Barn är mer känsliga för mikrovågor än vuxna – Varför tvingar ni politiker och tjänstemän vår unga generation till ohälsa genom att sätta in WiFi i skolorna?

Att barn är mer känsliga än vuxna, det visste man om redan 2002. I ICNIRP översikt allmänna råd för skydd mot icke-joniserande strålning  publicerad i ICNIRP Strålskydd 82 (4):540; 202 .

Det är anmärkningsvärt att ICNIRP använder uttrycket NIR som betyder Nära InfraRöd strålning. Man vågar uppenbarligen inte nämna mikrovågor som har våglängdsområdet 1 m – 1 mm och gränsar till infrarött i sin övre del. Mikrovågors frekvensområde är 300 MHz – 300 GHz. Mobilindustrin nyttjar i sina trådlösa system för bland annat 3G, 4G och WiFi de absolut farligaste mikrovågorna runt 2,5 GHz som tränger till 100 % genom kroppen.  2,5 GHz  ligger inom våglängdsområdet 10 cm. I ICNIRP:s översikt kan man läsa följande:

”Exponering för NIR (Nära InfraRöd strålning vilket betyder i detta fall mikrovågor) kan ge olika biologiska effekter, med en mängd olika konsekvenser för en människa. Biologiska effekter kan vara utan någon känd negativa eller positiva konsekvenser, kan andra effekter resultera i patologiska tillstånd (sjukdomar), medan ytterligare andra biologiska effekter har positiva konsekvenser för en person. Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

”Riktlinjerna för exponering som utvecklats av ICNIRP är avsedda att skydda mot de negativa hälsoeffekterna av NIR (Mikrovågs)-exponering. Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”

”Människor skyddas
Olika grupper i en befolkning kan ha skillnader i deras förmåga att tåla en viss NIR exponering. Till exempel barn, äldre, och vissa kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för en eller flera former av NIR (mikrovågs-) exponering än resten av befolkningen. Under sådana omständigheter kan det vara lämpligt eller nödvändigt att utveckla separata riktvärden för olika grupper inom den allmänna befolkningen, men det kan vara mer effektivt att anpassa riktlinjerna för den allmänna befolkningen till att omfatta sådana grupper. Några riktlinjer är fortfarande inte ett tillräckligt skydd för vissa känsliga individer eller för normala individer som samtidigt utsätts  för andra aktörer, vilket kan förvärra effekten av NIR (mikrovågs-) exponering, ett exempel är individer med ljuskänslighet. Om sådana situationer har identifierats, bör utveckling inom ramen för vetenskaplig och adekvat rådgivning ge någorlunda kunskap.
Under vissa omständigheter kan det vara lämpligt att skilja mellan medlemmar av allmänheten och individer utsatta på grund av eller när de utför sina arbetsuppgifter (hygieniska). I sina riktlinjer för exponering, ICNIRP skiljer yrkesmässiga och offentliga exponeringar i allmänna ordalag. Vid tillämpning av de riktlinjer för specifika situationer är det ICNIRP uppfattning att de berörda myndigheterna i varje land bör besluta om huruvida yrkesfolk eller allmänheten riktvärden skall tillämpas, enligt befintliga (nationella) regler eller politik. Miljöförhållanden kan också påverka effekten av hela kroppen exponering för optisk eller radiofrekvent strålning.”

Läser man sedan i Miljöhälsorapporten 2005 som handlar främst om barn, påstår Socialstyrelsen, Institutet för Miljömedicin och Stockholms läns landsting, att utifrån kunskapsläget följande citat: ”Baserats på dagens kunskap måste de aktuella riktlinjerna för exponering bedömas som fullt tillräckliga även för barn.”

Denna slutsats dra myndigheterna när det inte ens finns några studier på barn, se bild nedan. Citat: ”Ingen av studierna har haft med barn”.  I samma rapport på sidan 14 kan man läsa i sammanfattningen citat:  ”Det finns viktiga fysiologiska och biologiska skillnader mellan barn och vuxna. Foster och barn är i vissa avseende speciellt sårbara för miljöpåverkan. Det är inte bara dosen som är av betydelse för att en skada skall uppstå, utan även när i utvecklingen exponeringen inträffar. De organsystem som utvecklas och mognar under lång tid anses vara särskilt känsliga. Exempel på sådana  organsystem är nervsystemet,  hormonsystemet, könsorgan och immunsystemet.”

Man får också veta, i Miljöhälsorapporten 2005, att barn får i sig mer miljöföroreningar än vuxna per kroppsvolym eftersom de har högre ämnesomsättning, andningsfrekvens och inandas mer luft per kroppsvolym. Eftersom mikrovågsstrålning särskilt påverkar nervsystemet skall jag citera viktig fakta som gäller för barn ur Miljöhälsorapporten:

”Det centrala nervsystemet bildas genom en serie processer, där varje steg är beroende av det föregående. Påverkan på ett steg kan ha negativa effekter även för de efterföljande stegen. Det medför att tidpunkten för exponeringen är avgörande för de neurologiska följderna av ett potentiellt neurotoxiskt ämne. Hjärnan är under sin utvecklingsfas extra känslig för många främmande substanser. Utvecklingen av hjärnan pågår upp till vuxen ålder.  Bland de vanligaste tillstånden relaterade till störningar av nervsystemets utveckling ingår motoriska problem, mental retardation, inlärningssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet och bristande uppmärksamhet.”

Intressant är då, att när de sätter in WiFi i skolorna dalar mattebetygen avsevärt, men även övriga betyg sjunker.  Beteendestörningar som ADHD-symtomen ökar dramatiskt, på sina håll upp till 700 %. Det är känt sedan 1950-talet att mikrovågor påverkar nervsystemet och barn som är känsligare som även ICNIRP skriver 2002 i Strålskydd 82 (4):540; 202  ”barn, äldre, och vissa kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för en eller flera former av NIR (mikrovågs-) exponering än resten av befolkningen.”

Läs gärna denna Ryska studie från 1972. Ryssland är det land som har störst kunskaper om hälsorisker med mikrovågor och som mycket tidigt gjorde studier på mikrovågors biologiska effekter.

Ur Miljöhälsorapporten 2005:

_DSC0012jut _DSC0014jut _DSC0014jut2 _DSC0015jut

Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Studien utfördes 1991

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368379109031410

Studien bygger på att man successivt sorterar ut mindre känsliga personer och slutligen har kvar 16 känsliga personer. Före sluttestet som är dubbelblint, testar man även fram den frekvens som varje person i gruppen är mest känslig för. Resultatet av det slutliga dubbelblindtestet  (Fas 4) visar en 100 % reaktion på elektriska fältet och noll reaktion vid placebo.  Flertalet granskade provokationsstudier har man nyttjat ”elöverkänsliga” personer som exempelvis kan sitta vid dator 8 timmar per dag eller testpersoner som nyttja mobiltelefoner extremt mycket och kallar dessa personer för elöverkänsliga.

Man har även i denna test tagit fram en vetenskaplig metodik som är möjlig att återupprepa och alltså användbar vid provokationer. Men denna metodik har uppenbarligen konsekvent undvikits?

Jag saknar information om vilket mätinstrumentet man kontrollmäter testrummet med, samt på vilken känslighet man har mätt.

Google -översättning

METODIK

Testerna utfördes på ett miljömässigt kontrollerat område med porslin-stål väggar för att minska luftburna kemiska föroreningar som kan störa tester. Denna typ av konstruktion agerade också för att minska yttre elektromagnetiska fält. Bärbar EMF övervakningsutrustning användes för att hitta ett område som skulle minimera bakgrunden EMF som kan störa dubbelblind utmaningar och störa testprocessen. Den låga utsläpp rum hade en bakgrund av 0-100 V / m elektriskt fält (en elöverkänslig person reagerar vid 0,00194 V/m vilket är 0,01 µW/m reaktionen är dock beroende på typ av pulsmodulering och frekvenser) och 20-200 nT (Tesla) magnetfält. Den omedelbara provplats av patienterna hade omätbara elektriska fält och magnetiska fält i närheten av 20 nT.

Den stora Tyngdpunkten i denna fas av studierna var utvärderingen av effekterna av magnetiska fält som genereras av en spole som matas från ett svep / funktion generator (Modell 3030, BK Precision Dynascan Corp). Denna utrustning tillät oss att testa fyrkantsvåg frekvenser från 0,1 Hz till 5 MHz.

Patienterna testades medan de sitter bekvämt upprätt i en stol med generatorn på ett skrivbord minst 2 meter bort, med sin produktion ansluten till en spole 6 cm i diameter och 15 cm lång, tillverkad av 35 m kabel och placeras på golvet med centrum ca 0,3 m från fötterna på den person som testas. Medelvärden av de alternerande magnetfält som genereras av detta arrangemang cirka 2900 nT i golvnivå, ca 350 nT i nivå med stolsitsen och patienters knän, och ca 70 nT till hands nivå. Exponeringen varade ca 3 minuter per utmaning.

Innan EMF utmaningen, blodtryck, puls, andningsfrekvens, temperatur, tecken och symptom poäng, och autonoma nervsystemet fungerar systemet testades. Det autonoma nervsystemet funktion testades med en kikare iriscorder (modell C2515, Hamamatsu Photonics), som mäts elev område, vid vilken tidpunkt sammandragning och utvidgning inträffade, och graden av constriction/dilation.9

Alla patienter hade tidigare utvärderas och behandlas för biologisk inhalant, mat och känslighet kemisk för att minimera eventuell förvirring från samexisterande problem. Patienterna stabiliserats på en hälsosam kost i en konstant låg föroreningar miljö. Dessutom hade de sin totala kropp belastning minskas och stabiliseras i en kontrollerad miljö.

II. Detta var en enkelblind screening av 100 patienter som cornplained av att vara EMF-känsliga. De var utmanade under låga föroreningar förhållanden med sopa / funktion generator på 0,1, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20, 40, 50, 60 och 100 Hz, sedan vid 1, 5, 10, 20, 35 , 50, 75 och 100 kHz, och äntligen jag och 5 MHz. Det fanns 21 aktiva utmaningar och fem blanka (placebo) per person, vilket ger totalt 2600 utmaningar. När antalet och / eller intensitet av symtom var 20% över baslinjen, var resultatet vara positivt, och registrerades som sådana enligt den använda olika kriterier. En förändring av iriscorder avläsningar mer än två standardavvikelser från baseline var också som ett positivt resultat.

III. Tjugofem patienter som befanns vara positiv i fas II utmaningar och som inte hade något mer än en placebo reaktion valdes då ut för en tredje fas av studien. Dessutom valdes 25 friska frivilliga försökspersoner. Dubbel-blinda EMF exponering och placebo med hjälp av de ovan nämnda parametrarna utfördes. Det fanns 1300 totalt exponeringar, varav 1050 var aktiva och 250 var tomma. Testerna genomsnitt 21 aktiva frekvenser och 5 tomma per ämne.

IV. Sexton patienter som reagerat i fas III var då återinsättande vid två olika tillfällen i en dubbelblind med hjälp av enbart de frekvenser som de hade reagerat starkast på. För varje ämne, var frekvensen av maximal känslighet in slumpmässigt i en serie av 5 placebo tester. Således fanns det totalt 32 aktiva exponeringar och 160 blanksteg.

RESULTAT

Fas I. EMF mätningarna var ganska reproducerbara. Vi fann att lamporna. och luftbehandlingsutrustning tvungen att vara avstängd under provningarna på grund av deras elektromagnetiska fält utgång. Baseline studier på patienter slutfördes utan anmärkningsvärda resultat.

Fas II. Av de totalt 100 patienter testades i den enda studie, reagerade 50 till flera av de placebo i tillägg till den aktiva utmaningar, och uteslöts från vidare studier. Tjugofem patienter som reagerade inte på någon aktiv utmaningar avvisades. En slutlig 25 försökspersoner som reagerade till aktiv utmaningar, men inte till ämnen, valdes ut för den tredje fasen av studien (tabell 1).

Fas III. De 25 testpersonerna som väljs från fas II var rechallenqed, och 16 (64%) reagerade positivt på den aktiva exponeringen. Det totala antalet positiva reaktioner på 336 aktiva utmaningarna på 16 patienter var 179 (53%), jämfört med 6 positiva reaktioner av 60 ämnen (7,5%). Det fanns inga reaktioner på någon test, aktiv eller placebo, i den frivilliga gruppen friska  personer (tabell 2).

Vid bedömningen av frekvensgång, reagerade 75% av 16 patienter till 1 Hz, 75% till 2,5 Hz, 69% till 5 Hz, 69% till 10 Hz, 69% till 20 Hz och 69% till 10 kHz (tabell 3) . Ingen patient har reagerat på alla 21 av de aktiva frekvenser i exponeringen. Medelvärdet var 11 reaktiv frekvenser per patient, med ett spann från 1 till 19 positiv respons.

De viktigaste tecknen och producerade symptom neurologiska (stickningar, sömnighet, huvudvärk, yrsel, medvetslöshet), muskel (smärta, stelhet, spasmer, flimmer), hjärt (hjärtklappning, rodnad, takykardi, ödem), oral / andningsvägarna (tryck i EARSS tand smärtor, tryck över bröstet, dyspné), gastrointestinala (illamående, rapningar), okulär (bränna) och huden (klåda, burning5 stickande smärta) (tabell 4). De flesta reaktionerna var neurologisk.

Fas IV. I de 16 patienter igen återinsättande i en dubbelblind sätt med hjälp av bara en enda frekvens som de var mest känsliga för, alla rapporterade reaktioner mot den aktiva frekvenser när de exponerades. Ingen reagerade på placebo (tabell 5). Tecken och symptom hos alla 16 patienter var positiva var det autonoma nervsystemet dysfunktion, mätt som iriscorder (tabell 6, figur 1). Exempel på förändringar var en 20% minskning i lungfunktion och en 40% ökning i hjärtfrekvens. I den 16 patienter med positiva reaktioner till EMF utmaningar, hade två fördröjda reaktioner, så småningom blev deprimerad och till slut blev medvetslös. Så småningom vaknade de utan behandling. Symtom varade från 5 timmar till 3 dagar.

DISKUSSION

Eftersom det har konstaterats att elektromagnetiska fält kan påverka hälsan, har forskare undersökt dessa fenomen in vivo och in vitro, i animals10, 11,12 och humans.1, 2,3,4,5,6,7 Ingen individ hade just utmanas i ett försök att återskapa akuta symptom förrän Smith och Monro5 följt av Choy, Monro, och Smith, 8 som använde en serie oscillatorer av varierande frekvens för att utlösa symtom hos elektriskt känsliga patienter. Vi ändrade detta förfarande genom att utveckla kontrollerad miljö, där baslinjer var ständigt övervakas för partiklar, föroreningar och främmande fält. Här var kontrollerat EMF utgång tillämpas så att uppgifterna skulle vara mer reproducerbar.

Flera faktorer har lett oss att tro att vi har reproducerbara resultat. Noggrann byggande av miljörum gjort en stor skillnad i reproducerbarhet testresultaten. Före användningen av sådana anläggningar och noggrann övervakning, en mängd olika faktorer, såsom kost, exponering för kemikalier, gav EMF, eller damm upphov till symptom som skulle ha varit fel för placebo reaktioner. Sådana effekter minimeras här, vilket framgår av sinail antalet placebo reaktioner. Ett fåtal patienter reagerade på tields genereras av övervakningssystem (Iriscorder, EKG, och datorer) och måste bort från den studie som alltför bräcklig för noggrann analys. Vissa patienter reagerade på fält som genereras av lysrör, och andra inte har samma tecken och symtom på varje utmaning, även om reaktionerna var stora när den jämförs med den tomma svar. Den Iriscorder uppgifterna mål, dock, och var alltid reproducerbara (Figur 1).
Vi noterade också att patienter ibland hade fördröjt eller ihållande svar. Det var därför att vara försiktig för att vara säker på att patienten hade återvänt till utgångsläget innan nästa utmaning. Denna överföring var först noterades vid utvärdering av reaktioner på placebo utmaningar. Ett sådant svar skulle vanligtvis förklaras och elimineras genom användning av längre intervall mellan utmaningar.

I denna studie av 100 patienter som uttryckte misstanke om EMF känslighet, svarade 75 faktiskt fält, medan ingen av kontrollerna gjorde. Av de 75 hade 25 inga reaktioner på ämnen, medan 50 gjorde, och togs därför bort ur studien även om vi anser att vissa av reaktionerna på ämnen kan vara tecken på fördröjd reaktion på tidigare frekvenser, eller långvarig reaktion på den tidigare positiv utmaning, liksom äkta reaktioner placebo.

Vi lärde oss att utmaningen med 21 frekvenser var omöjlig på många känsliga patienter. De var ofta sjuk under flera timmar eller dagar, vilket förvirrade data från upprepade utmaningar på senare dagar. Därför valde vi en frekvens högst känslighet för upprepade utmaningar i fas IV-studier.

När man jämför de olika grupperna till kontroller, är det tydligt att det finns en grupp patienter som har instabil respons system som visas skiljer sig från de individer som fungerade som kontroller. Dessa studier visar att elektromagnetiska fält känslighet kunde utlösas under kontrollerade miljöförhållanden. Som en följd av den svaga fältnivåerna och kort exponeringstid, var svaren milda utom i två patienter vars symptom var så allvarliga (t ex drop attack, svår klåda) att de fick intravenöst vitamin C, magnesium och syre som en följd av den utdragna och försenade reaktioner.

Tecken och symptom verkade liknande de som setts i livsmedel eller kemiskt känsliga patienter vid Environmental Health Center-Dallas, och omfattade neurologiska, muskel-, hjärt-, andnings, mag-, dermal och ögonförändringar. Den neurologiska symtom var mest comon. Liknande svar har registrerats av andra i literature.5, 6,7,6,13,14 År 1972, efter att Sovjet rapporterade att elektriska verktyg arbetare lider av håglöshet, trötthet och illamående, Subrohmangam och coworkers13 undersökas och rapporteras avgörande förändringar i hjärtfunktion och nivåer bioamine när pulser av 0,01 och 0,1 Hz användes. De fann signifikanta förändringar i hypotalamus som svar på EMF fält.

I dessa studier förekom huvuddelen av reaktioner vid en till 10 Hz, vilket rimmar väl med sina observationer. Men många reaktioner förekom också i 50 och 60 Hz, samt några upp till 5 MHz. Vi drar slutsatsen att i varje given individuella känslighet kan utvecklas till en frekvens och producera reaktioner.

Statiska magnetfält är kända för att orsaka förhöjt blodtryck på vissa individuals.14 Choy och coworkers8 fann att EMF reaktioner hos EMF känsliga patienter inte var begränsade till nervsystemet, men inträffade i samma system som i dessa studier, som i princip bekräftar deras, Men neurologiska symptom dominerade i våra experiment.

Under de senaste 30 åren har ett flertal utredningar med djur och några epidemiologiska studier av befolkningsgrupper ägnats åt att bedöma förhållandet mellan mikro exponering för katarakt utveckling. Svårighetsgraden och hastigheten för bildning beror inte bara på intensitet, men också på våglängden och durationen av exposure.16-21 McCally et al.22 rapporterade skador på hornhinnans epitel från apa efter 2,45 GHz bestrålning för 6everal timmar på endast 20-30 mW / cm2 (CW) eller till och med 10-15 mW/cm2 med pulsade fält. Därför föreslår resultaten av Paz23 starkt att risken för ögonskada finns i kirurgi där EMF fält är närvarande.

Enligt vår erfarenhet kan patientens kliniska svar inte alltid reproduceras helt, men målet Iriscorder, EKG, och respirometer skulle kunna vara. Dock var svaren definitivt skiljer sig från kontroller eller utmaningar placebo. Enligt vår erfarenhet under åren, har vi funnit delvis reproduktion av symtom på repeat utmaning att vara så stor som total reproduktion. Därför fanns stora skillnader mellan kontrollerna i syfte ineasurementa anses giltigt.
Det finns flera förklaringar till brist på exakta reproducerbarhet. Dessa är följande: (a) patientens kroppens totala belastning var olika vid olika exponering perioder. Till exempel kan vissa patienter svarar endast för EMF när en reaktiv överkänslig stat, 5,8 (b) vävnad motstånd kan påverka effekten av elektromagnetiska fält. Zimerman24 rapporterade att elektriskt motstånd i huden minskade med ökande temperatur och ökade med progressiv torkning, som kan förväntas, (c) injektioner av antigen neutraliserande ämnen innan proven kan ha minskat svaret på EMF. En patient med astma var känslig för högspänningsledningar ett och låg spänning hus ledningar. Han upplevde muskelspasmer i huvud, hals, armar och ben. Denna patient var också känslig för damm, ogräs, dammkvalster och vissa livsmedel. Han reagerade i våra tester till 2,5 och 60 Hz samt 5 och 50 kHz med täthet i bröstet. Han fick sedan ett antigen som sköt för att neutralisera hans överkänslighetsreaktioner. Fem månader senare var han föga reaktivt till EMF, (d) väderomslag kan påverka resultaten, eftersom vi vet att vädret kan påverka spridningen av EMF, som kan förändringar i det jordmagnetiska fält. Sedan fuktighet, föroreningar, temperatur, etc. kan påverka motstånd och kroppens totala belastning, bör vädret påverkar kanske resultatet. Dåligt väder (inversioner, till exempel) kan öka belastningen, medan bra väder minskar den. Det finns vissa belägg för resonans mellan geomagnetiska fält och en tillämpad AC magnetfält, 25 vilket innebär att resultaten kan bero åtminstone delvis på styrkan och inriktningen av det jordmagnetiska fältet i testområdet, och (e) olika vågformer kan orsaka olika reaktioner. I dessa försök använde vi bara fyrkantsvåg ingångar på spolarna. Därför vet vi inte om andra våg former (sinus, sågtand, trekantiga, etc.) kan framkalla olika typer eller intensitet av biverkningar.

Hittills har slutgiltiga uppgifter inte varit tillräckliga för att identifiera en trolig mekanism för EMF interaktion med biologisk vävnad. Interaktioner verkar ske på cellytan, kanske verkar på receptorer och förändra jon och molekylär transport över membranes.25 Ytterligare arbete återstår att göra inom området.

Det är tydligt att EMF känslighet är ett verkligt fenomen hos vissa miljökänsliga patienter, eftersom vissa hade konsekventa reaktioner medan ingen av kontrollerna gjorde. Denna studie måste betraktas som endast preliminära, men de uppgifter som klart pekar på känsligheten hos vissa personer.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att EMF testning är ett rudimentärt stadium, men klart EMF känslighet finns och kan utlösas under kontrollerade miljöförhållanden. Ytterligare studier behövs för att undersöka effekterna av elektromagnetiska fält fält på människors hälsa.

Historien – Elöverkänslighet skulle tigas ihjäl – Miljö- och hälsoskandalen kring mobil- och teknikindustrins produkter och tvångsbestrålning från sändare

Bildskärmsskadan: Tillrättalagd forskning redan 1995, en av de första industrilobbyisten,  professor Sture Lidén, som arbetade för mobilindustrin för att tysta arbetsmiljöskadan av de högstrålande bildskärmarna som kom i samband med färgbildskärmarna. Dessa bildskärmar skadade många personer och blev ett arbetsmiljöproblem vilket TCO och SIF främst försökte komma till rätta med genom att ta fram lågstrålande bildskärma och minska den allmänna belastningen av elektromagnetiska fält i kontorsmiljön. Bildskärmarna hade så hög strålning att amalgamplomberna sprack sönder. En studie ”Effekter på amalgam orsakade av magnetfält från bildskärmar” av Thomas Örtendahl, Odontologiska kliniken Göteborgs universitet för Odontologisk Materialprövning  och Per Högstedt Chalmers Tekniska Högskola Göteborg. Studien visade en förhöjd avgång av kvicksilver från amalgamet som exponerades av strålningen från bildskärmar. Denna effekt var inte specifikt kopplad till vissa bildskärmsmärken.

– Bildskärmsstudien som snabbt tystades ner: skall läggas in

– Tillrättalagd provokationsstudie där de ”elöverkänsliga” personerna kunde sitta framför en dator 8 timmar per dag, vilket bevisar att testpersonerna inte var elöverkänsliga: http://solveig21.mpbloggar.se/2011/12/25/tillrattarlagd-forskning-pa-eloverkanslighetelektrosensitiv-har-pagatt-hela-tiden-anda-fran-begynnelsen-da-bildskarmsskadan-blev-en-ny-sjukdom/

– Journalisten Gunni Nordström har skrivet flera böcker i ämnet hälsorisker och elektromagnetisk strålning:  http://solveig21.mpbloggar.se/2011/10/19/journalisten-gunni-nordstrom-har-skrivet-flera-bocker-i-amnet-halsorisker-och-elektromagnetisk-stralning/

– Bildskärmsskada – Kristina fick svår hudrodnad och acne av bildskärmen. Hon ordinerades av hudläkare Sture Lidén (läkaren/forskaren som sa i TV 1995 att elöverkänlighet skulle tigas ihjäl) cortisonsalva och uppmanades att fortsätta nyttja datorn. Då blev hon än värre. Se stora bilden: http://solveig21.mpbloggar.se/2011/12/24/bildskarmsskada-hud-kristin-fick-svar-hudrodnad-och-acne-av-bildskarmen-hon-ordinerades-av-hudlakare-sture-liden-lakarenforskaren-som-sa-i-tv-1995-att-eloverkanlighet-skulle-tigas-ihjal-cortiso/

Mobilstrålningen från sändare och produkter är en av miljöhistoriens största miljö- och hälsoskandal i modern tid. En förödande verksamhet som riskerar skada allt liv på jorden

Redan 1968 kände man till genom forskning att radiofrekventa vågor är biologiskt skadliga

Alexander Presman From Vilhelm Schjelderup: ”Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom to supermakters vitenskap” 1987, ny utgave, Kolofon Forlag, Oslo 2006, 27-38. Från Vilhelm Schjelderup: ”Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom till supermakters Vitenskap” 1987, ny utgave, Kolofon Forlag, Oslo 2006, 27-38.In biophysics Russian medicine has been in intimate contact with modern physics. https://bokelskere.no/bok/elektromagnetismen-og-livet-en-konfrontasjon-mellom-to-supermakter/19467/

(En Google-översättning)

I biofysik ryska läkemedel har i nära kontakt med modern fysik.  Medan västerländska medicinen ännu är förankrad i en mekanistisk sätt att tänka, har ryska biophysicists varit mer öppen för den teoretiska utvecklingen inom modern fysik.

Grundfilosofin är materialistisk, men det är en mer öppen och sofistikerad materialism. Och sovjetiska forskare säger att dagen kommer att försvara sina intresse för subtila biofysiska fenomen och parapsykologi, med hänvisning till citat så här: ”Det är naturligtvis rent nonsens att säga att materialismen har någonsin hävdat medvetandet vara mindre verkligt, och att det gäller nödvändigtvis en” mekanistisk ”och inte en elektromagnetisk, eller ens någon annan betydligt mer komplex, förståelse av levande material.

Med denna bakgrund är det lätt att förstå varför forskning om biologiska effekter av elektromagnetiska fält har haft hög prioritet i sovjetiska vetenskapen. Medan västerländsk medicin i hög grad försummat detta forskningsområde, i tron att livet i grunden var ett biokemiska fenomen, och att inga organ eller fysiologiska system i kroppen som är känsliga för elektromagnetisk strålning, ryska vetenskapsmän betraktade livet som i första hand ett elektromagnetiskt fenomen.

Och ur detta perspektiv var det ganska rimligt att tro att levande processer kan reagera på elektromagnetiska krafter. Av denna anledning grundinställning till denna forskning har varit ganska annorlunda än i västvärlden: ”sovjetiska forskare har hela tiden trott att strålning som inte finns i naturen, kommer att ha någon form av påverkan på levande varelser, medan vi har haft motsatt attityd ”, skriver en amerikansk forskare som har engagerat sig i denna fråga.

Ett huvudsakliga arbete i den vetenskapliga litteraturen om de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält är en bok av den ryske biofysiker Alexander Presman på ”Elektromagnetiska fält och livet” som publicerades på ryska 1968 och i engelsk översättning 1970.  (2) Det är en epokgörande arbete som kan variera som en av de stora bidrag till 2000-talets vetenskap.

Presman hade gjort omfattande forskning på detta område och han visste bättre än någon annan. Förutom en nästan fullständig kunskap om den relevanta vetenskapliga litteraturen (bibliografin av boken omfattar 45 sidor) att han hade den vetenskapliga kvaliteter som krävs för att bedöma detta forskningsområde både ur ett fysiskt, en biologisk och en cybernetic synvinkel.

Detta gör, som akademiker VVParin skriver i förordet, att hans representation och slutsatser har en exceptionell grad av objektivitet och opartiskhet. Elektromagnetisk strålning består i ett kontinuerligt spektrum från de mest kort vinkade och energisk gammastrålar, via röntgen, ultraviolett strålning, synligt ljus, infraröd strålning, mikrovågor och radiovågor till extremt låga vågor elektromagnetiska som förvandlas till statiska elektriska och magnetiska fält i andra änden av spektrumet.

Det har varit känt länge att det mycket energirika, joniserande gamma-och röntgenstrålar kan ge biologiska effekter och orsaka biologiska skador även i låga doser.  Genom Gurvitch forskning och modern fotobiologi ryska biophysicists hade blivit medvetna om att ultraviolett ljus, synligt ljus och infrarött ljus kan användas som kommunikation mellan levande celler och att sådan strålning kan ge biologiska effekter även i extremt svaga doser.

I sin bok Presman tar upp frågan om eventuella biologiska effekterna av den långa vågen delar av det elektromagnetiska spektrumet från mikrovågor och radiovågor till extremt lågfrekventa svängningar från 0 till 100 Hertz där våglängder är astronomiska avstånd. Research in this field was partly pioneering work. Forskningen inom detta område var delvis pionjärarbete.

Därmed gör han ett viktigt pionjärarbete och lyckas att etablera detta som ett omfattande vetenskapligt forskningsområde med en stor och tidigare oväntade teoretiska och praktiska betydelse.  Redan i slutet av 1900-talets forskning  hade givit resultat som visar att elektromagnetiska fält och strålning kan ge biologiska effekter som inte kan förklaras på grund av deras termiska effekten.

Ett stort antal vetenskapliga studier senare hade bekräftat förekomsten av sådana icke-termisk biologiska effekter, både i bakterier och andra primitiva mikroorganismer, i växter, djur och människor.

Särskilt under de senaste tio åren innan Presman skrev sin bok, hade sovjetiska forskningen upptäckt en serie klart dokumenterat biologiska effekter av elektromagnetisk strålning, som bevisar att sådan strålning av även mycket låg intensitet kan ge betydande biologiska effekter.

Denna forskning hade dock gett många till synes motsägelsefulla och paradoxala resultat.  Det var speciellt anmärkningsvärt att det i många fall fanns det ingen proportionellt samband mellan intensiteten av elektromagnetisk strålning och den effekt det hade på den levande organismen.

Egentligen var det ibland funnit att effekten ökar när intensiteten minskade.

I sådana fall har man upptäckt att den levande organismen reagerar optimalt vid en låg intensitet och att reaktionen försvinner om du ökar intensiteten av strålningen över en viss gräns. Detta fenomen senare i västra forskningen fick namnet av ”fönstret effekten”, eftersom den biologiska reaktionen bara uppstår när intensiteten av strålningen är inom en viss ”fönster”.

Även Presman tydligt understryker detta fenomen, västerländska forskare tycks inte ha varit medveten om detta fram till 1980. Mot bakgrund av det faktum att Presman bok publicerades i en amerikansk utgåva 1970, och att det var den mest omfattande och bäst dokumenterade vetenskapligt arbete publiceras i fältet, visar detta en allvarlig brist i vetenskaplig kommunikation på detta område.

Detta misslyckande i kommunikationen är dock i detta fall ett misslyckande öst-väst. Presman var väl orienterad om västerländsk forskning och visar goda kunskaper om utvecklingen i den amerikanska forskningen på detta område.

Utöver den intensitet, kommer reaktionen hos levande organismer är också beroende av andra fysiska parametrar i elektromagnetisk strålning.

Dessa inkluderar frekvens, konsekvens, polarisation, och modulering, där en elektromagnetisk signal kan anpassas på ett annat.  Kumulativa effekter över tid och rum, där en upprepning över tid eller exponering för olika delar av kroppen ger en extra effekt, har också registrerats.

På grundval av alla dessa olika empiriska data Presman kommit fram till att de biologiska effekterna av elektromagnetisk strålning inte kan förklaras enbart som energisk effekter.

När extremt svaga elektromagnetiska exponeringar kan ha sådana djupa biologiska effekter, hade detta att innebära att de agerat som biologisk information och på något sätt stört med organiska system av information.

Därför måste vi studera den icke-termiska effekter av elektromagnetisk strålning och elektromagnetiska fält på grundval av modern informationsteknik teori.  Och från detta vetenskapliga vinkel Presman funnit att de till synes motstridiga resultat började vettigt, och att empiriska data består en rationell helhet.

Hantering av information, vet vi att effekten av en signal inte beror på intensiteten i signalen, men på den information den sänder.

Om intensiteten i signalen blir för stark kan den information som innehåll verkar drunkna. Det mottagande systemet kommer att bli överväldigad och kommer att skydda sig av några defensiv reaktion.  Vi vet alla detta fenomen från våra sinnen. Om ljuset blir för starkt, kommer vi att blunda ofrivilligt att skydda våra ögon.

Presman förklarade hur lika defensiva reaktioner kan komma i spel om elektromagnetiska störningar störa elektromagnetiska informationssystem i den levande kroppen. Vi kommer därför att få den starkaste fysiologiska reaktioner av relativt svaga stimuli som verkar på samma nivå av intensitet som information system i kroppen fungerar.

De kan då agera utan inblandning från defensiva system som organismen har utvecklats för att skydda sig från störande elektromagnetiska fält.  Fönstret verkan, om de fysiologiska reaktioner inträffar inom ett definierat, optimal olika intensitet, är därför ett avgörande argument att de icke-termiska effekter av elektromagnetiska fält på grund av deras informationsvärde, och inte bara en energi effekt. Utifrån detta kan vi också förklara den sammanlagda effekten av elektromagnetisk strålning, där stimuli som är för svaga för att orsaka en reaktion, kan lägga över tid eller utrymme för att ge en mätbar fysiologisk effekt.

Informationsinnehållet av elektromagnetisk strålning bestäms av dess frekvens, frekvensområde, koherens, puls form, polarisation och modulering. Det faktum att alla dessa fysiska egenskaper hos den strålning som hade funnit experimentellt vara av betydelse för dess biologiska effekter, är också ett argument för en förklaring på grundval av information teori.  När levande varelser visar sig vara extremt känsliga för vissa typer av elektromagnetiska fält, tror Presman att detta beror på att de verkar direkt på biologiska informationssystem och därmed ha biologisk information.

Under dess utveckling på jorden liv har kontinuerligt utsatts för olika former av elektromagnetiska fält och strålning, inklusive hela spektrat från det korta vinkade gammastrålar till den långsamma variationer i elektriska och magnetiska fält på jorden. Livet har vuxit fram och utvecklats i nära samexistens med denna naturliga, elektromagnetiska miljö.

Vi vet att den naturliga gammastrålning och även den elektromagnetiska strålningen i den delen av spektrat där vi hittar ultraviolett strålning, synligt ljus och infraröd strålning har varit av avgörande betydelse för utvecklingen av livet på denna planet.  Presman förutsättas att även långa viftade delen av spektrumet, från mikrovågor och radiovågor upp till den långsamma variationer i magnetfält på jorden, har spelat en viktig roll i utvecklingen av livet.

Han trodde att livet har utnyttjat dessa naturliga elektromagnetiska fält i utvecklingen av ekologisk informationssystem för integration och samordning av fysiologiska processer.  Den långa vinkade, långsam frekvens del av det elektromagnetiska spektrumet har fått särskild betydelse för det vi kallar högre funktioner i livet, både på fysiologiska och mentala nivån.

Av denna anledning miljöfaktorer i denna del av det elektromagnetiska spektrumet, han trodde, skulle vara av större betydelse för människan och andra högt utvecklade organismer än i mer primitiva former av liv.

De biologiska effekterna av sådana typer av elektromagnetiska fält kommer enligt Presman, påverkar tre olika nivåer av biologisk organisation:

1. 1.       Effects on the physiological regulation of vital functions. Effekter på den fysiologiska regleringen av vitala funktioner.

2. 2.       Effects on the transmission of biological information within the organism and its internal regulation and co-ordination. Effekter på överföring av biologisk information i organismen och dess interna reglering och samordning.

3. 3.       Effects on the interaction between living beings and in the social interplay between them. Effekter på samspelet mellan levande varelser och i det sociala samspelet mellan dem.

I sin bok Presman diskuterar den eventuella betydelsen av elektromagnetiska information på alla dessa nivåer, och analyserar det empiriska data från dessa vinklar.

Flera typer av elektromagnetisk exponering påverkar organismen som helhet, inte ger tydliga uppgifter om vi bara studera effekterna på isolerade organ eller beredningar cell. Presman därför hävdar att vi måste ta vår utgångspunkt i studien om hur hela, intakta organismer reagerar på elektromagnetisk exponering.

Då, som nästa steg kan vi studera effekten på olika organ och på cellnivå.  Vid denna avgörande tidpunkt Presman följer en annan metod än vad som är den vanliga normen i mer analytiska synsätt som är vanligt i västvärlden. . Han försvarar sin inställning genom att jämföra det med vad som har blivit accepterade normen i studiet av komplexa instrument, motor system och elektronik.

Om vi studerar en elektronisk krets, vet vi att detta kommer att ha en karakteristisk resonans som gör den extremt känslig för elektromagnetiska svängningar i en viss frekvens.

.Den elektriska vibrationer som induceras i kretsen, säkerligen kommer att bero på mikro-processer, liksom förflyttning av elektroner i ledare och dielektriska polarisering av molekyler i isolatorn av kondensatorer.

Men resonansen effekten inte kan förklaras på basis av dessa mikro-processer, eller från olika delar av systemet.  Det beror på banan som helhet.  I fråga om särskilda icke-termiska effekter av elektromagnetiska vibrationer, kan det vara en fråga av liknande resonans effekter.  I så fall kommer vi att studera effekt på hela systemet, precis som vi gör i elektronik.  Och i många fall kommer att omfatta hela organismen, och även i vissa fall grupper av sammankopplade individer.

I de flesta fall elektromagnetisk exponering kommer inte att ge tydlig resonans effekter på levande varelser.  Det kommer då att fungera som vad vi kan kalla ”elektromagnetiskt brus”.  Som sådan kan fungera som en belastning om elektromagnetisk informationssystem i kroppen och orsaka ospecifik stress och nedskrivningar av organiska självreglering.

Vi kan förvänta sig att de biologiska effekterna av sådana elektromagnetiska störningar kommer att likna andra ospecifika stressreaktioner.  Sovjetiska forskare i 1950.s och 1960.s hade funnit tecken på sådana fysiologiska stressreaktioner och ökad sjuklighet, både hos djur och människor, som hade utsatts för mikrovågor och starka elektromagnetiska fält från radar och andra elektriska och elektromagnetiska installationer.

På så sätt Presman kunde förklara både ospecifika fysiologiska stressreaktioner på grund av elektromagnetisk exponering, och det faktum att levande varelser kan reagera tydligt att mycket specifika elektromagnetiska signaler, på grundval av modern informationsteknik teori.  Med klarsynthet förklarar han på grund av hans teori varför detta forskningsområde har framträtt så förvirrande och gett till synes motsägelsefulla resultat.  Nyckeln till verklig insikt i detta svåra forskningsområde är att ta in moderna informations-teori och lära oss att förstå hur levande varelser kan bete sig som integrerade elektroniska system.

Presman teori har enorma konsekvenser.  Han var själv medveten om att vissa av hans slutsatser kan vara för fet, och att de experimentella data tillgängliga kanske inte tillräckligt för att bevisa några av hans hypotetiska avdrag.  Han gör här en mycket tydlig distinktion mellan de mycket strikta kriterier som vi måste kräva när det gäller vetenskapliga data, och den mer öppna attityd som vi kan ha mot de teorier som vi föreslår för att förklara dessa uppgifter.

I detta sammanhang tar han i slutet av boken ett citat från Charles Darwin: ”Fel data är mycket skadligt för utvecklingen av vetenskapen eftersom de ofta hyllad för en lång tid.  Fel teorier, men om de stöds av vetenskapliga data alls, gör ingen skada. Alla kommer att ha stor glädje att motbevisa dem, och när deras misslyckande tillräckligt har påvisats, har ett av de fel gränder vetenskapens stängts, och vägen till sanningen kommer att vara vidöppen. ”

. När Presman här citerar Darwin, gör han det med viss rätt.  I sin hantering av vetenskapliga data han är så noggrann som den store engelske naturforskaren. Och precis som Darwin gjorde, lyckas han skapa klarhet och rationell insikt i en stor och betydande kunskapsområde.  Detta betyder dock inte att hans teori låtsas vara slutlig, vetenskaplig sanning.  Precis som Darwins evolutionsteori var dock verifieras genom forskning under andra halvan av 19-talet, verkar den senaste forskningen för att stödja allt starkare de viktigaste idéerna i Presman teori.  Det är därför inte osannolikt att framtida forskning kommer att betrakta Presman bok som ett bidrag till biologisk vetenskap under 200-talet som bäst tål en jämförelse med Darwins ”Origin av arten”.

I sitt förord till den amerikanska upplagan av Presman bok Professor Frank A. Brown skrev i 1969 att de blygsamma hopp om Presman att de idéer han presenterar kommer att stimulera ytterligare kritisk diskussion och forskning, utan tvekan skulle uppfyllas.  Den spännande möjligheter för nya upptäckter, de många olösta mysterier i biologi som kan förklaras på detta sätt, och de nästan obegränsade möjligheter till praktiska tillämpningar av sådan kunskap om ekologiska informations-och styrsystem, skulle vara en garanti för att de hypoteser Presman hade lagt fram, skulle bli utforskade under de kommande åren.

Professor Brown, som själv hade upptäckt hur livet rytmer av djur och växter bestäms av den extremt svaga markbundna effekter av magnetfält av solen och månen, var dock en ensam svala i amerikansk vetenskap.  Presman bok rörde sig visst intresse hos flera amerikanska forskare, men det orsakade inga riktigt omfattande och seriös debatt i västerländsk vetenskap, och inte heller något riktigt systematisk forskning att verifiera eller motbevisa hans slutsatser.

Medan Presman bok bara haft en perifer effekt i västvärlden, var det mycket mer i samklang med stora strömmar av intresse för sovjetiska vetenskapen.  Innan han gav ut boken hade Presman gett den för kritisk läsning, inte bara akademiker Parin som skrev förordet, utan också tre andra framstående sovjetiska vetenskapsmän, professor LA Blumenfeld, professor PI Gulyaev och professor SF Shnol. Det råder ingen tvekan om att i Sovjet fanns det framstående vetenskapsmän i centrala lägen som mycket väl förstod betydelsen av pionjärarbete Presman.  Hans teori har diskuterats ingående med eventuellt enorma teoretiska och praktiska konsekvenser.  Det är rimligt att tro att sovjetiska forskning inom området, som redan var omfattande, har varit ännu mer intensiv och har nu också blivit mer målmedveten.

Vi har var dock mindre kunskap om denna forskning i Sovjetunionen efter bok Presman publiceras, och vilka resultat det har gett. Det finns anledning att tro att Sovjets militära myndigheterna fick kännedom om betydelsen av denna forskning, och att de insåg att de enorma möjligheter för praktisk tillämpning som professor Brown hade framhållit, också kan omfatta möjligheter för militärt bruk.

I Sovjetunionen tröskeln för militär sekretess när det gäller vetenskaplig forskning har varit lägre än i västvärlden. Vi har därför att förvänta sig att en stor del av forskningen kring detta område har kommit under militär sekretess, och att detta inte bara innefattar vetenskapliga data, men också en del av vetenskaplig metodik och biofysiska teori.

Även om vi inte vet resultatet av denna senare forskning i Sovjetunionen, kan vi på grundval av resultat som har blivit känt från forskning i andra delar av världen, göra några troliga slutsatser.

Det har konstaterats att den kanske viktigaste aspekten av elektromagnetisk strålning, i fråga om dess biologiska effekt, koherens.  Genom att fasa samstämmighet förstår vi att vågorna är alla i samma fas.  Vågorna är således i takt, och vi kan faktiskt jämföra det med en pluton soldater marschera i takt, jämfört med promenader oordnade.  Koherent ljus kallas laser (för Light-amplifiering-by-stimulerad utsläpp-of-strålning),

Och sammanhängande mikrovågor kallas Maser (för Microwave-amplifiering-genom stimulerad-utsläpp-of-strålning), men andra typer av vågor kan också vara konsekvent.  Elektromagnetisk strålning och fält som är samstämmiga har en enorm kapacitet när det gäller överföring och lagring av information. Det är därför, i enlighet med vad vi kan förvänta på grundval av information teorin kan det sammanhängande elektromagnetiska signaler har starka biologiska effekter och att detta kan inträffa vid extremt låga intensiteter.  Det har konstaterats att mikrovågor och elektromagnetiska vågor med extremt låg frekvens har stor betydelse i deras påverkan på människor.

För mikrovågor signaler om en intensitet på endast 10 (minus 15: e potens) watt/cm2 kan ge tydliga biologiska effekter (som är mer än en miljard gånger svagare intensitet än det gränsvärde accepteras i de flesta västerländska länder för hälsoskydd).  Och för den extremt låga svängningar elektromagnetiska det har visat biologiska effekter vid en fältstyrka mindre än 10 (minus 10: e potens) vol/m2.  Det är vid den nedre gränsen av vad vi kan dag för att mäta med våra mest känsliga instrument.  Detta är faktiskt solida bevis för att den biologiska effekterna inte kan förklaras som termiska effekter.

Till dag är det faktiskt möjligt att använda sådana ultra-svag, knappt mätbara elektromagnetiska signaler för att påverka fysiologiska processer i levande celler och även omprogrammera sitt beteende.

Vi kan påverka det endokrina och immunologiska systemet hos djur och människor.  Och på olika sätt kan vi påverka hur hjärnan.  Forskningen görs om det är möjligt att inleda sjukdomsprocesser av specifika elektromagnetiska signaler, och möjligen för att stoppa dessa processer från andra signaler.  Denna forskning är än så länge inte kända utanför de små grupper av initierade forskare.

Men det är det betydelsefullt att ett par forskare, som Robert Becker, kalla det den mest betydelsefulla upptäckten i hela vetenskapens historia.  Det råder föga tvivel om att de öppnar för oanade möjligheter, och kan få enorm betydelse för den fortsatta utvecklingen av biologi och medicin.

Inom detta område sovjetiska forskningen är minst 10 år före utvecklingen i Amerika.  Vi har anledning att tro att sovjetiska vetenskapsmän hade gjort betydande framsteg på detta område när Brezjnev höll sitt tal 1975.  Om det nya vapen som han syftade på, verkligen var elektromagnetiska vapen, måste vi acceptera att den enorma och hemska perspektiv han nämnde var baserade på de uppskattningar som ges av framstående sovjetiska vetenskapsmän.

Vid den tiden, men amerikanska experter tydligen inte förstod budskapet Brezjnev försökt att kommunicera, och vad han egentligen pratade om.  Hur ska vi förklara att sovjetiska och amerikanska vetenskapen hade utvecklats så olika och var ur kommunikativ kontakt i en fråga om en sådan avgörande betydelse?

Att försöka förklara detta måste vi ta en titt på utvecklingen av medicinsk forskning och den allmänna vetenskapliga attityder respektive i Sovjetunionen och USA.  Jag har valt att göra detta fokuserar uppmärksamheten kring två stora vetenskapsmän, Robert O. Becker och Viktor Injushin, den amerikanska, den andra ryska, som båda har gjort anmärkningsvärda bidrag till de senaste medicinska forskningen.  Båda är relativt lite kända, på grund av att deras forskning förde dem i konflikt med militära intressen i sina respektive länder. Förhoppningsvis kan jag på detta sätt kunna balansera de olycksbådande perspektiven i samband med möjligheterna till missbruk av detta område av modern biofysik, med en mer positiv syn på vilka fördelar denna forskning kan innebära för mänskligheten.