Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

Galleri

Uppdaterad 2016-07-30 (Håller på att uppdatera artiklen) Därför kan man inte göra provokationsstudier där ett visst antal individer skall känna efter om det känner av den elektromagnetiska strålningen och få fram ett signifikant resultat. Provokationsstudierna går ut på att en … Läs mer

Djur har förmåga att registrera extremt svaga elektriska och magnetiska fält

Galleri

Att känna av extremt svaga elektriska- och magnetiska fält är inget nytt inom djurvärlden. SVT film visade i sin  film om hur djur tänker som  visade hur hajungen flydde magnetfälten. I djur finns det en grupp proteiner som heter cryptochromer … Läs mer

Här är beviset att mobilindustrin styr massmedia när det gäller elöverkänslighet

Denna referens nedan, återfinns i rapporten 2014:16 Recent Research on EMF and Health Risk. Ninth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2014
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/201416/

Här ser man tydligt att mobilindustrin granska massmedia för att tysta ner att folk blir sjuka och elöverkänsliga av deras verksamhet. Ett klart och tydligt bevis för att mobilindustrin också styr massmedia. ”Elöverkänslighet skall tigas ihjäl” sa professor Sture Lidén, Karolinska institutet hösten 1995. Men på vilket sätt har denna referens med vetenskapliga studier om hälsorisker att göra?

Idiopatisk miljöintolerans (miljösjukdom av okänt ursprung, som verkar har uppstått av sig själv)  artiklar om elektromagnetiska fält: en innehållsanalys av brittiska tidningsrapporter.
Eldridge-Thomas B 1, Rubin GJ .
Författare Information
• 1 Kings College London, Institutionen för Psychological Medicine, London, Storbritannien.

Abstrakt
Idiopatisk miljö intolerans artiklar om  elektromagnetiska fält (IEI-EMF) är en kontroversiell tillstånd där människor beskriver symptom efter exponering för elektromagnetiska fält från vardagliga elektriska apparater. Dock har dubbelblinda experiment  inte funnit övertygande bevis för att elektromagnetiska fält orsakar dessa symptom. (Min kommentar: Vilka då? Jag har efterfrågat dessa specifika studier hos myndigheterna, men ännu inte fått dem. Eller finns inte dessa välgjorda studier på elöverkänslighet som man ständigt hänvisar till?)

I denna studie, bedömde vi de senaste reflektionerna om  vetenskapliga bevis i tidningsartiklar i Storbritannien. Vi sökte en databas med tidningsartiklar för att identifiera alla dem som innehöll IEI-EMF relaterade sökord och valt ett slumpmässigt urval av 60 för innehållsanalys.

För våra primära utfall, bedömde vi hur många artiklar huvudsakligen eller helt presenterade en elektromagnetisk orsak till IEI-EMF och hur många som diskuterade obevisade behandlingar för tillstånd som strategier för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält eller användning av kompletterande och alternativa terapier.

Vi bedömde också vilken typ av informationskälla som används av en tidningsartikel (t.ex. forskare, personer med IEI-EMF, politiker) eller typ av tidningen (broadsheet, tabloid, lokala eller regionala) var associerad med antingen utfall.

Av de 60 artiklar, 43 (71,7%) presenterade de huvudsakligen elektromagnetisk orsak, jämfört med 13 (21,7%), som presenterade främst icke-elektromagnetiska orsaker och 4 (6,7%) som inte diskutera den saken.


29 (48,3%) nämnde inte någon potentiell behandling, medan 24 (40,0%) nämnde behandlingar relaterade till elektromagnetiska strategier och 12 (20,0%) nämnde kompletterande eller alternativa terapier.


Artiklar som citerade någon med IEI-EMF var betydligt mer benägna att rapportera en elektromagnetisk orsak och presentera oprövade behandlingar. De som använde en vetenskapsman (Min kommentar: beroende på vilken vetenskapsman) som källa var mer benägna att presentera en icke-elektromagnetisk orsak till tillståndet.


Den utbredda fattiga rapportering vi identifierat är en besvikelse och har potential för att uppmuntra att fler kopplar sina symptom till  elektromagnetiska fält. Forskare bör bli kvar i media för att motverka denna effekt. (Min kommentar: vad de menar är industrins s k forskare skall bevaka massmedia)
PMID:
23799038
[PubMed – indexed for MEDLINE]
PMCID:
PMC3683033

Den enda vetenskapliga sanningen är metodutveckling oavsett nobelpris för vetenskapliga reslutat

Det finns vetenskapliga resultat som gör vetenskapsmännen oförmögna att tänka vidare. De sitter fastlåsta i en metodik som begränsar deras kreativa tänkande. Oftast  är det fritänkande hjärnor som letar sig vidare förbi låsta vetenskapliga resultat, geniernas kreativa tänkande. Därför är det märkligt att man inom medicinen harvar på med förlegade och ovetenskapliga metoder som borde tillhöra medeltidens  vetenskapliga funderingar. Exempel på detta är är provokationsstudierna på elöverkänslighet. Felkällorna är många och absolut medvetna:

1. Man nyttjar inte elöverkänsliga som testgrupp i testet

2. Man gör inte kontrollmätningar i testrummet för radiofrekvent- samt mikrovågsstrålning därmed vet man inte hur hög bakgrundsstrålningen är i testrummet.

3. Man nyttjar specialgjorda mobiler som är påslagna under hela testet som påverkar testpersonerna och därmed stör testresultaten.

4. Man följer heller inte upp testpersonernas reaktioner efter test. Oftast blir elöverkänsliga sjuka ett eller flera dygn senare efter en exponering. Detta känner  man väl till trots det tar man inte med denna faktor i metodiken.

5. Man gör snabba växlingar,  vilket en biologisk varelse inte klarar av att växla mellan, vilket man även känner till. Biologiska system har en fördröjningseffekt innan reaktionen kommer.

6. Reaktionen på fält är olika hos olika personer. Det är därför också individuellt reaktionsmönster som inte ryms inom metodiken.

7. Man redovisar inte de personer som lämnar testet då de blivit sjuka av testrummet före test, vilket ju visar att strålningen generellt är hög i testrummen, vilket i sin tur är en stor felkälla i metodiken. Jämför, placera en pälsdjursallergiker i ett rum med pälsdjur, släpp sedan in ytterligare pälsdjur i testrummet som inte testpersonen ser. Be sedan testpersonen känna efter om den känner av dessa pälsdjur. Exakt så ser provokationsstudierna ut på elöverkänslighet.

Här nedan hittade jag något helt annat, men som ändå visar att vedertagna vetenskapliga resultat som fått nobelpriset inte är en slutstationen för den enda sanningen. Nya metodiker leder vidare till helt nya forskningsresultat. Den största vetenskapliga sanningen inom vetenskapen är metodutvecklingen. Det är metoden som är bromsklossen i alla vetenskapliga resultat. Vetenskapliga resultat är enbart är en tillfälligt plattform för en viss kunskapsnivå. Den sanna vetenskapen söker vidare och utvecklar nya metoder. Så, när skall medicinen utveckla mer sofistikerad vetenskapliga metoder för att förstå vilken typ av neurologisk skada elöverkänsliga fått av strålningen. Eller vet man det redan och gör allt för att tysta skadorna, eftersom det inte gynnar mobilindustrin?

Nåväl läs vidare HÄR  om den vetenskapliga sanningen som fick revideras

Enligt honom skulle en rad märkliga egenskaper dyka upp om två supraledare kopplades ihop via ett hinder, ett tunt oxidskikt, som i sig inte är supraledande eller ens elektriskt ledande. En sådan struktur kallas numera en Josephson-övergång. I den kan Cooperparen hoppa över hindret från den ena supraledaren till den andra och därmed skapa supraledande strömmar, hävdade Josephson. Han förutsade dessutom att en likriktad spänning över en Josephson-övergång borde resultera i en växelström.

Detta ansågs strida mot rådande vetenskaplig intuition. Vid tiden då Josephson publicerade sina resultat, 1962, förknippades nämligen växelström bara med växelspänning, medan likriktad spänning var nära förknippad med likström.

Så Josephson fick mycket riktigt hård kritik från sina forskarkolleger för att ha kokat ihop något helt orimligt. Inte minst från John Bardeen, som då redan hade fått sitt första Nobelpris och dessutom stod bakom BCS-teorin för supraledning.

Med en sådan väldig meningsmotståndare kan det inte ha varit helt lätt för den unge Josephson att få gehör för sin teori.

Han stod dock på sig, speciellt under en numera historisk vetenskaplig diskussion vid den internationella konferensen i lågtemperaturfysik, som hölls vid Queen Mary college i London i september 1962. Bardeen och Josephson presenterade där sina olika teorier om möjliga förhållanden mellan elström och spänning i en Josephson-övergång. Bardeen hävdade att några Cooperpar inte kan uppstå i ett isolerande oxidskikt och därför kan de inte heller hoppa från ena änden till den andra.

Men bara ett år senare, 1963, visade experiment att Josephsons teorier stämde. Bardeen fick erkänna att den unge studenten hade haft rätt, och efter ytterligare tio år kom det största erkännandet: Brian Josephson tilldelades 1973 års Nobelpris i fysik.

Endast 0,6 % av den totala miljö(gifts)forskningen går till hälsorisker med elektromagnetisk strålning

Adequate and anticipatory research on the potential hazards of emerging technologies: a case of myopia and inertia? publicerat 2014 Jun 9

Endast 0,6 % av den totala forskningen, av miljö-och hälsorisker, går till hälsorisker med elektromagnetisk strålning, trots att mobilindustrin påverkar snart nog hela världens befolkning med artificiell mikrovågsstrålning. Med tanke på att den naturliga mikrovågsstrålningen endast är 0,000 000 000 000 000 000 01 watt per kvadratmeter i effektenhet per Hz och att den artificiella mikrovågsstrålningen med råge överskrider ett medelvärde på 3 milliwatt per kvadratmeter så är alltså forskningen minimal och därför också kunskapen om hälsoriskerna. Trots minimal forskningsinsatser och stor okunskap om riskerna sätter man alltså in trådlöst (WiFi) i skolmiljön, barnens arbetsmiljö. Samtidigt skyddar riktvärdena inte mot långtidseffekter. Mycket märkligt att politiker och tjänstemän inte reagerar och ställer krav på mer och relevant forskning.

Historien bekräftar att även tekniska innovationer kan ge många fördelar, kan de också orsaka stort mänskligt lidande, miljöförstöring och ekonomiska kostnader. Men vi upprepar historia med nya och framväxande kemiska och tekniska produkter? Som förberedelse för volym 2 av ”Late Lärdomar från tidiga varningar(Europeiska miljöbyrån, 2013), har två analyser genomförts för att hjälpa till att svara på denna fråga. En bibliometrisk analys av forskningsartiklar i 78 miljö, hälsa och säkerhet (EHS) tidskrifter visade att de flesta fokuserade på kända och inte på nya framväxande kemikalier. Vi föreslår att denna ”vetenskapliga tröghet” beror på den vetenskapliga kravet på höga nivåer av bevis via väl replikerade studier; behovet av att offentliggöra snabbt; användningen av befintliga intellektuella och tekniska resurser; och konservativ hållning för många granskare och forskningsfinansiärer. Den andra analysen visade att sedan 1996 finansiering av EHS forskningen representerade bara 0,6% av den totala finansieringen av forskning och teknisk utveckling (FoU). Jämfört med RTD finansiering, EHS forskningsfinansiering för IKT, nanoteknik och bioteknik var 0,09%, 2,3% respektive 4% av den totala forskningen, respektive. Den låga EHS forsknings förhållandet verkar vara en oavsiktlig konsekvens av disparata finansieringsbeslut; teknisk optimism; a priori påståenden om säkerhet; kollektiv hybris; och myopi. I ljuset av historien om tidigare tekniska risker, där EHS forskningen var för lite och för sent, föreslår vi att det skulle vara klokt att ägna en del 5-15% av FoTU EHS forskning för att förutse och minimera potentiella risker och maximera den kommersiella livslängden av ny teknik.

Elöverkänslighet kan nu diagnoseras

I Tyskland kan man nu diagnostisera elöverkänslighet. Man undersöker tre faktorer HRV   hjärt-variabilitet, mikrocirkulation och hudmotstånd. Dessa parametrar visar om autoimmuna nervsystemet fungerar eller ej .

Kjell Hansson-Mild  såg ju redan i mitten på 1990-talet att elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem, men den forskningen tystades ner. Undrar när man i Sverige kommer att godkänna en diagnos. Mobilindustrin kommer att göra hårt motstånd med kraftiga insatser för att stoppa en diagnos i Sverige. Sverige är ju experimentlandet för den nya tekniken med WiFi,  och 4G.

Googletranslate

El-känsliga är inte på något sätt psykiskt sjuka, utan de lider av att deras biologiska regleringssystem har kommit ur jämvikt på grund av yttre elektriska, magnetiska eller/och elektromagnetiska fält. Å andra sidan är det påfallande svårt att entydigt diagnostisera denna sjukdom. Den klassiska modellen för påverkan existerar inte för detta sjukdomsförlopp, allt mer för anamnesen till en multikausal kedja (kemiska belastningar, oförmåga att tåla näringsmedel, allergiska reaktioner etc).

Flerårig forskning över detta tema har visat att bestämda fysiologiska parametrar visserligen visar en mycket god korrelation till elöverkänslighet, men tillåter inte det stränga orsakssamband som krävs av statistiken. Därmed kan för närvarande endast tas hänsyn till de många erfarenheter, som återspeglas i samtalet med talrika personer som fått sin hälsa inskränkt. Å andra sidan har det visat sig att det vegetativa nervsystemet i sina reaktioner ställer fram en bra indikator.

TESTFÖRFARANDE FÖR ELÖVERKÄNSLIGHET

För värdering av elöverkänslighet används ett test av bioregleringskapaciteten, det vill säga biosystemets anpassningsförmåga gentemot miljöfaktorer. Det vegetativa nervsystemets reaktioner på pulsade elektromagnetiska fält, som t ex mobiltelefonens, undersöks.

Som objektiv parameter, inte omedelbart påverkbar genom psyket, gäller här hjärtrytmvariabiliteten (variabiliteten i de på varandra följande enskilda hjärtslagen), mikrocirkulationen (dynamiken i den kapillära kärlcirkulationen) och den aktiva elektriska hudpotentialen.

Med hjälp av dessa parametrar kan slutsatser dras om det aktuella tillståndet hos biosystemet, eventuella existerande belastningar från tidigare (kemikalieförgiftningar, allergier osv) och aktiviteten hos bio-regleringen.

DIAGNOSTIK

Grundläggande omständigheter

Under test av bioreglerkapaciteten med användande av en elektromagnetisk retning används inte någon invasiv teknik och inte heller några mediciner. Testet äger rum under definierade förhållanden, det vill säga undersökningsrummet är fritt från ytterligare elektriska, magnetiska respektive elektromagnetiska belastningar.

Tiden för undersökningen delas upp i vilo-, retnings- och återhämtningsfas, varvid patienten inte blir informerad om när retning sätts på respektive stängs av (enkel-blind-studie). Som retningskälla används en DECT-telefon, vilken kontinuerligt avger ett pulserat elektromagnetiskt fält. Tätheten hos fältet vid strålkällan uppgår till 1 milliwatt per kvadratmeter; detta motsvarar cirka 0,1% av det aktuella lagliga gränsvärdet. I stället för DECT-telefon kan även en WLAN-router användas som retningskälla. Den strålning som då avges är 10 mikrowatt per kvadratmeter vid strålkällan. (Min kommentar: 10 mikroWatt är fruktansvärt högt, redan vid 0.3 mikroWatt mår jag riktigt dåligt av WiFi, DECT-telefonen är lika hemsk)

Alla undersökningsparametrar registreras fortlöpande och samtidigt. För att bestämma hjärtrytmvariabiliteten (HRV) används en EKG bröstavledning. Den aktiva hudpotentialen mäts med en sensor på vänster underarm och mikrocirkulationen registreras men hjälp av ett laser-doppler-förfarande på örsnibben.

Utvärdering

Man gör en separat utvärdering av vilo- och exponeringsfaserna för att kunna komma fram till eventuella tidigare skador på biosystemet.

HRV

Variationerna i hjärtrytmen förmedlas genom avstånden mellan de enskilda hjärtslagen i EKG (avståndet mellan enskilda R-taggar i EKG). Detta följs upp via frekvensanalys (FFT) av grundsignalen och dess övervågor (jfr övertoner).

En liten variabilitet hos hjärtrytmen framkommer tydligt i den precisa framställningen av övervågorna, (bild 3): ju mindre antal övervågor desto större bandbredd hos hjärtvariabiliteten (HRV).

En ytterligare information ger bandbredden hos HRV, vilken bestäms av det aritmetiska medelvärdet för hjärtaktiviteten. (Hur många elöverkänsliga har inte problem med hjärtat. Mitt hjärta har konstaterats påverkas av något i livsmiljön, man misstänker strålning. Hjärtat kan inte gå ner i viloläge. Mitt hjärta har genomgått en arbetstest och det fungerar inte som det skall)

Mikrocirkulation

Dynamiken i mikrocirkulationen i kapillärbädden bestäms genom ett laser-doppler-förfarande, vilket påvisar det blodflöde som de enstaka hjärtslagen åstadkommer. Mycket mer viktigt är dock grundsignalen med en periodicitet på cirka 0,15 Hz, något som motsvarar rörligheten i tarmområdet.

Aktiv hudpotential

De på hudytan mätbara elektriska spänningsskillnaderna avleds av en elektrod-matrix.

Förändringar i mikrocirkulationen och den aktiva hudpotentialen analyseras uteslutande med avseende på tidsfunktionen och jämförs med varandra vad avser de enskilda försöksavsnitten.

UTVÄRDERING

Hjärtrytmvariabilitet

Är HRV redan i vilofas, alltså inskränkt redan före exponering; så är detta ett tecken på en redan närvarande, eventuellt även irreversibel, skada hos det vegetativa nervsystemet, som inskränker bioregleringen.

Mikrocirkulation

Mikrocirkulationen styrs direkt av det vegetativa nervsystemet, därför ger en jämförelse av data före, under och efter exponering uppgift om aktiviteten hos bioregleringen.

Aktiv hudpotential

Via den aktiva hudspänningen kan stresstillstånd påvisas men även blockeringar i den elektriska ledningsförmågan.

Om uteslutande förändringar i mikrocirkulationen och/eller i den aktiva hudpotentialen uppträder under exponering, så är detta ännu inte något tecken på en akut inskränkning av hälsan. Pulserade elektromagnetiska fält är ändå en stressfaktor för organismen, vilket kan leda till sjukdom vid långvarig inverkan. Detta diagnosförfarande ger en klar utsaga om biosystemets anpassningsförmåga till högfrekventa pulserade elektromagnetiska fält och ger därmed säkert besked om el-känslighet, graden av sjukdom samt närvaron av eventuella tidigare belastningar.

TERAPIMÖJLIGHETER

En schablonmässig rekommendation för en behandling finns inte. Här måste man handla individuellt, vilket dock är beroende av de erhållna mätvärdena och de noggrant genomförda anamnestiska frågorna.

El-känsliga personer, som i testet uppvisat en entydig reaktion hos det vegetativa nervsystemet, kan vara hjälpta av en temporär vistelse i ett område fattigt på elektrosmog. Detta tjänar först till att stabilisera organismen, visar emellertid också om elöverkänslighet är reversibel (kan gå över). Vidare kan det vara nödvändigt att genomföra en undersökning av hemmet, där alla belastande faktorer, såsom el-installationer eller också till exempel mögel, kan upptäckas, för att kunna genomföra en fackmannamässig sanering.

Ytterligare är det nödvändigt att noggrant dokumentera alla förändringar i symptomen vid förändrat boende. Dessa notiser kan anonymt ställas till förfogande för föreningen ”Erforschung und Therapie der Elektrosensibilität e.V” (Föreningen för utforskande och behandling av el-känslighet). Målet är att vetenskapligt dokumentera sjukdomen el-känslighet. Med detta som bas ska erkännande av sjukdomen i samhället och i politiken kunna uppnås, så att i framtiden de drabbade kan erhålla motsvarande understöd från Försäkringskassan.

 

Vad är lågstrålande områden?

Här handlar det om orter med låga belastningar av högfrekventa (elektromagnetiska fält, t ex radiokommunikationsnät) och lågfrekventa områden (elektriska och magnetiska fält, t ex högspänningsgator). Detta tillstånd skall på motsvarande sätt skyddas av städer och samhällen genom byggplanering.

Dessutom skall  lågstrålande områden för boenden ställas till förfogande.

 

TEST AV EL-KÄNSLIGHET

Test ort

Testerna av el-känslighet genomförs i testlaboratoriet ”Umweltphysikalischen Messungen GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)” (Omvärlds-fysikaliska mätningar, Sällskapet för civila rättigheter), D-36466 Wiesenthal/Röhn, Tyskland.

Adress:     Umweltphysikalische Messungen GbR

Zweigstelle Thüringen

Pfarrgasse 5a

D-36466 Wiesenthal

Tyskland

Anmälan / tidbokning

Anmälan alltid möjlig.

Kontakt:   Dr. Lebrecht von Klizing

e-Mail: vonklizing@umweltphysik.com

tel: 0049-036964-83207

Dipl.-Ing. Susanne Günther

e-Mail: guenther@umweltphysik.com

Homepage: www.umweltphysik.com

Allmänt

Ankomsten skall ske åtminstone en dag före testet eftersom testet inte får genomföras under stressade omständigheter.

Tåg: Station: Bad Salzungen (förbindelse se www.db.de)

Upphämtnings service: Bad Salzungen – Wiesenthal (ca 20 min)

Logi

Det finns på orten möjlighet till övernattning i elektrosmog-fritt boende. Boendet kan bokas direkt hos uthyraren: www.wiesenthal.info – ”Unterkunft” eller kan bokas i samband med anmälan till testet.

Testdagens förlopp

Före testet måste man avstå från njutningsmedel såsom alkohol, tobak, kaffe, svart eller grönt te. Intag av mediciner måste meddelas i samband med anmälan till testet; testet är inte möjligt i samband med: antihistaminika och  beta-blockerare. Före testet tas en grundlig sjukhistoria upp och i samband därmed ges information om testförfarandet.

Själva testet varar 40, upp till maximalt 55, minuter, det beror på reaktionshastigheten hos respektive organism. Efter testet kan en första bedömning göras. Det slutliga testresultatet inklusive protokoll och – om nödvändigt – individuella terapiförslag, kommer att skickas per post ca 2-3 veckor efter testet. Denna tid är nödvändig, eftersom utvärderingsproceduren baseras på en mycket omfattande datamängd.

Testet kommer att debiteras med 400 Euro plus 19% moms; beloppet betalas kontant efter testet.

http://www.umweltphysik.com/pdf/info_testung.pdf

Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Studien utfördes 1991

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368379109031410

Studien bygger på att man successivt sorterar ut mindre känsliga personer och slutligen har kvar 16 känsliga personer. Före sluttestet som är dubbelblint, testar man även fram den frekvens som varje person i gruppen är mest känslig för. Resultatet av det slutliga dubbelblindtestet  (Fas 4) visar en 100 % reaktion på elektriska fältet och noll reaktion vid placebo.  Flertalet granskade provokationsstudier har man nyttjat ”elöverkänsliga” personer som exempelvis kan sitta vid dator 8 timmar per dag eller testpersoner som nyttja mobiltelefoner extremt mycket och kallar dessa personer för elöverkänsliga.

Man har även i denna test tagit fram en vetenskaplig metodik som är möjlig att återupprepa och alltså användbar vid provokationer. Men denna metodik har uppenbarligen konsekvent undvikits?

Jag saknar information om vilket mätinstrumentet man kontrollmäter testrummet med, samt på vilken känslighet man har mätt.

Google -översättning

METODIK

Testerna utfördes på ett miljömässigt kontrollerat område med porslin-stål väggar för att minska luftburna kemiska föroreningar som kan störa tester. Denna typ av konstruktion agerade också för att minska yttre elektromagnetiska fält. Bärbar EMF övervakningsutrustning användes för att hitta ett område som skulle minimera bakgrunden EMF som kan störa dubbelblind utmaningar och störa testprocessen. Den låga utsläpp rum hade en bakgrund av 0-100 V / m elektriskt fält (en elöverkänslig person reagerar vid 0,00194 V/m vilket är 0,01 µW/m reaktionen är dock beroende på typ av pulsmodulering och frekvenser) och 20-200 nT (Tesla) magnetfält. Den omedelbara provplats av patienterna hade omätbara elektriska fält och magnetiska fält i närheten av 20 nT.

Den stora Tyngdpunkten i denna fas av studierna var utvärderingen av effekterna av magnetiska fält som genereras av en spole som matas från ett svep / funktion generator (Modell 3030, BK Precision Dynascan Corp). Denna utrustning tillät oss att testa fyrkantsvåg frekvenser från 0,1 Hz till 5 MHz.

Patienterna testades medan de sitter bekvämt upprätt i en stol med generatorn på ett skrivbord minst 2 meter bort, med sin produktion ansluten till en spole 6 cm i diameter och 15 cm lång, tillverkad av 35 m kabel och placeras på golvet med centrum ca 0,3 m från fötterna på den person som testas. Medelvärden av de alternerande magnetfält som genereras av detta arrangemang cirka 2900 nT i golvnivå, ca 350 nT i nivå med stolsitsen och patienters knän, och ca 70 nT till hands nivå. Exponeringen varade ca 3 minuter per utmaning.

Innan EMF utmaningen, blodtryck, puls, andningsfrekvens, temperatur, tecken och symptom poäng, och autonoma nervsystemet fungerar systemet testades. Det autonoma nervsystemet funktion testades med en kikare iriscorder (modell C2515, Hamamatsu Photonics), som mäts elev område, vid vilken tidpunkt sammandragning och utvidgning inträffade, och graden av constriction/dilation.9

Alla patienter hade tidigare utvärderas och behandlas för biologisk inhalant, mat och känslighet kemisk för att minimera eventuell förvirring från samexisterande problem. Patienterna stabiliserats på en hälsosam kost i en konstant låg föroreningar miljö. Dessutom hade de sin totala kropp belastning minskas och stabiliseras i en kontrollerad miljö.

II. Detta var en enkelblind screening av 100 patienter som cornplained av att vara EMF-känsliga. De var utmanade under låga föroreningar förhållanden med sopa / funktion generator på 0,1, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20, 40, 50, 60 och 100 Hz, sedan vid 1, 5, 10, 20, 35 , 50, 75 och 100 kHz, och äntligen jag och 5 MHz. Det fanns 21 aktiva utmaningar och fem blanka (placebo) per person, vilket ger totalt 2600 utmaningar. När antalet och / eller intensitet av symtom var 20% över baslinjen, var resultatet vara positivt, och registrerades som sådana enligt den använda olika kriterier. En förändring av iriscorder avläsningar mer än två standardavvikelser från baseline var också som ett positivt resultat.

III. Tjugofem patienter som befanns vara positiv i fas II utmaningar och som inte hade något mer än en placebo reaktion valdes då ut för en tredje fas av studien. Dessutom valdes 25 friska frivilliga försökspersoner. Dubbel-blinda EMF exponering och placebo med hjälp av de ovan nämnda parametrarna utfördes. Det fanns 1300 totalt exponeringar, varav 1050 var aktiva och 250 var tomma. Testerna genomsnitt 21 aktiva frekvenser och 5 tomma per ämne.

IV. Sexton patienter som reagerat i fas III var då återinsättande vid två olika tillfällen i en dubbelblind med hjälp av enbart de frekvenser som de hade reagerat starkast på. För varje ämne, var frekvensen av maximal känslighet in slumpmässigt i en serie av 5 placebo tester. Således fanns det totalt 32 aktiva exponeringar och 160 blanksteg.

RESULTAT

Fas I. EMF mätningarna var ganska reproducerbara. Vi fann att lamporna. och luftbehandlingsutrustning tvungen att vara avstängd under provningarna på grund av deras elektromagnetiska fält utgång. Baseline studier på patienter slutfördes utan anmärkningsvärda resultat.

Fas II. Av de totalt 100 patienter testades i den enda studie, reagerade 50 till flera av de placebo i tillägg till den aktiva utmaningar, och uteslöts från vidare studier. Tjugofem patienter som reagerade inte på någon aktiv utmaningar avvisades. En slutlig 25 försökspersoner som reagerade till aktiv utmaningar, men inte till ämnen, valdes ut för den tredje fasen av studien (tabell 1).

Fas III. De 25 testpersonerna som väljs från fas II var rechallenqed, och 16 (64%) reagerade positivt på den aktiva exponeringen. Det totala antalet positiva reaktioner på 336 aktiva utmaningarna på 16 patienter var 179 (53%), jämfört med 6 positiva reaktioner av 60 ämnen (7,5%). Det fanns inga reaktioner på någon test, aktiv eller placebo, i den frivilliga gruppen friska  personer (tabell 2).

Vid bedömningen av frekvensgång, reagerade 75% av 16 patienter till 1 Hz, 75% till 2,5 Hz, 69% till 5 Hz, 69% till 10 Hz, 69% till 20 Hz och 69% till 10 kHz (tabell 3) . Ingen patient har reagerat på alla 21 av de aktiva frekvenser i exponeringen. Medelvärdet var 11 reaktiv frekvenser per patient, med ett spann från 1 till 19 positiv respons.

De viktigaste tecknen och producerade symptom neurologiska (stickningar, sömnighet, huvudvärk, yrsel, medvetslöshet), muskel (smärta, stelhet, spasmer, flimmer), hjärt (hjärtklappning, rodnad, takykardi, ödem), oral / andningsvägarna (tryck i EARSS tand smärtor, tryck över bröstet, dyspné), gastrointestinala (illamående, rapningar), okulär (bränna) och huden (klåda, burning5 stickande smärta) (tabell 4). De flesta reaktionerna var neurologisk.

Fas IV. I de 16 patienter igen återinsättande i en dubbelblind sätt med hjälp av bara en enda frekvens som de var mest känsliga för, alla rapporterade reaktioner mot den aktiva frekvenser när de exponerades. Ingen reagerade på placebo (tabell 5). Tecken och symptom hos alla 16 patienter var positiva var det autonoma nervsystemet dysfunktion, mätt som iriscorder (tabell 6, figur 1). Exempel på förändringar var en 20% minskning i lungfunktion och en 40% ökning i hjärtfrekvens. I den 16 patienter med positiva reaktioner till EMF utmaningar, hade två fördröjda reaktioner, så småningom blev deprimerad och till slut blev medvetslös. Så småningom vaknade de utan behandling. Symtom varade från 5 timmar till 3 dagar.

DISKUSSION

Eftersom det har konstaterats att elektromagnetiska fält kan påverka hälsan, har forskare undersökt dessa fenomen in vivo och in vitro, i animals10, 11,12 och humans.1, 2,3,4,5,6,7 Ingen individ hade just utmanas i ett försök att återskapa akuta symptom förrän Smith och Monro5 följt av Choy, Monro, och Smith, 8 som använde en serie oscillatorer av varierande frekvens för att utlösa symtom hos elektriskt känsliga patienter. Vi ändrade detta förfarande genom att utveckla kontrollerad miljö, där baslinjer var ständigt övervakas för partiklar, föroreningar och främmande fält. Här var kontrollerat EMF utgång tillämpas så att uppgifterna skulle vara mer reproducerbar.

Flera faktorer har lett oss att tro att vi har reproducerbara resultat. Noggrann byggande av miljörum gjort en stor skillnad i reproducerbarhet testresultaten. Före användningen av sådana anläggningar och noggrann övervakning, en mängd olika faktorer, såsom kost, exponering för kemikalier, gav EMF, eller damm upphov till symptom som skulle ha varit fel för placebo reaktioner. Sådana effekter minimeras här, vilket framgår av sinail antalet placebo reaktioner. Ett fåtal patienter reagerade på tields genereras av övervakningssystem (Iriscorder, EKG, och datorer) och måste bort från den studie som alltför bräcklig för noggrann analys. Vissa patienter reagerade på fält som genereras av lysrör, och andra inte har samma tecken och symtom på varje utmaning, även om reaktionerna var stora när den jämförs med den tomma svar. Den Iriscorder uppgifterna mål, dock, och var alltid reproducerbara (Figur 1).
Vi noterade också att patienter ibland hade fördröjt eller ihållande svar. Det var därför att vara försiktig för att vara säker på att patienten hade återvänt till utgångsläget innan nästa utmaning. Denna överföring var först noterades vid utvärdering av reaktioner på placebo utmaningar. Ett sådant svar skulle vanligtvis förklaras och elimineras genom användning av längre intervall mellan utmaningar.

I denna studie av 100 patienter som uttryckte misstanke om EMF känslighet, svarade 75 faktiskt fält, medan ingen av kontrollerna gjorde. Av de 75 hade 25 inga reaktioner på ämnen, medan 50 gjorde, och togs därför bort ur studien även om vi anser att vissa av reaktionerna på ämnen kan vara tecken på fördröjd reaktion på tidigare frekvenser, eller långvarig reaktion på den tidigare positiv utmaning, liksom äkta reaktioner placebo.

Vi lärde oss att utmaningen med 21 frekvenser var omöjlig på många känsliga patienter. De var ofta sjuk under flera timmar eller dagar, vilket förvirrade data från upprepade utmaningar på senare dagar. Därför valde vi en frekvens högst känslighet för upprepade utmaningar i fas IV-studier.

När man jämför de olika grupperna till kontroller, är det tydligt att det finns en grupp patienter som har instabil respons system som visas skiljer sig från de individer som fungerade som kontroller. Dessa studier visar att elektromagnetiska fält känslighet kunde utlösas under kontrollerade miljöförhållanden. Som en följd av den svaga fältnivåerna och kort exponeringstid, var svaren milda utom i två patienter vars symptom var så allvarliga (t ex drop attack, svår klåda) att de fick intravenöst vitamin C, magnesium och syre som en följd av den utdragna och försenade reaktioner.

Tecken och symptom verkade liknande de som setts i livsmedel eller kemiskt känsliga patienter vid Environmental Health Center-Dallas, och omfattade neurologiska, muskel-, hjärt-, andnings, mag-, dermal och ögonförändringar. Den neurologiska symtom var mest comon. Liknande svar har registrerats av andra i literature.5, 6,7,6,13,14 År 1972, efter att Sovjet rapporterade att elektriska verktyg arbetare lider av håglöshet, trötthet och illamående, Subrohmangam och coworkers13 undersökas och rapporteras avgörande förändringar i hjärtfunktion och nivåer bioamine när pulser av 0,01 och 0,1 Hz användes. De fann signifikanta förändringar i hypotalamus som svar på EMF fält.

I dessa studier förekom huvuddelen av reaktioner vid en till 10 Hz, vilket rimmar väl med sina observationer. Men många reaktioner förekom också i 50 och 60 Hz, samt några upp till 5 MHz. Vi drar slutsatsen att i varje given individuella känslighet kan utvecklas till en frekvens och producera reaktioner.

Statiska magnetfält är kända för att orsaka förhöjt blodtryck på vissa individuals.14 Choy och coworkers8 fann att EMF reaktioner hos EMF känsliga patienter inte var begränsade till nervsystemet, men inträffade i samma system som i dessa studier, som i princip bekräftar deras, Men neurologiska symptom dominerade i våra experiment.

Under de senaste 30 åren har ett flertal utredningar med djur och några epidemiologiska studier av befolkningsgrupper ägnats åt att bedöma förhållandet mellan mikro exponering för katarakt utveckling. Svårighetsgraden och hastigheten för bildning beror inte bara på intensitet, men också på våglängden och durationen av exposure.16-21 McCally et al.22 rapporterade skador på hornhinnans epitel från apa efter 2,45 GHz bestrålning för 6everal timmar på endast 20-30 mW / cm2 (CW) eller till och med 10-15 mW/cm2 med pulsade fält. Därför föreslår resultaten av Paz23 starkt att risken för ögonskada finns i kirurgi där EMF fält är närvarande.

Enligt vår erfarenhet kan patientens kliniska svar inte alltid reproduceras helt, men målet Iriscorder, EKG, och respirometer skulle kunna vara. Dock var svaren definitivt skiljer sig från kontroller eller utmaningar placebo. Enligt vår erfarenhet under åren, har vi funnit delvis reproduktion av symtom på repeat utmaning att vara så stor som total reproduktion. Därför fanns stora skillnader mellan kontrollerna i syfte ineasurementa anses giltigt.
Det finns flera förklaringar till brist på exakta reproducerbarhet. Dessa är följande: (a) patientens kroppens totala belastning var olika vid olika exponering perioder. Till exempel kan vissa patienter svarar endast för EMF när en reaktiv överkänslig stat, 5,8 (b) vävnad motstånd kan påverka effekten av elektromagnetiska fält. Zimerman24 rapporterade att elektriskt motstånd i huden minskade med ökande temperatur och ökade med progressiv torkning, som kan förväntas, (c) injektioner av antigen neutraliserande ämnen innan proven kan ha minskat svaret på EMF. En patient med astma var känslig för högspänningsledningar ett och låg spänning hus ledningar. Han upplevde muskelspasmer i huvud, hals, armar och ben. Denna patient var också känslig för damm, ogräs, dammkvalster och vissa livsmedel. Han reagerade i våra tester till 2,5 och 60 Hz samt 5 och 50 kHz med täthet i bröstet. Han fick sedan ett antigen som sköt för att neutralisera hans överkänslighetsreaktioner. Fem månader senare var han föga reaktivt till EMF, (d) väderomslag kan påverka resultaten, eftersom vi vet att vädret kan påverka spridningen av EMF, som kan förändringar i det jordmagnetiska fält. Sedan fuktighet, föroreningar, temperatur, etc. kan påverka motstånd och kroppens totala belastning, bör vädret påverkar kanske resultatet. Dåligt väder (inversioner, till exempel) kan öka belastningen, medan bra väder minskar den. Det finns vissa belägg för resonans mellan geomagnetiska fält och en tillämpad AC magnetfält, 25 vilket innebär att resultaten kan bero åtminstone delvis på styrkan och inriktningen av det jordmagnetiska fältet i testområdet, och (e) olika vågformer kan orsaka olika reaktioner. I dessa försök använde vi bara fyrkantsvåg ingångar på spolarna. Därför vet vi inte om andra våg former (sinus, sågtand, trekantiga, etc.) kan framkalla olika typer eller intensitet av biverkningar.

Hittills har slutgiltiga uppgifter inte varit tillräckliga för att identifiera en trolig mekanism för EMF interaktion med biologisk vävnad. Interaktioner verkar ske på cellytan, kanske verkar på receptorer och förändra jon och molekylär transport över membranes.25 Ytterligare arbete återstår att göra inom området.

Det är tydligt att EMF känslighet är ett verkligt fenomen hos vissa miljökänsliga patienter, eftersom vissa hade konsekventa reaktioner medan ingen av kontrollerna gjorde. Denna studie måste betraktas som endast preliminära, men de uppgifter som klart pekar på känsligheten hos vissa personer.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att EMF testning är ett rudimentärt stadium, men klart EMF känslighet finns och kan utlösas under kontrollerade miljöförhållanden. Ytterligare studier behövs för att undersöka effekterna av elektromagnetiska fält fält på människors hälsa.