, Miljöingenjör Kalmar

Sverige – Ett land där folkhälsokapitalet bryts ner och förbrukas

2 november 2011

Martin Tondel Socialstyrelsen säger vid mötet i Båstad den 8 november 2010: ”Jag kan inte personligen ställas till ansvar för något jag sagt i dag, vi har inget tjänstemannaansvar”.

Den 26 oktober 2011 (Dnr SSM2011-3737) informerar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett brev till samtliga kommuner om trådlösa nätverk i skolor. SSM skriver bland annat: ”Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem.”  – – – ” Det finns därför ingen anledning att av strålsäkerhetsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hem

Det är generaldirektören Ann-Louise Eksborg som hade skrivit under brevet. I brevet hänvisade SSM bland annat till WHO. Ytterst märkligt att SSM då inte nämnde att IARC inom WHO klassat elektromagnetisk strålning som lika hälsofarlig som DDT alltså, möjlig cancerrisk.

Det är skandalöst att den myndighet som har uppdraget att arbeta för en ”Säker strålmiljö” för att skydda vår hälsa uppmanar kommunerna att utsätta skolbarnen för en ännu mer miljöfrämmande elektromagnetisk strålning.

Anmärkningsvärt är att SSI (numera SSM) i sin författningssamling SSI 2002:3 redovisar att både pulsmodulerad strålning och samverkande radiovågor kan påverka nervsystemet. Redovisningen bygger på kort hög dos och akut reaktion och tar inte hänsyn till långtidseffekter. Både myndigheter och verksamhetsutövare är alltså medvetna om denna hälsopåverkan.

Bevisligen får allt fler människor akuta neurologiska störningar av den miljöfrämmande strålningen. En stor grupp vittnar om elektrosensitivitet. Denna grupp är så stor idag att den har betydelse för Miljöpartiets valresultat.

Försäkringskassans dokumentation visar att för varje nytt mobilsystem som byggs ut ökar den neurologiska ohälsan. Regeringen har också givit Socialstyrelsen uppdraget att utreda den dramatiska ökningen av psykisk ohälsa. Samtidigt har Socialstyrelsen givit läkarna uppdraget att inte dokumentera ohälsa som elektrosensitiva relaterad till trådlösa nätverk och elapparater

I våras blev professor Anders Ahlbom entledigad från sitt uppdrag i IARC inom WHO på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Ahlbom tvingades även lämna uppdraget på SSM:s Vetenskapliga råd, men sitter fortfarande kvar inom Forskningsrådet för arbetsmiljö och socialvetenskap (FAS).

Nyligen avslöjade journalisten Mona Nilsson professor Maria Feychting för misstänkt fusk och vetenskapligt bedrägeri av resultaten i CEFALO-studien. Studien undersökte om barn har ökad risk för hjärntumör av trådlösa telefoner. Feychting gick ut i massmedia och påstod att resultaten var lugnande, men hon vägrade att lämna ut metodiken och underlaget för studien.  Feychting har samma uppdrag som Ahlbom inom FAS.

Inför utbyggnaden av mobiltelefonin ändrade man Försiktighetsregeln i miljöbalkens Allmänna hänsynsregler till att det krävs säkra vetenskapliga bevis för att följa Försiktighetsregeln. Enligt riksdagsbeslutet ställdes inga krav på vetenskapliga bevis: ”Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

Orsaken till att man nu ställer krav på vetenskapliga bevis, är första paragrafen i de Allmänna hänsynsreglerna, Bevisbörderegeln. Den säger att det är verksamhetsutövaren som skall bevisa att deras verksamhet inte är skadlig för hälsa och miljö. Detta bekräftar också misstanken att Feychting är en lobbyist för mobilindustrin då hon vägrat redovisa metodiken vilket skulle kunna avslöja att hon manipulerat resultatet. På Socialstyrelsens webbsida om elöverkänslighet eller EMF-sensitivitet står det följande: ”Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer.”

Post- och telestyrelsen har inte en aning om hur många mobilsändare det finns och var de sitter. EU-parlamentet uppmanade regeringarna att inte lägga sig i hur sändartekniken ser ut för 4G . Försvarsdepartementet handlägger strålskadan elöverkänslighet samtidigt är man måna om att behålla det skyhöga referensvärdet som rekommenderas av ICNIRP, 10 watt per kvadratmeter, vilket nyttjas för militär användning och borde inte vara ett referensvärde för totalexponera av civilbefolkningen dygnet runt.

Det mest anmärkningsvärda är dock att ansvarig myndighet specifikt vänder sig till barnen och uppmanar kommunerna att utsätter dem för ökad strålning i skolmiljön och att forskare medvetet döljer hjärntumör risken hos barn.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar, Miljöenheten

 

 

 

 

 

Debattinlägg för lokalpressen som bemött WHO:s varning om hälsorisk av mobilstrålning med kompakt tystnad

http://www.barometern.se/reagera/debatt/stralningen-fran-mobiltelefonen-ger-forhojd-risk%282833811%29.gm

WHO har fastslagit att strålningen från mobiltelefonen ger en förhöjd risk för hjärntumör

Denna viktiga nyhet som berör alla även på lokal nivå bemöts med total tystnad i de flesta lokaltidningarna. Med samma tystnad bemöts även rivningen av kopparnätet för fast telefoni vilket även det är av stort intresse för allmänheten på lokal nivå, eftersom det berör både hälsorisken med trådlöst och en säker elektronisk kommunikation.

Samma kompakta tystnad i lokalpressen bemöttes avslöjandet av professor Anders Ahlbom som entledigats av WHO p.g.a intressekonflikt, då Ahlbom sitter som ledamot i sin bror, Gunnar Ahlboms företag som lobbar för mobilindustrins intressen inom EU. Professor Anders Ahlbom har i Sverige huvudansvaret att bevakar hälsoriskerna med strålningen från mobiltelefonin och sitter som ordförande i det svenska vetenskapliga rådet FAS (Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap). Han har under drygt 7 års tid givit sig själv hela anslaget till sina egna projektstudier och genom det stoppat övrig viktig och relevant forskning kring artificiell mobilstrålningen från både sändare och mobiltelefoner. Det är våra statliga skattemedel som Anders Ahlbom tillskansat sig, för att åt mobilindustrin ta fram en tillrättalagd forskning som förnekar hälsoriskerna.

Anders Ahlbom har tvärsäkert förnekat att denna strålning är farlig trots att han mycket väl känner till att flertalet studier utomlands visat på hälsorisker, vilket nu WHO har fastslagit efter att de slängt ut Anders Ahlbom som mobiltelefonindustrins lobbyist.

Övriga EU-länder diskuterar mobilstrålningen som en allvarlig folkhälsorisk både från sändare och från mobiler, men i Sverige är det för det mesta tyst. På grund av hälsorisken vill man förbjuda trådlöst i skolorna i EU-länderna, medan man i Sverige bygger ut trådlöst i skolorna i rasande takt och har bråttom att riva det miljö- och hälsovänliga fasta telenätet.

Enligt skollagen skall alla barn vistas i skolan. Med hjälp av lagen påtvingar nu ansvariga politiker våra barn allvarliga hälsorisker i skolmiljön. Och genom att regeringen tillåter rivning av det fasta telenätet tvingar man befolkningen att nyttja det hälsofarliga trådlösa mobilnätet. Men i massmedia är tystnaden kompakt. Varför?

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) påstår att det inte finns vetenskapliga belägg att barn är mer känsliga än vuxna för denna pulsmodulerade strålning. I Folkhälsorapporterna står det att det inte finns någon forskning på barn, alltså uttalandet från SSM bygger på förvrängd fakta. Avsaknad av forskning är inget bevis för att barn inte är känsligare än vuxna. Däremot är det vetenskapligt bekräftat att barn är känsligare än vuxna för all miljöpåverkan.

Genom massmedias tystnad kan mobilindustrin fortsätta en hänsynslös exploatering av hela befolkningen och våra barn kommer att få betala det högsta priset. För oss som införskaffat tillgänglig faktakunskap är det ofattbart.

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare länsstyrelsen Kalmar miljöenhet

 

Kommentar till Johan Ågrens artikel på SVT – Vi kan inte backa tiden

 

Är det djävulen som styr mobilindustrin?

Jag kan inte förstå Johan Ågren uttryck: ”Vi kan inte backa tiden”. Om en ny industriell verksamhet och deras produkter visar sig vara hälsofarliga så kan man ju inte fortsätta att öka belastningen på hälsa- och miljö med motiveringen att ”vi inte kan backa tiden”.
Hade industriutsläppen av föroreningar fått fortsätta till luft och vatten i en alltmer ökad intensitet då hade vi idag varken haft fisk i sjöar och hav, skogen hade varit död, fåglarna dött samt viktiga insekter för pollinering. I vilket tillstånd hade exempelvis västvärlden sett ut idag om man inte hade ställt krav på minskade utsläpp från industrin och värmeverken?

Den extremt höga belastningen av den helt främmande miljöfaktorn pulsmodulera elektromagnetisk strålning som storskaligt nu sprids i vår livsmiljö har redan satt spår. En tydlig ökad ohälsa (försäkringskassans analys av ohälsotalet), ett mycket stort antal fåglar har minskat eller nästan helt försvunnit, bin har försvunnit. Barn har fått neurologiska störningar i form av oro, ångest, sömnstörningar, ADHD.

Det är välkänt att radiofrekvent strålning ger neurologiska störningar enligt SSI:s författningssamling 2002:3. Vidare har EU nu tagit upp frågan att sänka referensvärdet. Anders Ahlbom som varit en ”tung” person som bevakat hälsoriskerna med mobilstrålningen har nu fått sparken från sin post inom WHO då han avslöjats som lobbyist till mobilindustrin.

Industrin har inte ensamrätt till vår livsmiljö och har ej heller rätt att skada vår hälsa och miljö. Miljölagarna skall även gälla för mobilindustrin och deras sändare. Den vetenskapliga kunskapen är så stor idag, att fortsatt belastning på denna höga strålningsnivå är att medvetet utsätta folk för skada enligt Brottsbalken 3 kapitlet 7 §.

Än mer allvarligt är det när det gäller riskerna för barnen som ju är långt mer känsligare än vi vuxna, vilket är vetenskapligt väl känt. Jag ser det som ett rent folkmord eftersom ansvariga myndigheter ljuger och påstår att barn inte är känsligare än vuxna för denna strålning då påståendet saknar vetenskaplig grund.

Sanningen är att ingen vet vilka skador våra barn får. Det är ett medvetet risktagande som är fruktansvärt hänsynslöst då man känner till riskerna och trots detta utsätter barnen för än mer strålning i skolmiljön där barn enligt skollagen måste vistas. Jag förstår inte hur ansvariga vuxna kan vara så egoistiskt grymma mot våra barn att de inte skyddar dem enligt Försiktighetsprincipen i Miljöbalken.