SSI (nu SSM) FoA (nu FoI) och ICNIRP – Mikrovågsstrålning har antenneffekt på människa

Det anmärkningsvärda är, att alla ansvariga myndigheter och tjänstemän känner till genom vetenskaplig dokumentation, att det sker en annan biologisk påverkan än enbart termiska effekter och samtidigt förnekar att det finns andra biologiska effekter än termiska.

Före 3G-utbyggnaden visste både myndigheter och mobilindustri  att pulsmodulerad strålning kan påverka nervsystemet likaså att olika frekvenser kan samverka och påverka nervsystemet. Vetenskapligt är det alltså konstaterat att mobiltelefonins elektromagnetiska strålning innehåller två faktorer, pulsmodulering och olika frekvenser, som kan påverkar nervsystemet var för sig.

Ur  SSI:s (nu SSM) Strålskyddsnytt  Nr 3 – 4: 2003, inskannad bild Citat: ”För de högre frekvenserna, där våglängden börjar kunna räknas i meter ( min kommentar, i mikrovågsområdet 1 m – 1 mm) ,  fungerar människokroppen och dess organ bra som mottagar-antenner och kopplar in energi som övergår i värmeutveckling”.

Läs också SSI FFS 2002:3  5. ”Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen”. 2002_3-allmänna-råd

ICNIRP skriver , kroppar och organ som är under 1,3 meter fungerar som antenner för frekvenserna 1 – 4 GHz vilket innefattar 3G, 4G, och WiFi bland annat. Alla barn under 1,3 meter utsätts för 40 % högre strålning än vuxna.

ICNIRP skriver i sin publikation i HEALTH PHYSICS 82(4):540‐548;2002, att barn är mycket känsligare för strålning

FoA (nu FOI) FOA forskning 1978 antenneffekt skriver: ”Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv”.

Nervstimulerande effekter uppkommer vid kort tids exponering vid högre effekter men tar inte hänsyn till kontinuerlig exponering under dygnet, som borde orsaka utmattningsstress/skador på  hjärna och övrigt nervsystem då hjärnan hela tiden måste  kompensera för denna ständiga stimulering, vid nuvarande strålningsnivå. En strålningsnivå som är flera miljarder högre, än den naturliga bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2.

De  neurologiska sjukdomarna/skadorna har tydligt ökat parallellt med utbyggnaden av den trådlösa teknik, vilket är dokumenterat hos regering, Socialstyrelse, Folkhälsomyndighet och Försäkringskassan, genom ökade långtidssjukskrivningar .

Jag har ofta fått kritik då jag hänvisar till författningssamling SSI FFS 2002:3 , eftersom beräkningen utgår från höga doser, men SSI FFS 202:3 beräkningar gäller enbart för en akut korttidsexponering. Jag  jämför med ett miljögift som blir skadligt i låga doser vid en långtidsexponering. Samma dos/respons måste gäller även för miljöfrämmande artificiella mikrovågsstrålning. Min jämförelse bygger  på mina kunskaper gällande miljöfrämmande ämnen. Dokumentationen av den ökande neurologiska ohälsan ökar tydligt med ökad artificiell mikrovågsstrålning i vår livsmiljö. Men också hudcancern har ökat enligt Ulf Strömberg, professor, tf chef, Strategiska cancerenheten, Region Halland, Halmstad Läkartidningen ,även hos unga enligt Cancer.se

Världens befolkning exponeras alltså idag för strålningsnivåer flera miljarder gånger högre än bakgrundsnivån från otaliga olika sändarsystem som trådlöst bredband, DECT-telefoner, sändare i omgivningen, från grannars trådlösa system som WiFi,  samt Rakel,  mobiltelefoner, radiolänkar, militära sändningar, flyget, radar  etc etc.

Post- och telestyrelsen i Sverige, har ingen aning om hur många mobilsändare det finns i vårt land eller var de sitter. Det är anmärkningsvärt att mobilindustrin har fri tillgång till vår livsmiljö, utan hänsyn till människors hälsa och biologist liv i vår naturmiljö, utan större krav än att de inte ligger över 10 000 000 µW/m2. Omöjligen kan biologiskt liv tåla så hög strålning som långtidseffekt, om vi enbart är biologiskt anpassade till 0,000 000 5 µW/m2.

Trots ökad ohälsa hos skolbarnen vägrar SSM se ett samband mellan trådlöst i skolorna och barnens ohälsa samt dålig prestation  i skolan. SSM skriver: ”Inga strålskyddsskäl att avstå tekniken. Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan”. SSM uppmanar i princip att installera trådlöst i skolorna.

EU-rådet vill förbjuda WiFi och trådlöst i skolorna på grund av hälsorisken.

ICNIRP:s referensvärde 10 000 000 mikrowatt per kvadratmeter nyttjas för militär användning och borde inte vara ett referensvärde  för att totalexponera en civilbefolkning dygnet runt.

Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar,  miljöenheten

2009 skrev jag nedanstående. Myndigheterna ljuger fortfarande

De myndigheter som borde skydda befolkningens hälsa, ljuger genomgående om riskerna, om strålningsnivån, om vetenskapen och om referensvärde. Med tanke på konsekvenserna för befolkningens hälsa, framför allt för vår unga generation, är denna medvetna och aktiva handling ofattbar!

 Lögn 1: Vetenskapligt underlag som finns, men inte finns. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Socialstyrelsen påstår att det inte finns något samlat vetenskapligt underlag som bekräftar att industriproducerad mikrovågsstrålning från trådlös teknik (GSM, 3G, Wimax, Wifi, DECT-telefoner, Ice.net, router etcetera) är en hälsorisk. Men det finns över 1500 samlade vetenskapliga studier i Bioinitiativ-rapporten som vetenskapligt belägger hälsorisker. Denna rapport hänvisar EU-parlamentet till som anledning att sänka nuvarande referensvärde.

 Lögn 2: Ansvariga myndigheter ger sken av att de höga referensvärden Sverige har, som enbart skyddar mot akut uppvärmning, också gäller för andra biologiska långtidseffekter. På ICNIRP:s hemsida står det att referensvärdena enbart skyddar mot akut uppvärmning och att det inte skyddar mot långtidseffekter! Och vad är denna strålning från all trådlös teknik om inte en långtidseffekt?

 Lögn 3: Strålningen har minskat sedan analoga TV släktes ner. SSM och Socialstyrelsen påstår att strålningen minskat sedan vi började med digital TV. Detta är inte ens en sanning med modifikation. I en lägenhet har jag dokumenterat med mätinstrument, att det fanns sex olika sändarsystem som kom från två 3G-sändare på hustak i bostadsområdet, Wlan, Router, DECT-telefon, trådlöst datasystem. De som bor i lägenheten nyttjade inte själva trådlös teknik. All strålning kom från omgivningen. Den dokumenterade strålning i lägenhet är representativ för hur det ser ut i vår boendemiljö idag 2009, men denna strålning fanns inte i vår livsmiljö före 1995. Hur kan den totala strålningen minska, när den har ökat?

 Lögn 4: Strålningen är svag. Våra ansvariga myndigheter påstår att strålningen är svag. För det första har denna typ av mikrovågsstrålning aldrig funnits i vår livsmiljö. I jämförelse med naturlig radiofrekvent strålning är denna industriproducerade strålning flera miljarder gånger starkare. Hur kan då myndigheterna påstå att denna strålning är svag? Miljöhistorien har dessutom visat att främmande faktorer i vår livsmiljö är skadliga hur svaga de än är.

 Lögn 5: Denna strålning har funnits i 100 år. Sanningen är, att den bara har funnits sedan 1995. Denna industritillverkade digitala mikrovågsstrålning är likvärdigt ett miljögifter och skall därför betraktas som miljögift enligt Miljöbalken.

 Socialstyrelsen uppmanade kommunerna att vara försiktiga med Försiktighetsprincipen

Anledningen var att inte hindra utbyggnaden av det trådlösa mobilnätet. Men alla ansvariga hjälptes åt att dölja att bygglov för mast och teknikbod inte prövades enligt miljöbalken. Man låtsas helt enkelt inte om, att det fanns en verksamhet i masten. Och sändarna avkrävs varken anmälningsplikt eller tillstånd. I Frankrike har nu högsta domstolen utmätt skadestånd av teleoperatör för påtvingad hälsorisk av en sändare. När kommer myndigheterna i Sverige skydda sin befolkning mot påtvingad hälsorisk från teleoperatörers mikrovågsstrålning?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Sjukskrivningarna ökat med 50 %, cancerfallen fler än 60 000 fall per år och KBT botar inte psykisk ohälsa

Redan inför 3G-utbyggnaden kände både myndigheter och mobilindustrin till att 3G:s mikrovågssignal stressade hjärnan. Trots det sätter man ingång en storskalig tvångsbestålning av hela befolkningen och tar varken hänsyn till barn och unga samt att kvinnor är mer känsliga för strålningen än män. Trots att man känner till hälsoriskerna kräver inte ansvariga myndigheter att verksamheten tillståndsprövas enligt miljöbalken istället drogar man barn och unga med psykofarmaka.

I ICNIRP HEALTH PHYSICS 82(4):540-548; 2002
skriver man att man borde anpassa strålningsnivåerna till de mest känsliga individerna, barnen. Har man det? Nej, istället har SSM uppmanat att sätta in trådlöst i skolorna, samt säger att vi bör tåla stråldoser av mikrovågor på 10 000 000 000 000 pikoWatt/m2 i effekttäthet trots att vi enbart är anpassade till o,o5 pikoWatt/m2. Än värre är det att SSM ger sken av att mikrovågor kan jämföras med IR-ljus. Då kan man undra över, varför man inte nyttjar IR-ljus av samma typ som mikrovågsugnar istället för mikrovågor. I mikrovågsugnar använder man samma våglängdsområde 10 cm som motsvarar frekvenser runt 2,5 GHz. Varför jo, för att 10 cm är ett ”fönster” vars frekvenser har mycket hög penetrerande förmåga, så hög att den tränger igenom kroppen till 100 %. Det är dessa frekvenser som mobilindustrin nyttjar och bestrålar oss med dygnet runt i stråldoser som är dryga 50 miljarder högre än vad vi är biologiskt anpassade till. Och SSM anser att vi skall tåla ännu högre, trots att de borde anpassa dosnivån till de känsligaste individerna, barnen.

PTS delar dessutom ut frekvenser inom detta område som fritt får användas av privata aktörer, att bestråla sina grannar  och övrig omgivning med. Dessa kräver inget tillstånd enligt Miljöbalken, bara fritt att disponera för mördare och fascister som det finn gott om i de politiska partierna, inom myndigheterna, miljöorganisationer etc i idag. Vetenskap och Folkbildning är helt förstört av dessa fascister. Många är dessa unga killar som bara kan en enda sak, hur en sändare fungera och saknar för övrigt naturvetenskapliga kunskaper, men de har bra munväder.

Cancerfallen fördubblats sedan 1970-talet, fler än 60 000 fall per år nu, enligt Cancerfondens rapport

Två länkar från Netdoktorn: Om KBT http://www.netdoktor.se/depression/nyheter/KBT-inte-battre-an-medicin-vid-depression/

Sjukskrivningarna ökar http://www.forte.se/sv/Publicerat/Publikationer/Arbetsliv/psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro/

Varför prövas inte Mobilindustrins storskaliga och miljöfarliga verksamhet i Miljöbalken?

Galleri

Mobilindustrins extremt storskaliga och miljöfarliga verksamhet har inte på en enda punkt prövats i Miljöbalken då inte myndigheter och regering ställt samma krav på denna industriverksamhet som normalt gäller för annan industriverksamhet, trots att verksamheten berör hela befolkningens hälsa och … Läs mer

Försäkringskassans diagram visar tydligt, att ohälsan ökar för varje mobilsystem som byggs ut.

Försäkringskassans diagram visar tydligt, att ohälsan ökar för varje mobilsystem som byggs ut. När 3G byggs ut ökar ohälsan dramatiskt.IMG Diagram sjuktal 3

 

diagram försäkringskaddan

Att kurvan går ner beror på att man nekade till och med svårt cancersjuka personer sjukersättning, för att dölja den dramatiska  ökningen av ohälsan. Nu tvingas man sjukskriva allt fler. Alla barn som blir sjuka av strålningen ser man inte i försäkringskassans diagram.

Är glutenintolerans hos vuxna en mikrovågsskada?

Mobilindustrin nyttjar mikrovågor i frekvensområdet runt 2,5 GHz (3G, 4G, Wifi etc). Frekvenser mellan 1 GHz till 3 GHz absorberas till 100 % i de inre organen och de känsligaste organen för mikrovågor är hjärna, mage och ögon. (Flygvapnets radarskola)

Glutenintolerans bland vuxna har ökat de senaste åren, vilket är ovanligt. Jag misstänker att det är den extremt höga mikrovågsstrålningen som är grundorsaken. När jag för något år sedan hade problem med stark strålning i mitt hus, då fick jag ont i magen av bröd. Sedan när strålningen minskade, då lugnade denna känslighet ner sig och jag kunde äta bröd på dinkelmjöl som jag bakar själv. Det har fungerat så bra att jag kunde äta spagetti utan några som helst problem med känsligheten.

Nu i höst 2014 har de ökat strålningen igen och jag har återigen fått känning av symtomen glutenintolerans.

Det är många olika typer av  ohälsa som ökat dramatiskt sedan vi började bygga ut mobilsystemen. Strålningen från mobilbasstationerna är alltså så hög, att den ger akuta effekter. Samtidigt är radiofrekvent strålning är lika cancerogent (klassat av WHO) som DDT. Eftersom hjärnskadorna ökat dramatiskt tyder det på att stråldosen är så stark från basstationerna  att i jämförelse med DDT skulle vi dricka så höga doser DDT att vi fick akuta effekter. Det är på den nivån man skall betrakta den stråldos som mobilindustrin utsätter hela vår befolkning för.

Här skriver DN om glutenintolerans hos vuxna

Artificiell mikrovågsstrålning har ökat dramatiskt – Ohälsan och uppvärmningen av klimatet har också ökat dramatiskt sedan 1990-talet

NMT kom på 1980-talet

GSM började byggas ut i början på 1990-talet

3G började byggas ut i början på 2000-talet

Den artificiella mikrovågsstrålningen har ökat 100 miljoner den naturliga bakgrundsstrålning i jämförelse med den naturliga bakgrundsstrålningen som ligger runt 5 pikowatt per kvadratmeter för mikrovågor. SSM:s mätningar  2013 visar att medelvärdet för artificiell mikrovågsstrålning ligger på 3 milliwatt per kvadratmeter, men strålningen är mycket högre i städerna. Ohälsan ökar och temperaturen ökar när man har ökat mikrovågsstrålningen.

OHÄLSANIMG Diagram sjuktal 2_0004

 

TEMPERATURÖKNINGEN

gtc

Vid 1940 började man nyttja mikrovågor i radar. Sedan kommer radio, TV, FM, NMT och därefter ökar temperaturen konstant i takt med att man bygger ut mikrovågs-systemen GSM, 3G och 4G. Att uppvärmningen av klimatet följer en ökad radiofrekvent strålning syns tydligt här. Förvisso har andra mänskliga aktiviteter ökat efter andra världskriget, men det kan inte bortförklaras när temperaturen stiger kraftigt i takt med mikrovågsstrålningen från 1990-talets början.

Hälsomässigt är mikrovågor oerhört farlig radiofrekvent strålning. Det frekvensområdet som mest nyttjas i de trådlösa systemen som 3G, 4G, WiFi etc  ligger runt 2,5 GHz och absorberas till 100 % i kroppens inre vävnader då våglängden ligger runt 12 cm i detta frekvensområde.

En vuxen människa innehåller mellan 50 – 60 % vatten och barn 75 %. Barn absorberar alltså mer mikrovågor i sin kropp vilket gör dem mer känsliga för mikrovågor. Ett foster som ligger i fostervatten borde absorberar mer mikrovågor eftersom 2,5 GHz tränger in 12 cm in i magen till fostret.

Vatteninnehållet är alltså viktigt när det gäller mikrovågors uppvärmning och påverkan, men eftersom det handlar om energi, kan bindningsenergierna förändras/påverkas mellan molekyler. Vid långtidseffekter finns det risk för bland annat DNA-skador. Radiofrekvent strålning är klassat som en möjlig cancerrisk klass 2B av IARC inom WHO.

Det finns även stor risk för att de känsliga enzymerna påverkas och fungerar sämre om de utsätts för låg uppvärmning i vätskefyllda organ som i magen. Gluten-intolerans har ju ökat dramatiskt de senaste åren och elöverkänsliga har också ofta magproblem.

Hjärnan absorberar mikrovågor och är dessutom känsligt för uppvärmning då nervsynapsernas funktion kan förändras/skadas vilket också visar tydligt att den psykiska ohälsan ökat dramatiskt. Små störningar i nervsynapserna påverkar den mentala hälsan.

De katastrofalt låga skolresultaten som elever nu uppvisar när man satt in WiFi i skolorna och barnen skall sitta med högstrålande iPad med WiFi-uppkoppling, belägger att mikrovågsstrålningen försämrar hjärnfunktionen i takt med den ökande artificiella mikrovågsstrålningen. Vad händer med tvååringars hjärnor när de tvingas vistas i denna högstrålande mikrovågsmiljö ? En sak är säker, de kommer inte att bli intelligentare. Det ser man ju redan på skolresultaten och den dramatiskt ökande ohälsan hos unga. Dåliga skolresultat påstås bero på invandrarna, men pratar man med lärare så beror det på att barnen jämt är uppkopplade i den trådlösa tekniken. Det finns alltså skäl att fördjupa kunskapen om vad som är den egentliga orsaken till de katastrofalt dåliga skolresultaten.

Också direkta neurologiska skador i hjärnan har ökat dramatiskt som ADHD. Dock undrar man hur många av dessa ADHD-diagnoser är strålskadan elöverkänslighet. Läkare får ju inte dokumentera elöverkänslighet därför blir läkarna tvungna att sätta andra diagnoser som är relaterat till neurologiskt skada i centrala nervsystemet. Neurologisk skador av mikrovågor  är känd sedan 1950-talet inom försvaret. Försvaret är de verkliga experterna med medicinsk erfarenhet inom mikrovågsstrålning, genom nyttjandet av mikrovågor i sina radaranläggningar. Då var det effekter vid kort hög stråldos, nu är det långtidseffekter av mikrovågsstrålningen som ansvariga myndigheter inte tar hänsyn till i sin bedömning av hälsoriskerna.

Vad man sällan nämner är att den artificiella digitala mikrovågsstrålningen pulsar ut ”energipaket” i ljusets hastighet, vilket borde kunna överstimulera nervsystemet så att hjärnan mattas ut och folk får utmattningssyndrom, trötthetssyndrom. Ett förstadiet till elöverkänslighet innan skadan blivit bestående.

Varje läkare känner till att symtom på en skadad hjärna är långvarig extrem trötthet, oavsett grundorsak, som patienten inte kan sova bort. Elöverkänslighet och trötthetssyndrom belägger att det är en hjärnskada, som tyvärr har blivit bestående hos elöverkänsliga, då mikrovågor skadar nervsystemet vilket man, som sagt, redan kände till på 1950-talet.

Är det inte dags för er politiker att börja tänka själva och sluta gå i mobilindustrins ledband?

Minskar man allmänt den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö, kan också de flesta elöverkänsliga återhämta sig och bli bättre, vilket i sin tur leder till att de kan bo kvar i sina hem. Därmed blir samhället också tillgängligt för dem som redan är skadade, samt ger en möjlighet till att återgår i arbete för de minst skadade. Färre skulle också bli elöverkänsliga och färre sjukskrivna, vilket är en vinst för alla parter.

Att ställa krav på mobilindustrin enligt miljöbalkens 9 kapitel, Skydd av människans hälsa, då mobilstrålningen varken är ringa eller tillfällig, är en ekonomisk vinst och hälsovinst för samhället och den enskilda individen.

Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade