Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

Galleri

Önskar får svar på följande: 1. Får läkare skriva i journalen, att patienten säger att de har hälsoproblem med elektromagnetisk strålning, alltså anser sig vara elöverkänslig? 2. Får läkare skriva att patienten säger att de har hälsoproblem med dofter, alltså … Läs mer

SBU – om det vetenskapliga värdet i provokationsstudier med subjektiv bedömning

Galleri

 SBU vet inte vad provokationsstudier med subjektiv bedömning är. Ändå används denna metod för att bevisa att elöverkänsliga inte kan känna elektromagnetiska fält, där man utgår ifrån att strålskadade personer är en homogen grupp som reagerar samtidigt och likartat på … Läs mer

Mina frågor till Socialstyrelsen

Galleri

Vilken behandlingsform? Jag begär att få veta vilken behandlingsform Socialstyrelsen bedömer/rekommenderar för personer som blivit elöverkänsliga, fått utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom. Symtombilden för dessa tre sjukdomar är densamma. Den enda skillnaden är, att elöverkänsliga kan relatera sina sjukdomsbesvär till olika typer … Läs mer

De elöverkänsligas livssituation ur ett hälsopromotivt perspektiv

Galleri

Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att beskriva och diskutera de elöverkänsligas livssituation utifrån ett hälsopromotivt perspektiv. Detta uppnås genom en kvalitativ granskning av 331 brev skrivna av personer med egen erfarenhet av elöverkänslighet. Elöverkänslighet är ett belastningsfenomen som uppträder i … Läs mer

Symptom

Galleri

Dokumenterade symptom hos fackföreningarna SIF, TCO, Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap, Elöverkänsligas föreningar, Folkhälsomyndigheten. Symptomen uppkommer i närheten till elektriska apparater och trådlösa kommunikationssystem (WiFi, mobiltelefoni, DECT-telefoner, smarta elmätare, GSM, 3G, 4G etc). Symptomen försvinner om den elöverkänsliga personen vistas i … Läs mer

Diagnos ICD-10 – W90-T66-Z58,4

Galleri

Det finns flera diagnoskoder som relaterar till ohälsa kopplade till icke joniserande strålning, vilket bevisar att det finns ohälsa kopplad till icke joniserande strålning sedan lång tid tillbaka. För att hindra att dessa koder används kräver Socialstyrelsen att det skall … Läs mer

Elöverkänslighet kan nu diagnoseras

I Tyskland kan man nu diagnostisera elöverkänslighet. Man undersöker tre faktorer HRV   hjärt-variabilitet, mikrocirkulation och hudmotstånd. Dessa parametrar visar om autoimmuna nervsystemet fungerar eller ej .

Kjell Hansson-Mild  såg ju redan i mitten på 1990-talet att elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem, men den forskningen tystades ner. Undrar när man i Sverige kommer att godkänna en diagnos. Mobilindustrin kommer att göra hårt motstånd med kraftiga insatser för att stoppa en diagnos i Sverige. Sverige är ju experimentlandet för den nya tekniken med WiFi,  och 4G.

Googletranslate

El-känsliga är inte på något sätt psykiskt sjuka, utan de lider av att deras biologiska regleringssystem har kommit ur jämvikt på grund av yttre elektriska, magnetiska eller/och elektromagnetiska fält. Å andra sidan är det påfallande svårt att entydigt diagnostisera denna sjukdom. Den klassiska modellen för påverkan existerar inte för detta sjukdomsförlopp, allt mer för anamnesen till en multikausal kedja (kemiska belastningar, oförmåga att tåla näringsmedel, allergiska reaktioner etc).

Flerårig forskning över detta tema har visat att bestämda fysiologiska parametrar visserligen visar en mycket god korrelation till elöverkänslighet, men tillåter inte det stränga orsakssamband som krävs av statistiken. Därmed kan för närvarande endast tas hänsyn till de många erfarenheter, som återspeglas i samtalet med talrika personer som fått sin hälsa inskränkt. Å andra sidan har det visat sig att det vegetativa nervsystemet i sina reaktioner ställer fram en bra indikator.

TESTFÖRFARANDE FÖR ELÖVERKÄNSLIGHET

För värdering av elöverkänslighet används ett test av bioregleringskapaciteten, det vill säga biosystemets anpassningsförmåga gentemot miljöfaktorer. Det vegetativa nervsystemets reaktioner på pulsade elektromagnetiska fält, som t ex mobiltelefonens, undersöks.

Som objektiv parameter, inte omedelbart påverkbar genom psyket, gäller här hjärtrytmvariabiliteten (variabiliteten i de på varandra följande enskilda hjärtslagen), mikrocirkulationen (dynamiken i den kapillära kärlcirkulationen) och den aktiva elektriska hudpotentialen.

Med hjälp av dessa parametrar kan slutsatser dras om det aktuella tillståndet hos biosystemet, eventuella existerande belastningar från tidigare (kemikalieförgiftningar, allergier osv) och aktiviteten hos bio-regleringen.

DIAGNOSTIK

Grundläggande omständigheter

Under test av bioreglerkapaciteten med användande av en elektromagnetisk retning används inte någon invasiv teknik och inte heller några mediciner. Testet äger rum under definierade förhållanden, det vill säga undersökningsrummet är fritt från ytterligare elektriska, magnetiska respektive elektromagnetiska belastningar.

Tiden för undersökningen delas upp i vilo-, retnings- och återhämtningsfas, varvid patienten inte blir informerad om när retning sätts på respektive stängs av (enkel-blind-studie). Som retningskälla används en DECT-telefon, vilken kontinuerligt avger ett pulserat elektromagnetiskt fält. Tätheten hos fältet vid strålkällan uppgår till 1 milliwatt per kvadratmeter; detta motsvarar cirka 0,1% av det aktuella lagliga gränsvärdet. I stället för DECT-telefon kan även en WLAN-router användas som retningskälla. Den strålning som då avges är 10 mikrowatt per kvadratmeter vid strålkällan. (Min kommentar: 10 mikroWatt är fruktansvärt högt, redan vid 0.3 mikroWatt mår jag riktigt dåligt av WiFi, DECT-telefonen är lika hemsk)

Alla undersökningsparametrar registreras fortlöpande och samtidigt. För att bestämma hjärtrytmvariabiliteten (HRV) används en EKG bröstavledning. Den aktiva hudpotentialen mäts med en sensor på vänster underarm och mikrocirkulationen registreras men hjälp av ett laser-doppler-förfarande på örsnibben.

Utvärdering

Man gör en separat utvärdering av vilo- och exponeringsfaserna för att kunna komma fram till eventuella tidigare skador på biosystemet.

HRV

Variationerna i hjärtrytmen förmedlas genom avstånden mellan de enskilda hjärtslagen i EKG (avståndet mellan enskilda R-taggar i EKG). Detta följs upp via frekvensanalys (FFT) av grundsignalen och dess övervågor (jfr övertoner).

En liten variabilitet hos hjärtrytmen framkommer tydligt i den precisa framställningen av övervågorna, (bild 3): ju mindre antal övervågor desto större bandbredd hos hjärtvariabiliteten (HRV).

En ytterligare information ger bandbredden hos HRV, vilken bestäms av det aritmetiska medelvärdet för hjärtaktiviteten. (Hur många elöverkänsliga har inte problem med hjärtat. Mitt hjärta har konstaterats påverkas av något i livsmiljön, man misstänker strålning. Hjärtat kan inte gå ner i viloläge. Mitt hjärta har genomgått en arbetstest och det fungerar inte som det skall)

Mikrocirkulation

Dynamiken i mikrocirkulationen i kapillärbädden bestäms genom ett laser-doppler-förfarande, vilket påvisar det blodflöde som de enstaka hjärtslagen åstadkommer. Mycket mer viktigt är dock grundsignalen med en periodicitet på cirka 0,15 Hz, något som motsvarar rörligheten i tarmområdet.

Aktiv hudpotential

De på hudytan mätbara elektriska spänningsskillnaderna avleds av en elektrod-matrix.

Förändringar i mikrocirkulationen och den aktiva hudpotentialen analyseras uteslutande med avseende på tidsfunktionen och jämförs med varandra vad avser de enskilda försöksavsnitten.

UTVÄRDERING

Hjärtrytmvariabilitet

Är HRV redan i vilofas, alltså inskränkt redan före exponering; så är detta ett tecken på en redan närvarande, eventuellt även irreversibel, skada hos det vegetativa nervsystemet, som inskränker bioregleringen.

Mikrocirkulation

Mikrocirkulationen styrs direkt av det vegetativa nervsystemet, därför ger en jämförelse av data före, under och efter exponering uppgift om aktiviteten hos bioregleringen.

Aktiv hudpotential

Via den aktiva hudspänningen kan stresstillstånd påvisas men även blockeringar i den elektriska ledningsförmågan.

Om uteslutande förändringar i mikrocirkulationen och/eller i den aktiva hudpotentialen uppträder under exponering, så är detta ännu inte något tecken på en akut inskränkning av hälsan. Pulserade elektromagnetiska fält är ändå en stressfaktor för organismen, vilket kan leda till sjukdom vid långvarig inverkan. Detta diagnosförfarande ger en klar utsaga om biosystemets anpassningsförmåga till högfrekventa pulserade elektromagnetiska fält och ger därmed säkert besked om el-känslighet, graden av sjukdom samt närvaron av eventuella tidigare belastningar.

TERAPIMÖJLIGHETER

En schablonmässig rekommendation för en behandling finns inte. Här måste man handla individuellt, vilket dock är beroende av de erhållna mätvärdena och de noggrant genomförda anamnestiska frågorna.

El-känsliga personer, som i testet uppvisat en entydig reaktion hos det vegetativa nervsystemet, kan vara hjälpta av en temporär vistelse i ett område fattigt på elektrosmog. Detta tjänar först till att stabilisera organismen, visar emellertid också om elöverkänslighet är reversibel (kan gå över). Vidare kan det vara nödvändigt att genomföra en undersökning av hemmet, där alla belastande faktorer, såsom el-installationer eller också till exempel mögel, kan upptäckas, för att kunna genomföra en fackmannamässig sanering.

Ytterligare är det nödvändigt att noggrant dokumentera alla förändringar i symptomen vid förändrat boende. Dessa notiser kan anonymt ställas till förfogande för föreningen ”Erforschung und Therapie der Elektrosensibilität e.V” (Föreningen för utforskande och behandling av el-känslighet). Målet är att vetenskapligt dokumentera sjukdomen el-känslighet. Med detta som bas ska erkännande av sjukdomen i samhället och i politiken kunna uppnås, så att i framtiden de drabbade kan erhålla motsvarande understöd från Försäkringskassan.

 

Vad är lågstrålande områden?

Här handlar det om orter med låga belastningar av högfrekventa (elektromagnetiska fält, t ex radiokommunikationsnät) och lågfrekventa områden (elektriska och magnetiska fält, t ex högspänningsgator). Detta tillstånd skall på motsvarande sätt skyddas av städer och samhällen genom byggplanering.

Dessutom skall  lågstrålande områden för boenden ställas till förfogande.

 

TEST AV EL-KÄNSLIGHET

Test ort

Testerna av el-känslighet genomförs i testlaboratoriet ”Umweltphysikalischen Messungen GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)” (Omvärlds-fysikaliska mätningar, Sällskapet för civila rättigheter), D-36466 Wiesenthal/Röhn, Tyskland.

Adress:     Umweltphysikalische Messungen GbR

Zweigstelle Thüringen

Pfarrgasse 5a

D-36466 Wiesenthal

Tyskland

Anmälan / tidbokning

Anmälan alltid möjlig.

Kontakt:   Dr. Lebrecht von Klizing

e-Mail: vonklizing@umweltphysik.com

tel: 0049-036964-83207

Dipl.-Ing. Susanne Günther

e-Mail: guenther@umweltphysik.com

Homepage: www.umweltphysik.com

Allmänt

Ankomsten skall ske åtminstone en dag före testet eftersom testet inte får genomföras under stressade omständigheter.

Tåg: Station: Bad Salzungen (förbindelse se www.db.de)

Upphämtnings service: Bad Salzungen – Wiesenthal (ca 20 min)

Logi

Det finns på orten möjlighet till övernattning i elektrosmog-fritt boende. Boendet kan bokas direkt hos uthyraren: www.wiesenthal.info – ”Unterkunft” eller kan bokas i samband med anmälan till testet.

Testdagens förlopp

Före testet måste man avstå från njutningsmedel såsom alkohol, tobak, kaffe, svart eller grönt te. Intag av mediciner måste meddelas i samband med anmälan till testet; testet är inte möjligt i samband med: antihistaminika och  beta-blockerare. Före testet tas en grundlig sjukhistoria upp och i samband därmed ges information om testförfarandet.

Själva testet varar 40, upp till maximalt 55, minuter, det beror på reaktionshastigheten hos respektive organism. Efter testet kan en första bedömning göras. Det slutliga testresultatet inklusive protokoll och – om nödvändigt – individuella terapiförslag, kommer att skickas per post ca 2-3 veckor efter testet. Denna tid är nödvändig, eftersom utvärderingsproceduren baseras på en mycket omfattande datamängd.

Testet kommer att debiteras med 400 Euro plus 19% moms; beloppet betalas kontant efter testet.

http://www.umweltphysik.com/pdf/info_testung.pdf

Diagnoskod för funktionsnedsättningen elöverkänslighet


http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf#2

Brev till Socialstyrelsen

Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att få en sjukdomskod eller  diagnoskod för att få rätt behandling och rehabilitering. Men elöverkänsliga nekas detta och det är symtombilden som läkaren får utgå ifrån. Men elöverkänslighet är ju en erkänd funktionsnedsättning och varför har elöverkänsliga inte fått en sådan kod, önskar svar på detta. Det hade  ju givit elöverkänsliga en möjlighet till rätt behandling samt vetenskapligt kunna följa upp elöverkänslighet som funktionshinder? Men också  ett skydd i sjukvården. Enligt SoS har en kod betydelse enligt er citat:

Klassifikationerna ICF och ICF-CY kompletterar ICD-10, som ger diagnoser på sjukdomar, då två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd. ICF-CY är en vidareutveckling av huvudklassifikationen ICF för att, förutom vuxna, även täcka barnets utveckling i spädbarnsålder, barndom och tonårstid upp till och med 17 år samt barnets omgivning. Klassifikationerna är svenska versioner av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version (ICF-CY).

Syftet med ICF och ICF-CY:

  • Ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer.
  • Skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder.
  • Möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid.
  • Skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.

Mvh
Solveig Silverin

Elöverkänsliga frihetsberövas och tvångsmedicineras med psykofarmaka – Läkare bryter mot mänskliga rättigheter

Det är oroande att det nu tycks vara fritt fram för läkare att frihetsberöva elöverkänsliga personer och tvångsmedicinera dessa svårt strålskadade personer med  psykofarmaka i vad man kan förstå i experimentellt syfte. Ingen vet vad dessa ”läkare” utsätter elöverkänsliga personer för i tysthet bakom stängda dörrar. Som exempelvis på Mölndals lasarett. Man undrar om ett nytt Ryhov håller på att växa fram då bland annat personer intagna inom psykiatrin avrättades i smyg. Personer som inte ansågs vara livsvärdiga. De strålskadade elöverkänsliga stör ju mobilindustrins vinstintressen och är i vägen för deras tänkta trådlösa samhälle. Inställningen ”lite svinn får man räkna med” kunde man höra kommenteras bland de, av mobilindustrin, hjärntvättade politikerna

Det är oroande att läkare utan tillstånd hos etiska nämnden utöva medicinska experiment på svårt sjuka personer mot deras vilja och samtidigt utsätta dem för hög artificiell elektromagnetisk strålning i sjukhusmiljön. Vem ersätter dessa tvångsintagna patienter för skador som uppkommit genom dessa experiment som utförts mot deras vilja?

Det finns ingen vetenskaplig grund att elöverkänslighet är en inbillad strålskada, däremot finns det vetenskapliga belägg att det är en fysisk sjukdom som uppenbarligen orsakats av hög artificiell elektromagnetisk strålning. En artificiell, frekvensmodulerad elektromagnetisk strålning som telekomindustrin sprider storskaligt i vår livsmiljö från mobilsändare och trådlösa produkter.

Mobilindustrins verksamhet är inte prövad enligt miljöbalkens krav, ej heller har mobilindustrin redovisat en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning trots den kunskap om hälsoriskerna med radio- och mikrovågorna som är dokumenterad. Arbetsmiljöproblem dokumenterades redan på 1930-talet hos radiotelegrafisterna och i Sovjetunionen dokumenterad elöverkänslighet på 1960-talet då arbetstagare utvecklade elöverkänslighet i närheten till elektriska- och elektromagnetiska fält. I ett dokument från 1976 redovisas hur farliga dessa korta mikrovågor är, då de har mycket hög penetrerande förmåga.

I Sverige frihetsberövas alltså elöverkänsliga på godtyckliga grunder och utsätts för experimentella medicinska behandlingar mot deras vilja. Dessa personer är helt skyddslösa inom ”läkarvården” då hela konceptet vilar på dessa läkares godtycklighet och totala frånvaro av läkaretiska regler och lagar som skyddar patienten. Frågan är hur mycket pengar de får av telekombranschen för sina rättsvidriga experiment med svårt strålskadade personer? Hela handlingsmönstret tyder på nazistiska värderingar inom läkarkåren och ”sjukvården”. Vad blir nästa steg?

Vill uppmärksamma Mölndals psykiatriska avdelning, Göteborg. I Göteborg återfinns även denna ökända läkare Mats Reimer som i sin läkargärning förföljer elöverkänsliga på sin blogg i Dagens Medicin. Men enligt information är Karolinska institutet Stockholm ett annat och starkt misstänkt tillhåll för mindre nogräknade läkare.

Slutligen, nu efter att man byggt ut 4G i södra Kalmar län har varje getingbo på min tomt övergivits med larver och ägg. En koltrast har fått störningar i duntillväxten, så att dunet väller ut under fjädrarna. Skall lägga in en bild på denna koltrast när det går att  spara den på datorn. Om ansvariga inte bryr sig om människan riskerar vi skada naturens viktiga biologiska och ekologiska system. Girigheten är gränslös.

Svar från Axel Gustavsson, läkare, till en person

Svar från Axel Gustavsson, läkare, till en person

Du har ju rätt i detta att man måste komma fram till att ALLA skall skyddas och att det är av människan orsakad strålning som orsakar de drabbades besvär.

Jag tror att man i denna frågeställning är uppdelade i två läger som utgår från dels vad orsaken är, dels vad en officiell diagnos innebär och medför. Och båda sidorna vill komma åt och reducera de utlösande faktorerna (strålningen). Men om man skall komma åt orsaken genom att vägra ta in en diagnos och bara jobba för att strålningen skall reduceras (för helt lär vi ju inte få bort den) och den vägen få ordning på torpet så är det en otroligt svår och tung väg att gå och där det är lättare för motståndarna att förklara bort orsaken.

Att istället gå via ett erkännande av att detta är ett sjukdomsliknande tillstånd med av myndigheter erkänd symtomatologi, som kan mätas i olika variabler och som kan sättas i relation till strålningsförekomsten och dess variationer gör det betydligt lättare att få samhällets positiva gensvar på. Kan man alltså visa att skadorna reellt finns och kan relateras till strålning så fås en annan förståelse och ett annat genomslag så att reducering av strålning tvingas fram.

Sedan så förekommer i propagandan mot att få en erkänd diagnos flera osanna påståenden som vi måste förstå och inte låta oss styras av: Att om en diagnos blir verklighet så kommer man bara att behandla med mediciner och strunta i vad som orsakar skadorna. Så är historiskt inte sant för förlagorna till dagens elöverkänslighet allt ifrån 1930-talet och framåt, ställverkssjuka, radarsjuka och allt vad de har kallats, de människorna har bemötts av sjukvården lika engagerat som andra sjuka. Skadan har erkänts, och man har associerat den till utlösande orsak, rekommenderat försiktighet och i övrigt gjort vad man kunnat för att hjälpa de drabbade.

Vi har i svensk sjukvård dels diagnoser baserade på erkända sjukdomar och dels diagnoser baserade på rena symtom utan erkänd sjukdomsorsak. Båda ger samma effekter i samhällsbemötande: Finns ett erkänt diagnosnummer (dvs inte slasktrattsdiagnoser, alltså uppsamlingsdiagnoser ofta med högt nummer och med t ex ett X inblandat) så har det oftast gett lika omhändertagande t ex sjukpenning.

Kort sammanfattning: Ärliga och i denna fråga engagerade personer vill nå samma mål. Jag tror personligen utifrån den insikt jag haft i sjukvården att det är en snabbare och bättre väg att gå via ett erkänt diagnosförfarande, än att bara slå emot strålningsförekomsten utan att en erkänd sjukdomsrelation finns. Dessutom så hjälper det drabbade under den tid det tar att få ett erkännande av själva grundorsaken (strålning) till att få den hjälp och det stöd de behöver.

När EU och Europarådet har erkänt andra delsanningar i detta sammanhang så har det fört med sig att vi i Sverige fått mer stöd i vår kamp.

Jag tror att det som nu kommit upp och förts till torgs av bl a Per Segerbäck är kommet av våra motståndare som vill skrämma från att få underskrifter på artikel 123. För blir det en ordentlig diskussion och sedan en diagnosnummer så är det en motgång för strålningsproducerande verksamheter och industrier.

Svårt att formulera detta men hoppas att det blivit något tydligare. Jag har inte tid att försöka formulera mig bättre än så just nu.

Låt oss skilja på äpplen och päron och inte låta våra motståndare tvinga oss att äta  päron när vi bara kan äta äpplen (päron allergi.