28 November 2014 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Elöverkänslighet

Originalversionen: eesc-2014-05117-00-00-apa-tra-en

(Googleöversättning)

TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 1/11
SV
Rue Belliard / Belliardstraat 99-1040 Bruxelles / Brussel – BELGIQUE / BELGIË
Tel. +32 25469011 – Fax +32 25134893 – Internet: http://www.eesc.europa.eu

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
TEN / 559
Elektroöverkänslighet
Bryssel 28 November 2014
UTKAST TILL YTTRANDE
av Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället
på elöverkänslighet (initiativyttrande)
_____________
Föredragande: Bernardo Hernández Bataller
_____________
Till medlemmarna i studiegruppen om Elöverkänslighet
(Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället)
OBS! Detta dokument kommer att diskuteras vid sammanträdet den 5 December 2014 börjar klockan 09:30
Dokumentet lämnat för översättning: 24 November 2014.
Administratör: Martin Schneider
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 2/11
Studiegrupp: Ordförande: Mr Stantič (SI-I) (artikel 62 – Mr Csuport)
Föredragande: Bernardo Hernández Bataller (ES-III)
medlemmar:
Elektroöverkänslighet
Mr Curtis (UK – II)
Herr Hadjiysky (BG-I)
Raymond Hencks (LU-II)
Herr Kokalov (BG-II)
Mr Longo (IT-III) (artikel 62 – Pavel Trantina)
André Mordant (BE-II)
Herr Morkis (LT-I)
Herr Páleník (SK-III)
Jorge Pegado Liz (PT-III)
Herr Pigal (FR-III)
Herr Polica (IT-II)
Jan Simons (NL-I)
Herr Stoev (BG-I)
expert:
Alejandro Salcedo (för föredraganden)
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 3/11
On … den … beslutat att rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i enlighet med artikel … i
Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen, om
elöverkänslighet
(initiativyttrande).
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat
för det förberedande arbetet, antog sitt yttrande den ….
Vid sin … plenarsession den … (sammanträdet den …) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog följande yttrande med … röster för, … … nedlagda röster.
*
* *

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1 Fler och fler människor lider av elektromagnetiska och miljö överkänslighet
syndrom på grund av exponering för elektromagnetiska fält, efter utbyggnaden av teknik
under senare år. Förutom sina hälsoproblem, människor i denna växande grupp ofta möter diskriminering när du anger många offentliga eller privata inrättningar (bibliotek, sjukhus eller till kollektivtrafik), särskilt i byggnader där enheter har installerats för att sända trådlös teknik.

1.2 Dessa människor brukar behöva lida av oförståelse och skepsis av läkare som är
omedvetna om detta syndrom existens och därmed misslyckas med att erbjuda korrekt diagnos och behandling. Detta är utan tanke på alla dessa andra människor som kan vara omedvetna om möjliga orsaker till sina nuvarande hälsoproblem.

1.3 På grund av brist på konsensus i vetenskaplig mening, för att inte tala om det föreligger
intressekonflikter bland medlemmarna i de vetenskapliga organ som deltar i upprättandet
gränsvärden för exponering, måste oberoende av dessa organ förstärkas.
1.4 Elöverkänslighet syndrom är ett komplext problem som måste lösas
genom en kombination av lagstiftning och andra åtgärder. När det gäller de grundläggande rättigheterna, där är en konflikt mellan rättigheter drabbade, deras fysiska integritet och hälsa, å ena sidan och rätten till fri kommunikation, å andra sidan. Dessa rättigheter måste beaktas innan lagstiftningen kan antas i denna fråga. EESK är positiv till
anta bindande lagstiftning som minskar eller minimerar exponeringen för elektromagnetiska fält. TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 4/11

1.5 EU bör bistå närvarande drabbade grupper och begränsa fält exponering mot bakgrund av rekommendationerna i detta yttrande, särskilt med avseende på att erkänna denna exponering som en orsak till funktionshinder. Åtgärder bör också vidtas för att förhindra att antalet drabbade från successivt ökar i framtiden på grund av utbyggnaden av enheter som använder dessa teknologier.

1.6 EESK betonar behovet av att intensifiera tillämpningen av försiktighetsprincipen,
med tanke på risken för icke-termiska biologiska effekter av elektromagnetisk strålning. den EESK ställer sig positiv till att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för arbetstagare genom att tillämpa förbättringar som finns till en rimlig kostnad och bör inkludera denna princip i EU-lagstiftningen.

2. Inledning

2.1 Under de senaste åren har negativa hälsoeffekter skrivits växande exponering för
elektromagnetiska vågor i våra hem.

2.2 Det är nu trott att elöverkänslighet syndrom (vilket VärldshälsoOrganisationen (WHO) hänvisar också till som idiopatisk miljö intolerans (IEI)), tillskrivs
elektromagnetiska fält (EMF) från sådana vardagliga anordningar som mobiltelefoner, kan leda till bestående men eftersom det finns rimliga indikationer på att de orsakar anatomiska oc funktionsstörningar för sjuka till den grad att den begränsar eller förhindrar deras förmåga att arbeta. Dessutom har vissa internationella organisationer redan känna igen den som en yrkessjukdom.

2.3 Genom sina rekommendationer, internationella organisationer som Europarådet1 eller
WHO har konstaterat förekomst av elöverkänslighet som hälso-
tillstånd som kan hindra människor från att utöva en yrkesverksamhet.

2.4 Sedan 1930 har så många studier publicerad av universitet från hela världen som i
2011 WHO erkände högfrekventa elektromagnetiska fält som potentiella cancerrisker,
eftersom det redan hade gjort för lågfrekventa magnetfält.

2.5 Detta är trots det faktum att Europaparlamentet2 upp problemet i sin
resolutioner den 2 april 2009 och 27 maj 2011 av kräver starkare skyddsåtgärder än
de som för närvarande är i kraft.

2.6 Det finns domstolsbeslut i vissa medlemsstater erkänner elektromagnetiska och
miljö överkänslighet som skäl för att förklara fullständigt och permanent arbetsoförmåga.
Vissa länder anser att det är en yrkessjukdom medan andra behandla det som en funktionell funktionshinder.
1
Resolution 1815 av Europarådets parlamentariska församling.

2
Resolutioner från 2 april, 2009 och 27 maj 2011.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 5/11

2.7 Dessutom den 3 mars 2012, den österrikiska Medical Association publicerade riktlinjer för diagnos och behandling av elöverkänslighet, inom ramen för ”EMF-relaterade
hälsoproblem och sjukdomar ”.

2.8 Inte bara är det fler och fler människor som lider av detta syndrom, men dessutom de
brukar behöva lida av oförståelse och skepsis av läkare som är omedvetna om sitt
existens och misslyckas därför att erbjuda korrekt diagnos och behandling. Detta är utan
med tanke på alla de andra personer som kan vara omedvetna om de möjliga orsakerna till deras aktuella hälsoproblem.

3. Elektromagnetisk överkänslighet som diagnos

3.1 Symptomen är huvudvärk, kronisk trötthet, återkommande infektioner, svårigheter
koncentrera, minnesförlust, oförklarlig olycka, dermatologiska symtom, irritabilitet
eller sömnlöshet, hjärtproblem, dålig blodcirkulation, desorientering, nästäppa,
minskad libido, sköldkörtelrubbningar, ögonbesvär, tinnitus, ökat behov att urinera,
håglöshet, kapillär bräcklighet, kalla händer och fötter, och stela muskler. Dessa kan förekomma eller få sämre i närheten av elektriska apparater, transformatorer, antenner till mobiltelefoner och andra strålkällor.

3.2 Men människor som drabbats av elektromagnetiska vågor visar inga symptom alls när
inte utsätts för elektriska fält. Detta leder till slutsatsen att eventuella återkommande radiationinduced förhållanden som minskar eller försvinner när den sjuke rör sig bort från källan utgör elöverkänslighet.

3.3 Elektromagnetiska överkänslighets drabbade upplever en allvarlig försämring av deras kvalitet av livet, inte bara på grund av de fysiska symptom det oftast innebär, men också för att deras liv är helt störs av behovet att undvika exponering. I praktiken innebär det att de inte bara måste undvika nästan alla offentliga lokaler som transport, sjukhus och bibliotek, men även deras egna hem, för att undkomma negativa hälsoeffekter, vilket är ett brott mot rätten som är inskrivna i EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna.

4. Källor för elöverkänslighet

4.1 Det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder genom att identifiera och minimera exponeringen i hemmet och på jobbet för att gå mot målet att leva på platser som är fria från elektromagnetisk förorening (vita områden). De vanligaste källorna till elektromagnetiska föroreningar är mobilmaster, trådlösa telefoner och Wi-Fi-routrar, för att inte tala vissa hushållsapparater eller apparater (TV, datorer, etc.) i hemmen.

4.1.1 Dessa alla avger mikrovågor på permanent basis (24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan) oavsett var de är installerade. Vad mera är, den nuvarande användningen av teknik för dataöverföring TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 6/11
genom smarta telefoner, leder till höga nivåer av exponering för Wi-Fi och Bluetooth
elektromagnetiska fält vid alla tillfällen.

5. Effekter av elöverkänslighet

5.1 Effekterna av strålning är kumulativa. Det finns olika nivåer av elektromagnetisk
överkänslighet. De reversibla formerna är de milda former av elektriska känslighet. Långsiktig exponering kan öka människors känslighet för de första frekvenserna (t.ex. telefonmaster).

5.2 Därefter och som syndromet utvecklar de också blir känslig för andra källor till
elektromagnetisk strålning (t.ex. Wi-Fi-routrar, datorer eller lysrör).

5.3 Det är viktigt att komma ihåg att många fall är resultatet av kontinuerlig exponering för elektromagnetiska vågor, med symtom växande på lång sikt. Detta innebär att
åtgärder för att motverka dessa effekter bör intensifieras eftersom studier och forskning kan ge större säkerhet om problemet.

5.4 När det gäller hälsa, är det viktigt att inte utesluta någon kategori av arbetstagare och
kryphål i EU-lagstiftningen som rör yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält
måste stängas. Grupper som inte tidigare exponerats för dessa risker blir
alltmer berörda på grund av ökningen av trådlösa installationer i kontorsbyggnader, vilket gör det är nödvändigt att vidta åtgärder för att mildra effekterna av kontinuerlig exponering. De flesta av dagens fall av elöverkänslighet syndrom är arbetsrelaterad.

5.5 Skydda arbetstagarnas hälsa från risken för långtidseffekter är ett bekymmer: i brist på
vad som kallas ”avgörande vetenskapliga data” – även om vissa vetenskaplig forskning bekräftar att EMF har negativa biologiska effekter på arbetstagarnas – de offentliga myndigheterna måste vidta åtgärder för att undvika dem. Mer öppenhet och oberoende krävs om verksamhet vetenskapsmän som tillhör de organ som ansvarar för att fastställa maximal exponering nivå för att garantera deras objektivitet.

6. Elektromagnetiska fält inom mobiltelefoni

6.1 Mobila eller mobiltelefoner är nu en integrerad del av moderna telekommunikations. I många länder, över hälften av befolkningen använder mobiltelefoner och marknaden växer snabbt. I slutet av 2009 fanns det uppskattningsvis 6,9 miljarder mobilabonnemang i världen. i vissa delar av världen, mobiltelefoner är de mest tillförlitliga eller de enda telefoner tillgängliga.

6.2 Med tanke på det stora antalet mobiltelefonanvändare är det viktigt att undersöka, förstå och övervaka eventuella inverkan på folkhälsan.

6.3 Mobiltelefoner är låga drivna radiofrekvenssändare, som arbetar vid frekvenser
mellan 450 och 2700 MHz med topp befogenheter i intervallet 0,1 till 2 watt.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 7/11
6.3.1 Förutom att använda ”hands-free” enheter, som håller mobiltelefoner bort från huvudet och kropp under telefonsamtal, är exponeringen även minskas genom att begränsa antalet och längden på samtalen.

6.3.2 Andra trådlösa nätverk som tillåter höghastighetsinternet och tjänster, såsom trådlösa
lokala nätverk (WLAN), är också allt vanligare i hemmen, kontor, och många
allmänna utrymmen (Wi-Fi och WiMAX-nätverk på flygplatser, skolor, bostadsområden och tätorter).

7. Elektromagnetiska fält i samband med EU: s regelverk
På EU-nivå har följande rättsakter antagits på området elektromagnetiska fält.

7.1 Rådets rekommendation 1999/519 / EG av den 12 juli 1999 om begränsning av exponeringen av allmänheten att elektromagnetiska fields3 är utformad för att komplettera den nationella politiken för förbättra hälsan. Dess syfte är att skapa en ram för att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga bevis och för att ge underlag för att övervaka situationen.

7.1.1 Det ger också en referensram för EU: s lagstiftning om produkter och enheter som
avger elektromagnetiska fält.

7.1.2 Medlemsstaterna är ansvariga för att skydda sin befolkning från de eventuella riskerna för exponering för elektromagnetiska fält och kan föreskriva strängare gränsvärden än de som
i rekommendationen.

7.2 De viktigaste bindande åtgärder anges nedan.

7.2.1 Direktiv 1999/5 / EG4 om radioutrustning och teleterminalutrustning och
ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse, och därmed harmoniserade säkerhetskrav för
mobiltelefoner och basstationer.

7.2.2 Direktiv 2013/35 / EU5 om minimi hälso- och säkerhet vid
exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält).

3
EGT L 199, 30.7.1999, s. 59-70.

4
Direktiv Europaparlamentets och rådets den 9 mars 1999, EGT L 91, 1999/03/07, s. 10.

5
Direktiv av Europaparlamentets och rådets av den 26 juni 2013 EGT L 179, 2013/06/29, s. 1.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 8/11

7.2.3 Direktiv 2006/95 / EG6 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ser till att allmänheten, inklusive arbetare, inte utsätts för nivåer än dem som fastställts av 1999 rekommendationen.

7.2.4 Beslut nr 243/2012 / EU7 om inrättande av ett flerårigt radiospektrumpolitik lägger
ner ”allmänna regleringsprinciper”, definierar de tekniska villkoren för användning av
spektrum och tar full hänsyn till relevant EU-lagstiftning, i synnerhet på att begränsa
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

7.3 När det gäller forskning, EU: s program för social förändring och innovation (PSCI)
integrerar befintliga program med allmänna mål som är inriktade på att främja
överensstämmelse med EU: s mål för sysselsättning, sociala och arbetsförhållandena och till stödja utvecklingen av det sociala skyddet och lämplig, tillgänglig och effektiv arbetsmarknad marknader.

7.4 Detta påverkar inte den åttonde ramprogrammet för forskning instrument för
forskning om elektromagnetiska fält, eller programmet Horisont 2020.

7.5 EESK har uttalat sin oro kring dessa frågor och uttryckte sitt stöd för
minska exponeringen för icke-joniserande strålning i opinions8 publiceras på dessa regler medan de var under utarbetande.

7.6 I Spanien finns det en kampanj driver för presentationen av en europeiska medborgarinitiativet (ECI) uppmanar EU att ta ett lagstiftningsstrategi för skydd av personer med elöverkänslighet syndrom, så att de kan tillerkännas en
funktionshinder. EESK ser fram emot presentationen av denna ECI och uppmanar civila
grupper samhället för att använda den som ett medel för att delta.

8. Allmänna kommentarer

8.1 Elöverkänslighet syndrom är ett komplext problem som måste lösas
genom en kombination av lagstiftning och andra åtgärder. När det gäller de grundläggande rättigheterna, där är en konflikt mellan mänsklig värdighet och fysiska integritet och rätten till frihet och säkerhet, å ena sidan, vilket även påverkar rätten till arbete, yrkesfrihet och rätten till icke-diskriminering och skydd av personer med detta syndrom hälsa och, å andra sidan,
frihet kommunikation och näringsfrihet. En balans måste hittas mellan dessa två uppsättningar av rättigheter, beroende på deras relativa betydelse för samhället.

6
Direktiv Europaparlamentets och rådets 12 december 2006, EGT L 374, 27.12.2006, s. 10.

7
Beslut av Europaparlamentets och rådets av den 14 mars 2012, EGT L.

8
Se, bland annat, yttrande TEN / 308; yttrande TEN434-435 (CES 362-2011), som antogs i plenum den 16 februari 2011, EGT C 107,
6.4.2011, s. 53, eller EESK: s yttrande som offentliggjordes i EUT C 43, 15.2.2012, s. 47.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 9/11

8.1.1 EESK anser att EU bör hjälpa nuvarande drabbade och vidta åtgärder för att begränsa exponeringen områdena, i syfte att förhindra att antalet drabbade från gradvis ökar i framtiden på grund av till utbyggnaden av enheter med dessa tekniker.

8.1.2 Ur ett juridiskt perspektiv, ger FEUF för EU att komplettera den nationella politiken i det folkhälsoområdet genom att underlätta samordningen eftersom det i enlighet med artikel 168, är det inte möjligt att anta bindande lagstiftning som regel. Om emellertid
politisk vilja fanns och samtliga medlemsstater var övertygade om behovet av EU-åtgärder till säkerställa en hög hälsoskyddsnivå, förebygga mänskliga sjukdomar och undvika källor till fysisk hälsorisker, skulle det även vara möjligt att gå så långt som att anta en förordning på grundval av Artikel 352 i EUF-fördraget.

8.1.3 Andra EU-politik som miljö- eller konsumentskyddspolitiken, som är fullt
konsoliderad idag, grundades under sådana bestämmelser. Med tanke på aktuella problem
(potentiella spridningen av sjukdomar som ebola, etc.), möjlighet att anta vissa typer av
folkhälsoåtgärder bör övervägas vid nästa översyn av fördragen.

8.1.4 Alla EU-lagstiftningen bör innehålla följande princip:
• ALARA-principen, som föreslagits av Europarådet, där den termiska
effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning hålls Som låg som möjligt. Detta är en variant av försiktighets
principle9, vilket gör det möjligt att vidta effektiva förebyggande åtgärder och
granska nuvarande gränser utan att behöva vänta på total vetenskaplig och teknisk konsensus, vilket är viktigt för de mest utsatta grupperna.

8.2 Eftersom folkhälsan är ett övergripande värde, EU-åtgärder skulle också kunna antas på grundval av reglerna för den inre marknaden (artikel 114 (3) i EUF-fördraget), människors hälsa som ett mål för miljöpolitiken (artikel 174) och annan politik som omfattar åtgärder som skulle kunna ha återverkningar på detta område (t.ex. konsumentpolitik , ekonomisk och social sammanhållning, etc). Exempel på dessa åtgärder anges nedan.

8.2.1 Ett tydlig och graderad märkningssystem – liknande det som för energieffektivisering – kan vara skapas, varna för förekomsten av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, enhetens sändareffekt, specifik absorptionshastighet och eventuella hälsorisker i samband med dess användning.

8.2.2 Försäkringar innehåller ofta en klausul exklusive dessa risker. Som ett resultat, lagen bör antingen ändras för att förhindra att lämpliga konkurrensrättsliga ärenden denna uteslutning eller bör inledas för att ta reda på om det finns en kartell inom sektorn.

9
KOM (2000) 1.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 10/11

8.2.3 Reklam och konsumentupplysning regler bör antas för att ge bättre skydd
för grupper som kan vara mer sårbara. Dessa åtgärder kan:
• begränsa reklambudskap och förbjuda annonser för mobiltelefoner som huvudnummer ungdomar eller minderåriga;

• förbjuda all publicitet, oavsett vilket medium som används, är det direkt tänkt att marknaden eller göra mobiltelefoner tillgängliga för :

• förbjuda gratis leksaker eller prylar för som liknar mobiltelefoner;

• begränsa användningen av mobiltelefoner i skolor och deras användning under läraktiviteter och i alla områden som varje skola;

• kräver att varje mobiltelefon som säljs för att komma med ett tillbehör som skyddar användarens huvud från exponering för elektromagnetiska emissioner under samtal.

8.2.4 Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ”elöverkänsliga” personer som lider av en EMF-intolerans syndrom och särskilda åtgärder bör införas för att skydda dem, t.ex.
erkännande av sjukdomen i olika sektorer, nämligen:
• hälsosektorn: erkännande av sjukdom elöverkänslighet som en EMF
intolerans-syndrom;

• arbetsmarknadssektorn: erkännande av överkänslighet som en sjukdom och anpassningsåtgärder;

• sociala sektorn: erkännande av funktionshinder.

8.2.5 Studier och forskning på detta område skulle kunna främjas. Forskning om nya typer av antenn, mobiltelefoner och mobila enheter måste prioriteras för att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, och forskningen bör uppmuntras att utveckla telekommunikation baserade på annan teknik som är lika effektiv men har färre negativa miljö- och hälsoeffekter. Till exempel, övervakning och dosimetri system skulle kunna utvecklas för en mer exakt förståelse av eventuella negativa effekter.

8.2.6 System för utvärdering, förebygga och hantera risker på arbetsplatsen på grund av
elektromagnetiska föroreningar måste också förbättras genom proaktiv anta
lämpliga åtgärder för att mildra, neutralisera eller utrota den där så behövs.

8.2.7 Informations- och spridningsåtgärder för allmänheten kan omfatta:
• inrättande av ett register över varor som medför elektromagnetiska risker, med tanke på deras potential för att ha elektromagnetisk överkänslighet;
• utforma information och upplysningskampanjer om förebyggande och
hantering av problem i samband med detta villkor som huvudsakligen riktas mot människor med kompatibla profiler och särskilt långtids sårbarhet för elektromagnetiska fält och vilket förklarar de potentiella negativa långsiktiga biologiska risker för miljön och
människors hälsa, med särskild hänvisning till barn;
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 11/11
• öka medvetenheten om de potentiella riskerna med DECT trådlösa telefoner, babymonitorer hälsa, och andra hushållsapparater som ständigt avger mikrovågspulser, såsom elektriska utrustning som är kvar permanent på standby, och rekommendera användningen av fasta sladd telefoner hemma.

8.3 Tillräckliga protokoll för förebyggande, tidig diagnos och behandling bör inrättas för att minimera sjukvård och relaterade arbetskostnader.

8.4 Riktlinjer för bästa metoder bör utarbetas i näringslivet på mildra utsläpp
av elektromagnetiska vågor samt vidta åtgärder för att förebygga, hantera eller neutraliserar någon hälsa konsekvenser.

8.5 Tillgång till kartor exponerings identifiera de relevanta installationer och utsläppsnivåer bör underlättas och främjas, och erbjuder enkel tillgång till databaser dessa kartor.

8.6 Elektromagnetiska säkerhetströsklar för användning av produkter bör regleras och regler om planering av elektriska kraftledningar och reläantenn basstationer bör vara
inrättades genom lagstiftning på:
• ett säkert avstånd mellan högspänningsledningar och andra elektriska installationer och
hem;
• högsta tillåtna exponeringsnivåer och effektiva och öppna kontrollmekanismer;
• krav på fysisk planering verktyg för att inkludera offentliga och privata EMF fria zoner (dvs. ”vita” zoner, som skulle behöva innefatta bostäder och offentliga utrymmen som var fri från elektromagnetiska föroreningar, till exempel vårdcentraler, sjukhus, bibliotek, arbetsytor, etc.).

8.7 Tillräckliga protokoll för förebyggande, tidig diagnos och behandling bör inrättas för att minimera sjukvård och relaterade arbetskostnader, i synnerhet genom att använda biokompatibla teknologier.

8.8 Det behövs åtgärder för att ta itu med privat användning av mobiltelefoner, DECT-typ trådlösa telefoner som inte är Full Eco, Wi-Fi-system, WLAN och WiMAX för datorer och annan trådlös enheter som barnvakter. Det bör också säkerställas att standardläget på enheter för trådlösa system är ”off”.

European Economic and Social Committee – Blandar in Hartmann och Currylinjer när de tar upp ohälsan elöverkänslighet – SKANDAL

European Economic and Social Committee

Jag har försökt översätta nedanstående dokument och jag har kommenterat med kursiv text inom parentes. Jag upprörs över att arbetsgruppen nämner Curry och Hartmanlinjer nu när de tar upp elöverkänsligas situation, samt riskerna med strålningen. Politikerna skrattar åt dem, de är inte trovärdiga eller så har de till uppgift att inte göra elöverkänslighetsfrågan trovärdig. Detta dokument är mest ett spel för galleriet

Vilka är EESK?
Det är ett rådgivande EU-organ som fungerar som en bro mellan Europa och det organiserade civila samhället. ”Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en ekonomisk och social kommitté och en regionkommittén agerar i en rådgivande funktion.” (Fördraget om Europeiska unionen, artikel 13.4). Det är en sammansättning av 353 ledamöter som företräder det civila samhället från de 28 medlemsstaterna i EU. Ledamöterna utses för en förnybar period på fem år från ministerrådet på grundval av förteckningar som utarbetats av de nationella regeringarna. Den skickar sina yttranden till EU-parlamentet, EG och Consilium.

 

European Economic and Social Committee Engelsk version.
Brussels, 28 October 2014
ARBETSDOKUMENT
av
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället

elöverkänslighet
(initiativyttrande)
_____________

Rapporteur: Bernardo Hernández Bataller
_____________

To the members of the Study Group on Electromagnetic hypersensitivity
(Section for Transport, Energy, Infrastructure and the Information Society)
N.B.: This document will be discussed at the meeting on 4 November 2014, beginning at 2.30 p.m.
Document submitted for translation: 21 October 2014

Administrator: Martin Schneider
Study Group on President: Mr Stantič (SI-I) (Rule 62 – Mr Csuport)
Electromagnetic hypersensitivity
Rapporteur: Mr Hernández Bataller (ES-III)

Members: Mr Curtis (UK – II)
Mr Hadjiysky (BG-I)
Mr Hencks (LU-II)
Mr Kokalov (BG-II)
Mr Longo (IT-III) (Rule 62 – Mr Trantina)
Mr Mordant (BE-II)
Mr Morkis (LT-I)
Mr Páleník (SK-III)
Mr Pegado Liz (PT-III)
Mr Pigal (FR-III)
Mr Polica (IT-II)
Mr Simons (NL-I)
Mr Stoev (BG-I)

Expert:

Alejandro Salcedo (for the rapporteur)

(Solveig Silverin har översatt texten. Solveig har också skrivit in några kommentarer med kursivt inom parantes)
På … den … beslutade att rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i enlighet med artikel … i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen om elöverkänslighet (initiativyttrande).

Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för det förberedande arbetet i ärendet, antog sitt yttrande den ….

Vid sin … plenarsession den … (sammanträdet den …) antog Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med … röster för, … … nedlagda röster.

*
*
*
Inledning

1.1 Under de senaste åren har negativa hälsoeffekter skrivits växande exponering för elektromagnetiska vågor i våra hem. Och även om det inte är ett officiellt erkänt sjukdom har aktuell vårdpraxispractice börjat ge trovärdighet till tanken att det orsakar olika hälsoproblem.

1.2 Det är nu tror att elöverkänslighet syndrom (som Världshälsoorganisationen (WHO) har även hänvisat till som idiopatisk miljöintolerans (IEI)), tillskrivs elektromagnetiska fält från sådana vardagliga anordningar som mobiltelefoner, kan leda till bestående men genom att orsaka anatomiska och funktionella sjukdomar för lidande till den grad att den begränsar eller hindrar deras förmåga att arbeta.

1.3 Genom sina rekommendationer, internationella organisationer som Europarådet eller WHO har konstaterat förekomst av elöverkänslighet som ett hälsotillstånd som kan hindra människor från att utöva en yrkesverksamhet.

1.4 Studier började att publiceras i slutet av 1990-talet, varnar för riskerna med exponering för elektromagnetiska fält. The Bioinitiative-rapporten publicerades 2007 över 1 500 vetenskapliga forskningsrapporter om riskerna med strålning från elektromagnetiska fält.

1 Resolution 1815 of the Council of Europe, 27 May 2011
1.5 Sedan dess har så många studier har publicerats av universitet från hela världen att WHO år 2011 erkände högfrekventa elektromagnetiska fält som potentiella cancerrisker, eftersom den redan hade gjort för lågfrekventa magnetfält.

1.6 Som ett resultat av många experter efterlyser större avstånd mellan högspänningsledningar och omgivande byggnader.

1.7 Detta trots det faktum att Europaparlamentet tagit upp problemet i sina resolutioner av 2 April 2009 och 27 maj 2011.

1.8 Den 23 maj 2011 blev Minerva Palomar den första anställda i Spanien som i ett domstolbeslut erkändes att hon hade en ”total och bestående arbetsoförmåga” på grund av elektromagnetisk och miljö överkänslighet och som berättigar henne till en pension motsvarande full lön.

1.9 Dessutom den 3 mars 2012, den österrikiska Medical Association publicerade riktlinjer för diagnos och behandling av elöverkänslighet, inom ramen för ”EMF relaterade hälsoproblem och sjukdomar”.

1.10 Det finns fler och fler människor som lider av elektromagnetiska och miljööverkänslighets syndrom (hypersensitivitets syndrom). Dessutom får dessa människor oftast lida på grund av oförståelse och skepsis av läkare som är omedvetna om att denna hyperkänslighet existerar och därmed misslyckas med att erbjuda en korrekt diagnos och behandling.

2. Elektromagnetisk överkänslighet som diagnos

2.1 Även om namnen kan variera (elöverkänslighet, Wi-Fi-syndrom, mikrovågssjukdom, elöverkänslighet, etc.), de har alla en lång rad associerade symtom.

2.1.1 Syndrom som huvudvärk, kronisk trötthet, återkommande infektioner, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, oförklarlig olycka, dermatologiska symtom, irritabilitet eller sömnlöshet, hjärtproblem, dålig blodcirkulation, desorientering, nästäppa, minskad sexlust, sköldkörtelrubbningar, obehag i ögonen, tinnitus, ökat behov att urinera, håglöshet, kapillär bräcklighet, kalla händer och fötter, och stela muskler. Dessa kan förekomma eller förvärras i närheten av elektriska apparater, transformatorer, antenner till mobiltelefoner och andra strålningskällor.

2.1.2 Men människor som drabbats av elektromagnetiska vågor visar inga symtom alls när den inte utsätts för elektriska fält. Detta leder till slutsatsen att en återkommande strålningsinducerade som försvagar eller försvinner när den sjuke rör sig bort från källan utgör elöverkänslighet. (Varför påstår de detta och varför hänvisar de inte till studier som stödjer deras påstående? Elöverkänsliga har inte nytta av vad de säger här )

2 Resolutions of 2 April 2009 and 27 May 2011.
2.1.3 Elektromagnetiska överkänslighets drabbade upplever en allvarlig försämring av deras livskvalitet, inte bara på grund av deras fysiska symptom, men även på grund av humörsvängningar som ofta åtföljer dem.

3. Källor till elöverkänslighet (Nedanstående elektriska apparater och trådlösa nätverk anses vara källa till elöverkänslighet, alltså de erkänner ett samband mellan strålning/el och elöverkänslighet)

3.1 Det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder genom att identifiera och minimera exponeringen i hemmet och på jobbet för att sträva efter att vistas på platser som är fria från elektromagnetiska föroreningar (vita zoner). De vanligaste källorna till elektromagnetisk förorening är mobilmaster, trådlösa telefoner och Wi-Fi-routrar i hemmen.

3.1.1 Alla dessa apparater avger konstant mikrovågor (24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan) oavsett var de är installerade. Enbart mobiltelefoner utsätter oss för höga utsläppsnivåer när ett samtal upprättas och under hela samtalet.

3.2 När elapparater är påslagen, som hushållsapparater (t.ex. TV-apparater, datorer, keramik spisar, torktumlare, elektriska filtar, etc.) genererar de höga elektriska fält och på grund av sin närhet till användarna, kan långvarig exponering medföra risker. Däremot behöver de bara vara kopplas ur, för att effekterna skall försvinna helt och hållet.

4. Effekter av elöverkänslighet

4.1 Effekterna av strålning är kumulativa och kan förvärras när sängarna är belägna ovanför ett underjordiskt vattendrag, en förkastning eller skärningspunkten mellan linjerna på Hartmann-Curry rutnät (avvikelser i jordens magnetfält). (Var kommer detta påstående ifrån? På vilket sätt har elöverkänsliga nytta av detta? Detta är ju inte trovärdigt då Hartmann-Curry-linjer inte är vetenskapligt bekräftade. Detta påstående förtar trovärdigheten i detta dokument?)

4.2 Det finns olika nivåer av elöverkänslighet. De reversibla formerna är de milda former av elektrisk känslighet. Långvarig exponering kan öka människors känslighet för de ursprungliga frekvenserna (t.ex. telefonmaster).

4.2.1 Däremot om syndromet utvecklas, blir de också känsliga för andra källor till elektromagnetisk strålning (t.ex. Wi-Fi-routrar, datorer eller lysrör). (Det är den höga belastningen av artificiell mikrovågsstrålningen som är grundorsaken till att personer blir strålskadade och elöverkänsliga. Det är inte vanliga hushållsapparater som orsakar elöverkänslighet. Uttalande är missvisande och skapar förvirring om vad som är grundorsaken till skadan)

4.3 I denna fråga konstaterar WHO att behandlingen av människor som förknippar sina symtom med elöverkänslighet måste fokusera på symtomen och sjukdomsbild och kräver en medicinsk bedömning och bedömning av arbetsplatsen och hemmet, och en psykologisk bedömning. (Vad menar WHO skall bedömas i hemmet och på arbetsplatsen? Inte strålmiljön väl eftersom man bara skall fokusera på symtom?)
5. Elektromagnetiska fält inom mobiltelefoni

5.1 Följande uppgifter och siffror lämnas till studiegruppen för utvärdering.

• Användningen av mobiltelefoner är allestädes närvarande med uppskattningsvis 6,9 miljarder abonnemang globalt.
• De elektromagnetiska fält från mobiltelefoner klassificeras av Internationella centret för cancerforskning som möjligen cancerframkallande för människor.
• Studier pågår för att mer fullständigt bedöma eventuella långsiktiga effekter av mobiltelefonanvändning.
• WHO kommer att genomföra en formell riskbedömning av alla studerade hälsoresultat från exponering för radiofrekventa fält 2016. (Till dess har väl 1/3 av befolkningen blivit strålskadade eller dött i cancer eller av andra strålskador, då stråldosen av mikrovågor ligger långt över den naturliga bakgrundsstrålningen som vi enbart är biologiskt anpassade till)

5.2 Mobila eller mobiltelefoner är numera en integrerad del av modern telekommunikation. I många länder, mer än hälften av befolkningen använder mobiltelefoner och marknaden växer snabbt. I slutet av 2009 fanns det uppskattningsvis 6,9 miljarder mobilabonnemang världen över. I vissa delar av världen, är mobiltelefonen är det mest tillförlitliga eller den enda tillgängliga telefonen.

5.3 Med tanke på det stora antalet mobiltelefonanvändare är det viktigt att undersöka, förstå och övervaka eventuella inverkan på folkhälsan. (Det finns redan så mycket forskning som belägger alvarliga hälsorisker, det behöver inte undersökas mer. Det är dags att vidtaga åtgärder och följa miljöbalkens krav, samt sänka referensvärdena så att de skyddar mot långtidseffekter. Det är en skandal att mobiltelefonins verksamhet kan fortgå obehindrat utan tillståndsprövning enligt miljöbalken)

5.4 Mobiltelefon exponeringsnivåer

5.4.1 Mobiltelefoner är låga drivna radiofrekvenssändare, som arbetar vid frekvenser mellan 450 och 2700 MHz med toppeffekter i intervallet 0,1 till 2 watt. Handenheten sänder endast ström när den är påslagen.

5.4.2 Förutom att använda ”hands-free” enheter, som håller mobiltelefonen på avstånd från huvudet och kroppen under telefonsamtal, är exponeringen också minskas genom att begränsa antalet och längden på samtalen. Att använda telefonen i områden med god mottagning även minskar exponeringen, eftersom det gör att telefonen sänder med reducerad effekt. Användningen av kommersiella enheter för att minska exponeringen av radiofrekvensfält har inte visat sig vara effektiva.

5.4.3 Andra trådlösa nätverk som tillåter höghastighetsinternet och tjänster, såsom trådlösa lokala nätverk (WLAN), är också allt vanligare i hem, kontor och många offentliga platser (flygplatser, skolor, bostadsområden och städer).

6. Elektromagnetiska fält i samband med EU: s regelverk
På EU-nivå har följande rättsakter antagits på området elektromagnetiska fält.

6.1 Rådets rekommendation 1999/519 / EG av den 12 juli 1999 om begränsning av befolkningens exponering för elektromagnetiska fält är tänkt att komplettera den nationella politiken för att förbättra hälsan. Dess syfte är att skapa en ram för att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga fakta och att ge underlag för att övervaka situationen. (Hur länge skall Rådet de tänka? Det finns tusental tillgängliga rapporter har läsa om intresset finns? Det har gått 15 år nu!)

6.1.1 Det ger också en referensram för EU: s lagstiftning om produkter och apparater som avger elektromagnetiska fält. (Inget av detta märks, strålningen får öka obehindrat)

6.1.2 Medlemsstaterna ansvarar för att skydda sin befolkning från de eventuella riskerna med exponering för elektromagnetiska fält och kan föreskriva strängare gränsvärden än de som anges i rekommendationen. I samtliga fall bör de väga riskerna, liksom fördelarna när de beslutar om att vidta åtgärder, information till allmänheten och främja forskning om möjliga hälsoeffekter, och de måste underrätta rådet om dessa åtgärder. (”I samtliga fall bör de väga riskerna, liksom fördelarna när de beslutar”. Med detta menas, så länge det inte är kostnadseffektivt att ta hänsyn till folkhälsan, finns det ingen anledning att sänka referensvärdena. Om folk dö, minskar bara belastningen på jorden)

6.1.3 De ”grundläggande begränsningarna” och ”referensvärden” bygger på riktlinjer från Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP), som är utformade på grundval av de kortsiktiga effekterna av elektromagnetiska fält.

6.2 De viktigaste bindande åtgärder anges nedan.

6.2.1 Direktiv 1999/5 / EG om radioutrustning och teleterminalutrustning om gemensamma riktlinjer och bestämmelser för utrustningens relaterade säkerhetskrav för mobiltelefoner och basstationer.

6.2.2 Direktiv 2004/40 / EG om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält).

6.2.2.1 Direktiv 2004/40 / EG är den 18: e särdirektivet enligt artikel 16 (1) i rådets direktiv 89/391 / EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa i arbetet. Den tar upp de kortsiktiga negativa hälsoeffekter på arbetstagare som exponeras för elektromagnetiska fält under arbetet. Direktiv 2004/40 / EG grundar sig på en förebyggande strategi i allmänhet upprätthålls i direktiv 89/391 / EEG om skydd för arbetstagare mot risker som identifierats, särskild information, utbildning och samråd med arbetstagare som drabbats och lämpliga hälsokontroller.

3 OJ L 199, 30.7.1999, p. 59 – 70.
4 Directive of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999. OJ L 91, 7.3.1999, p.10.
5 Directive of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, OJ L 159, 30.4.2004, p. 1.

6.2.2.2 Direktiv 2004/40 / EG upphävdes med verkan från den 13 juni 2013 genom direktiv 2013/35 / EG om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält).

6.2.3 Direktiv 2006/95 / EG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser.

6.2.4 Produktsäkerhet lagstiftning fastställs genom direktiv 1999/5 / EG och 2006/95 / EG garanterar att allmänheten, inklusive arbetare, inte utsätts för nivåer än dem som fastställs i rekommendation 1999/519 / EEG om produkterna används som avsetts .

6.3 Beslut 243/2012 / EU om upprättande av en flerårig policy för radiospektrum som fastställer ”allmänna regleringsprinciper”, definierar de tekniska villkoren för användning av spektrum och ta full hänsyn till relevant EU-lagstiftning, i synnerhet, om att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

6.4 När det gäller forskning, EU: s program för social förändring och social innovation (PSCI) integrerar befintliga program, nämligen Progress (programmet för sysselsättning och social solidaritet); EURES (European Employment Services) och det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter, med allmänna mål som är inriktade på att främja efterlevnaden av EU: s mål för sysselsättning, sociala förhållanden och arbetsförhållanden; stödja utvecklingen av det sociala skyddet och lämpliga, tillgängliga och effektiva arbetsmarknader; modernisera EU-lagstiftningen om effektivt arbetsvillkor och främja geografiska rörlighet och sysselsättning och social integration.

6.5 Detta påverkar inte det åttonde ramprogrammets instrument för forskning kring elektromagnetiska fält, eller Horizon-programmet.

6.6 EESK har uttryckt sin oro över dessa frågor i yttranden som publiceras på dessa regler när de höll på att förberedas.

7. Föreslagna åtgärder

Studiegruppen skulle kunna diskutera vilka åtgärder det anser mest relevanta för antagande av EU-nivå. Utan att det påverkar andra förslag kan studiegruppens medlemmar lägga till och föreslå
följande åtgärder:

6 Directive of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, OJ L 179, 29.6.2013, p. 1.
7 Directive of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006, OJ L 374, 27.12.2006, p. 10. Decision of the
8 European Parliament and of the Council of 14 March 2012, OJ L .
9 See, inter alia, opinion TEN/308; opinion TEN434-435 (CES 362-2011), adopted in plenary on 16 February 2011, OJ C 107, 6.4.2011, p. 53 or the EESC opinion published in OJ C 43, 15.2.2012, p. 47.
1. Lagstiftningsåtgärder kan vidtas genom att anta:

• en förordning om fastställande av principer och krav för hälso- och miljöskydd, vilket skulle vara direkt tillämplig i hela EU;

• ett direktiv om gemensamma principer som ska kompletteras av medlemsstaternas lagstiftning i samband med införlivandet av direktivet i nationell lagstiftning.

2. Den nuvarande 1999 rekommendation skulle kunna ändras och ses över i ljuset av den tekniska utvecklingen sedan den antogs.

3. Följande principer bör tillämpas i alla EU-lagstiftning:

• ALARA-principen, som föreslagits av Europarådet, där de termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning hålls så låga som möjligt. I detta syfte skulle ICNIRP standarder för exponering för elektromagnetiska fält måste beaktas (Strålningen ligger långt under de rekommenderade referensvärdena ändå blir folk strålskadade, ändå har ohälsan ökat dramatiskt sedan 2000, som olika typer av hjärnskador, cancer hjärtinfarkt, stroke, hjärntumörer etc); och

• försiktighetsprincipen, där den vetenskapliga utvärderingen inte gör det möjligt att bedöma risken tillräcklig säkerhet, särskilt med tanke på den växande exponeringen av befolkningen, inklusive utsatta grupper (särskilt ungdomar och barn).

4. Studier och forskning inom detta område skulle kunna främjas. Forskning om nya typer av antenn, mobiltelefoner och enheter måste prioriteras för att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, och forskning bör uppmuntras att utveckla telekommunikation baserade på annan teknik som är lika effektiv men har färre negativa miljö- och hälsoeffekter.

5. Sjukdomen bör erkännas av hälso- och sjukvård och sysselsättning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ”elöverkänsliga” personer som lider av syndromet intolerans mot elektromagnetiska fält och särskilda åtgärder bör införas för att skydda dem, inklusive skapandet av ”vita zoner” som inte omfattas av det trådlösa nätverket.

6. Elektromagnetiska säkerhetströsklar för användning av produkter bör regleras och regler för planering av elektriska kraftledningar och reläantenn basstationer bör inrättas, bland annat genom att hålla högspänningsledningar och andra elektriska installationer på ett säkert avstånd från bostäder, genom en förordning eller ett direktiv

10 International Commission on Non-Ionising Radiation Protection.
7. Informations- och spridning till allmänheten skulle kunna omfatta:

• innehåller information om elektromagnetiska faktorer samt varningstexter beträffande användningen och försiktighetsåtgärder om märkning av produkter som kan orsaka elöverkänslighet;

• upprättande av ett register över produkter som medför risker med elektromagnetiska fält, med tanke på deras potential för att orsaka elöverkänslighet;

• utforma informations- och upplysningskampanjer för att förebygga och hantera problem i samband med detta tillstånd, särskilt för personer med kompatibla profiler och som är särskilt utsatta för elektromagnetiska fält på grund av de potentiella negativa långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, prioritera barn, ungdomar och unga människor i barnafödande ålder, liksom utbildningsanstalter,

• även öka medvetenheten om de potentiella hälsorisker av DECT trådlösa telefoner, babymonitorer och andra hushållsapparater som ständigt avger mikrovågspulser, om all elektrisk utrustning lämnas permanent i viloläge, och rekommendera användningen av fasta telefoner hemma;

• skapa en tydlig märkningssystem som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, enhetens sändningseffekten eller specifika absorptionsnivåer och eventuella hälsorisker i samband med dess användning.

8. Lämpliga protokoll för förebyggande, tidig diagnos och behandling bör inrättas för att minimera hälso- och sjukvård och relaterade arbetskostnader. Miljö- och arbetssäkerhetspolicy bör främjas för att bidra till att förebygga och förhindra uppkomst av elöverkänslighet.

9. Det behövs åtgärder för att ta itu med privat användning av mobiltelefoner, DECT-typ trådlösa telefoner, Wi-Fi, WLAN och WiMAX för datorer och andra trådlösa enheter såsom barnvakter.

10. Tekniska innovationer bör främjas i syfte att lindra de negativa effekterna av elektromagnetiska fält på den mänskliga organismen

Många forskare vägrar nu att delta i möten på EU-kommissionen på grund av bristen på respekt för deras kunskap och råd

 

Yttrande av Eileen O’Connor på senaste EU intressenter möte
Galleri
Postat den 17 mars 2013

Offentliggörandet av detta är yttrande föreslogs av författaren, Eileen O’Connor. Jag är mycket tacksam för att det ger en inblick i hur EU: s intressenter gruppen.

EU Intressenter är ”orsaken” att Michael Milligan i MMF används som motivering för att inte delta i rundabordskonferens Initiative.

*********************

Europeiska kommissionen, GD Hälsa och konsumentskydd – hälso-och konsumentfrågor, enhet D3 Riskbedömning, Bryssel

Workshop om riskkommunikation – elektromagnetiska fält och människors hälsa

20 februari 2013

GD SANCO inbjudna intressenter att delta i en riskkommunikation verkstad, inte riskhantering. Dessutom GD SANCO som ett tydligt uttalande säger detta möte är inte i stånd att ta itu med försiktighetsprincipen. Jag höjer en fråga till detta tillvägagångssätt och skulle vilja veta hur kommissionen avser att skaffa fram riskvilligt kommunikation utan att diskutera riskerna först?

Den fortsatta bristen på handling eller genomförande av försiktighetsprincipen för RF inom EU-kommissionen och andra myndigheter leder till allvarliga frustration allmänheten, vissa politiker och många läkare och forskare.

Många forskare vägrar nu att delta i möten på EU-kommissionen på grund av bristen på respekt för deras råd eller åsikter. Följande uttalande från professor Denis Henshaw erbjuder bevis mot detta:

”Den mis-match mellan vår omfattande vetenskaplig kunskap om de negativa hälsoeffekterna av exponering för elektromagnetiska fält i alla former, och ovilliga regeringar, inklusive EU att lyssna på vetenskapliga råd från de mest kunniga på området, väl illustrerar ovilja många att delta i EMF workshop om riskkommunikation. ”

Det finns en växande oro hos allmänheten om hälsorisker vid exponering för elektromagnetiska fält från basstationer, wifi, smarta mätare och mobiltelefoner. Vi måste därför se över de senaste bevisen med försiktighetsprincipen och ta de senaste rönen beaktas innan du ger riskkommunikation. RF har nu klassats av IARC som ett 2B möjligen cancerframkallande hos människan och därför stadigt faller en korrekt tillämpning av försiktighetsprincipen som definieras i olika EG-dokument. Det är inte etiskt att blint utsätta allmänheten för elektromagnetiska fält som är klassat som ”2B möjligen cancerframkallande hos människan” utan att informera folket om riskerna.

4.3.4 Försiktighetsprincipen enligt EU-lagstiftningen

EU ger ett försiktighetsprincipen miljöskador enligt artikel 174 * EU-fördraget (* tidigare artikel 130r innan fördraget numreras). Artikel 174 (2) föreskrivs följande:

”Gemenskapens miljöpolitik skall syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom gemenskapens olika regioner inom gemenskapen. Den skall bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren skall betala ”. I tveksamma fall är myndigheterna hindras från att tillåta planen eller projektet med stöd av försiktighetsprincipen, artikel 6 (3).

Det verkar som om EU är helt ignorerar och missbruka försiktighetsprincipen och detta tillvägagångssätt tvingar allmänheten att vidta åtgärder på egen hand genom domstolarna och genom att sprida information och forskning via aktionsgrupper. Brist på handling och hänsyn från myndigheter och beslutsfattare skapar behovet av en global rörelse bland aktivister. Det finns nu cirka 85 organisationer som anges under paraplyet för Internationella EMF Alliance och listan växer.

Många människor ser nu mot att vidta rättsliga åtgärder. Oktober, 2012, härskade den italienska högsta domstolen det försäkringsorgan för arbete (INAIL) måste kompensera en arbetstagare som utvecklat en tumör i huvudet på grund av långvarig, tung användning av mobiltelefoner på jobbet. Viktigt underströk dom i Högsta domstolen skillnaderna mellan den låga bevis för risk finns av industrin finansierade studier och den högre bevis risk hittas av oberoende studier.

Dessutom styrde En spansk arbetsdomstolen i Madrid ”permanent oförmåga” av en universitetsprofessor som led av kronisk trötthet och miljö-och elöverkänslighet. Beslutet är unikt i detta avseende och kommer att skapa ett prejudikat för framtida tillstånd relaterade till överkänslighet mot dessa mikrovågor.

Strålning från mobiltelefoner stämningar också framåt i USA

Affärsrisker för investerare som är noterade på New York Stock Exchange diskuteras också i den årliga rapporten från Securities Exchange Act från 1934 för räkenskapsåret som avslutades December 21, 2011

Rapporten innehåller följande uttalande från Verizon:

”Vår trådlösa verksamhet också inför personskador och konsument klass stämningar åtgärder avseende påstådda hälsoeffekter av mobiltelefoner eller radiosändare frekvens, och klass stämningar åtgärder som utmanar marknadsföring och annan information som rör påstådda negativa hälsoeffekter av handhållna mobiltelefoner. Vi kan medföra betydande kostnader för att försvara dessa stämningar. Dessutom kan vi behöva betala betydande utmärkelser och annan bebyggelse. ”

Ladda ner mer information här: http://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/Business.pdf

Beslutsfattarna är tydligt att inte ikapp med vetenskap, domstolarna och den allmänna opinionen. Åtgärder måste vidtas brådskande att varna allmänheten för den senaste informationen.

Den sista SCENIHR rapport utarbetades 19 jan 2009. Detta är en översyn av forskning fram till 2008. IARC har sedan släppt 2b möjliga cancerframkallande för människor klassificering och BioInitiative koncernen har bara förra månaden släppt en ny uppdaterad rapport. Den tidigare SCENIHR rapporten inte längre är lämpligt, och därför kan vi inte ge riskkommunikation tills 2b möjligen cancerframkallande hos människan klassificeringen beaktas.

Försiktighetsprincipen har byggts i ett antal konventioner, förordningar och lagar, särskilt Riodeklarationen om miljö och utveckling (1992). Riodeklarationen säger: Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring. (Från princip 15)

Är EU-kommissionen beredd att upprepa de misstag som gjorts med tobaksindustrin? Eller kan vi lära och agera nu innan det är för sent?

Vi kan inte tillåta företagsstrategier med slutmålet vinst-över-hälsa att undergräva sanningen. Det framgår av den italienska högsta domstolen beslut att den högsta domstolen i Italien har fattat ett beslut om att bias kan vara uppenbart för vetenskap produceras av de företag som har ett egenintresse i att sälja sina produkter. Därför har vi flyttat bortom en ”uppfattning” risk eller blind acceptans av det som presenteras till en mer diskriminerande syn på hur vetenskapen kan vridas för att uppnå och resultat som inte kan ha en grund i sanning.

”Risk perception” är en term och ett fokus som länge har använts av industrin att anställa en ganska egennyttigt uppfattningen att ”vi kommer att skrämma konsumenterna om vi berättar sanningen, och att förskräckelse har större skada än någon verklig hot som kan komma från tekniken eller produkten. ”

Verkligen vad vi diskuterar här är ”vem som har rätt att leka Gud?” Sanningen är sanningen. Verkligheten är verkligheten. Psykologiska studier av mänskligt beteende har länge visat att patienter som står inför allvarlig sjukdom har bättre resultat när beväpnade med två saker: sanning och kontroll. Om vi ​​kan komma ut ur detta möte besluta att sanningen i händerna på konsumenterna är ett mycket bättre verktyg än en handfull egen intressenter skymmer sanningen bakom kulisserna, kommer vi att ha en mer ärlig samhälle och en fysiskt och psykiskt friskare en .

Om vi ​​bestämmer att det är bäst att dölja sanningen av rädsla för att skapa rädsla bland massorna, vänligen upp handen om du vill volontär för tjänsten att spela Gud.

Låt oss komma ihåg hur många årtionden ”riskuppfattning” diskuterades med avseende på tobak. . . lära av historien och inte leva med beklagande!

Eileen O’Connor

Direktör, EM Radiation Research Trus

Workshop on Risk Communication – Electromagnetic Fields and Human Health 20 February 2013

European Commission DG SANCO – Health and Consumers
Unit D3 Risk Assessment
Brussels
Workshop on Risk Communication – Electromagnetic Fields and Human Health
20 February 2013
DG SANCO invited stakeholders to participate in a risk communication workshop, not risk management. In addition DG SANCO provided a clear statement saying this meeting is not in a position to deal with the Precautionary Principle. I raise a question to this approach and would like to know how the Commission intends on providing risk communication without discussing the risks first?
The continued lack of action or implementation of the precautionary approach to RF from the EU Commission and other authorities is leading to serious frustration with members of the public, some politicians and many doctors and scientists.
Many scientists are now refusing to attend meetings at the EU Commission due to the lack of respect shown towards their advice or opinions. The following statement from Professor Denis Henshaw offers evidence towards this:
”The mis-match between our extensive scientific knowledge of the adverse health effects of exposures to EMFs of all forms, and the unwillingness of Governments, including the EU even to listen to the scientific advice from those most knowledgeable in the field, well illustrates the unwillingness of many to attend the EMF workshop on risk communication.”
There is growing public concern about health risks from exposure to electromagnetic fields from base stations, wifi, smart meters and mobile phones. We therefore need to review the latest evidence using the precautionary principle and take the latest findings into account before providing risk communication. RF is now classified by IARC as a 2B possible human carcinogen and therefore firmly falls into the proper application of the Precautionary Principle as defined in various EC documents. It is not ethical to blindly expose the public to electromagnetic fields labelled as “2B possible human carcinogen” without informing them about the risks.
4.3.4 The Precautionary principle under EU law
The EU provides for a precautionary approach to environmental harm under Art 174* EU Treaty (*previously Article 130r before the Treaty renumbered). Article 174(2) states:
”Community policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Community. It shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken,
Eileen O’Connor, EMRadiation Research Trust, UK 2 DGSANCO EMF Meeting 20130220
that environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter
should pay”. In case of doubt, the authorities are prevented from authorising the plan or
project under the precautionary principle, article 6(3).
It appears that the EU are totally ignoring and misusing the Precautionary Principle and this approach is forcing the public to take action into their own hands via the courts and through spreading information and research via action groups. Lack of action and consideration from authorities and policy makers is creating the need for a global movement amongst activists. There are now approximately 85 organisations listed under the umbrella for the International EMF Alliance and the list is growing.
Many people are now looking towards taking legal action. On October, 2012, the Italian
Supreme Court ruled the Insurance Body for Work (INAIL) must compensate a worker who
developed a tumour in the head due to long-term, heavy use of mobile phones on the job.
Importantly, the ruling of the Supreme Court underlined the discrepancies between the low
evidence of risk found by industry-funded studies and the higher evidence of risk found by
independent studies.
In addition, A Spanish Labour Court in Madrid ruled ‘permanent incapacitation’ of a college
professor who suffered from chronic fatigue and environmental and electromagnetic
hypersensitivity. The ruling is unique in this regard and will set a precedent for future
conditions related to hypersensitivity to these microwaves.
Mobile phone radiation lawsuits are also moving forward in the U.S.
Business risks for investors listed on the New York Stock Exchange are also discussed in the annual report of the securities exchange act of 1934 for the fiscal year ending December 21, 2011

The report includes the following statement from VERIZON:
“Our wireless business also faces personal injury and consumer class action lawsuits relating to alleged health effects of wireless phones or radio frequency transmitters, and class action lawsuits that challenge marketing practices and disclosures relating to alleged adverse health effects of handheld wireless phones. We may incur significant expenses in defending these lawsuits. In addition, we may be required to pay significant awards or settlements.”

Download more details here:
http://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/Business.pdf
Policy makers are clearly failing to catch up with the science, the courts and public
opinion. Measures need to be taken as a matter of urgency to alert the public to the latest
information.
The last SCENIHR report was produced 19th January, 2009. This is a review of research up to 2008. IARC have since released the 2b possible human carcinogen classification and the Bioinitiative Group have just last month released a new updated report. The previous SCENIHR report is no longer appropriate and we therefore cannot provide risk
communication until the 2b possible human carcinogen classification is taken into account.

The Precautionary Principle has been built into a number of conventions, regulations and laws, notably the Rio Declaration on Environment and Development (1992). The Rio Declaration states: Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. (From Principle 15)
Is the EU Commission willing to repeat the mistakes made with the Tobacco industry? Or can we learn and take action now before it’s too late?
We cannot allow corporate strategies with the end goal of profit-over-health to subvert the truth. It is clear from the Italian Supreme Court decision that the highest court in Italy has taken a decision that bias may be evident in science produced by those companies that have a vested interest in selling their products. Thus we have moved beyond a “perception” of risk or blind acceptance of what is presented to a more discriminating view of how science can be twisted to achieve and outcome that may not have a basis in truth.
“Risk perception” is a term and a focus that has been long used by industry to employ a rather self-serving view that “we are going to frighten consumers if we tell them the truth, and that fright is of greater harm than any real threat that could come from the technology or the product.”
Really what we’re discussing here is “who has the right to play God?” The truth is the truth. Reality is reality. Psychological studies of human behaviour have long shown that patients facing critical illness have better outcomes when armed with two things: truth and control. If we can come out of this meeting deciding that truth in the hands of consumers is a far better tool than a handful of self-interested parties obscuring the truth behind the scenes, we will have a more honest society and a physically and psychologically healthier one.
It we decide it is best to hide the truth for fear of creating fear among the masses, please raise your hand if you will like to volunteer for the position of playing God.
Let us remember how many decades ”risk perception” was debated with respect to tobacco . . . learn from history and not live with regret!
Eileen O’Connor
Director
EM Radiation Research Trust
www.radiationresearch.org
&
Founder and Board member for International EMF Alliance
http://international-emf-alliance.org

Eileen O’Connor rapport efter möte på EU-kommissionens den 20 februari 2013 i Bryssel

Hej alla,
Vänligen se bifogad kopia av min presentation och även se bifogad kopia av professor Jurij Grigorieve presentation. Vi gav dessa presentationer på EU-kommissionens EMF Intressentdialog Group i Bryssel på onsdagen 20 februari.
Se även bifogade fotografier. Ett fotografi av mig med professor Jurij Grigoriev presentera mig med en ny het utanför pressen ryska bok som innehåller de viktigaste forskningen under de senaste 50 åren på elektromagnetiska fält och en bild av mig, professor Jurij Grigoriev och Dr Isaac Jamieson innan kommer in i rummet på kommissionen.

Eileen O’Connor rapport efter ett möte på EU-kommissionens möte
Feb 20, 2013

Styrelseledamöter från International EMF Alliance, Eileen O’Connor, Alex Swinkels och Kerstin Stenberg tillsammans med Dr Isaac Jamieson som samtal och bevis mot försiktighetsprincipen trådlös kommunikation från mobiltelefoner, master telefon, wifi på en intressegrupp på EU-kommissionen , Bryssel.

Det var uppmuntrande att höra att många länder i Europa som Frankrike, Tyskland, Holland, Bulgarien, Schweiz, Österrike och även länder som Ryssland är engagerande med allmänheten och icke-statliga organisationer i ett försök att förstå och hjälpa människor som lider av elöverkänslighet, under arbetet mot att få en klarare bild om nivåer strålning. Dock Storbritannien tyvärr inte gör några framsteg eller försök att ta itu med denna allvarliga fråga.                                

Dock Storbritannien tyvärr inte gör några framsteg eller försök att ta itu med denna allvarliga fråga. (min kommentar det är lika illa i Sverige som i Storbritannien)
 
Eileen sa ”den brittiska Radiation Research Trust och många andra välgörenhetsorganisationer i Storbritannien inte längre samarbeta med brittiska Health Protection Agency (HPA). HPA är skamligt släpar efter resten av Europa och även i världen och tycks spela ut tiden. Oräkneliga diskussionsgrupper med HPA har misslyckats med att nå några avtal med icke-statliga organisationer. HPA har visat att de inte är beredda att lyssna. ”

Människor som lider av elöverkänsliga (ES) symptom i Storbritannien får höra att det är nocebo dvs inte en verklig effekt, är det i åtanke. Detta kan möjligen vara en farlig strategi att ta. Kan HPA att öppna upp sig för rättstvister med avseende på balansen mellan sannolikheten i domstolarna mot försummelse och omsorgsplikt?

HPA verkar ta ”Vicka inte båten strategi, medan bara spela läpparnas bekännelse till regeringen.” Hur kan de som sitter i maktpositioner kommandot något avseende när de helt enkelt ignorerar kräver hjälp från personer som lider av elöverkänslighet eller cancer och leva i rädsla nära telefon master och tvingas att skicka sina barn till skolan full av wifi signaler?

Samtidigt är den franska regeringen försöker nu identifiera medicinska lösningar, behandling och vård för personer som lider av ES och studerar alla som hävdar att de lider med detta villkor genom att be dem att delta i delta i en av de 24 sjukhusen utrustade för att studera detta. Den holländska undersöker även detta villkor genom att försöka hitta ett diagnostiskt verktyg för EHS och Ryssland har upprättat rum på sjukhus för att diagnostisera och behandla detta tillstånd. Kommissionen är angelägna om att uppmuntra alla medlemsstater att arbeta tillsammans för att hitta lösningar och lösa denna fråga. Den brittiska tillvägagångssätt ”huvudet i sanden” är uppenbarligen inte en metod att följa.

Det är också uppenbart att nästan ingen övervakar eller mäter strålningen i Europa. Mobiltelefonen industrin även tillåtet att själv reglera i Storbritannien.
Det är en massiv lucka här för att skapa en helt ny industri måste vi utbilda ingenjörer för att skapa en självständig övervakning av strålning. Detta skulle kunna skapa en helt ny industri och sysselsättning.

Ordföranden i ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning, och medlem i Int. Rådgivande kommittén för WHO ”EMF och hälsa” professor Jurij Grigoriev gav en kraftfull presentation och även erbjöd sin expertis för att hjälpa med sina kunskaper och livstid kunskap. Han har bred erfarenhet av forskning om frågor kring detta problem ”Joniserande strålning och runt 40 års erfarenhet behandlar icke-joniserande strålning och hälsa. Han behandlade också Tjernobylolyckan.

Professor Grigoriev avslutade sin presentation sade:                                       ”Fullständig information bör ges till befolkningen”. För mobil kommunikation Aktuell forskning indikerar en ökad risk för hälsa och allmänheten måste göras medvetna om bristen på vetenskaplig kunskap för långsiktig exponering för mikrovågor. Befolkningen bör göras medvetna om hans råd att uppskatta vad han kallar den sannolika risken för negativa hälsoeffekter från okontrollerad användning av mobil kommunikation. Han sade också ”Naturligtvis måste vi påminna om att hela kroppen också kontinuerligt utsätts runt dygnet till extra exponeringar i samband med EMF basstationer och Wi-Fi. Mobil kommunikation bör bli en tillfällig tjänst urval. På grund av risken inneboende i mikrovågsteknik, och misslyckande regelstandarder för att skydda befolkningen i allmänhet och i synnerhet barn, bör mobil kommunikation vara ett val för kort sikt tillfällig användning så att vi kan bevara människors hälsa. ”
Vi måste vädja till våra parlamentsledamöter och regeringsmedlemmar och förbi HPA och vädja för dem att hjälpa till att identifiera diagnosverktyg och behandling och skydd för personer som lider av ES symtom, samtidigt hantera de större frågorna för att hitta ett säkrare väg framåt.

Eileen kommer att följa upp på Rt Hon Iain Duncan Smith inbjudan att leverera en kopia av den ryska boken om den viktigaste forskningen om elektromagnetiska fält och sa att hon ser fram emot att leverera detta budskap i hjärtat av den brittiska regeringen. De måste lyssna på rapporter om ES, Kräftan etc och stadigt diskutera denna fråga nu snarare än att lämna denna allvarliga fråga som behandlas av välgörenhetsorganisationer.
Bifogade fotografier.

Professor Jurij Grigoriev, Eileen O’Connor och Dr Isaac Jamieson innan kommissionen rummet.
Fotografi av professor Jurij Grigoriev, Eileen O’Connor, Dr Isaac Jamieson och David Gee från Europeiska miljöbyrån.

Eileen O’Connor
Direktör
EM Radiation Research Förtroende

Medskickat brev:

Four indisputable postulate / truth to the risk assessment of mobile communications for public health (our opinion)

Grigoriev Yu

SANCO EMF Workshop, Brussels, 20. 02. 2013

We have entered into active discussion for more than fifteen years:  about whether there are adverse effects as a result of exposures to mobile communications. Despite the discussions there is not progress, in my opinion. However EMF exposures on the population are continuing, a radiation loading grows daily.

Too much controversy!

I shall not stop at debatable themes so far, in particular on the proof   danger from EMF of base stations and Wi-Fi.

Today I have chosen four postulates, or axioms, or absolute truth. These four truths are connected to mobile communication and, in my opinion, are essential for the population to fully understand risk.

The first postulate – mobile communication uses EMF RF.  This kind of electromagnetic radiation is harmful types of radiation and EMF in all countries is stocked with appropriate regulations. Excess of allowable levels can cause pathology. I believe that you should agree that EMF require restrictions and hygiene control!

The second postulate” EMF and a brain “.  Mobile phone is open EMF source without a protective shield.  EMF is directly exposing the brain when we use a mobile phone. It is the absolute truth.

Nervous system structures of an internal ear (acoustical and vestibular devices) are directly exposed to EMF beam. It is an axiom.

The exposure to the brain has arisen for the first time in this period of civilization.

The third absolute truth – “EMF RF and children”.

Children for the first time in civilization are EMF exposing their own brain.

The risk for damage to a child’s brain compared to the adult brain is much greater.

Children are more vulnerable to external factors of the environment. It is an absolute truth.

This opinion is WHO (Backgrounder No3, 2003) and Parma Declaration 2010 of European Region of WHO.

The fourth postulate is “Absence of adequate recommendation/standards”.

We have very little scientific materials about probable pathological effects after long-term EMF exposure on the brain of adults and children, so we have no scientific base for definition of a permission level exposure on brain to EMF Mobile phones and, as consequence,  the corresponding standards are no. This is real fact.

What is the possible solution?

My suggestion.  For my suggestion I invited my experience and life time knowledge.

I have wide experience of research on issues surrounding with two problems ” Ionizing radiation and health” (more than 60 years) and «Non-Ionizing radiations and health” (about 40 years).

I took part in the first issue with in 1949. There were periods of ”underestimation”, ”hyper assessment” with elements of phobias, and again period ”underestimation” before the nuclear Chernbylski accident. This accident has caused fear among the population. The Russian government agreed to provide full information to the population about dangers of ionizing radiations. As a result the population of Russia is now reassured and respect decisions regarding protective actions.

Now we are dealing with similar issues surrounding EMF mobile communication. I believe that the time has arrived to period of a provide full information to the general population.

These four postulates allow the population to appreciate the probable risk for adverse health effects from uncontrolled use of mobile communication.  Of course, we must remind people that their entire body is also continuously exposed round-the-clock to extra exposures associated with EMF base stations and Wi-Fi.

I think that mobile communication should become a temporarily service of a selection.

Because of the danger inherent in microwave technology, and the failure of standards to protect the population in general and particularly children, should be a choice for short term, temporary use so that we may preserve human health.

I address to colleagues: do not sin against the truth.

Deeds, not words!