Kunskaper, Forskning om Elöverkänslighet

Galleri

Forskningen I alla rapporter som sammanställt forskning och övriga kunskapserfarenheter ser man genomgående att centrala nervsystemet påverkas. Jämför man symtombild med joniserande strålning  vid mycket höga doser är det slemhinnor och centrala nervsystemet som påverkas.  Alltså både joniserande och icke … Läs mer

Symptom

Galleri

Dokumenterade symptom hos fackföreningarna SIF, TCO, Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap, Elöverkänsligas föreningar, Folkhälsomyndigheten. Symptomen uppkommer i närheten till elektriska apparater och trådlösa kommunikationssystem (WiFi, mobiltelefoni, DECT-telefoner, smarta elmätare, GSM, 3G, 4G etc). Symptomen försvinner om den elöverkänsliga personen vistas i … Läs mer

Diagnos ICD-10 – W90-T66-Z58,4

Galleri

Det finns flera diagnoskoder som relaterar till ohälsa kopplade till icke joniserande strålning, vilket bevisar att det finns ohälsa kopplad till icke joniserande strålning sedan lång tid tillbaka. För att hindra att dessa koder används kräver Socialstyrelsen att det skall … Läs mer

Mikrovågssjukan

Galleri

Mikrovågssjukan är känd sedan länge och ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002 , skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en … Läs mer

European Economic and Social Committee – Blandar in Hartmann och Currylinjer när de tar upp ohälsan elöverkänslighet – SKANDAL

European Economic and Social Committee

Jag har försökt översätta nedanstående dokument och jag har kommenterat med kursiv text inom parentes. Jag upprörs över att arbetsgruppen nämner Curry och Hartmanlinjer nu när de tar upp elöverkänsligas situation, samt riskerna med strålningen. Politikerna skrattar åt dem, de är inte trovärdiga eller så har de till uppgift att inte göra elöverkänslighetsfrågan trovärdig. Detta dokument är mest ett spel för galleriet

Vilka är EESK?
Det är ett rådgivande EU-organ som fungerar som en bro mellan Europa och det organiserade civila samhället. ”Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en ekonomisk och social kommitté och en regionkommittén agerar i en rådgivande funktion.” (Fördraget om Europeiska unionen, artikel 13.4). Det är en sammansättning av 353 ledamöter som företräder det civila samhället från de 28 medlemsstaterna i EU. Ledamöterna utses för en förnybar period på fem år från ministerrådet på grundval av förteckningar som utarbetats av de nationella regeringarna. Den skickar sina yttranden till EU-parlamentet, EG och Consilium.

 

European Economic and Social Committee Engelsk version.
Brussels, 28 October 2014
ARBETSDOKUMENT
av
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället

elöverkänslighet
(initiativyttrande)
_____________

Rapporteur: Bernardo Hernández Bataller
_____________

To the members of the Study Group on Electromagnetic hypersensitivity
(Section for Transport, Energy, Infrastructure and the Information Society)
N.B.: This document will be discussed at the meeting on 4 November 2014, beginning at 2.30 p.m.
Document submitted for translation: 21 October 2014

Administrator: Martin Schneider
Study Group on President: Mr Stantič (SI-I) (Rule 62 – Mr Csuport)
Electromagnetic hypersensitivity
Rapporteur: Mr Hernández Bataller (ES-III)

Members: Mr Curtis (UK – II)
Mr Hadjiysky (BG-I)
Mr Hencks (LU-II)
Mr Kokalov (BG-II)
Mr Longo (IT-III) (Rule 62 – Mr Trantina)
Mr Mordant (BE-II)
Mr Morkis (LT-I)
Mr Páleník (SK-III)
Mr Pegado Liz (PT-III)
Mr Pigal (FR-III)
Mr Polica (IT-II)
Mr Simons (NL-I)
Mr Stoev (BG-I)

Expert:

Alejandro Salcedo (for the rapporteur)

(Solveig Silverin har översatt texten. Solveig har också skrivit in några kommentarer med kursivt inom parantes)
På … den … beslutade att rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i enlighet med artikel … i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen om elöverkänslighet (initiativyttrande).

Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för det förberedande arbetet i ärendet, antog sitt yttrande den ….

Vid sin … plenarsession den … (sammanträdet den …) antog Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med … röster för, … … nedlagda röster.

*
*
*
Inledning

1.1 Under de senaste åren har negativa hälsoeffekter skrivits växande exponering för elektromagnetiska vågor i våra hem. Och även om det inte är ett officiellt erkänt sjukdom har aktuell vårdpraxispractice börjat ge trovärdighet till tanken att det orsakar olika hälsoproblem.

1.2 Det är nu tror att elöverkänslighet syndrom (som Världshälsoorganisationen (WHO) har även hänvisat till som idiopatisk miljöintolerans (IEI)), tillskrivs elektromagnetiska fält från sådana vardagliga anordningar som mobiltelefoner, kan leda till bestående men genom att orsaka anatomiska och funktionella sjukdomar för lidande till den grad att den begränsar eller hindrar deras förmåga att arbeta.

1.3 Genom sina rekommendationer, internationella organisationer som Europarådet eller WHO har konstaterat förekomst av elöverkänslighet som ett hälsotillstånd som kan hindra människor från att utöva en yrkesverksamhet.

1.4 Studier började att publiceras i slutet av 1990-talet, varnar för riskerna med exponering för elektromagnetiska fält. The Bioinitiative-rapporten publicerades 2007 över 1 500 vetenskapliga forskningsrapporter om riskerna med strålning från elektromagnetiska fält.

1 Resolution 1815 of the Council of Europe, 27 May 2011
1.5 Sedan dess har så många studier har publicerats av universitet från hela världen att WHO år 2011 erkände högfrekventa elektromagnetiska fält som potentiella cancerrisker, eftersom den redan hade gjort för lågfrekventa magnetfält.

1.6 Som ett resultat av många experter efterlyser större avstånd mellan högspänningsledningar och omgivande byggnader.

1.7 Detta trots det faktum att Europaparlamentet tagit upp problemet i sina resolutioner av 2 April 2009 och 27 maj 2011.

1.8 Den 23 maj 2011 blev Minerva Palomar den första anställda i Spanien som i ett domstolbeslut erkändes att hon hade en ”total och bestående arbetsoförmåga” på grund av elektromagnetisk och miljö överkänslighet och som berättigar henne till en pension motsvarande full lön.

1.9 Dessutom den 3 mars 2012, den österrikiska Medical Association publicerade riktlinjer för diagnos och behandling av elöverkänslighet, inom ramen för ”EMF relaterade hälsoproblem och sjukdomar”.

1.10 Det finns fler och fler människor som lider av elektromagnetiska och miljööverkänslighets syndrom (hypersensitivitets syndrom). Dessutom får dessa människor oftast lida på grund av oförståelse och skepsis av läkare som är omedvetna om att denna hyperkänslighet existerar och därmed misslyckas med att erbjuda en korrekt diagnos och behandling.

2. Elektromagnetisk överkänslighet som diagnos

2.1 Även om namnen kan variera (elöverkänslighet, Wi-Fi-syndrom, mikrovågssjukdom, elöverkänslighet, etc.), de har alla en lång rad associerade symtom.

2.1.1 Syndrom som huvudvärk, kronisk trötthet, återkommande infektioner, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, oförklarlig olycka, dermatologiska symtom, irritabilitet eller sömnlöshet, hjärtproblem, dålig blodcirkulation, desorientering, nästäppa, minskad sexlust, sköldkörtelrubbningar, obehag i ögonen, tinnitus, ökat behov att urinera, håglöshet, kapillär bräcklighet, kalla händer och fötter, och stela muskler. Dessa kan förekomma eller förvärras i närheten av elektriska apparater, transformatorer, antenner till mobiltelefoner och andra strålningskällor.

2.1.2 Men människor som drabbats av elektromagnetiska vågor visar inga symtom alls när den inte utsätts för elektriska fält. Detta leder till slutsatsen att en återkommande strålningsinducerade som försvagar eller försvinner när den sjuke rör sig bort från källan utgör elöverkänslighet. (Varför påstår de detta och varför hänvisar de inte till studier som stödjer deras påstående? Elöverkänsliga har inte nytta av vad de säger här )

2 Resolutions of 2 April 2009 and 27 May 2011.
2.1.3 Elektromagnetiska överkänslighets drabbade upplever en allvarlig försämring av deras livskvalitet, inte bara på grund av deras fysiska symptom, men även på grund av humörsvängningar som ofta åtföljer dem.

3. Källor till elöverkänslighet (Nedanstående elektriska apparater och trådlösa nätverk anses vara källa till elöverkänslighet, alltså de erkänner ett samband mellan strålning/el och elöverkänslighet)

3.1 Det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder genom att identifiera och minimera exponeringen i hemmet och på jobbet för att sträva efter att vistas på platser som är fria från elektromagnetiska föroreningar (vita zoner). De vanligaste källorna till elektromagnetisk förorening är mobilmaster, trådlösa telefoner och Wi-Fi-routrar i hemmen.

3.1.1 Alla dessa apparater avger konstant mikrovågor (24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan) oavsett var de är installerade. Enbart mobiltelefoner utsätter oss för höga utsläppsnivåer när ett samtal upprättas och under hela samtalet.

3.2 När elapparater är påslagen, som hushållsapparater (t.ex. TV-apparater, datorer, keramik spisar, torktumlare, elektriska filtar, etc.) genererar de höga elektriska fält och på grund av sin närhet till användarna, kan långvarig exponering medföra risker. Däremot behöver de bara vara kopplas ur, för att effekterna skall försvinna helt och hållet.

4. Effekter av elöverkänslighet

4.1 Effekterna av strålning är kumulativa och kan förvärras när sängarna är belägna ovanför ett underjordiskt vattendrag, en förkastning eller skärningspunkten mellan linjerna på Hartmann-Curry rutnät (avvikelser i jordens magnetfält). (Var kommer detta påstående ifrån? På vilket sätt har elöverkänsliga nytta av detta? Detta är ju inte trovärdigt då Hartmann-Curry-linjer inte är vetenskapligt bekräftade. Detta påstående förtar trovärdigheten i detta dokument?)

4.2 Det finns olika nivåer av elöverkänslighet. De reversibla formerna är de milda former av elektrisk känslighet. Långvarig exponering kan öka människors känslighet för de ursprungliga frekvenserna (t.ex. telefonmaster).

4.2.1 Däremot om syndromet utvecklas, blir de också känsliga för andra källor till elektromagnetisk strålning (t.ex. Wi-Fi-routrar, datorer eller lysrör). (Det är den höga belastningen av artificiell mikrovågsstrålningen som är grundorsaken till att personer blir strålskadade och elöverkänsliga. Det är inte vanliga hushållsapparater som orsakar elöverkänslighet. Uttalande är missvisande och skapar förvirring om vad som är grundorsaken till skadan)

4.3 I denna fråga konstaterar WHO att behandlingen av människor som förknippar sina symtom med elöverkänslighet måste fokusera på symtomen och sjukdomsbild och kräver en medicinsk bedömning och bedömning av arbetsplatsen och hemmet, och en psykologisk bedömning. (Vad menar WHO skall bedömas i hemmet och på arbetsplatsen? Inte strålmiljön väl eftersom man bara skall fokusera på symtom?)
5. Elektromagnetiska fält inom mobiltelefoni

5.1 Följande uppgifter och siffror lämnas till studiegruppen för utvärdering.

• Användningen av mobiltelefoner är allestädes närvarande med uppskattningsvis 6,9 miljarder abonnemang globalt.
• De elektromagnetiska fält från mobiltelefoner klassificeras av Internationella centret för cancerforskning som möjligen cancerframkallande för människor.
• Studier pågår för att mer fullständigt bedöma eventuella långsiktiga effekter av mobiltelefonanvändning.
• WHO kommer att genomföra en formell riskbedömning av alla studerade hälsoresultat från exponering för radiofrekventa fält 2016. (Till dess har väl 1/3 av befolkningen blivit strålskadade eller dött i cancer eller av andra strålskador, då stråldosen av mikrovågor ligger långt över den naturliga bakgrundsstrålningen som vi enbart är biologiskt anpassade till)

5.2 Mobila eller mobiltelefoner är numera en integrerad del av modern telekommunikation. I många länder, mer än hälften av befolkningen använder mobiltelefoner och marknaden växer snabbt. I slutet av 2009 fanns det uppskattningsvis 6,9 miljarder mobilabonnemang världen över. I vissa delar av världen, är mobiltelefonen är det mest tillförlitliga eller den enda tillgängliga telefonen.

5.3 Med tanke på det stora antalet mobiltelefonanvändare är det viktigt att undersöka, förstå och övervaka eventuella inverkan på folkhälsan. (Det finns redan så mycket forskning som belägger alvarliga hälsorisker, det behöver inte undersökas mer. Det är dags att vidtaga åtgärder och följa miljöbalkens krav, samt sänka referensvärdena så att de skyddar mot långtidseffekter. Det är en skandal att mobiltelefonins verksamhet kan fortgå obehindrat utan tillståndsprövning enligt miljöbalken)

5.4 Mobiltelefon exponeringsnivåer

5.4.1 Mobiltelefoner är låga drivna radiofrekvenssändare, som arbetar vid frekvenser mellan 450 och 2700 MHz med toppeffekter i intervallet 0,1 till 2 watt. Handenheten sänder endast ström när den är påslagen.

5.4.2 Förutom att använda ”hands-free” enheter, som håller mobiltelefonen på avstånd från huvudet och kroppen under telefonsamtal, är exponeringen också minskas genom att begränsa antalet och längden på samtalen. Att använda telefonen i områden med god mottagning även minskar exponeringen, eftersom det gör att telefonen sänder med reducerad effekt. Användningen av kommersiella enheter för att minska exponeringen av radiofrekvensfält har inte visat sig vara effektiva.

5.4.3 Andra trådlösa nätverk som tillåter höghastighetsinternet och tjänster, såsom trådlösa lokala nätverk (WLAN), är också allt vanligare i hem, kontor och många offentliga platser (flygplatser, skolor, bostadsområden och städer).

6. Elektromagnetiska fält i samband med EU: s regelverk
På EU-nivå har följande rättsakter antagits på området elektromagnetiska fält.

6.1 Rådets rekommendation 1999/519 / EG av den 12 juli 1999 om begränsning av befolkningens exponering för elektromagnetiska fält är tänkt att komplettera den nationella politiken för att förbättra hälsan. Dess syfte är att skapa en ram för att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga fakta och att ge underlag för att övervaka situationen. (Hur länge skall Rådet de tänka? Det finns tusental tillgängliga rapporter har läsa om intresset finns? Det har gått 15 år nu!)

6.1.1 Det ger också en referensram för EU: s lagstiftning om produkter och apparater som avger elektromagnetiska fält. (Inget av detta märks, strålningen får öka obehindrat)

6.1.2 Medlemsstaterna ansvarar för att skydda sin befolkning från de eventuella riskerna med exponering för elektromagnetiska fält och kan föreskriva strängare gränsvärden än de som anges i rekommendationen. I samtliga fall bör de väga riskerna, liksom fördelarna när de beslutar om att vidta åtgärder, information till allmänheten och främja forskning om möjliga hälsoeffekter, och de måste underrätta rådet om dessa åtgärder. (”I samtliga fall bör de väga riskerna, liksom fördelarna när de beslutar”. Med detta menas, så länge det inte är kostnadseffektivt att ta hänsyn till folkhälsan, finns det ingen anledning att sänka referensvärdena. Om folk dö, minskar bara belastningen på jorden)

6.1.3 De ”grundläggande begränsningarna” och ”referensvärden” bygger på riktlinjer från Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP), som är utformade på grundval av de kortsiktiga effekterna av elektromagnetiska fält.

6.2 De viktigaste bindande åtgärder anges nedan.

6.2.1 Direktiv 1999/5 / EG om radioutrustning och teleterminalutrustning om gemensamma riktlinjer och bestämmelser för utrustningens relaterade säkerhetskrav för mobiltelefoner och basstationer.

6.2.2 Direktiv 2004/40 / EG om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält).

6.2.2.1 Direktiv 2004/40 / EG är den 18: e särdirektivet enligt artikel 16 (1) i rådets direktiv 89/391 / EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa i arbetet. Den tar upp de kortsiktiga negativa hälsoeffekter på arbetstagare som exponeras för elektromagnetiska fält under arbetet. Direktiv 2004/40 / EG grundar sig på en förebyggande strategi i allmänhet upprätthålls i direktiv 89/391 / EEG om skydd för arbetstagare mot risker som identifierats, särskild information, utbildning och samråd med arbetstagare som drabbats och lämpliga hälsokontroller.

3 OJ L 199, 30.7.1999, p. 59 – 70.
4 Directive of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999. OJ L 91, 7.3.1999, p.10.
5 Directive of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, OJ L 159, 30.4.2004, p. 1.

6.2.2.2 Direktiv 2004/40 / EG upphävdes med verkan från den 13 juni 2013 genom direktiv 2013/35 / EG om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält).

6.2.3 Direktiv 2006/95 / EG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser.

6.2.4 Produktsäkerhet lagstiftning fastställs genom direktiv 1999/5 / EG och 2006/95 / EG garanterar att allmänheten, inklusive arbetare, inte utsätts för nivåer än dem som fastställs i rekommendation 1999/519 / EEG om produkterna används som avsetts .

6.3 Beslut 243/2012 / EU om upprättande av en flerårig policy för radiospektrum som fastställer ”allmänna regleringsprinciper”, definierar de tekniska villkoren för användning av spektrum och ta full hänsyn till relevant EU-lagstiftning, i synnerhet, om att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

6.4 När det gäller forskning, EU: s program för social förändring och social innovation (PSCI) integrerar befintliga program, nämligen Progress (programmet för sysselsättning och social solidaritet); EURES (European Employment Services) och det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter, med allmänna mål som är inriktade på att främja efterlevnaden av EU: s mål för sysselsättning, sociala förhållanden och arbetsförhållanden; stödja utvecklingen av det sociala skyddet och lämpliga, tillgängliga och effektiva arbetsmarknader; modernisera EU-lagstiftningen om effektivt arbetsvillkor och främja geografiska rörlighet och sysselsättning och social integration.

6.5 Detta påverkar inte det åttonde ramprogrammets instrument för forskning kring elektromagnetiska fält, eller Horizon-programmet.

6.6 EESK har uttryckt sin oro över dessa frågor i yttranden som publiceras på dessa regler när de höll på att förberedas.

7. Föreslagna åtgärder

Studiegruppen skulle kunna diskutera vilka åtgärder det anser mest relevanta för antagande av EU-nivå. Utan att det påverkar andra förslag kan studiegruppens medlemmar lägga till och föreslå
följande åtgärder:

6 Directive of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, OJ L 179, 29.6.2013, p. 1.
7 Directive of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006, OJ L 374, 27.12.2006, p. 10. Decision of the
8 European Parliament and of the Council of 14 March 2012, OJ L .
9 See, inter alia, opinion TEN/308; opinion TEN434-435 (CES 362-2011), adopted in plenary on 16 February 2011, OJ C 107, 6.4.2011, p. 53 or the EESC opinion published in OJ C 43, 15.2.2012, p. 47.
1. Lagstiftningsåtgärder kan vidtas genom att anta:

• en förordning om fastställande av principer och krav för hälso- och miljöskydd, vilket skulle vara direkt tillämplig i hela EU;

• ett direktiv om gemensamma principer som ska kompletteras av medlemsstaternas lagstiftning i samband med införlivandet av direktivet i nationell lagstiftning.

2. Den nuvarande 1999 rekommendation skulle kunna ändras och ses över i ljuset av den tekniska utvecklingen sedan den antogs.

3. Följande principer bör tillämpas i alla EU-lagstiftning:

• ALARA-principen, som föreslagits av Europarådet, där de termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning hålls så låga som möjligt. I detta syfte skulle ICNIRP standarder för exponering för elektromagnetiska fält måste beaktas (Strålningen ligger långt under de rekommenderade referensvärdena ändå blir folk strålskadade, ändå har ohälsan ökat dramatiskt sedan 2000, som olika typer av hjärnskador, cancer hjärtinfarkt, stroke, hjärntumörer etc); och

• försiktighetsprincipen, där den vetenskapliga utvärderingen inte gör det möjligt att bedöma risken tillräcklig säkerhet, särskilt med tanke på den växande exponeringen av befolkningen, inklusive utsatta grupper (särskilt ungdomar och barn).

4. Studier och forskning inom detta område skulle kunna främjas. Forskning om nya typer av antenn, mobiltelefoner och enheter måste prioriteras för att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, och forskning bör uppmuntras att utveckla telekommunikation baserade på annan teknik som är lika effektiv men har färre negativa miljö- och hälsoeffekter.

5. Sjukdomen bör erkännas av hälso- och sjukvård och sysselsättning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ”elöverkänsliga” personer som lider av syndromet intolerans mot elektromagnetiska fält och särskilda åtgärder bör införas för att skydda dem, inklusive skapandet av ”vita zoner” som inte omfattas av det trådlösa nätverket.

6. Elektromagnetiska säkerhetströsklar för användning av produkter bör regleras och regler för planering av elektriska kraftledningar och reläantenn basstationer bör inrättas, bland annat genom att hålla högspänningsledningar och andra elektriska installationer på ett säkert avstånd från bostäder, genom en förordning eller ett direktiv

10 International Commission on Non-Ionising Radiation Protection.
7. Informations- och spridning till allmänheten skulle kunna omfatta:

• innehåller information om elektromagnetiska faktorer samt varningstexter beträffande användningen och försiktighetsåtgärder om märkning av produkter som kan orsaka elöverkänslighet;

• upprättande av ett register över produkter som medför risker med elektromagnetiska fält, med tanke på deras potential för att orsaka elöverkänslighet;

• utforma informations- och upplysningskampanjer för att förebygga och hantera problem i samband med detta tillstånd, särskilt för personer med kompatibla profiler och som är särskilt utsatta för elektromagnetiska fält på grund av de potentiella negativa långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, prioritera barn, ungdomar och unga människor i barnafödande ålder, liksom utbildningsanstalter,

• även öka medvetenheten om de potentiella hälsorisker av DECT trådlösa telefoner, babymonitorer och andra hushållsapparater som ständigt avger mikrovågspulser, om all elektrisk utrustning lämnas permanent i viloläge, och rekommendera användningen av fasta telefoner hemma;

• skapa en tydlig märkningssystem som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, enhetens sändningseffekten eller specifika absorptionsnivåer och eventuella hälsorisker i samband med dess användning.

8. Lämpliga protokoll för förebyggande, tidig diagnos och behandling bör inrättas för att minimera hälso- och sjukvård och relaterade arbetskostnader. Miljö- och arbetssäkerhetspolicy bör främjas för att bidra till att förebygga och förhindra uppkomst av elöverkänslighet.

9. Det behövs åtgärder för att ta itu med privat användning av mobiltelefoner, DECT-typ trådlösa telefoner, Wi-Fi, WLAN och WiMAX för datorer och andra trådlösa enheter såsom barnvakter.

10. Tekniska innovationer bör främjas i syfte att lindra de negativa effekterna av elektromagnetiska fält på den mänskliga organismen

Elöverkänslighet kan nu diagnoseras

I Tyskland kan man nu diagnostisera elöverkänslighet. Man undersöker tre faktorer HRV   hjärt-variabilitet, mikrocirkulation och hudmotstånd. Dessa parametrar visar om autoimmuna nervsystemet fungerar eller ej .

Kjell Hansson-Mild  såg ju redan i mitten på 1990-talet att elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem, men den forskningen tystades ner. Undrar när man i Sverige kommer att godkänna en diagnos. Mobilindustrin kommer att göra hårt motstånd med kraftiga insatser för att stoppa en diagnos i Sverige. Sverige är ju experimentlandet för den nya tekniken med WiFi,  och 4G.

Googletranslate

El-känsliga är inte på något sätt psykiskt sjuka, utan de lider av att deras biologiska regleringssystem har kommit ur jämvikt på grund av yttre elektriska, magnetiska eller/och elektromagnetiska fält. Å andra sidan är det påfallande svårt att entydigt diagnostisera denna sjukdom. Den klassiska modellen för påverkan existerar inte för detta sjukdomsförlopp, allt mer för anamnesen till en multikausal kedja (kemiska belastningar, oförmåga att tåla näringsmedel, allergiska reaktioner etc).

Flerårig forskning över detta tema har visat att bestämda fysiologiska parametrar visserligen visar en mycket god korrelation till elöverkänslighet, men tillåter inte det stränga orsakssamband som krävs av statistiken. Därmed kan för närvarande endast tas hänsyn till de många erfarenheter, som återspeglas i samtalet med talrika personer som fått sin hälsa inskränkt. Å andra sidan har det visat sig att det vegetativa nervsystemet i sina reaktioner ställer fram en bra indikator.

TESTFÖRFARANDE FÖR ELÖVERKÄNSLIGHET

För värdering av elöverkänslighet används ett test av bioregleringskapaciteten, det vill säga biosystemets anpassningsförmåga gentemot miljöfaktorer. Det vegetativa nervsystemets reaktioner på pulsade elektromagnetiska fält, som t ex mobiltelefonens, undersöks.

Som objektiv parameter, inte omedelbart påverkbar genom psyket, gäller här hjärtrytmvariabiliteten (variabiliteten i de på varandra följande enskilda hjärtslagen), mikrocirkulationen (dynamiken i den kapillära kärlcirkulationen) och den aktiva elektriska hudpotentialen.

Med hjälp av dessa parametrar kan slutsatser dras om det aktuella tillståndet hos biosystemet, eventuella existerande belastningar från tidigare (kemikalieförgiftningar, allergier osv) och aktiviteten hos bio-regleringen.

DIAGNOSTIK

Grundläggande omständigheter

Under test av bioreglerkapaciteten med användande av en elektromagnetisk retning används inte någon invasiv teknik och inte heller några mediciner. Testet äger rum under definierade förhållanden, det vill säga undersökningsrummet är fritt från ytterligare elektriska, magnetiska respektive elektromagnetiska belastningar.

Tiden för undersökningen delas upp i vilo-, retnings- och återhämtningsfas, varvid patienten inte blir informerad om när retning sätts på respektive stängs av (enkel-blind-studie). Som retningskälla används en DECT-telefon, vilken kontinuerligt avger ett pulserat elektromagnetiskt fält. Tätheten hos fältet vid strålkällan uppgår till 1 milliwatt per kvadratmeter; detta motsvarar cirka 0,1% av det aktuella lagliga gränsvärdet. I stället för DECT-telefon kan även en WLAN-router användas som retningskälla. Den strålning som då avges är 10 mikrowatt per kvadratmeter vid strålkällan. (Min kommentar: 10 mikroWatt är fruktansvärt högt, redan vid 0.3 mikroWatt mår jag riktigt dåligt av WiFi, DECT-telefonen är lika hemsk)

Alla undersökningsparametrar registreras fortlöpande och samtidigt. För att bestämma hjärtrytmvariabiliteten (HRV) används en EKG bröstavledning. Den aktiva hudpotentialen mäts med en sensor på vänster underarm och mikrocirkulationen registreras men hjälp av ett laser-doppler-förfarande på örsnibben.

Utvärdering

Man gör en separat utvärdering av vilo- och exponeringsfaserna för att kunna komma fram till eventuella tidigare skador på biosystemet.

HRV

Variationerna i hjärtrytmen förmedlas genom avstånden mellan de enskilda hjärtslagen i EKG (avståndet mellan enskilda R-taggar i EKG). Detta följs upp via frekvensanalys (FFT) av grundsignalen och dess övervågor (jfr övertoner).

En liten variabilitet hos hjärtrytmen framkommer tydligt i den precisa framställningen av övervågorna, (bild 3): ju mindre antal övervågor desto större bandbredd hos hjärtvariabiliteten (HRV).

En ytterligare information ger bandbredden hos HRV, vilken bestäms av det aritmetiska medelvärdet för hjärtaktiviteten. (Hur många elöverkänsliga har inte problem med hjärtat. Mitt hjärta har konstaterats påverkas av något i livsmiljön, man misstänker strålning. Hjärtat kan inte gå ner i viloläge. Mitt hjärta har genomgått en arbetstest och det fungerar inte som det skall)

Mikrocirkulation

Dynamiken i mikrocirkulationen i kapillärbädden bestäms genom ett laser-doppler-förfarande, vilket påvisar det blodflöde som de enstaka hjärtslagen åstadkommer. Mycket mer viktigt är dock grundsignalen med en periodicitet på cirka 0,15 Hz, något som motsvarar rörligheten i tarmområdet.

Aktiv hudpotential

De på hudytan mätbara elektriska spänningsskillnaderna avleds av en elektrod-matrix.

Förändringar i mikrocirkulationen och den aktiva hudpotentialen analyseras uteslutande med avseende på tidsfunktionen och jämförs med varandra vad avser de enskilda försöksavsnitten.

UTVÄRDERING

Hjärtrytmvariabilitet

Är HRV redan i vilofas, alltså inskränkt redan före exponering; så är detta ett tecken på en redan närvarande, eventuellt även irreversibel, skada hos det vegetativa nervsystemet, som inskränker bioregleringen.

Mikrocirkulation

Mikrocirkulationen styrs direkt av det vegetativa nervsystemet, därför ger en jämförelse av data före, under och efter exponering uppgift om aktiviteten hos bioregleringen.

Aktiv hudpotential

Via den aktiva hudspänningen kan stresstillstånd påvisas men även blockeringar i den elektriska ledningsförmågan.

Om uteslutande förändringar i mikrocirkulationen och/eller i den aktiva hudpotentialen uppträder under exponering, så är detta ännu inte något tecken på en akut inskränkning av hälsan. Pulserade elektromagnetiska fält är ändå en stressfaktor för organismen, vilket kan leda till sjukdom vid långvarig inverkan. Detta diagnosförfarande ger en klar utsaga om biosystemets anpassningsförmåga till högfrekventa pulserade elektromagnetiska fält och ger därmed säkert besked om el-känslighet, graden av sjukdom samt närvaron av eventuella tidigare belastningar.

TERAPIMÖJLIGHETER

En schablonmässig rekommendation för en behandling finns inte. Här måste man handla individuellt, vilket dock är beroende av de erhållna mätvärdena och de noggrant genomförda anamnestiska frågorna.

El-känsliga personer, som i testet uppvisat en entydig reaktion hos det vegetativa nervsystemet, kan vara hjälpta av en temporär vistelse i ett område fattigt på elektrosmog. Detta tjänar först till att stabilisera organismen, visar emellertid också om elöverkänslighet är reversibel (kan gå över). Vidare kan det vara nödvändigt att genomföra en undersökning av hemmet, där alla belastande faktorer, såsom el-installationer eller också till exempel mögel, kan upptäckas, för att kunna genomföra en fackmannamässig sanering.

Ytterligare är det nödvändigt att noggrant dokumentera alla förändringar i symptomen vid förändrat boende. Dessa notiser kan anonymt ställas till förfogande för föreningen ”Erforschung und Therapie der Elektrosensibilität e.V” (Föreningen för utforskande och behandling av el-känslighet). Målet är att vetenskapligt dokumentera sjukdomen el-känslighet. Med detta som bas ska erkännande av sjukdomen i samhället och i politiken kunna uppnås, så att i framtiden de drabbade kan erhålla motsvarande understöd från Försäkringskassan.

 

Vad är lågstrålande områden?

Här handlar det om orter med låga belastningar av högfrekventa (elektromagnetiska fält, t ex radiokommunikationsnät) och lågfrekventa områden (elektriska och magnetiska fält, t ex högspänningsgator). Detta tillstånd skall på motsvarande sätt skyddas av städer och samhällen genom byggplanering.

Dessutom skall  lågstrålande områden för boenden ställas till förfogande.

 

TEST AV EL-KÄNSLIGHET

Test ort

Testerna av el-känslighet genomförs i testlaboratoriet ”Umweltphysikalischen Messungen GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)” (Omvärlds-fysikaliska mätningar, Sällskapet för civila rättigheter), D-36466 Wiesenthal/Röhn, Tyskland.

Adress:     Umweltphysikalische Messungen GbR

Zweigstelle Thüringen

Pfarrgasse 5a

D-36466 Wiesenthal

Tyskland

Anmälan / tidbokning

Anmälan alltid möjlig.

Kontakt:   Dr. Lebrecht von Klizing

e-Mail: vonklizing@umweltphysik.com

tel: 0049-036964-83207

Dipl.-Ing. Susanne Günther

e-Mail: guenther@umweltphysik.com

Homepage: www.umweltphysik.com

Allmänt

Ankomsten skall ske åtminstone en dag före testet eftersom testet inte får genomföras under stressade omständigheter.

Tåg: Station: Bad Salzungen (förbindelse se www.db.de)

Upphämtnings service: Bad Salzungen – Wiesenthal (ca 20 min)

Logi

Det finns på orten möjlighet till övernattning i elektrosmog-fritt boende. Boendet kan bokas direkt hos uthyraren: www.wiesenthal.info – ”Unterkunft” eller kan bokas i samband med anmälan till testet.

Testdagens förlopp

Före testet måste man avstå från njutningsmedel såsom alkohol, tobak, kaffe, svart eller grönt te. Intag av mediciner måste meddelas i samband med anmälan till testet; testet är inte möjligt i samband med: antihistaminika och  beta-blockerare. Före testet tas en grundlig sjukhistoria upp och i samband därmed ges information om testförfarandet.

Själva testet varar 40, upp till maximalt 55, minuter, det beror på reaktionshastigheten hos respektive organism. Efter testet kan en första bedömning göras. Det slutliga testresultatet inklusive protokoll och – om nödvändigt – individuella terapiförslag, kommer att skickas per post ca 2-3 veckor efter testet. Denna tid är nödvändig, eftersom utvärderingsproceduren baseras på en mycket omfattande datamängd.

Testet kommer att debiteras med 400 Euro plus 19% moms; beloppet betalas kontant efter testet.

http://www.umweltphysik.com/pdf/info_testung.pdf

Diagnoskod för funktionsnedsättningen elöverkänslighet


http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf#2

Brev till Socialstyrelsen

Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att få en sjukdomskod eller  diagnoskod för att få rätt behandling och rehabilitering. Men elöverkänsliga nekas detta och det är symtombilden som läkaren får utgå ifrån. Men elöverkänslighet är ju en erkänd funktionsnedsättning och varför har elöverkänsliga inte fått en sådan kod, önskar svar på detta. Det hade  ju givit elöverkänsliga en möjlighet till rätt behandling samt vetenskapligt kunna följa upp elöverkänslighet som funktionshinder? Men också  ett skydd i sjukvården. Enligt SoS har en kod betydelse enligt er citat:

Klassifikationerna ICF och ICF-CY kompletterar ICD-10, som ger diagnoser på sjukdomar, då två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd. ICF-CY är en vidareutveckling av huvudklassifikationen ICF för att, förutom vuxna, även täcka barnets utveckling i spädbarnsålder, barndom och tonårstid upp till och med 17 år samt barnets omgivning. Klassifikationerna är svenska versioner av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version (ICF-CY).

Syftet med ICF och ICF-CY:

  • Ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer.
  • Skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder.
  • Möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid.
  • Skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.

Mvh
Solveig Silverin

Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt, säger Dr. Dominique Belpomme (en fransk onkolog) i en telefonintervju som får 20 nya fall i veckan

“Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt”

Ja, så sa Dr. Dominique Belpomme (en fransk onkolog) i en telefonintervju för tidningen La Maison du 21:e Siècle Magazine från Kanada. Han berättar vidare att han har 450 patienter och att han varje vecka får upp till 20 nya fall, inklusive barn som har huvudvärk, försämrat minne, koncentration. Dr. Dominique Belpomme är ordförande för French Association for Research in Therapeutics Against Cancer och han hävdar även att de har Europas största kohort av elöverkänsliga patienter och att detta att vara elöverkänslig är ett stort folkhälsoproblem.

Googleöversättning

Den elektriska industrin och cellen och Världshälsoorganisationen säger att det inte är uteslutet att det syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält (SICEM kallad elöverkänslighet fel enligt honom) är psykosomatiska, men c är en falsk debatt, enligt professor Cancer Parisian Dominique Belpomme. Det finns mer vetenskaplig kontrovers om det, det finns en kontrovers med mobila operatörer, sade han.

I en intervju France Inter, direktören för Europeiska institutet för cancerforskning och miljö (ECERI) och ordförande i föreningen för Cancer Therapeutics Research (ARTAC), säger: Det är klart att det finns ett samband mellan olika sjukdomar och ställa miljön. (…) det verkliga problemet är att det finns mer kontrovers om den vetenskapliga nivån.

Det finns en kontrovers gentemot operatörer som säger oss att alla dessa [människor intoleranta CEM] är inte riktigt sjuk eller när de är galna. Nej, det är människor som är som du och jag, ganska klarsynt, medvetet och gradvis utsätts för elektromagnetiska fält faktiskt blivit riktigt sjuk; de är verkliga sjuka han måste ta hand om, behandla, särskilt för att se till att sjukdomen inte utvecklas till cancer. Du vet att WHO har klassificerat exponering inte bara vid låga frekvenser och nu RF grupp 2B, det vill säga kategorin möjligen cancerframkallande.”

Vi har nu sex internationella studier som visar att det finns ett samband mellan långvarig exponering för elektromagnetiska fält och Alzheimers sjukdom. Han tillade attLyckligtvis är scenen reversibel.

Men professorn varnar också: Om vi ​​fortsätter att utveckla territoriet oavsett folkhälsoproblem, riskerar vi en riktig hälsokatastrof. Och jag väger mina ord när jag säger detta: bör regeringen medveten om allvaret i den nuvarande situationen och att vi inte installerar en antenn i närheten av en plantskola eller dagis. Detta är helt oacceptabelt när det gäller folkhälsa.

I ett brev som han skrev till en person med SICEM vi följde, Dr Belpomme utmärkte EHS drabbar nästan alla levande organismer i förlusten av tolerans induceras av långvarig exponering för elektromagnetiska fält .

Läs här intervjun med Dr Belpomme dök upp i huset av 21-talet i januari 2011.

PowerPoint-presentation av Dr Belpomme SICEM

Och läs: Champions Quebecers relaterade cancer elektrosmog

Liknande artiklar:

Lansering av Quebec koalitionen att slåss mot elektromagnetiska föroreningar

 

VoF:aren och läkaren Mats Reimer är emot att elöverkänsliga får en sjukdomskod

Elöverkänsliga är sjuka och skall ha en sjukdomskod

Det är förvånande att Bengt Håkansson som skriver i Elöverkänsligas förbunds tidning, Ljusglimten, är emot att elöverkänsliga får en sjukdomskod, likaså docent Olle Johansson Karolinska institutet som säger sig arbeta för de elöverkänsligas sak. Att de som säger sig vara för de elöverkänsligas sak inte anser att elöverkänsliga är sjuka är konstigt. Men är man inte elöverkänslig själv ja då är det ju naturligtvis lätt att påstå. Elöverkänsliga är sjuka i en dålig elmiljö. Jag är själv elöverkänslig och känner mig väldigt sjuk av den ökande strålningen från sändare och trådlösa nätverk.

Andra sjukdomar som också är neurologiska skador som ADHD och utbrändhet har ju fått diagnoser, men inte elöverkänsliga som har samma typ neurologisk strålskada och symtombild. Elöverkänslighet, anses av Socialstyrelsen, går att bota med kognitiv beteendeterapi (KBT). Då borde ADHD och utbrändhet också gå att bota med KBT.

När bloggläkaren Mats Reimer som är lobbyist för mobilindustrin och medlem i VoF, är emot en sjukdomskod för elöverkänsliga då borde ju hans uttalande mana till eftertanke. Man blir ju konfunderad över på vems sida dessa förespråkare för elöverkänsliga står eller har de blivit påverkade av lobbyister fast de inte vet om det?

______________________________

Jag skickade nedanstående brev för att uppmana personer att  skriva till de svenska EU-politikerna, trots att personer i styrelsen i FEB:s riksförbund uppmanade oss att inte göra det. Märkligt att styrelsen inte heller tycks jobba för de elöverkänsligas sak.

Länk till bloggläkaren Mats Reimer som fått problem med Carl Schlyter som skrev  under på den skriftliga förklaringen

Det var några som undrade vem Bengt Håkansson var. Svar: Håkansson är byggnadsingenjör och elöverkänslig sedan 23 år. Håkansson är emot en sjukdomskod för elöverkänsliga enligt en artikel Kalle Hellberg skickade ut för ett tag sedan. Länk till vem Bengt Håkansson är

Jag såg att Mats Reimer, bloggläkaren och medlem i VoF att han var mycket negativ till att vi skulle ha en sjukdomskod. De som förespråkar att vi inte skall ha en sjukdomskod är påverkade av mobilindustrins lobbyister. Det är väldigt tydligt. Diskussionen är också märklig eftersom det ena utesluter inte det andra. Elöverkänslig kan både ha en sjukdomskod och vara funktionshindrade vilket både läkare Lena Hedendahl och jag upplyst om. Men dessa förespråkare som är emot att elöverkänsliga skall ha en sjukdomskod arbetar för att skapa en splittring mellan elöverkänsliga.

En symtomdiagnos säger inte vad vi blir sjuka av, och det blir då i värsta fall piller för varje symtom och det hjälper ju inte oss.

Enbart ett funktionshinder hjälper heller inte oss även om det inte krävs vetenskapliga bevis för att få hjälp. Elsanerar man för personer som inbillar sig att de är sjuka av el/strålning eller säger att det är ett funktionshinder? Vi vet ju hur SoS slagit knut på sig själv att förklara och bortförklara elöverkänslighet som funktionshinder. Det blir mycket enklare och billigare att ge KBT och psykofarmaka.

KBT är ju på tapeten igen efter att de valde in den finska psykiatrikern Professor Heikki Hämäläinen i SSM:s vetenskapliga råd. Heikki arbetar just med KBT och har fått en hel del anslag av mobilindustrin enligt jävsdeklarationen. Hillert har nu plötsligt också lyft fram KBT- behandling för elöverkänsliga.

En annan fråga som är på tapeten är, om vi är sjuka eller friska. En del säger att de blir friska när de slipper el och EMF-strålning. Men är man verkligen frisk om man får symtom som gör en sjuk igen så fort man utsätter sig för en dålig elmiljö?

Jag kan inte se det på annat sätt, än så här: man är (mer eller mindre)  symtomfri om man vistas i en elfri miljö men skadan är ju kvar eftersom man blir sjuk och får symtom så fort man utsätter sig för en dålig elmiljö. Är man verkligen frisk då? Jämför med alla andra typer av allergier, intolerans överkänslighet etc etc. Vi fungerar exakt likadant. Det spelar ingen roll om skada sitter i immunförsvaret eller i nervsystemet, reaktionsmönstret är detsamma: Man blir sjuk av det man inte tål att exponeras för.

En diskussionsfråga till En del blir bättre eller helt friska om de undviker vissa födoämnen. Detta gäller inte för alla därför bör man skilja på primär elöverkänslighet och sekundär elöverkänslighet . Detta innebär att en del har från början haft andra överkänslighetsproblem och blivit elöverkänsliga och dessa personer har tror jag bättre förutsättningar att bli mycket bra från sin elöverkänslighet då de tar bort den mat de inte tål i kosten exempelvis.

De som är primärt elöverkänsliga är endast elöverkänsliga och har inga andra överkänslighetsproblem. Dessa personer har mycket svårare att bli bättre genom ta bort födoämnen etc eftersom den grundläggande orsaken är en skada uppkommen av el och EMF. Sedan är det inte ovanligt att man blir känslig på annat efter många års elöverkänslighet och det är ju inte konstigt. Denna grundläggande skillnad kan förklara varför vissa elöverkänsliga kan bli nästan helt återställda. Det är Sonja Fredberg som ursprungligen tagit upp detta med primärt och sekundärt elöverkänslig.

Lite att fundera på och ta ställning till.
 
Solveig Silverin

Läkare i Canada uppmanas att utbilda sig i att behandla elöverkänsliga och öka den medicinska medvetenheten om symptomen

https://i0.wp.com/d1tu8ib6d01hwk.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/06/emr.jpg

Konstant exponering för elektromagnetisk strålning (EMR) påverkar oss alla. Kvinnors College Hospital i Toronto är den första kanadensiska sjukhuset kräver sina läkare utbildas vid behandling av effekterna av EMR, inte ens som Health Canada, den kanadensiska regeringen Health Agency, hävdar EMR är förmodligen ofarligt.

Kvinnors College Hospital: s Environmental Health Clinic värd ett endagsseminarium maj för att öka medicinska medvetenheten om symptomen exponering för elektromagnetisk strålning. Symptomen som identifierats av sjukhuset inkluderar avbryts sömn, trötthet, huvudvärk, illamående, yrsel, hjärtklappning, minnesproblem och hudutslag. Även om dessa symtom kan uppstå från en rad olika orsaker, är de nu samlade under etiketten ”Elektromagnetisk överkänslighet” eller EMS.

På seminariet, konstaterade Dr Ray Klarar, chef, miljö-och arbetsmiljö för folkhälsa Ontario, det är svårt att bedöma forskning om EMS, eftersom det inte finns någon enskild, allmänt accepterad definition av tillståndet.

”Vi måste skapa mer medvetenhet om detta tillstånd. Hälso-och sjukvård utövare behöver för att bättre förstå EMS så de kan hjälpa sina patienter att förebygga och hantera sina symtom. Allmänheten behöver veta hur man skyddar sig från det breda spektrum av hälsoeffekter elektromagnetiska fält har på deras sinnen och organ ”, säger Dr Rina Bray, medicinsk chef för Environmental Health Clinic, i ett uttalande från sjukhuset.

[Dr Magda Havas] utmanade kritikerna påståenden om att symtomen är enbart psykologiska genom verkliga exempel på patienter vars symtom avtog då den trådlösa tekniken togs bort från sin omgivning.

I USA har oro över de effekter på hälsan EMR vuxit med spridningen av smarta mätare som en del av planen för ett trådlöst driven Smart Grid. Men få vårdinrättningar eller regeringar har reagerat på dessa farhågor. Endast Vermont har etablerat en lag om att människor kan välja bort att ha en trådlös smarta mätare på deras hus eller företag utan kostnad för dem.

Exponering för EMR kommer från flera olika källor förutom smarta mätare, och inkluderar kraftledningar, mobiltelefoner, torn broadcast, hushållsapparater och naturlig bakgrund. Frågan i tvisten är om det finns en ”säker” nivå av exponering för denna icke-joniserande strålning och de bevis som hittills tyder på en viss fara, men inte slutgiltigt.

I utvecklingen av kärnenergi, det var en liknande debatt om säkerheten för joniserande strålning, som för en tid branschen mätt i ”solskenet enheter.” Under tiden den vetenskapliga konsensus skiftat mot den nu förhärskande uppfattningen att det inte finns några säkra nivå av joniserande strålning.

Taggar: elektromagnetisk strålning, EMR
Vad tycker ni?
Anslut med: