Länkar till Elektromagnetiska experiment i atmosfären och geoingineering

Galleri

Jag har samlat flera intressanta länkar på denna sida till olika atmosfäriska experiment samt länkar till US-patent, som bekräftar experiment med HAARP-anläggningar och som med stor sannolikhet kan användas som vapen genom att bestråla ett brett markområde, alltså slå ut … Läs mer

FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung och annan äldre kunskap

Sidan kommer att fyllas på med mer information och tidiga kända hälsorisker redan från 1945. Att kräva mer forskning som bevis för att denna allmänna belastning av artificiell mikrovågsstrålning, innan försiktighetsmått antas enligt miljöbalken är enbart ett spel för galleriet. Jag hävdar att denna storskaliga spridning av dessa pulsade och modulerade mikrovågor är folkmord eftersom operatörerna och andra ansvariga känner till riskerna.

Våra kroppar fungerar som antenner för denna strålning  i ”Djurförsök vid FoA visar: Mikrovågor påverkar både fysiskt och psykiskt (som inlärningsförmåga) nov 1978”, citat: Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spänningsfall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt –  fortplantas, blockeras osv. Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på 1 mW/cm2 lokalt kan uppgå till 100 mW/ cm2 Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn.

FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung: ”Levande materia är i allmänhet genom naturligt urval anpassad att nätt och jämt tolerera sin normala strålningsmiljö som består av vågor med alla frekvenser, från statiska fält till kosmisk strålning. Att en ändring av denna strålningsmiljö kan få kraftiga konsekvenser har upprepade gånger belysts.”
FoA – rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung

Rymdstationen utanför Kiruna ingår i militära övningar som drönarattacker och långdistansraketer m m

Ett viktigt dokument från ”kvinnor för fred”

Precis utanför Kiruna ligger North European Aerospace Test Range  som är Europas största provplats inom ett område av över 24.000 km ². Detta område används regelbundet av NATO för militära övningar och omfattar Esrange Space Center, som byggdes 1964 av ESRO European Space Research Organisation (som senare blev Europeiska rymdorganisationen ESA). Esrange är världens största satellitföljarstationen och där bilder från satelliter i polära banor hämtas dagligen. Informationen från många av dessa satelliter används för både civila och militära ändamål. Förvaltningen av Esrange övergick till Svenska rymdaktiebolaget (SSC) 1972 och används även för att skjuta upp raketer och ballonger, främst för vetenskaplig forskning.

Vidsel används för att testa långdistansraketer och drönare och för militära övningar. Den har ett permanent begränsat luftrum som täcker en markyta på 7.200 km ². Den ursprungliga testområde av 1.600 km ² grundades 1958, och är ett markområde som nyttjas åretrunt. 1.700 km ² (uppdelat i två delar av 1600 km ² och 100 km ²) kan utökas när en större yta behövs. Det utökade området kan användas Sept-juni.

Vem sålde ut Sverige till USA och NATO för att träna krig i norra Sverige?

Vem sålde ut Sverige till USA och NATO för att träna krig i ett av världens största område, i norra Sverige?Se filmen av Ofog här

På NEAT i Norrbotten övar NATO, USA och andra militärmakter på att fälla bomber, utveckla förarlösa bombplan och förstärka det globala krigsmaskineriet. NEAT utgörs av ett 24000km2 stort luftområde och är därmed Europas största militära övningsområde över land

Sverige en lydstat under USA

Försvaret har ansökt om att främmande makt får bomba i dricksvatten- täkten Vättern. Hur kan man lita på att USA/NATO inte förgiftar Vättern? Den mystiska bakterieinfektion som plötsligt förgiftade dricksvattnet i Skellefteå av flera olika typer av bakterier är inte glömd. Lika mystisk och märklig var bakterieföroreningen av dricksvattnet i Östersund som heller aldrig klarades. Och nu får USA tillgång till att förgifta Vättern?  Finns det alls någon anledning att lita på USA? Eller vårt eget försvar som uppenbarligen nu skolas i USA:s anda.  USA är världens farligaste land.

Och nu skall USA testa förarlösa plan i hela Norrland men hur kan vi vara säkra på att detta inte skadar Sverige? Regeringen har inte svenska folkets mandat att släppa in främmande makt och NATO i vårt land och försätter Sverige i ett internationellt sårbart läge.

Men det finns ett klart samband mellan USA:s intressen och att Bilderbergergruppen ställde krav på att Carl Bildt skall vara utrikesminister för Sverige och sambandet står än klarare då Wikileaks nu avslöjar att Carl Bildt lämnat ut uppgifter om Sverige till USA. Man undrar ju hur detta kan fortgå, men det är inte konstigt USA bestämmer över Sverige idag. Sverige är en lydstat under USA. Denna regeringen med blåsossen Görans Persson i gott minne har förstört Sverige på alla plan.

Bevara Vättern och Breviksbygden 

Bakgrund:

Försvarsmakten har ansökt om tillstånd att åter utöka flyg- och bombverksamheten vid Enebågens skjutfält vid Hammaren i Brevik, samt mot målområde ute i Vättern strax utanför Hammaren. Utökningen rör skjutverksamhet med flygplan mot skjutmål placerade i sjön, och lågflygning med helikoptrar. Vid dessa lågflygningar kommer även terrängen att utnyttjas som skydd för helikoptrarna. I huvudsak kommer flygplan av typerna JAS 39 Gripen och SK60 samt helikoptrar att användas.

     Verksamheten innebär inflygning mot flygvarv, varvning över Vättern, anfall mot skjutmål, överflygning av målplatsen, inbromsning, samt återgång till väntläge i anslutning till skjutmålet (se karta över det berörda flygområdet i Försvarets ansökan i vänsterspalten). Vid ca 20 tillfällen per år planeras även obemannade flygplan, så kallade drönare eller UAV, starta från land inom landområdet Hammaren. Verksamhet kommer att bedrivas under totalt 80 dagar årligen och kommer i huvudsak att bedrivas under dagtid, men även under kvälls- och nattetid. Då övningar inte sker när sjön är isbelagd, koncentreras övningsdagarna under vår-, sommar- och höstmånaderna.

Internationell övningsverksamhet

Området ska användas till en utökad internationell övningsverksamhet, där svenska militära enheter samövar med flygförband från olika länder, eller samutbildas med multinationella motsvarigheter som förberedelse inför internationell tjänstgöring eller inom ramen för Partnerskap för fred (PFP). Detta innebär att de flygfarkoster och den ammunition som används vid flygskjutmålet kan komma att avvika från det normala, och att den svenska Försvarsmakten inte kan svara för ammunitionens innehåll. Utöver detta vill FMV se en utökad internationell samverkan vid genomförande av provverksamhet av bland annat rems- och fackelfällning, skjut- och motmedelsprov från luftfarkoster. De motmedel som provas kan vara andra än de som normalt förekommer inom Försvarsmakten.

Miljöpåverkan i stället för arbetstillfällen

Karlsborg har sedan nedläggningen av F6 Karlsborg 1994 inte längre någon flygflottilj, utan verksamhetsansvarig för Hammaren är Skaraborgs flygflottilj, F7 Såtenäs. Flygplanen och helikoptrarna kommer främst att flygas in från Såtenäs och Malmen. Detta innebär att den kraftiga flygökningen inte genererar särskilt många arbetstillfällen i kommunen; snarare kommer den näringsverksamhet som finns i området i form av lantbruk, företagande och turismverksamhet att påverkas mycket negativt. Argumentet om att Försvarsmaktens närvaro i Karlsborg generar arbetstillfällen är, när det gäller dessa ansökningar, därmed inte särskilt användbart. En av Europas bästa drickvattentäkter mitt i ett naturskönt jordbruks- och turistlandskap ska alltså enligt föreliggande planer upplåtas som dumpningsplats för andra flottiljer och länder. Länder som dessutom inte sällan själva har förbud för militära flygövningar inom sina territorier.

     Karlsborgs kommun och andra angränsande kommuner runt Vättern blir därmed mottagare av en påtagligt utvidgad miljöpåverkan i form av ammunitions-, skrot- och tungmetallsrester i vattnet, bullerstörningar för människor och djur i området, påverkan på växt- och djurlivet i sjön, kraftig begränsning av badstränder, fisket och det rörliga friluftslivet, samt utökade bränsleutsläpp. När det gäller det senare ansöker Försvarsmakten, i ytterligare en ansökan som rör ärendet, om tillstånd att öka utsläppen av flygfotogen från 193 till 5600 kubikmeter årligen, vilket blir en ökning från 5 till 140 tankbilar med flygfotogen per år. Då flygningarna sker på låg höjd och inbromsningar och upprepade varvningar ingår, blir bränsleförbrukningen omfattande.

     De ovanligt många cancerfall som förekommit i gårdarna runt flygområdet sedan den massiva flygverksamheten under tidigare decennier, har ännu inte utretts ordentligt. Det saknas alltså underlag för att bedöma hur en ökad flygverksamhet påverkar de boende i området. Dessutom finns det i dag ännu inte tillräcklig forskning om hur olika kemikalier påverkar oss när de blandas i kroppen och i vår omgivande miljö och våra lagar är därför inte fullständiga. Att släppa ut fler kemikalier i en sjö som det senaste seklet redan fått ta emot utsläpp från ammunition, flygbränsle, avlopp, jord- och skogsbruk samt andra industriutsläpp, och där fisken redan i dag innehåller alltför hög andel gifter, skulle vara kolossalt oansvarigt.

Vätterns unika naturvärden

Vättern är unik på många sätt. Sjön utgör i dag en dricksvattentäkt för flera kommuner i direkt anslutning till sjön. Men även angränsande kommuner som Skövde, Skara och Falköping hämtar sitt dricksvatten här. Vättern är dessutom i hela den europeiska gemenskapens intresse utpekad som Natura 2000-område och skyddas av miljöbalken. I förordet till bevarandeplanen (se länk till vänster) anges en del av orsaken till detta skydd vara: