Final Opinion – Potential health effects of exposure to electromagnetic fields

Galleri

Public Health (06-03-2015) Final Opinion – Potential health effects of exposure to electromagnetic fields The European Commission and its non-food Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) have published the final Opinion on potential health effects of … Läs mer

Påverka våra euparlamentariker – senast 14 juni 2012

Detta brev står var och en fritt att använda och justera efter sin egen symtombild och livssituation

Den 15 maj 2012

Europaparlamentets Skriftliga Förklaring i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

____________________________________________________________

Den 12 mars skriver Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi under på Europaparlamentets skriftliga förklaring i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD), som våra europaparlamentariker uppmanas att stödja och därför skriva under.

Jag uppmanar er svenska europaparlamentariker att även ni skriver under denna skriftliga förklaring i enlighet med artikel 123, (se bilaga),anledningen är den svåra situation elöverkänsliga befinner sig i Sverige. Jag skriver till er för de elöverkänsligas sak eftersom det är deras situation jag har kunskap om, då jag själv är bildskärmsskadad och varit elöverkänslig i snart 20 år.

Enligt artikel 123 står det följande: Patienter som lider av multipel kemisk känslighet är känsliga för miljöföroreningar, medan patienter som lider av elöverkänslighet är känsliga för elektromagnetisk strålning. I båda fallen är det fråga om allvarliga risker på många olika områden som patienterna inte själva kan påverka, såsom luften de andas eller exponering för elektromagnetisk strålning.

Som strålskadad och elöverkänslig kan varken jag eller andra elöverkänsliga påverkar vår livsmiljö där vi bor och vistas, ej heller arbetsmiljön, då den elektromagnetiska strålningen ökat kraftigt de senaste åren. De första åren efter bildskärmsskadan återhämtade jag mig så sakteligen efter jag slutade nyttja dator och att inte vistas i för mig dåliga elmiljöer. Men 1995 upphör läkningen och andra symtom uppkom, vilket sammanfaller med mobiltelefonins utbyggnad. Idag tål jag vanlig el (50 Hz) någorlunda, men blir dålig av trådlösa nätverk allt från sändare till DECT-telefoner, billarm etc. De trådlösa nätverken är det största hälsoproblemet för alla elöverkänsliga, vilket visar ett tydligt samband oavsett forskningen inom området. De strålskadade elöverkänsliga blir ju också allt fler över hela världen, vilket föranleder denna skriftliga förklaring från Europarlamentet.

De senaste två åren har strålningen ökat kraftigt även av militära sändningar och många mår oerhört dåligt vilket är att likställa med tortyr dygnet runt. Det kanske är svårt som frisk att föreställa sig att vara sjuk av strålning, men det fungerar som en allergi även om det medicinskt inte betraktas som en allergi.

En del är mer allergiska än andra, så är det också för elöverkänsliga. Men det finns en stor skillnad när det gäller elöverkänslighet. Elöverkänsliga har ingen medicin som tar bort smärtan och de många gånger svåra neurologiska obehagen vi får av den nya teknikens elektromagnetiska strålning som är frekvensmodulerad, vilket inte alls kan jämföras med naturlig strålning. Vi kan inte på något sätt påverka vår situation då det är omgivningen som utsätter oss för strålningen från både sändare och grannars trådlösa nätverk.

De svåra symtom som elöverkänsliga får, är kramptillstånd i hela kroppen, muskelsvaghet så att man faller ihop samt får svårt att andas då andningsmuskulaturen också påverkas. Värk och kramp matstrupe och luftrör, gör det svårt att svälja, avdomningar i ansiktet, illamående, svåra problem med slemhinnorna i hals och näsa, ständigt svår huvudvärk allvarliga sömnproblem, tinnitus samt mer eller mindre svår hjärtarytmi och ständig trötthet, så svår att man inte kan ta hand om sig själv utan blir sängliggande.

Människor som oskyldigt drabbats av denna strålsjuka utsätts för ett stort lidande som de inte kan skydda sig emot. Mot sin vilja lever de i ständig ohälsa som tär både fysiskt och psykiskt eftersom lidandet blir allt värre då strålningen får öka okontrollerat. Post- och Telestyrelsen (PTS) vet inte hur många basstationer mobiloperatörerna satt upp eller var de sitter. Ingen kontrollmäter strålningen och blir folk sjuka får de ingen hjälp alls. Svårt drabbade personer tvingas flytta flera gånger, själv har jag flyttat totalt 7 gånger vilket utarmat mig ekonomiskt dessutom måste jag elsanera huset varje gång.

Om man beaktar de elöverkänsligas situation är detta inte förenligt med mänskliga rättigheter och svensk grundlag trots detta står denna grupp oskyldigt drabbade av mobilindustrins verksamhet helt utan samhällelig hjälp och lidandet är stort. Elöverkänsliga känner stor förtvivlan över den hjälplöshet de känner att inte kunna minska lidandet eller påverka sin situation och hälsa.

Den som själv är svårt allergisk skulle kanske kunna föreställa sig hur situationen skulle vara om det inte fanns medicin som lindrar eller att själv kunna påverka sin livsmiljö för att minska besvären.

Det är många som säger att de känner sig hotade till livet och samtidigt vet man att det kan bli än värre då utvecklingen varit sådan att strålningen fått öka okontrollerat.

Denna grupp utsätts inte enbart av stort fysiskt lidande utan diskrimineras av samhället och läkarvården. Trots att det finns elsanerade rum på lasaretten nekas ofta elöverkänsliga detta rum.

Massmedia kan utsätta denna oskyldigt, av strålning, drabbade grupp människor för djupt kränkande uttalande och utöva hatpropaganda och klappjakt på svårt sjuka människor. Alla förövarna går fria trots anmälningar. Diskrimineringsombuden skyddar heller inte de elöverkänsliga.

Socialstyrelsen påstår att elöverkänsliga och strålskadade inte är sjuka och har därför inte rätt till sjukersättning, trots att de är så sjuka av strålningen att de varken kan fungerar fysiskt och neurologiskt normalt. Samhällets bemötande av denna grupp miljöskadade människor som uppkommit i samband med utbyggnaden av mobiltelefonin (alltså en storskalig industriell verksamhet) är inte förenligt med en demokrati och mänskliga rättigheter, men ej heller med Miljöbalkens mål.

Jag ber er att skriva under och stödja denna skriftliga förklaring enligt artikel 123, så att drabbade elöverkänsliga och strålskadade får ett samhälleligt skydd och ett drägligt liv. Det är oskyldigt drabbade människor som inte på något sätt kan påverka sin egen situation eller förbättra sin hälsa då det är en yttre miljöpåverkan av industriell verksamhet.

I artikel 123 skriver Europaparlamentet även följande: Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.

Sverige har varit ett föregångsland att reducera miljöstörningar i vår livsmiljö och skall så förbli eftersom det i förlängningen gynnar hela vår planets framtid för biologiskt liv och god hälsa.

Vänligen

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar i miljöövervakningsgruppen, miljöenheten.

En påminnelse till Europaparlamentarikerna att skriva på EU-parlamentets deklaration 123‏

Hej!

Den 14 juni 2012 går tiden ut för att skriva under på EU-parlamentets deklaration 123 där man uppmanar att ge bland annat elöverkänsliga en diagnoskod enligt WHO:s internationella klassifikation av sjukdom ICD.

Jag har tidigare skrivit till er och vill ge er en påminnelse om vikten att elöverkänsliga får en diagnoskod enligt ICD.  Det är först när elöverkänslighet erkänns som sjukdom relaterad till den alltmer elintensiva miljön, som vi människor utsätts för, som hälsoproblemet kan dokumenteras och förhoppningsvis reduceras. Att folk blir sjuka av den elmiljö vi skapat beror på en dålig teknik.

Framför allt är den största bidragande orsaken till detta växande hälsoproblem, den tekniskt producerade elektromagnetiska strålningen som storskaligt började byggas ut på 1990-talet med fortsättning av 3G och 4G under 2000-talet. Denna tekniska strålning är lika främmande för miljön som ett miljögift. Teknisk strålning är inte alls lik en naturlig elektromagnetisk strålning utan skiljer sig markant från naturlig genom att den blanda annat är frekvensmodulerad. Dessutom har den ökat flera miljarder gånger om i förhållande till bakgrundsstrålningen. Det är alltså inte förvånande att denna miljösjukdom ökar i hela västvärlden, vilket ju tas upp i deklarationen 123.

De som skadas av denna strålning lider svårt eftersom strålningen ökar okontrollerat i vår livsmiljö. Ingen myndighet kontrollmäter strålningen om folk blir sjuka i sin boendemiljö. Post- och telestyrelsen vet inte hur många sändare som placeras eller var de placeras i vår omgivning.

Barn blir skadade och utvecklar elöverkänslighet, vilket gör att de inte kan vistas i skolan. På grund av att det inte finns en diagnos för elöverkänslighet kan rättssystemet tvinga en elev till skolan och tvinga eleven att utsätta sig för en tekniks strålning som han/hon inte tål.

Vi som varit elöverkänsliga länge (20 år för min del) och har lång erfarenhet, vet att en elöverkänslig person som utsätts för strålning den inte tål kan dramatiskt förvärra skadan. Det kan gå så illa att man får svåra kramper i hela kroppen när personen utsätt för strålningen från en mobiltelefon eller att ögonen skadas och man tvingas leva i mörker i flera år då man inte tål dagsljus.

Att bli elöverkänslig är en personlig katastrof där man fullständigt stängs utanför samhället. En del förlorar sin familj som inte står ut att leva utan en normalt förekommande elektronik i hemmen. Elöverkänsliga har även stora problem med att vistas på sjukhus eller att förflytta sig i samhället och är helt hänvisad till en bil som de tål elektroniken i.

Jag fick själv nyligen erfarenheten efter att jag köpte en nyare bil (2004 års modell), med den vanligaste elektroniken, att jag allvarligt försämrar min hälsa. Jag kände inte av bilen när jag körde den, men blev sjuk efteråt. Efter att ha kört denna bil sammanlagt 500 mil tålde jag varken min elsanerade dator (det är svårt att helt avskärma en elektrisk apparat) min digitala kamera, vattenkokaren och glödlamporna. Min hälsa försämrades så dramatiskt att jag inte kunde nyttja bilen. Jag lyckades få tag på en äldre bil från 1995 som är helt mekanisk. Jag förlorade både min hälsa för några månader och 30 000 kronor (mina sista besparingar) på att jag inte tålde den lite nyare bil jag köpte.

För att kunna leva ett så normalt liv som möjligt måste man elsanera sin bostad och det har jag bekostat själv, men det betyder också att jag inte har råd med andra viktiga åtgärder som exempelvis att åtgärda ett gammalt avlopp med ständiga stopp.

Detta är bara några exempel på alla de förluster man gör som elöverkänslig. Social förlust, förlust av arbete, förslut av familj, förlust av hälsan, ekonomisk förlust (har själv tvingasts flytta 6 gånger p g a omgivningens strålning) Samt att ständigt lever under hotet om försämrad hälsa då strålningen från sändare och grannars trådlösa nätverk ökar hela tiden.

 Min situation som elöverkänslig är inte självvald.

Det är därför viktigt att elöverkänslighet blir sjukdomsklassat och relaterat till elmiljön, då kan äntligen en relevant forskning komma till stånd så att man får kunskap om vad som hänt med vårt nervsystem. Det är nämligen nervsystemet som är skadat på något sätt. Det är först när man medicinskt har kunskapen om sjukdomsskadan som man först kan få fram en relevant medicinsk behandling.

Eftersom den nya miljösjukdomen elöverkänslighet ökar och nu blivit ett allmänt folkhälsoproblem i de länder som byggt ut mobilnäten finns det skäl att minska strålningen i våra barns skolmiljö eftersom barn är mycket känsligare för miljögifter och strålning. Det finns alltså flera skäl att ni stödjer EU-parlamentets deklaration 123 som i slutänden skall leda till att sänka strålningen allmänt i vår livsmiljö enligt Miljöbalkens mål för ett uthålligt samhälle för nu levande och kommande generationer.

Med vänlig hälsning

Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på miljöenheten Kalmar län i miljöövervakningsgruppen

Att erkännas som sjuk, enligt erkänd diagnos, av tekniskt producerad strålning – Ger ett samhälleligt skydd

Med anledning av att det grasserar ett rykte om att får elöverkänsliga en sjukdomsdiagnos kommer man inte att minska den tekniska elektromagnetiska strålningen i vår livsmiljö. Helt fel, det blir precis tvärt om.

Saken gäller att Europaparlamentet har i en skriftlig förklaring 123, uppmanat medlemsländerna att erkänna multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet och klassificera dessa som sjukdomar enligt internationella statiska klassifikationen (diagnoser) av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Vad händer om elöverkänslighet blir en diagnos och klassas som en sjukdom?

För de elöverkänsligas del framgår det tydligt i förklaringen att det är elektromagnetiska fält som är sjukdomsframkallande om man får elöverkänslighet som diagnos. Påståendet, som grasserar att det skulle vara till de elöverkänsligas nackdel att bli sjukförklarad och att vi skall tvingas äta medicin istället för att miljön åtgärdas är helt felaktig och grundlös.

Så här är situationen idag: Att åtgärda en funktionsnedsättning för en grupp personer som påstår att de är elöverkänsliga och endast har en diffus symtomdiagnos som lika väl enkelt skulle kunna bortförklaras vara inbillad, finns det ingen anledning att åtgärda miljön. Sådan är situationen idag. Vi är ju inte ens sjuka enligt Socialstyrelsen.

Får vi däremot en sjukdomsdiagnos blir det genast allvarligare eftersom diagnosen fastställer att denna grupp blir sjuk av elektromagnetiska fält, vilket inte enkelt kan bortförklaras med att det är psykiskt framkallat.

Samhälleligt miljö- och hälsomässigt väger det tyngre att den yttre miljön är sjukdomsframkallande speciellt när det är frågan om en industriell verksamhet som mobiltelefonin bevisligen är. Är man enbart funktionsnedsatt av miljön och detta inte är vetenskapligt bevisat att det just är elektromagnetisk strålning som är orsaken, kan samhället också bortse från att funktionsnedsättningen är relaterad till trådlösa nätverk. Därmed åtgärdas inte miljön. Situationen är exakt sådan idag och några vetenskapliga bevis som godkännes som välgjorda och bekräftar sambandet lär dröja.

En sjukdomsdiagnos som relaterar ohälsan till elektromagnetisk strålning preciserar orsaken

Får vi däremot en sjukdomsdiagnos som preciserar vad vår ohälsa beror på, då blir det också ett samhälleligt miljö- och hälsoproblem. Då går man också förbi de vetenskapliga kraven på bevis när man nu har stöd i Miljöbalken att tvinga fram av verksamhetsutövarna en minskning av mobilstrålningen i vår livsmiljö eftersom den artificiella strålningen nu blivit ett erkänt hälsoproblemet.

Slutligen gällande påstådd tvångsmedicinering om vi betraktas som sjuka, är ett absurt påstående som helt går emot Hälso- och sjukvårdslagen på flera punkter

För det första har ingen relevant forskning skett på elöverkänslighet därför finns heller ingen relevant medicinering. Att med hot om indragen sjukförsäkring, tvinga en elöverkänslig att ta oprövad medicinering bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen. Här har man ett juridiskt skydd i lagen.

Vidare krävs det en vetenskaplig beprövad kunskap och erfarenhet, vilket Socialstyrelsen påpekat åtskilliga gånger när läkare försökt hjälpa patienter med ovetenskaplig och oprövad medicinering. Ingen kan påtvinga en sjuk person att experimentera med sin hälsa här råder total fri vilja vilket även här skyddar patienten i juridisk mening i lagrummet.

Men med en diffus symtomdiagnos är det lättare att utöva påtryckningar mot patienten med olika typer av s k nervmediciner. Har man en sjukdomsdiagnos som elöverkänslig klargöres tydligt hälsoproblemet att reducera den elektromagnetiska strålningen i den sjukes livsmiljö (boendemiljö, arbetsmiljö, skolmiljö) tills de får fram en medicin, vilket ju lär dröja. Under tiden kan läkare dokumentera  att allt fler blir sjuka, vilket tvingar fram en åtgärd oavsett krav på vetenskapliga bevis som ju ändå alltid bortförklaras av myndigheterna.

Jag hoppas detta klargörande brev övertyga vikten av att vi betraktas som sjuka och får en diagnos. Alla som haft diffusa hälsoproblem och som får en diagnos får genast hjälp, trygghet och blir bemötta på ett helt annat sätt i samhället. En funktionsnedsättning grundat på en diffus symtomdiagnos stöder inte vad som utlöser vår funktionsnedsättning.

En sjukdomsdiagnos som är relaterad till elektromagnetisk strålning/fält i vår miljö ger också tjänstemännen och politikerna stöd enligt miljöbalken att åtgärda miljö- och hälsoproblemet, att tvinga fram en minskning av artificiell strålning i vår livsmiljö och det är ju det vi vill.

 Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare länsstyrelsen i Kalmar i miljöövervakningsgruppen, miljöenheten.

 

 

 

Brev till de svenska EU-parlamentarikerna

Detta brev står var och en fritt att nyttja och justera efter sin symtombild och situation

Den 15 maj 2012

Europaparlamentets Skriftliga Förklaring i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Den 12 mars skriver Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi under på Europaparlamentets skriftliga förklaring i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Jag uppmanar er svenska europaparlamentariker att även ni skriva under på denna skriftliga förklaring i enlighet med artikel 123, (se bilaga) anledningen är den svåra situation elöverkänsliga befinner sig i Sverige. Jag skriver till er för de elöverkänsligas sak eftersom det är deras situation jag har kunskap om, då jag själv är bildskärmsskadad och varit elöverkänslig i snart 20 år.

Enligt artikel 123 står det följande- Patienter som lider av multipel kemisk känslighet är känsliga för miljöföroreningar, medan patienter som lider av elöverkänslighet är känsliga för elektromagnetisk strålning. I båda fallen är det fråga om allvarliga risker på många olika områden som patienterna inte själva kan påverka, såsom luften de andas eller exponering för elektromagnetisk strålning.

Som strålskadad och elöverkänslig kan varken jag eller andra elöverkänsliga påverkar vår livsmiljö där vi bor och vistas, ej heller arbetsmiljön, då den elektromagnetiska strålningen ökat kraftigt de senaste åren. De första åren efter bildskärmsskadan återhämtade jag mig så sakteligen efter jag slutade nyttja dator och att inte vistas i för mig dåliga elmiljöer. Men 1995 upphör läkningen och andra symtom uppkom, vilket sammanfaller med mobiltelefonins utbyggnad. Idag tål jag vanlig el (50 Hz) någorlunda, men blir dålig av trådlösa nätverk allt från sändare till DECT-telefoner, billarm etc. De trådlösa nätverken är det största hälsoproblemet för alla elöverkänsliga, vilket visar ett tydligt samband oavsett forskningen inom området. De strålskadade elöverkänsliga blir ju också allt fler över hela världen, vilket föranleder denna skriftliga förklaring från Europarlamentet.

De senaste två åren har strålningen ökat kraftigt även av militära sändningar och många mår oerhört dåligt vilket är att likställa med tortyr dygnet runt. Det kanske är svårt som frisk att föreställa sig att vara sjuk av strålning, men det fungerar som en allergi även om det medicinskt inte betraktas som en allergi.

En del är mer allergiska än andra, så är det också för elöverkänsliga. Men det finns en stor skillnad när det gäller elöverkänslighet. Elöverkänsliga har ingen medicin som tar bort smärtan och de många gånger svåra neurologiska obehagen vi får av den nya teknikens elektromagnetiska strålning som är frekvensmodulerad, vilket inte alls kan jämföras med naturlig strålning. Vi kan inte på något sätt påverka vår situation då det är omgivningen som utsätter oss för strålningen från både sändare och grannars trådlösa nätverk.

De svåra symtom som elöverkänsliga får, är kramptillstånd i hela kroppen, muskelsvaghet så att man faller ihop samt får svårt att andas då andningsmuskulaturen också påverkas. Värk och kramp matstrupe och luftrör, gör det svårt att svälja, avdomningar i ansiktet, illamående, svåra problem med slemhinnorna i hals och näsa, ständigt svår huvudvärk allvarliga sömnproblem, tinnitus samt mer eller mindre svår hjärtarytmi och ständig trötthet, så svår att man inte kan ta hand om sig själv utan blir sängliggande.

Människor som oskyldigt drabbats av denna strålsjuka utsätts för ett stort lidande som de inte kan skydda sig emot. Mot sin vilja lever de i ständig ohälsa som tär både fysiskt och psykiskt eftersom lidandet blir allt värre då strålningen får öka okontrollerat. Post- och Telestyrelsen (PTS) vet inte hur många basstationer mobiloperatörerna satt upp eller var de sitter. Ingen kontrollmäter strålningen och blir folk sjuka får de ingen hjälp alls. Svårt drabbade personer tvingas flytta flera gånger, själv har jag flyttat totalt 7 gånger vilket utarmat mig ekonomiskt dessutom måste jag elsanera huset varje gång.

Om man beaktar de elöverkänsligas situation är detta inte förenligt med mänskliga rättigheter och svensk grundlag trots detta står denna grupp oskyldigt drabbade av mobilindustrins verksamhet helt utan samhällelig hjälp och lidandet är stort. Elöverkänsliga känner stor förtvivlan över den hjälplöshet de känner att inte kunna minska lidandet eller påverka sin situation och hälsa.

Den som själv är svårt allergisk skulle kanske kunna föreställa sig hur situationen skulle vara om det inte fanns medicin som lindrar eller att själv kunna påverka sin livsmiljö för att minska besvären.

Det är många som säger att de känner sig hotade till livet och samtidigt vet man att det kan bli än värre då utvecklingen varit sådan att strålningen fått öka okontrollerat.

Denna grupp utsätts inte enbart av stort fysiskt lidande utan diskrimineras av samhället och läkarvården. Trots att det finns elsanerade rum på lasaretten nekas ofta elöverkänsliga detta rum.

Massmedia kan utsätta denna oskyldigt, av strålning, drabbade grupp människor för djupt kränkande uttalande och utöva hatpropaganda och klappjakt på svårt sjuka människor. Alla förövarna går fria trots anmälningar. Diskrimineringsombuden skyddar heller inte de elöverkänsliga.

Socialstyrelsen påstår att elöverkänsliga och strålskadade inte är sjuka och har därför inte rätt till sjukersättning, trots att de är så sjuka av strålningen att de varken kan fungerar fysiskt och neurologiskt normalt. Samhällets bemötande av denna grupp miljöskadade människor som uppkommit i samband med utbyggnaden av mobiltelefonin (alltså en storskalig industriell verksamhet) är inte förenligt med en demokrati och mänskliga rättigheter, men ej heller med Miljöbalkens mål.

Jag ber er att skriva under och stödja denna skriftliga förklaring enligt artikel 123, så att drabbade elöverkänsliga och strålskadade får ett samhälleligt skydd och ett drägligt liv. Det är oskyldigt drabbade människor som inte på något sätt kan påverka sin egen situation eller förbättra sin hälsa då det är en yttre miljöpåverkan av industriell verksamhet.

I artikel 123 skriver Europaparlamentet även följande: Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.

Sverige har varit ett föregångsland att reducera miljöstörningar i vår livsmiljö och skall så förbli eftersom det i förlängningen gynnar hela vår planets framtid för biologiskt liv och god hälsa.

Vänligen

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar i miljöövervakningsgruppen, miljöenheten.

 

Europaparlamentet antog med 559 av totalt 629 röster för resolutionen om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (EMF) 2009

Galleri

Har Sverige på något sätt följt något av Europaparlamentets uppmaningar NEJ. Istället har Sverige ökat strålningen både storskaligt i vår livsmiljö och i skolmiljön genom att införa trådlöst i skolorna och att små barn nu skall nyttja högstrålande läsplattor. Man … Läs mer

Europaparlamentet – Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Europaparlamentet är Europeiska unionens enda direktvalda organ. Europaparlamentets 754 ledamöter har till uppgift att företräda dig som medborgare. Ledamöterna väljs var femte år av invånarna i Europeiska unionens 27 medlemsstater och representerar alla unionens 500 miljoner medborgare.

Europaparlamentarikerna Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi har skrivit nedanstående brev och uppmanar övriga parlamentariker att skriva under brevet. Man begär att multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet skall ingå i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD).

Skriv till våra svenska företrädare i europaparlamentet och uppmana dem att skriva under brevet. Skriv ett kort gärna personligt brev om er situation och varför det viktigt att elöverkänslighet ingår i WHO:s internationella klassificering ICD.

–         behovet av skydd av boendemiljön

–          behovet av trygg sjukvård

–         behovet att som gammal ha möjlighet till elsanerat boende inom äldreomsorgen.

Den 14 juni 2012 är slutdatum för parlamentarikernas underskrift.

Skriv att man måste sänka strålningen på grund av att IARC bedömt denna tekniska strålning som möjligen cancerogen. IARC:s . Bedömning måste tas på allvar då arbetsgruppen inom WHO noga avvägt riskerna utifrån flera välgjorda studier.

Ni som skriver brev, skriv namnet (det som står i e-postadressen) och adressen till

Europaparlamentet
Regeringsgatan 65, 6 tr.
111 56 Stockholm

Ni som kan nyttja dator, namn och e-postadress till de svenska europaparlamentarikerna:

annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu,
goran.farm@europarl.europa.eu,
christofer.fjellner
@europarl.europa.eu,
mikael.gustafsson@europarl.europa.eu,
anna.hedh@europarl.europa.eu,
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu,
anna.ibrisagic@europarl.europa.eu,
kent.johansson@europarl.europa.eu,
isabella.loevin@europarl.europa.eu,
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu,
jens.nilsson@europarl.europa.eu,
marit.paulsen@europarl.europa.eu,
carl.schlyter@europarl.europa.eu,
12.3.2012                                                                                                                  0014/2012

SKRIFTLIG FÖRKLARING i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

<Depute>Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi</Depute>

Frist: 14.6.2012

Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Europaparlamentet avger denna förklaring

–    med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (2007/2252(INI)), särskilt skäl J,

–    med beaktande av beslut nr 1350/2007/EG om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) och vitboken ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013” (COM(2007)0630),

–    med beaktande av sin resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält,

–    med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ojämlikheter i hälsa mellan olika europeiska länder bör åtgärdas.

B.   Patienter som lider av multipel kemisk känslighet är känsliga för miljöföroreningar, medan patienter som lider av elöverkänslighet är känsliga för elektromagnetisk strålning. I båda fallen är det fråga om allvarliga risker på många olika områden som patienterna inte själva kan påverka, såsom luften de andas eller exponering för elektromagnetisk strålning.

1.   Europaparlamentet rekommenderar att de medlemsstater som ännu inte har gjort det ska ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin version av den internationella statistiska klassifikationen och i sina förteckningar över yrkessjukdomar som grundar sig på ILO:s rekommendationer. Parlamentet föreslår att Världshälsoorganisationens generalförsamling bör ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin kommande klassifikation ICD-11.

2.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att tillämpa gällande bestämmelser om elektromagnetisk strålning och exponering för skadliga ämnen samt att strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.

3.   Europaparlamentet föreslår att man ska harmonisera bestämmelserna om fysikaliska agens eller skadliga ämnen i medlemsstaterna, på grundval av de striktaste kriterier som finns och också kontrollera importerade produkter.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas parlament.

annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu,
goran.farm@europarl.europa.eu,
christofer.fjellner@europarl.europa.eu,
mikael.gustafsson@europarl.europa.eu,
anna.hedh@europarl.europa.eu,
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu,
anna.ibrisagic@europarl.europa.eu,
kent.johansson@europarl.europa.eu,
isabella.loevin@europarl.europa.eu,
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu,
jens.nilsson@europarl.europa.eu,
marit.paulsen@europarl.europa.eu,
carl.schlyter@europarl.europa.eu,
olle.schmidt@europarl.europa.eu,
alf.svensson@europarl.europa.eu,
marita.ulvskog@europarl.europa.eu,
asa.westlund@europarl.europa.eu,
cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu
(christian.engstroem@europarl.europa.eu), piratpartiet
(Amelia.andersdotter@europarl.europa.eu), piratpartiet

Europaparlamentet föreslår att Världshälsoorganisationens generalförsamling bör ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin kommande klassifikation ICD-11.

DC893800SV.doc PE484.928v01-00
SV Förenade i mångfalden SV
EUROPAPARLAMENTET 2009 – 2014
12.3.2012 0014/2012

SKRIFTLIG FÖRKLARING
i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)
Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi,
Oreste Rossi
Frist: 14.6.2012
PE484.928v01-00 2/2 DC893800SV.doc
SV 0014/2012

Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD) Europaparlamentet avger denna förklaring

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (2007/2252(INI)), särskilt
skäl J,

– med beaktande av beslut nr 1350/2007/EG om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) och vitboken ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013” (COM(2007)0630),

– med beaktande av sin resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält,
– med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ojämlikheter i hälsa mellan olika europeiska länder bör åtgärdas.

B. Patienter som lider av multipel kemisk känslighet är känsliga för miljöföroreningar, medan patienter som lider av elöverkänslighet är känsliga för elektromagnetisk strålning. I båda fallen är det fråga om allvarliga risker på många olika områden som patienterna inte själva kan påverka, såsom luften de andas eller exponering för elektromagnetisk strålning.

1. Europaparlamentet rekommenderar att de medlemsstater som ännu inte har gjort det ska ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin version av den internationella statistiska klassifikationen och i sina förteckningar över yrkessjukdomar som grundar sig på ILO:s rekommendationer. Parlamentet föreslår att Världshälsoorganisationens
generalförsamling bör ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin kommande klassifikation ICD-11.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att tillämpa gällande bestämmelser om elektromagnetisk strålning och exponering för skadliga ämnen samt att strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.

3. Europaparlamentet föreslår att man ska harmonisera bestämmelserna om fysikaliska agens eller skadliga ämnen i medlemsstaterna, på grundval av de striktaste kriterier som finns och också kontrollera importerade produkter.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas parlament.

EU-parlamentet – Trådlös teknik sänder ut elektromagnetiska fält som kan ha negativa effekter på människors hälsa,

 Europaparlamentet

Googleöversättning

– Med beaktande av artiklarna 137, 152 och 174 i EG-fördraget, i syfte att främja en hög skyddsnivå för människors hälsa, miljöskydd och arbetstagarnas hälsa och säkerhet,

– Med beaktande av rådets rekommendation 1999/519/EG av den 12 juli 1999 om begränsning av befolkningens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz till 300 GHz) (1) och kommissionens rapport om genomförandet av den 1 september 2008 om genomförandet av denna rekommendation (KOM (2008) 0532),

– Med beaktande av direktiv 2004/40/EG av Europaparlamentets och rådets 29 april 2004 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) (2),

– Med beaktande av direktiv 1999/5/EG av Europaparlamentets och rådets av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (3) och till respektive harmoniserade säkerhetsnormerna för mobiltelefoner och basstationer,

– Med beaktande av direktiv 2006/95/EG av Europaparlamentets och rådets av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagar om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (4),

– Med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversynen av den europeiska miljö och hälsa 2004-2010 (5),

– Med beaktande av sin ståndpunkt av den 10 mars 1999 om förslaget till rådets rekommendation om begränsning av befolkningens exponering för elektromagnetiska fält 0 Hz – 300 GHz (6),

– Med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– Med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0089/2009),

A. elektromagnetiska fält (EMF) förekommer i naturen och har således alltid funnits på jorden, bör dock under de senaste decennierna, miljöns exponering för människan källor av elektromagnetiska fält har ökat hela tiden, driven av efterfrågan på el, allt mer specialiserade trådlös teknik och förändringar i organisationen av samhället, medan den sista effekten är att varje individ nu utsätts för en komplex blandning av elektriska och magnetiska fält i olika frekvenser, både hemma och på arbetet,

B. trådlös teknik (mobiltelefoner, Wi-Fi/WiMAX, Bluetooth, DECT fasta telefoner) sänder ut elektromagnetiska fält som kan ha negativa effekter på människors hälsa,

C. De flesta EU-medborgare, särskilt ungdomar i åldern 10 till 20, använda en mobiltelefon, ett objekt som serverar en praktisk funktion, och som en modeaccessoar, och det finns fortfarande osäkerhet om möjliga hälsorisker, särskilt för unga människor vars hjärnor fortfarande utvecklas,

D. Debatten inom forskarsamfundet om de eventuella hälsorisker som härrör från elektromagnetiska fält har intensifierats sedan den 12 juli 1999, då gränsvärden för fälten i 0 Hz till 300 GHz fastställdes i rekommendation 1999/519/EG,

E. Det faktum att forskarsamhället har nått några definitiva slutsatser har inte hindrat några nationella eller regionala regeringar, i Kina, Schweiz och Ryssland, liksom i minst nio EU-medlemsstater, från att vad som kallas ”förebyggande” hygieniska gränsvärden, det vill säga lägre än de som förespråkas av kommissionen och dess oberoende vetenskapliga kommitté, Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (7),

F. Åtgärder för att begränsa exponeringen av allmänheten för elektromagnetiska fält bör vägas mot förbättringar livskvalitet, när det gäller säkerhet och trygghet, följd av enheter sänder elektromagnetiska fält,

G. Bland de vetenskapliga projekt upphetsande både intresse och är Interphone epidemiologisk studie, som finansieras av ett EU-bidrag på 3 800 000, främst under det femte ramprogrammet (8), resultaten av dessa har väntat sedan 2006,

H. men det finns några punkter som verkar vara föremål för ramavtal, i synnerhet idén att reaktioner på exponering för mikrovågor varierar från en person till en annan, behovet, som en prioriterad fråga, att genomföra exponering prov vid verkliga förhållanden för att bedöma de icke-termiska effekter som är förknippade med radiofrekvens (RF) fält, och det faktum att barn som utsätts för elektromagnetiska fält är särskilt utsatta (9),

I. EU har fastställt exponeringsgränser för att skydda arbetstagare mot effekterna av elektromagnetiska fält, På grundval av försiktighetsprincipen bör sådana åtgärder också vidtas för delar av befolkningen som berörs, såsom boende och konsumenter,

J. Särskild Eurobarometer om elektromagnetiska fält (nr 272a juni 2007) visar att majoriteten av medborgarna inte känner att de offentliga myndigheterna informera dem tillräckligt om åtgärder för att skydda dem från elektromagnetiska fält,

K. Det är nödvändigt att fortsätta utredningar mellanliggande och mycket låga frekvenser så att slutsatser kan dras om deras effekter på hälsan,

L. Användningen av magnetisk resonanstomografi (MRT) får inte hotas av direktiv 2004/40/EG så MRI-tekniken ligger i framkanten av forskning, diagnos och behandling av livshotande sjukdomar för patienter i Europa,

M. MRI säkerhetsstandarden IEC / EN 60601-2-33 fastställs gränsvärden för elektromagnetiska fält som har fastställts så att varje fara för patienter och personal är uteslutet.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över den vetenskapliga grunden och tillförlitligheten av de EMF begränsar enligt rekommendation 1999/519/EG och rapportera till parlamentet, kräver att översyn skall göras av den vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker;

2. Parlamentet begär att särskild hänsyn till biologiska effekter vid bedömningen av de potentiella hälsoeffekterna av elektromagnetisk strålning, särskilt med tanke på att vissa studier har funnit de mest skadliga effekterna på lägsta nivå, och begär aktiv forskning för att hantera potentiella hälsoproblem genom att utveckla lösningar som upphäver eller minskar pulserande och amplitudmodulering av de frekvenser som används för sändning;

3. Europaparlamentet betonar att liksom, eller som ett alternativ till, ändra europeiska EMF gränser, kommissionen, som arbetar i samverkan med experter från medlemsstaterna och de berörda industrierna (el företag, teleoperatörer och tillverkare av elektriska apparater, inklusive mobiltelefoner) bör dra en guide till tillgängliga tekniska alternativ som tjänar till att minska exponeringen för elektromagnetiska fält;

4. Europaparlamentet noterar att berörda parter inom branschen liksom relevanta infrastrukturförvaltarna och de behöriga myndigheterna redan kan påverka vissa faktorer, till exempel att sätta bestämmelser med avseende på avståndet mellan en given plats och sändarna, höjden på området i förhållande till höjden av basstationen eller ledning av en sändande antenn i förhållande till levande miljöer, och, faktiskt, bör naturligtvis göra detta för att lugna, och ge bättre skydd till de människor som bor nära sådana anläggningar och efterlyser optimal placering av master och sändare och Parlamentet för utbyte av master och sändare placeras på detta sätt av leverantörer för att begränsa spridningen av dåligt placerade master och sändare, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta lämpliga riktlinjer;

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheter att skapa en one-stop shop för tillstånd att installera antenner och repeatrar, och att inkludera bland sina planer för stadsutveckling ett regionalt antenn plan

6. Europaparlamentet uppmanar de myndigheter som ansvarar för godkännande av placeringen av mobiltelefoni antenner att nå en överenskommelse, tillsammans med aktörerna inom denna sektor, om gemensam användning av infrastrukturen, i syfte att minska dess volym och exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält,

7. Erkänner de ansträngningar som mobil kommunikation och andra EMF-sänder trådlös teknik för att undvika att skada miljön, och i synnerhet att ta itu med klimatförändringarna;

8. Europaparlamentet anser att med tanke på de allt fler rättsliga åtgärder och åtgärder av offentliga myndigheter som leder till ett moratorium för installation av nya EMF-radiosändare, är det i det allmänna intresset att främja lösningar baserade på förhandlingar med intressenter inom industrin, offentliga myndigheter, militära myndigheter och invånare ”föreningar för att fastställa kriterier för inrättandet av nya GSM-antenner eller högspänningsledningar styrka, som åtminstone se till att skolor, daghem, ålderdomshem och vårdinrättningar hålls klart inom ett visst avstånd bestäms av vetenskapliga kriterier, av anläggningar av denna typ;

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra tillgängliga för allmänheten, tillsammans med aktörerna inom sektorn, kartor som visar exponering för högspänningsledningar linjer, radiofrekvenser och mikrovågor, särskilt sådana som genereras av telemaster, repeatrar radio och antenner telefon. Europaparlamentet begär att information som ska visas på en webbsida så att den lätt kan konsulteras av allmänheten, och att den sprids i media,

10. Europaparlamentet föreslår att kommissionen överväger möjligheten att använda medel från de transeuropeiska energinäten för att undersöka effekterna av elektromagnetiska fält vid mycket låga frekvenser, och särskilt i elledningar,

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under valperioden 2009-2014, att lansera ett ambitiöst program för att mäta elektromagnetisk kompatibilitet mellan vågor som skapats på konstgjord väg och de som avges naturligt av den mänskliga kroppen för att avgöra om mikrovågor i slutändan kan få oönskade konsekvenser för människors hälsa ;

12. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en årlig rapport om nivån på den elektromagnetiska strålningen i EU, dess källor och åtgärder inom EU för att bättre skydda människors hälsa och miljön,

13. Parlamentet uppmanar kommissionen att finna en lösning som gör direktiv 2004/40/EG ska genomföras snabbare och på så sätt se till att arbetstagarna är ordentligt skyddade mot elektromagnetiska fält, precis som de redan skyddas av två andra gemenskapsrättsakter mot buller (10) och vibrationer ( 11) och att införa ett undantag för MRI enligt artikel 1 i det direktivet.

14. Europaparlamentet beklagar att, som ett resultat av upprepade uppskjutningar sedan 2006, resultaten av Interphone studien har ännu inte offentliggjord, syftet med denna internationella epidemiologiska studie är att fastställa om det finns ett samband mellan användning av mobiltelefoner och vissa typer av cancer, inklusive hjärna, hörselnerven, och parotideallymfknutorna tumörer förskruvningar;

15. Uppmärksammar i detta sammanhang att överklagandet till försiktighet från samordnaren för Interphone studien Elisabeth Cardis, som i ljuset av befintlig kunskap, rekommenderar när det gäller barn är berörda, att mobiltelefoner inte får användas efter rimliga gränser och att fasta bör föredras;

16. Europaparlamentet anser i varje fall att det är upp till kommissionen, som har ett viktigt bidrag till finansieringen av denna globala studie, att be de ansvariga för projektet varför inga slutgiltiga undersökningsresultaten har publicerats, och bör få ett svar, för att informera Europaparlamentet och medlemsstaterna utan dröjsmål;

17. Europaparlamentet föreslår även att kommissionen, för att göra för effektivitet i politiska och budget termer, att gemenskapens medlen för studier om elektromagnetiska fält delvis kopplas till att finansiera en omfattande informationskampanj för att bekanta unga européer med goda mobiltelefon tekniker, såsom användning av handsfree-kit, hålla samtal kort avstängning telefoner när den inte används (t.ex. när klasser) och använda telefonen i områden som har god mottagning;

18. Anser att sådana informationskampanjer bör också bekanta unga européer med hälsorisker i samband med hushållsapparater och vikten av att stänga av apparater i stället för att lämna dem på stand-by;

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka forsknings-och utvecklingsmedel för utvärderingen av potentiella långsiktiga negativa effekter av mobila frekvenserna telefoni radio, manar också till en ökning av de offentliga ansökningsomgångar för undersökning av de skadliga effekterna av multipel exponering för olika källor till elektromagnetiska fält, särskilt när det gäller barn;

20. Europaparlamentet föreslår att Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ges ytterligare en uppgift att bedöma den vetenskapliga integriteten i syfte att hjälpa kommissionen förebygga eventuella fall av risker, intressekonflikter eller med bedrägerier som kan uppstå nu när konkurrensen om forskare har blivit hårdare;

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i ett erkännande av allmänhetens oro i många medlemsstater, att arbeta med alla berörda parter, exempelvis nationella experter, icke-statliga organisationer och näringslivssektorer, för att förbättra tillgången på och tillgången till, up-to- aktuell information begriplig för icke-specialister på trådlös teknik och standarder för skydd;

22. Europaparlamentet uppmanar Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning och Världshälsoorganisationen (WHO) att vara mer öppen för insyn och dialog med alla intressenter i standard inställning;

23. Europaparlamentet fördömer vissa särskilt aggressiva marknadsföringskampanjer via telefon aktörer i upptakten till julen och andra särskilda tillfällen, bland annat till exempel försäljning av mobiltelefoner som enbart för barn eller gratisminuter paket med syfte att tonåringar;

24. Europaparlamentet föreslår att EU: s politik för inomhusluftens kvalitet bör omfatta undersökning av ”trådlösa” hushållsapparater, som, liksom Wi-Fi för Internetanslutning och Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) telefoner, har fått stor spridning på senare år på offentliga platser och i hemmet, vilket leder till att medborgarna ständigt utsätts för mikrovågor;

25. Europaparlamentet eftersträvar ständigt att förbättra informationen till konsumenterna, för tekniska standarder från Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering som ändras i syfte att införa krav på märkning där sändningseffekten skulle behöva specificeras och alla trådlösa drivna enhet tillsammans med en indikation på att de sänder ut mikrovågor;

26. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen i samarbete med medlemsstaterna och Regionkommittén, för att främja införandet av en enhetlig standard syftar till att säkerställa att de lokala invånarna utsätts för en så låg grad av exponering som möjligt när högspänningsnät förlängs;

27. Är allvarligt oroat över det faktum att försäkringsbolagen tenderar att utesluta täckning för de risker som är förknippade med elektromagnetiska fält från tillämpningsområdet av politik ansvarsförsäkring Slutsatsen tydligt är att de europeiska försäkringsbolagen redan tillämpar sin egen version av försiktighetsprincipen;

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa Sveriges exempel och erkänna personer som lider av elöverkänslighet som funktionshindrade så att de ger ett tillfredsställande skydd och lika möjligheter;

29. Uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament medlemsstaterna, Regionkommittén, och WHO.

(1) EGT L 199, 30.7.1999, s.. 59.
(2) EGT L 159, 30.4.2004, s.. 1.
(3) EGT L 91, 7.4.1999, s.. 10.
(4) EGT L 374, 27.12.2006, s.. 10.
(5) Antagna texter, P6_TA (2008) 0410.
(6) EGT C 175, 21.6.1999, s.. 129.
(7) Yttrande den 21 mars 2007 antogs vid den 16: e plenarmötet i kommittén.
(8) Quality of Life-programmets, kontrakt nr QLK4-1999-01.563.
(9) mars 2001 STOA-studien om ”De fysiologiska och miljömässiga effekterna av icke-joniserande EMR”, PE297.574.
(10) Direktiv 2003/10/EG Europaparlamentets och rådets av den 6 februari 2003 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) (EGT L 42, 15.2. 2003, s. 38)..
(11) Direktiv 2002/44/EG Europaparlamentets och rådets 25 juni 2002 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) (EUT L 177, 6.7. 2002, s. 13).

Europarådet har antagit resolutionen nr 1815 den 27 maj 2011 – Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

Europarådet

Om Europarådet i Sverige

Europarådet och mänskliga rättigheter i Sverige

EU-parlamentet

Google-översättning från engelska till svenska
Preliminär utgåva
Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön

 

Resolution 1815 (2011) 1

1. Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av åtaganden att bevara miljön och miljö-och hälsoskydd, som fastställs i många stadgor, konventioner, deklarationer och protokoll sedan Förenta nationernas konferens om den mänskliga miljön och Stockholms deklarationen (Stockholm 1972) . Församlingen hänvisar till sina tidigare arbete på detta område, nämligen rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa, rekommendation 1947 (2010) om buller och ljusföroreningar, och mer allmänt, rekommendation 1885 (2009) om utarbetandet av ett tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter om rätten till en sund miljö och rekommendation 1430 (1999) om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocessen på miljöområdet och tillgång till rättslig prövning – genomförandet av Århuskonventionen.

2. De potentiella hälsoeffekterna av den mycket låga frekvensen av elektromagnetiska fält som omger kraftledningar och elektriska apparater är föremål för pågående forskning och en stor del av den offentliga debatten. Enligt Världshälsoorganisationen, elektromagnetiska fält av alla frekvenser utgör en av de vanligaste och snabbast växande miljöpåverkan, om vilken ångest och spekulationer sprider sig. Alla populationer är nu utsätts för olika grad av elektromagnetiska fält, så kommer nivån av vilka fortsätter att öka allt eftersom tekniken utvecklas.

3. Mobil telefoni har blivit vardagsmat runt om i världen. Denna trådlösa teknik bygger på ett omfattande nät av fasta antenner eller basstationer, förmedling av information med radiosignaler. Över 1,4 miljoner basstationer finns över hela världen och antalet ökar markant med införandet av tredje generationens teknik. Andra trådlösa nätverk som tillåter snabb internetuppkoppling och tjänster, såsom trådlösa lokala nätverk, blir också allt vanligare i hem, kontor och många offentliga platser (flygplatser, skolor, bostads-och stadsområden). Eftersom antalet basstationer och trådlösa lokala nätverk ökar, så ökar exponeringen radiofrekvens av befolkningen.

4. Även elektriska och elektromagnetiska fält i vissa frekvensband har helt positiva effekter som tillämpas inom medicin, andra icke-joniserande frekvenser, vare sig de kommer från extremt låga frekvenser, kraftledningar eller vissa höga vågor frekvens som används inom områdena radar, telekommunikation och mobila telefoni, verkar ha mer eller mindre skadliga, icke-termiska, biologiska effekter på växter, insekter och djur samt den mänskliga kroppen, även när det utsätts för nivåer som ligger under den officiella gränsvärden.

5. När det gäller grundvärden eller tröskelvärdena för utsläpp av elektromagnetiska fält av alla typer och frekvenser rekommenderar församlingen att ALARA eller ”så låg som rimligen är möjligt”-principen tillämpas, som omfattar både den så kallade termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk emission eller strålning. Dessutom bör försiktighetsprincipen tillämpas när vetenskapliga utvärderingen inte gör det möjligt att fastställa risken med tillräcklig säkerhet, särskilt med tanke samband med den växande exponeringen av befolkningen, däribland särskilt utsatta grupper såsom ungdomar och barn, vilket kan leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnaderna för passivitet om tidiga varningar försummas.

6. Församlingen beklagar att, trots kraven på respekt för försiktighetsprincipen och trots alla rekommendationer, deklarationer och ett antal lagstadgade och lagstiftande förskott, det finns fortfarande en brist på reaktion mot kända eller oförutsedda miljö-och hälsorisker och närmast systematiskt förseningar i anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Väntar på höga nivåer av vetenskapliga och kliniska bevis innan den vidtar åtgärder för att förhindra välkända risker kan leda till mycket höga hälsomässiga och ekonomiska kostnader, vilket var fallet med asbest, blyhaltig bensin och tobak.

7. Dessutom noterar församlingen att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och de potentiella konsekvenserna för miljön och hälsan har tydliga paralleller med andra aktuella frågor, t.ex. licensiering av läkemedel, kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller eller genetiskt modifierade organismer. Den gör det därför att frågan om oberoende och trovärdighet vetenskaplig expertis är avgörande för att åstadkomma en öppen och balanserad bedömning av potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa.

8. Mot bakgrund av ovanstående överväganden, rekommenderar församlingen att medlemsstaterna i Europarådet:

8,1. i allmänna termer:

8.1.1. vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt till radiofrekvenser från mobiltelefoner, och särskilt exponering för barn och ungdomar som verkar vara mest utsatta för risken huvud tumörer;

8.1.2. ompröva den vetenskapliga grunden för detta elektromagnetiska fält exponering normer som fastställts av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning, som har allvarliga begränsningar och tillämpas ”så låg som rimligen är möjligt” (ALARA) principer, som omfattar både termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning;

8.1.3. införa informations-och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljön och på människors hälsa, särskilt riktad till barn, tonåringar och unga människor i reproduktiv ålder;

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av ett syndrom intolerans mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av våg-fria områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket;

8.1.5. i syfte att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, ökad forskning på nya typer av antenner och mobiltelefoner och DECT-enheter, och uppmuntra forskning för att utveckla telekommunikation baserade på annan teknik som är lika effektiva men har mindre negativa effekter på miljö och hälsa,

8,2. om privat användning av mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi, WLAN och WiMAX för datorer och andra trådlösa enheter såsom baby telefoner:

8.2.1. som förebyggande gränsvärden för halten av långvarig exponering för mikrovågor inom alla områden inomhus, i enlighet med försiktighetsprincipen, som inte överstiger 0,6 volt per meter, och på medellång sikt för att reducera den till 0,2 volt per meter;

8.2.2. vidta lämpliga förfaranden för riskbedömning för alla nya typer av anordningar innan licenser;

8.2.3. införa en tydlig märkning som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, vars sändareffekt eller Specific Absorption Rate (SAR) i enheten och hälsorisker i samband med dess användning,

8.2.4. öka medvetenheten om eventuella hälsorisker av DECT-typ trådlösa telefoner, babyvakter och andra hushållsapparater som avger kontinuerlig puls vågor, om allt elektrisk utrustning lämnas permanent i viloläge, och rekommenderar användning av trådlösa, fasta telefoner i hemmet eller i annat fall Gör modeller som inte permanent släpper puls vågor;

8,3. om skydd för barn:

8.3.1. utvecklas inom olika departement (utbildning, miljö och hälsa) riktade informationskampanjer riktade till lärare, föräldrar och barn att göra dem uppmärksamma de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiler och andra enheter som avger mikrovågor;

8.3.2. för barn i allmänhet, och särskilt i skolor och klassrum, ge företräde åt trådbunden Internet-anslutningar, och strikt reglera användningen av mobiltelefoner skolbarn i skolans lokaler;

8,4. om planering av elledningar och relä antenn basstationer:

8.4.1. införa stadsplanering åtgärder för att hålla hög kraftledningar och andra elektriska installationer på säkert avstånd från bostäder;

8.4.2. tillämpa strikta säkerhetsnormer för ljud elektriska system i nya bostäder;

8.4.3. minska tröskelvärden för relä antenner i enlighet med ALARA-principen och installera system för övergripande och kontinuerlig övervakning av alla antenner;

8.4.4. fastställa på vilka platser av nya GSM, UMTS antenner, WiFi eller WIMAX inte enbart beroende på aktörernas intressen, men i samråd med lokala och regionala regeringstjänstemän, närboende och sammanslutningar av engagerade medborgare,

8,5. om riskbedömning och säkerhetsåtgärder:

8.5.1. göra riskbedömningen mer inriktning på prevention;

8.5.2. förbättra riskbedömning standard och kvalitet genom att skapa en standard riskskala, göra en uppgift på risknivån obligatoriska, driftsättning flera risk hypoteser och med tanke på kompatibilitet med verkliga förhållanden;

8.5.3. fästa avseende vid och skydda ”tidig varning” forskare;

8.5.4. formulera ett mänskliga rättigheter orienterad definition av försiktighetsprincipen och ALARA principer;

8.5.5. öka den offentliga finansieringen av oberoende forskning, bland annat genom bidrag från näringslivet och beskattning av produkter som omfattas av den offentliga forskningen studier för att utvärdera hälsorisker;

8.5.6. skapa oberoende kommissioner för fördelning av offentliga medel;

8.5.7. göra insyn i lobbygrupperna obligatorisk;

8.5.8. främja pluralistiska och motsägelsefulla debatter mellan alla intressenter, inklusive det civila samhället (Århuskonventionen).

1 Text antas av den ständiga kommittén, på uppdrag av församlingen, den 27 maj 2011 (se dok 12.608, betänkandet från utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor, föredragande:. Mr Huss).