Final Opinion – Potential health effects of exposure to electromagnetic fields

Galleri

Public Health (06-03-2015) Final Opinion – Potential health effects of exposure to electromagnetic fields The European Commission and its non-food Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) have published the final Opinion on potential health effects of … Läs mer

Bioinitiativrapporten som EU-parlamentet hänvisar till

BioInitiative Report : ”A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)”

Folkhälsoaspekter och vetenskapliga bevis för riskerna med mobiltelefoner och andra trådlösa enheter publiceras idag i tidskriften patofysiologi. Internationella forskare har uppmanat snabba förebyggande åtgärder (se avsnitt 17 i BioInitiative-rapporten) att hantera en eventuell epidemi av hjärntumörer och många andra hälsorisker. Över fyra miljarder människor runt om i världen använder nu mobiltelefoner. Det innebär en snabb eliminering av användningen av traditionella trådbundna telefoner i hela världen.

Hälsoforskare från sex länder ger resultaten i femton (15) kapitel, täckande hälsorisker för människor och djur av strålning från elektromagnetiska fält och radiofrekvent utrustning. Den globala utbyggnaden av trådlös teknik och enheter som mobiltelefoner, trådlösa telefoner, basstationer (master) och många andra källor ökar vår exponering för elektromagnetiska fält i det dagliga livet. Den enorma populariteten av ny kommunikationsteknik som erbjuder e-post, textöverföring, och tillgång till Internet var man än befinner sig, har helt ”kört över” myndigheter liksom FDA och FCC och föräldrar och skoladministratörer.

Föräldrar måste besluta om eventuella hälsorisker för sina barn uppväger bekvämligheten att hålla reda på dem. Skoltjänstemän och lärare måste kunna säga ifrån, på grund av störningar och störningsmoment i klassrummet från mobilanvändning. Nationella säkerhetstjänstemän i USA måste möta allmänhetens kritik om vägkollisioner och dödsfall från mobilanvändning under bilkörning. Federala järnvägstjänstemän håller fortfarande på med att hantera problemet med olaglig SMS-textning av amerikanska järnvägens personal, som ledde till en katastrofal kollision mellan två tåg i Chatsworth, Kalifornien år 2008, vilket dödade 24 och skadade 135.

Forskare, professor och redaktör Martin Blank PhD (Associate Professor, Columbia University College of Physicians och kirurger) säger: ”Detta specialnummer av patofysiologin handlar om den mänskliga kroppens känslighet för EMF-signaler i miljön, t.ex. EMF effekter på DNA, effekter på hjärnan från mobilstrålning och hur elektromagnetiska fält i miljön kan leda till Alzheimers sjukdom, demens och bröstcancer. De vetenskapliga bevisen säger oss att våra säkerhetsnormer är otillräckliga och att vi måste skydda oss från exponering för elektromagnetiska fält från kraftledningar, mobiltelefoner och liknande.

”Reba Goodman, PhD (Columbia University) rapporterar att celler i kroppen reagerar på elektromagnetiska fält som potentiellt skadliga, precis som andra miljögifter inklusive tungmetaller och giftiga kemikalier. DNA i levande celler känner elektromagnetiska fält vid mycket låga doser, och bildar en biokemisk stress”.

David O. Carpenter, VD och direktör för University of Albany, Institutet för hälsa och miljö drar slutsatsen, ”De befintliga FCC och internationella gränsvärden är inte tillräckliga för att skydda människor, särskilt barn, från daglig exponering för elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning. De nuvarande gränsvärdena har inte förutsett dessa nya typer av teknik som påverkar hälsan hos människor som lever med och använder trådlösa enheter på daglig basis. Dessa effekter har nu allmänt rapporterats uppstå vid exponeringsnivåer väsentligt lägre än de nuvarande nationella och internationella gränsvärden”.

Hjärntumörspecialist Dr Lennart Hardell, MD, PhD fungerar som både en onkolog och forskare vid Örebro universitetssjukhus i Sverige. Han är en expert på mobiltelefoner och hjärntumörer. ”De bevis för riskerna med långvarig mobiltelefoni och trådlös telefon är ganska stark. För personer som har använt dessa produkter i 10 år eller längre, och när de används huvudsakligen på ena sidan av huvudet, är risken för elakartad hjärntumör fördubblad för vuxna och ännu högre för personer med första användning före 20 års ålder år.

Svenska forskaren Olle Johansson, PhD (Karolinska Institutet) säger, ”mest oroande för mig är den ständiga och oundvikliga EMF-exponeringen (från mobil- och DECT-telefoner, kraftledningar, ny trådlös teknik som WiMAX och Wi-Fi, etc.) överallt i vår vardag som kan påverka människors hälsa i denna och kommande generationer. Jag oroar mig särskilt för effekter på immunsystemet, vår enda verkliga linje i försvaret mot sjukdomar”.

Wildlife-biologen Alfonso Balmori, PhD i Valladolid, Spanien rapporterar att elektromagnetisk strålning är en form av miljöföroreningar som kan skada djurlivet. ”Telefonmaster i boningshus bestrålar kontinuerligt vissa arter som kan drabbas av långsiktiga effekter, t.ex. minskning av deras naturliga försvar, försämring av deras hälsa har skapat problem med reproduktion och minskning av deras användbara territorium försämrar deras livsmiljö. Föroreningar från mikrovågsugnar och radiofrekvensutrustning utgör en möjlig orsak till minskningen av djurpopulationer och förluster av växter som lever i närheten av telefonmaster”. Långvarig exponering för radiofrekvensutrustning och mikrovågsstrålning från mobiltelefoner, trådlösa telefoner, mobilbasar, Wi-Fi och annan trådlös teknik har kopplats till störningar som kort minne och koncentration, sömnstörningar, huvudvärk och yrsel, trötthet, immunstörningar, hudutslag och förändringar i hjärt-funktion. Men ”Dessa effekter kan hända vid mycket små nivåer av exponering om de inträffar på daglig basis”.

Mobiltelefoner är sannolikt mer skadliga för barn vars hjärna och nervsystemsutveckling kan pågå till sena tonåren, säger Cindy Sage från Sage Associates, ”Miljarder människor som utsätts gör detta till en folkhälsofråga av avgörande roll för beslutsfattare runt om i världen”. Det BioInitiative-rapporten först varnade för var att den befintliga vetenskapliga kunskapen har ökat tillräckligt för att varna allmänheten och uppmanar regeringarna att utveckla nya gränsvärdena för elektromagnetiska fält (EMF). Rapporten har utarbetats av en internationell grupp av forskare.

Forskare och folkhälsopolitikens proffs varnade under 2007 att de befintliga allmänna säkerhetsgränser som reglerar hur mycket EMF som är tillåtet från kraftledningar och trådlösa enheter såsom mobiltelefoner är otillräckliga för att skydda folkhälsan.

Original

Public health concerns and scientific evidence for risks from cell phones and other wireless devices is published today in the journal Pathophysiology. International researchers have urged quick precautionary action (see Section 17 of the BioInitiative Report) to address a possible epidemic of brain tumors and many other health risks. Over four billion people around the world now use cell phones. They are rapidly eliminating the use of traditional land-line phones throughout the world. Health researchers from six countries give findings in fifteen (15) chapters covering health risks to humans and wildlife from electromagnetic fields and radiofrequency radiation. . The global rollout of wireless technologies and devices like cell phones, cordless phones, cell towers (masts) and many other sources greatly increases our EMF exposure in daily life. The enormous popularity of new communication devices that allow email, texting, and access to the Internet from any city street has placed the issue squarely before government agencies like the FDA and the FCC, and also parents and school administrators. Parents must decide whether possible health risks to their children outweigh the convenience of keeping track of them. School officials and teachers care because of disruption and distraction in the classroom from cell phone use. National safety officials in the US face public criticism about highway collisions and road deaths from cell phone use while driving. Federal railway officials are still coping with the problem of illicit texting by US railroad personnel that lead to the catastrophic collision of two trains in Chatsworth, California in 2008 killing 24 and injuring 135 more. 2

Research professor and Editor Martin Blank PhD (Associate Professor, Columbia University College of Physicians and Surgeons) says, “This special issue of Pathophysiology is about the human body’s sensitivity to EMF signals in the environment, e.g., EMF effects on DNA, effects on the brain from cell phone radiation, and how EMFs in the environment may lead to Alzheimer’s disease, dementia and breast cancer. The scientific evidence tells us that our safety standards are inadequate, and that we must protect ourselves from exposure to EMF due to power lines, cell phones and the like.” Reba Goodman, PhD (Columbia University) reports that, “Cells in the body react to EMFs as potentially harmful, just like to other environmental toxins including heavy metals and toxic chemicals. The DNA in living cells recognizes electromagnetic fields at very low levels of exposure, and produces a biochemical stress response.” . David O. Carpenter, MD and Director of the University of Albany, Institute of Health and the Environment concludes, “The existing FCC and international limits do not do enough to protect people, especially children, from daily exposures to electromagnetic fields and radiofrequency radiation. The existing safety limits did not anticipate these new kinds of technologies affecting the health of people living with and using wireless devices on a daily basis. These effects are now widely reported to occur at exposure levels significantly below most current national and international limits.” . Brain tumor specialist Dr. Lennart Hardell, MD, PhD works as both an oncologist and a researcher at Orebro University Hospital in Sweden. He is an expert on cell phones and brain tumors. “The evidence for risks from prolonged cell phone and cordless phone use is quite strong. For people who have used these devices for 10 years or longer, and when they are used mainly on one side of the head, the risk of malignant brain tumor is doubled for adults and is even higher for persons with first use before the age of 20 years.” Swedish researcher Olle Johansson, PhD (Karolinska Institute) says, ”Most worrisome to me are the constant and unavoidable EMF exposures (from cell and DECT phones, power lines, new wireless technologies like WIMAX and WI-FI, etc.) everywhere in our daily life that may affect the overall health of this and coming generations. I worry especially about the impacts on the immune system, our only real line of defense against disease.” . Wildlife biologist Alfonso Balmori, PhD of Valladolid, Spain reports that, “Electromagnetic radiation is a form of environmental pollution which may hurt wildlife. Phone masts located in their living areas are irradiating continuously some species that could suffer long-term effects, like reduction of their natural defenses, deterioration of their health, problems in reproduction and reduction of their useful territory through habitat deterioration. Therefore microwave and radiofrequency pollution constitutes a potential cause for the decline of animal populations and deterioration of health of plants living near phone masts.” . Prolonged exposure to radiofrequency and microwave radiation from cell phones, cordless phones, cell towers, WI-FI and other wireless technologies has been linked to interference with short-term memory and concentration, sleep disruption, headache and dizziness, fatigue, immune disruption, skin rashes and changes in cardiac function. However, “These effects can happen with even very small levels of exposure if they occur on a daily basis. Cell phone use is likely to be more harmful in children whose brain and nervous system development can last into late adolescence,” says Cindy Sage of Sage Associates, “The public health implications of billions of people who are exposed makes this a matter of critical concern to policy-makers around the world.” . The BioInitiative Report first warned that existing scientific knowledge has grown strong enough to alert the public and urge governments to develop new safety limits for electromagnetic fields (EMF). The Report was prepared by an international group of scientists, 3

researchers and public health policy professionals who cautioned in 2007 that existing public safety limits regulating how much EMF is allowable from power lines and wireless devices like cell phones are inadequate to protect public health.

Europarådets resolution om elektromagnetisk strålning 1815

Resolution 1815 (2011) 1
Googleöversättning
De potentiella farorna med elektromagnetiska fält och deras effekt på miljön

1. Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av att staternas engagemang att bevara miljön och miljö-och hälsoskydd, enligt många charter, konventioner, deklarationer och protokoll sedan FN: s konferens om den mänskliga miljön och Stockholms deklarationen (Stockholm, 1972) . Församlingen hänvisar till sina tidigare arbete inom detta område, nämligen rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa: bättre förebyggande av miljörelaterade hälsorisker, rekommendation 1947 (2010) om buller och ljus föroreningar och mer generellt, rekommendation 1885 (2009 ) på att utarbeta ett tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna om rätten till en hälsosam miljö och rekommendation 1430 (1999) om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning – genomförande av Århuskonventionen.

2. De potentiella hälsoeffekter av den mycket låga frekvensen av elektromagnetiska fält kring kraftledningar och elektriska apparater är föremål för pågående forskning och en betydande offentlig debatt. Enligt World Health Organization, elektromagnetiska fält från alla frekvenser utgör en av de vanligaste och snabbast växande miljöpåverkan och om vilka ångest och spekulationer sprider sig. Alla populationer nu utsätts i varierande grad för elektromagnetiska fält, kommer nivåerna av som fortsätter att öka allt eftersom tekniken utvecklas.

3. Mobil telefoni har blivit vardagsmat runt om i världen. Denna trådlösa teknik bygger på ett omfattande nätverk av fasta antenner eller basstationer, förmedling av information med radiofrekventa signaler. Över 1,4 miljoner basstationer i världen och antalet ökar signifikant med införandet av tredje generationens teknik. Andra trådlösa nätverk som tillåter hög hastighet till Internet och tjänster, såsom trådlösa lokala nätverk, är också allt vanligare i hem, kontor och många offentliga områden (flygplatser, skolor, bostadsområden och tätorter). Eftersom antalet basstationer och trådlösa lokala nätverk ökar, så gör radiofrekventa exponering av befolkningen.

4. Medan elektriska och elektromagnetiska fält i vissa frekvensband har helt positiva effekter som tillämpas i medicin, andra icke-joniserande frekvenser, vare sig från extremt låga frekvenser, kraftledningar eller vissa höga vågor frekvens som används inom områdena radar, telekommunikation och mobil telefoni, verkar ha mer eller mindre skadliga, icke-termiska biologiska effekter på växter, insekter och djur, liksom den mänskliga kroppen, även när det utsätts för nivåer som ligger under de officiella gränsvärdena.

5. När det gäller standarder eller tröskelvärdena för utsläpp av elektromagnetiska fält av alla typer och frekvenser, rekommenderar församlingen starkt att ALARA (så lågt som rimligtvis är möjligt) Principen tillämpas omfattar både de så kallade termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning. Dessutom bör försiktighetsprincipen tillämpas när vetenskapliga utvärderingen inte gör det möjligt att fastställa risken med tillräcklig säkerhet. Mot bakgrund av den ökande exponeringen av befolkningen, särskilt för utsatta grupper som ungdomar och barn, kan det finnas extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnaderna om tidiga varningar försummas.

6. Församlingen beklagar att trots kräver respekt för försiktighetsprincipen och trots alla rekommendationer, förklaringar och ett antal lagstadgade och lagstiftande framsteg finns det fortfarande en brist på reaktion på kända eller nya miljö-och hälsorisker och nästan systematiska förseningar i att anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Väntar för höga nivåer av vetenskaplig och klinisk fas innan åtgärder för att förhindra väl kända risker kan leda till mycket höga hälso-och ekonomiska kostnader, vilket var fallet med asbest, blyhaltig bensin och tobak.

7. Dessutom konstaterar församlingen att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och deras potentiella konsekvenser för miljö och hälsa har tydliga paralleller med andra aktuella frågor, t.ex. licensiering av läkemedel, kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller eller genetiskt modifierade organismer. Det belyser därför att frågan om oberoende och trovärdighet vetenskaplig expertis är avgörande för att uppnå en öppen och balanserad bedömning av eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa.

8. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar församlingen att medlemsländer Europarådet:

8,1. i allmänna termer:

8.1.1. vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering för barn och ungdomar som verkar vara mest i riskzonen från huvud tumörer;

8.1.2. ompröva den vetenskapliga grunden för de nuvarande standarder för exponering för elektromagnetiska fält som fastställts av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning, som har allvarliga begränsningar, och tillämpa ALARA principer, som omfattar både termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning ;

8.1.3. införa informations-och informationskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långtidseffekter biologiska effekter på miljön och människors hälsa, särskilt riktar sig till barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder;

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” människor som lider av ett syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av våg-fria områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket;

8.1.5. För att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, intensifiera forskningen på nya typer av antennen, mobiltelefon och DECT-typ enhet, och uppmuntra forskning för att utveckla telekommunikation baserade på andra tekniker som är lika effektiva, men vars effekter är mindre negativa för miljön och hälsa;

8,2. om privat användning av mobiltelefoner, DECT trådlösa telefoner, WiFi, WLAN och WiMAX för datorer och andra trådlösa enheter som babyvakter:

8.2.1. som förebyggande tröskelvärden för halter av långvarig exponering för mikrovågor inom alla inomhus, i enlighet med försiktighetsprincipen av högst 0,6 volt per meter, och på medellång sikt att reducera den till 0,2 volt per meter;

8.2.2. vidta lämpliga förfaranden för riskbedömning för alla nya typer av anordningar före licensiering;

8.2.3. att införa en tydlig märkning som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, sändningseffekten eller Specific Absorption Rate (SAR) i enheten och hälsorisker i samband med dess användning;

8.2.4. öka medvetenheten om potentiella hälsorisker DECT trådlösa telefoner, babyvakter och andra hushållsapparater som avger kontinuerliga pulsvågor, om allt elektrisk utrustning lämnas permanent i beredskap, och rekommenderar användning av trådbundna fasta telefoner i hemmet eller i annat fall, modeller som inte permanent avger pulsvågor;

8,3. om skydd av barn:

8.3.1. utvecklas inom olika departement (utbildning, miljö och hälsa) riktade informationsinsatser riktade till lärare, föräldrar och barn att varna dem för att de särskilda riskerna med tidig illa beaktas och långvarig användning av mobiltelefoner och andra enheter som avger mikrovågor;

8.3.2. för barn i allmänhet och särskilt i skolor och klassrum, ge företräde åt trådbundna Internet-anslutningar, och strikt reglera användningen av mobiltelefoner skolbarn i skolans lokaler,

8,4. om planering av elektriska kraftledningar och relä antenn basstationer:

8.4.1. införa åtgärder för stadsplanering för att hålla hög spänning kraftledningar och andra elektriska installationer på ett säkert avstånd från bostäder;

8.4.2. tillämpar strikta säkerhetsstandarder för hälsoeffekterna av elektriska system i nya bostäder;

8.4.3. minska tröskelvärden för relä antenner i enlighet med ALARA-principen och installera system för heltäckande och kontinuerlig övervakning av alla antenner,

8.4.4. bestämma platserna för nya GSM, UMTS, WiFi eller WIMAX antenner inte enbart beroende på operatörernas intressen, men i samråd med lokala och regionala myndigheter, närboende och sammanslutningar av berörda medborgare;

8,5. om riskbedömningen och försiktighetsåtgärder:

8.5.1. göra riskbedömning mer inriktning på prevention;

8.5.2. att förbättra riskbedömning standard och kvalitet genom att skapa en standard riskskala, vilket gör indikation på risknivån obligatoriska, driftsättning flera riskfaktorer hypoteser som skall studeras och med tanke på kompatibilitet med verkliga förhållanden;

8.5.3. fästa avseende vid och skydda ”tidig varning” vetenskapsmän;

8.5.4. formulera en mänskliga rättigheterna orienterade definition av försiktighetsprincipen och ALARA principer;

8.5.5. öka den offentliga finansieringen av oberoende forskning, i synnerhet genom bidrag från industrin och beskattning av produkter som är föremål för offentlig forskning studier för att utvärdera hälsorisker;

8.5.6. skapar oberoende kommissioner för tilldelning av offentliga medel,

8.5.7. göra insyn i lobbygrupper obligatoriska;

8.5.8. att främja pluralistiska och motsägelsefulla debatter mellan alla intressenter, inklusive det civila samhället (Århuskonventionen).

1. Text som antagits av Ständiga kommittén, på uppdrag av församlingen, den 27 maj 2011 (se dok 12.608, betänkandet från utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor, föredragande:. Mr Huss).