Asbestindustrin påverkade myndigheternas riskbedömning

EUs föreslagna kemikalielagar aktualiserar frågan om oberoende expertis

Mobilindustrins  tillrättalagda forskning och påverkar på myndigheterna är inget nytt. Det handlar bara om pengar. Om folk dör av den skyhöga mikrovågsstrålningen tycks dem likgiltigt.

MARIA ALBIN, docent, överläkare, yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, skriver:

Ny dokumentation understryker ytterligare hur industrin bl a försenade identifieringen av risker genom att stoppa publiceringen av rapporter om asbestens cancerframkallande effekter. Om EUs föreslagna kemikalielagstiftning genomförs kommer behovet av medicinsk och toxikologisk expertis att öka betydligt inom industrin.

Detta och fallet asbest aktualiserar vikten av att det finns oberoende experter vid starka, självständiga och stabila offentliga institutioner

http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2004/28377.pdf

En film som illustrerar effekttäthet watt per kvadratmeter och hur den ökat i vår livsmiljö

Ny film som illustrerar effekttäthet per kvadratmeter

Har försökt illustrera hur tät mikrovågsstrålningen är i jämförelse med naturlig bakgrundsstrålningen i frekvensområdet 2,5 GHz . Mobilindustrin nyttjar mest frekvenser kring 2,5 GHz som har en våglängd kring 12 cm.
Jag vill bara visa hur intensiv mikrovågsstrålningen blivit i vår livsmiljö av de kanske mest farliga mikrovågorna vid 1 GHz – 3GHz som absorberas till 100 % enligt försvarets radarskola 1959. Ju högre effekttäthet desto större påverkan även gällande andra biologiska effekter.

Jag tycker detta med elektromagnetisk strålning är svårt, men jag har uppfattningen, att ökar man effekttätheten som livet inte är anpassat till är det en stor risk för biologiskt liv, eftersom vi ju lever på grund av solens elektromagnetiska strålning. Allt liv är uppbyggt på elektromagnetisk strålning och frekvenser. Livet är energi och den elektromagnetiska strålningen är i ständig i rörelse. Jordelivet är därför genetiska anpassat till den naturliga elektromagnetiska strålningen och är mycket känsligt för miljöfrämmande elektromagnetisk strålning eller frekvenser vi inte har ett genetiskt skydd emot.

Miljöhistorien – Asbest

Asbest är ingen hälsorisk! Detta trumpetades ut från våra tillsynsmyndigheter in i det sista. På Yrkes- medecin i Stockholm var det speciellt professor Ahlmark som stod för den åsikten. Enligt Metall som följde frågan, var det en läkare som till sist läckte information att läkare hade hemliga möten om asbest- problemet — samtidigt som man förnekade hälsorisken. Idag sker samma förnekelseprocess vad gäller elöverkänslighet intolerans mot den nya tekniska strålningen. Aktörerna har bara nya namn som Sture Lidén, Bengt Arnetz, Ralph Nilsson och på senare år Maria Feychting, Anders Ahlbom för att nämna några.  

Historien upprepar sig, fast nu är myndigheterna inte okunniga

 

168386_1813704232028_1522711171_1904353_8187369_n

Brevet skrevs 2007-04-24     

Miljöskador hos befolkningen har inte först vetenskapligt bekräftats och därefter uppkommit hos befolkningen.

De första som fick allergiska reaktioner på 50-talet av pälsdjur, pollen etcetera, blev utskrattade av expertisen och samhället. Experterna sa att det var omöjligt att bli sjuk av pälsdjur och pollen eftersom det alltid har funnits i vår livsmiljö.  Experternas tvärsäkra uttalande, det fanns ju inga vetenskapliga belägg/bevis, ledde till att ett stort antal barn som utvecklat astmaallergier och andra typer av allergier blev felbehandlade med stort lidande som följd, men blev också djupt kränkta.

De som drabbades av den nya sjukdomen allergi, ansågs inbillningssjuka, vara nervöst lagda, och/eller hade förväntningsfobier. Allergiska personer fick en psykisk diagnos och tvingades äta psykofarmaka. Känns det igen? Elöverkänsliga får i stort sett samma bemötande  idag.

Nya typer av allergier uppkom på 50-talet och ökade dramatiskt parallellt med industrins ökande verksamhet. Okontrollerade mängder av giftutsläpp till luft och vatten och ökad användning av kemikalier i mat och produkter var en bidragande orsak, men säkerligen även den ökade elanvändning i vår livsmiljö. Allergierna har faktiskt ökat i takt med ökad elanvändning.

När industrin utvecklades har staten i första hand skyddat industrins verksamhet på bekostnad av hälsa och miljö. Därför är det heller inte förvånande att de statliga myndigheter, som skall skydda hälsa och miljön, nu med alla medel försöker bortförklara hälsoproblemen av strålningen. Ett exempel är att förbjuda elöverkänslighet som diagnos med hänvisning till att det inte är vetenskapligt belagt att man kan bli sjuk av EMF. Idag är det vetenskapligt belagt att immunförsvaret reagerar vid en allergi, alltså de som blev allergiska på 50-60-talet hade rätt, inte expertisen! Men samhällets reaktion då för 55 år sedan är exakt densamme som de elöverkänsliga bemöts av idag.

 Intressant är dock, att man i en av SSI:s författningssamlingar, FS 2002:3,  om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, just tar upp de typiska hälsoproblem som elöverkänsliga har, reaktioner i nervsystemet:

Tillämpningsområde

1.2  De grundläggande begränsningarna säkerställer att elektriska eller magnetiska fenomen som kan uppträda i kroppen inte stör funktionerna i nervsystemet- – – – – .

Det finns alltså en vetenskaplig kunskap/bevis/belägg att elektriska och magnetiska fenomen kan störa funktionerna i nervsystemet, men också tydligen andra fenomen kan uppträda som inte direkt stör nervfunktionen!

Det är alltså vetenskaplig känt att mikrovågor/radiovågor kan påverka nervsystemet, annars skulle man ju inte skriva in detta i en författningssamling. I författningssamlingen visar man även att man känner till att pulsning och olika frekvenser tillsammans kan ge hälsoeffekter på nervsystemet. Referensvärdet har beräknats utifrån akuta reaktioner.

En akut reaktion föranleder dock, att man med stor sannolikhet kan förvänta sig långsiktiga effekter. Man måste därför ställa frågan, kan man bli skadad i nervsystemet av EMF, och kan den leda till en allergiliknande reaktion? Om man inte blir elöverkänslig, får man då cancer istället? Mikrovågor är ju vetenskapligt bedömt som genotoxiskt.

Finns det ett samband mellan att jag blev elöverkänslig och att den person som satt i rummet intill dog i cancer 10 år senare? Han blev 40 år. Cancern var alltså inte åldersrelaterad och cancerformen var malign melanom. Polishusets sändare satt i höjd med vår arbetsplats 20 meter bort. Hur många sådana här exempel finns det? Och hur många kommer att få cancer eller blir elöverkänsliga av strålningen från sändarna? Antenner finns det ju överallt idag, vilka heller ingen har kontroll över.

Man kan dagligdags läsa stora annonser från cancerfonden att snart får var tredje person cancer i Sverige. Cancerfonden hänvisar till Socialstyrelsens (SoS) utredning (jag har ringt och frågat)!

Tillbaka till historien.

Efter andra världskriget var målet att öka välfärden och den industriella utvecklingen.  Därför var det viktigt för industrin och staten att dölja det ökade antalet allergiker och annan överkänslighet, som troligen vara en hälsoeffekt som följd av industrins verksamhet och produkter.

Eftersom allergierna var en reell medicinsk påverkan/skada/förändring, alltså inte inbillningssjuka, så ökade denna ohälsa stadigt hos befolkningen, oavsett psykiska diagnoser och behandlingar med psykofarmaka.

Det mest chockerande idag är att den vetenskapliga kunskapen redan finns både hos staten och industrin. Trots detta tillåter staten att telekomindustrin ”kör med gasen i botten”. Det ena trådlösa systemet byggs ut efter det andra. Privata personer har tillgång till ett stort antal fria frekvensband som de inte ens behöver söka tillstånd för och det görs inga som helst kontrollmätningar. Myndigheterna hade kunnat kräva en viss försiktighet, men inte ens det kravet har man ställt på telekomindustrin.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) som skall tilldela anslag till samhällsviktig forskning, har upphört att ge pengar till viktig forskning på EMF. Angelägen forskning som exempelvis mikrovågors skador på nervsystemet har fått avslag trots att flera studier visat att elöverkänsliga har ett känsligare/förändrat nervsystem som uppkommit i närheten till  apparater som avger elektromagnetisk strålning främst bildskärmar, mobiltelefoner och deras sändare. Det finns alltså skäl att misstänka ett samband, särskilt när man redan vet att EMF kan påverka nervsystemet, och ge anda biologiska fenomen, samt att man nyttjar denna kunskap inom militären. Men staten ställer inte ens krav på skälig forskning, vilket är anmärkningsvärt.

Både SSI och SoS har gjort reklam för telekomindustrin. Lena Hillert som anser sig vara expert på elöverkänslighet har representerat SoS i reklam för 3Gis. SSI har länkat till Svenska UMTS-nät från sin hemsida och står själv tillsammans med Telia och Tele2 på broschyrens baksida. Detta är ett brott mot förvaltningslagen. Statliga myndigheter som gör reklam för den verksamhet de skall kontrollera och bevaka är inte trovärdiga sitt uppdrag, som i detta fall att skydda människors hälsa. När det gäller FAS val att ge forskningsanslag finns det skäl att misstänka jäv även där.

Dessa tre statliga myndigheter har gemensamt arbetat för att tysta ner och hindra avslöjande forskning, samt ljuga om elöverkänslighet genom att förhindra att de får en samhällelig hjälp för sitt funktionshinder.

Boverket har i en utredning(1996:2) kunnat konstatera att elöverkänsliga mår bättre i en elsanerad miljö. Trots denna kunskap har SoS meddelat till kommuner att det inte är vetenskapligt belagt ett samband och därför skall inte elöverkänsliga ha hjälp med elsanerad bostad. Hade man godkänt elsanering då hade man även erkänt att folk blir elöverkänsliga och detta skall som sagt tystas ner till vilket pris som helst.

Dessa tre statliga myndigheter (SSI, SoS, FAS) har medvetet orsaka ett stort lidande hos strålskadade individer hos allmänheten. SSI skall följa författningssamlingen  2002:3 under punkten 1.1 där det står:

Syftet med dessa allmänna råd är att skydda individer ur allmänheten från akuta skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz-300 GHz.

Elöverkänsliga kan få så kraftiga biologiska reaktioner att de håller på att dö, men SSI bryr sig inte trots att de skall följa FS 2002:3, varför?

SoS skall skydda individer som är mer känsliga än andra enligt miljöbalken 9 kap 3§, men de skyddar heller inte de elöverkänsliga, utan säger tvärt om att folk inte kan bli sjuka av EMF. Hur förklarar då SoS att folk blir sjuka av EMF om de inte kan bli det? Det finns inga vetenskapliga belägg att elöverkänslighet är inbillningssjuka. De som fick allergier på 50-talet hade ju rätt trots att experterna ansåg att de hade fel. På den tiden saknades det kunskaper. När det gäller EMF finns det ju redan en hel del kunskap som tidigare nämnts.

Socialstyrelsen skall nu återupprepa den enkätstudie som gjordes 1999, för att se om elöverkänslighet har ökat eller minskat. Redan nu finns det tecken på att myndigheterna kommer att säger att elöverkänslighet har minskat (landstinget i Norrland och Riksförsäkringsverket).

Elöverkänslighet förbjuds ju som diagnos och försäkringskassan använder hot för att tvinga elöverkänsliga acceptera en annan diagnos. Man drar in sjukförsäkringen helt enkelt. Jag har själv blivit utsatt för den metoden.

Eftersom elöverkänsliga har svårt att vistas i samhället och bevaka sina mänskliga rättigheter är det lätt för myndigheterna att diskriminera strålskadade personer. Men vad tänker myndigheterna göra för de elöverkänsliga barnen? Tvinga dem äta psykofarmaka som man tvingade allergiska barn på 50-60-talet? I så fall bryter myndigheterna mot en annan författningssamling SFS 2006:67 : Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Måste alltid historien upprepa sig? Kan vi inte för en gång skull föra utvecklingen framåt till ett mer mänskligt och uthålligt samhälle med livskvalitet?

Dock befarar jag att varken myndigheter eller industri är intresserade av ett samhälle för människan. De har uppfattningen att människan är till för statliga och industriella intressen. Hög skatt, normaltillståndet är numera att vara sjuk och all sjukdom är självförvållad. För övrigt är den enskilde individen helt rättslös i dagens samhälle och staten själv bryter mot alla lagar och författningssamlingar.

Med tanke på den kunskap jag har samlat på mig, hur statliga myndigheter medvetet tystar miljöskador på befolkningen, är jag säker på att det är ett lika medvetet val av myndigheterna att inte dokumentera strålningen idag genom kontrollmätningar. På så sätt kommer det inte att finnas ett dokumenterat bevis i framtiden över hur hög strålning barnen blivit utsatta för i dagens samhälle, när skadorna uppdagas längre fram i vuxen ålder. Man känner ju vetenskapligt till att skadlig miljöpåverkan på barn redan i fosterstadiet kan ge upphov till skador som uppträder först i vuxen ålder (SoS miljöhälsorapport 2005).

Eftersom staten och industrin redan känner till en del av riskerna med denna strålning befolkningen utsätts för idag (koncentrationssvårigheter, cancer, tidig senildement, låg fertilitet) misstänker jag att staten och industrin kommit överens om en plan som befriar dem från framtida skadeståndsansvar. Genom att tillåta allt (DECT-telefoner och annan trådlös hemelektronik, kemikalier osv) kommer det att bli svårt att bevisa att det är strålningen från sändare och mobiltelefoner som givit upphov till skador. Det blir de enskilda individerna i samhället som får ta konsekvenserna för ett av de största miljöbrott någonsin i historien och de riskerar även att ställas utanför all samhällelig hjälp, eftersom myndigheterna och industrin kommer att förneka skadorna.

De ansvariga är att betrakta som mördare och alla medlöpare hjälper till med detta folkmord, alla tjänstemän, alla läkare och massmedia. Alla är de ansvariga genom att välja tystnaden.

Kunskapen finns och myndigheterna och industrin vet vilka hälsorisker de utsätter befolkningen för med denna strålning.  De skall stå ansvariga för att de medvetet utsätter elöverkänsliga för stort lidande idag och för det lidande de riskerar åsamka våra barn i framtiden. De skall personligen stå ansvariga inför domstol.

 

Solveig Silverin

Miljöingenjör, Folkets Vilja

 

Detta brev har skickats till följande berörda myndigheter och politiker:

(Anledningen är att de ansvariga aldrig någonsin skall kunna säga att de inget visste).

Jag begär en bekräftelse på att detta brev blivit diariefört.

 

Statens strålskyddsinstitut

Socialstyrelsen

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Post- och telestyrelsen

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Miljöministern Andreas Carlgren

Socialministern Göran Hägglund

Folkhälsoministern Marita Larsson

Socialförsäkringsministern Christina Husmark Pehrsson

Näringsminister Maud Olofsson

Alla landsting

Alla länsstyrelser

Alla kommuner

Alla försäkringskassor

 

 

Solveig Silverin

Igelösa 109

388 96 Ljungbyholm

Tel: 0480- 33321

solveigsilverin@hotmail.com

Gasutvinningen i Nordamerika är en helt jämförbar parallell till mobilindustrin i Sverige

 

Mobilindustrin dödar/skadar oss med strålning

http://svtplay.se/t/129797/dox__gasland

Se filmen. Mobilindustrin och myndigheterna gör exakt samma sak mot oss, fast det är värre, då vi varken kan se eller lukta den elektromagnetiska strålningen som de sänder på oss dygnet runt och vi blir skadade utan att förstå det. Råkapitalism i stor skala där varken miljölagar och mänskliga rättigheter existerar och där den enskilda människan är helt skyddslös. I Sverige blir den strålskadade helt utan hjälp. Här får de drabbade i alla fall hjälp med rent  vatten. Strålskadade får ingen hjälp alls.

Miljöskador har inte först vetenskapligt bekräftats och därefter uppkommit

Artikel publicerad i Miljömagasinet

2007-04-24       

 Historien upprepar sig, fast nu är myndigheterna inte okunniga

 Miljöskador hos befolkningen har inte först vetenskapligt bekräftats och därefter uppkommit hos befolkningen.

De första som fick allergiska reaktioner på 50-talet av pälsdjur, pollen etcetera, blev utskrattade av expertisen och samhället. Experterna sa att det var omöjligt att bli sjuk av pälsdjur och pollen eftersom det alltid har funnits i vår livsmiljö.  Experternas tvärsäkra uttalande, det fanns ju inga vetenskapliga belägg/bevis, ledde till att ett stort antal barn som utvecklat astmaallergier och andra typer av allergier blev felbehandlade med stort lidande som följd, men blev också djupt kränkta.

De som drabbades av den nya sjukdomen allergi, ansågs inbillningssjuka, vara nervöst lagda, och/eller hade förväntningsfobier. Allergiska personer fick en psykisk diagnos och tvingades äta psykofarmaka. Känns det igen? Elöverkänsliga får i stort sett samma behandling idag.

Nya typer av allergier uppkom på 50-talet och ökade dramatiskt parallellt med industrins ökande verksamhet. Okontrollerade mängder av giftutsläpp till luft och vatten och ökad användning av kemikalier i mat och produkter var en bidragande orsak, men säkerligen även den ökade elanvändning i vår livsmiljö. Allergierna har faktiskt ökat i takt med ökad elanvändning.

När industrin utvecklades har staten i första hand skyddat industrins verksamhet på bekostnad av hälsa och miljö. Därför är det heller inte förvånande att de statliga myndigheter, som skall skydda hälsa och miljön, nu med alla medel försöker bortförklara hälsoproblemen av strålningen. Ett exempel är att förbjuda elöverkänslighet som diagnos med hänvisning till att det inte är vetenskapligt belagt att man kan bli sjuk av EMF. Idag är det vetenskapligt belagt att immunförsvaret reagerar vid en allergi, alltså de som blev allergiska på 50-60-talet hade rätt, inte expertisen! Men samhällets reaktion då för 55 år sedan är exakt densamme som de elöverkänsliga bemöts av idag.

 Intressant är dock, att man i en av SSI:s författningssamlingar, FS 2002:3,  om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, just tar upp de typiska hälsoproblem som elöverkänsliga har, reaktioner i nervsystemet:

Tillämpningsområde

 1.2  De grundläggande begränsningarna säkerställer att elektriska eller magnetiska fenomen som kan uppträda i kroppen inte stör funktionerna i nervsystemet- – – – – .

Det finns alltså en vetenskaplig kunskap/bevis/belägg att elektriska och magnetiska fenomen kan störa funktionerna i nervsystemet, men också tydligen andra fenomen kan uppträda som inte direkt stör nervfunktionen!

Det är alltså vetenskaplig känt att mikrovågor/radiovågor kan påverka nervsystemet, annars skulle man ju inte skriva in detta i en författningssamling. I författningssamlingen visar man även att man känner till att pulsning och olika frekvenser tillsammans kan ge hälsoeffekter på nervsystemet. Referensvärdet har beräknats utifrån akuta reaktioner.

En akut reaktion föranleder dock, att man med stor sannolikhet kan förvänta sig långsiktiga effekter. Man måste därför ställa frågan, kan man bli skadad i nervsystemet av EMF, och kan den leda till en allergiliknande reaktion? Om man inte blir elöverkänslig, får man då cancer istället? Mikrovågor är ju vetenskapligt bedömt som genotoxiskt.

Finns det ett samband mellan att jag blev elöverkänslig och att den person som satt i rummet intill dog i cancer 10 år senare? Han blev 40 år. Cancern var alltså inte åldersrelaterad och cancerformen var malign melanom. Polishusets sändare satt i höjd med vår arbetsplats 20 meter bort. Hur många sådana här exempel finns det? Och hur många kommer att få cancer eller blir elöverkänsliga av strålningen från sändarna? Antenner finns det ju överallt idag, vilka heller ingen har kontroll över.

Man kan dagligdags läsa stora annonser från cancerfonden att snart får var tredje person cancer i Sverige. Cancerfonden hänvisar till Socialstyrelsens (SoS) utredning (jag har ringt och frågat)!

 Tillbaka till historien.

Efter andra världskriget var målet att öka välfärden och den industriella utvecklingen.  Därför var det viktigt för industrin och staten att dölja det ökade antalet allergiker och annan överkänslighet, som troligen vara en hälsoeffekt som följd av industrins verksamhet och produkter.

Eftersom allergierna var en reell medicinsk påverkan/skada/förändring, alltså inte inbillningssjuka, så ökade denna ohälsa stadigt hos befolkningen, oavsett psykiska diagnoser och behandlingar med psykofarmaka.

Det mest chockerande idag är att den vetenskapliga kunskapen redan finns både hos staten och industrin. Trots detta tillåter staten att telekomindustrin ”kör med gasen i botten”. Det ena trådlösa systemet byggs ut efter det andra. Privata personer har tillgång till ett stort antal fria frekvensband som de inte ens behöver söka tillstånd för och det görs inga som helst kontrollmätningar. Myndigheterna hade kunnat kräva en viss försiktighet, men inte ens det kravet har man ställt på telekomindustrin.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) som skall tilldela anslag till samhällsviktig forskning, har upphört att ge pengar till viktig forskning på EMF. Angelägen forskning som exempelvis mikrovågors skador på nervsystemet har fått avslag trots att flera studier visat att elöverkänsliga har ett känsligare/förändrat nervsystem som uppkommit i närheten till  apparater som avger elektromagnetisk strålning främst bildskärmar, mobiltelefoner och deras sändare. Det finns alltså skäl att misstänka ett samband, särskilt när man redan vet att EMF kan påverka nervsystemet, och ge anda biologiska fenomen, samt att man nyttjar denna kunskap inom militären. Men staten ställer inte ens krav på skälig forskning, vilket är anmärkningsvärt.

Både SSI och SoS har gjort reklam för telekomindustrin. Lena Hillert som anser sig vara expert på elöverkänslighet har representerat SoS i reklam för 3Gis. SSI har länkat till Svenska UMTS-nät från sin hemsida och står själv tillsammans med Telia och Tele2 på broschyrens baksida. Detta är ett brott mot förvaltningslagen. Statliga myndigheter som gör reklam för den verksamhet de skall kontrollera och bevaka är inte trovärdiga sitt uppdrag, som i detta fall att skydda människors hälsa. När det gäller FAS val att ge forskningsanslag finns det skäl att misstänka jäv även där.

Dessa tre statliga myndigheter har gemensamt arbetat för att tysta ner och hindra avslöjande forskning, samt ljuga om elöverkänslighet genom att förhindra att de får en samhällelig hjälp för sitt funktionshinder.

Boverket har i en utredning(1996:2) kunnat konstatera att elöverkänsliga mår bättre i en elsanerad miljö. Trots denna kunskap har SoS meddelat till kommuner att det inte är vetenskapligt belagt ett samband och därför skall inte elöverkänsliga ha hjälp med elsanerad bostad. Hade man godkänt elsanering då hade man även erkänt att folk blir elöverkänsliga och detta skall som sagt tystas ner till vilket pris som helst.

Dessa tre statliga myndigheter (SSI, SoS, FAS) har medvetet orsaka ett stort lidande hos strålskadade individer ur allmänheten. SSI skall följa författningssamlingen  2002:3 under punkten 1.1 där det står:

Syftet med dessa allmänna råd är att skydda individer ur allmänheten från akuta skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz-300 GHz.

Elöverkänsliga kan få så kraftiga biologiska reaktioner att de håller på att dö, men SSI bryr sig inte trots att de skall följa FS 2002:3, varför?

SoS skall skydda individer som är mer känsliga än andra enligt miljöbalken 9 kap 3§, men de skyddar heller inte de elöverkänsliga, utan säger tvärt om att folk inte kan bli sjuka av EMF. Hur förklarar då SoS att folk blir sjuka av EMF om de inte kan bli det? Det finns inga vetenskapliga belägg att elöverkänslighet är inbillningssjuka. De som fick allergier på 50-talet hade ju rätt trots att experterna ansåg att de hade fel. På den tiden saknades det kunskaper. När det gäller EMF finns det ju redan en hel del kunskap som tidigare nämnts.

Socialstyrelsen skall nu återupprepa den enkätstudie som gjordes 1999, för att se om elöverkänslighet har ökat eller minskat. Redan nu finns det tecken på att myndigheterna kommer att säger att elöverkänslighet har minskat (landstinget i Norrland och Riksförsäkringsverket).

Elöverkänslighet förbjuds ju som diagnos och försäkringskassan använder hot för att tvinga elöverkänsliga acceptera en annan diagnos. Man drar in sjukförsäkringen helt enkelt. Jag har själv blivit utsatt för den metoden.

Eftersom elöverkänsliga har svårt att vistas i samhället och bevaka sina mänskliga rättigheter är det lätt för myndigheterna att diskriminera strålskadade personer. Men vad tänker myndigheterna göra för de elöverkänsliga barnen? Tvinga dem äta psykofarmaka som man tvingade allergiska barn på 50-60-talet? I så fall bryter myndigheterna mot en annan författningssamling SFS 2006:67 : Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Måste alltid historien upprepa sig? Kan vi inte för en gång skull föra utvecklingen framåt till ett mer mänskligt och uthålligt samhälle med livskvalitet?

Dock befarar jag att varken myndigheter eller industri är intresserade av ett samhälle för människan. De har uppfattningen att människan är till för statliga och industriella intressen. Hög skatt, normaltillståndet är numera att vara sjuk och all sjukdom är självförvållad. För övrigt är den enskilde individen helt rättslös i dagens samhälle och staten själv bryter mot alla lagar och författningssamlingar.

Med tanke på den kunskap jag har samlat på mig, hur statliga myndigheter medvetet tystar miljöskador på befolkningen, är jag säker på att det är ett lika medvetet val av myndigheterna att inte dokumentera strålningen idag genom kontrollmätningar. På så sätt kommer det inte att finnas ett dokumenterat bevis i framtiden över hur hög strålning barnen blivit utsatta för i dagens samhälle, när skadorna uppdagas längre fram i vuxen ålder. Man känner ju vetenskapligt till att skadlig miljöpåverkan på barn redan i fosterstadiet kan ge upphov till skador som uppträder först i vuxen ålder (SoS miljöhälsorapport 2005).

 Eftersom staten och industrin redan känner till en del av riskerna med denna strålning befolkningen utsätts för idag (koncentrationssvårigheter, cancer, tidig senildemens, låg fertilitet) misstänker jag att staten och industrin kommit överrens om en plan som befriar dem från framtida skadeståndsansvar. Genom att tillåta allt (DECT-telefoner och annan trådlös hemelktronik, kemikalier osv) kommer det att bli svårt att bevisa att det är strålningen från sändare och mobiltelefoner som givit upphov till skador. Det blir de enskilda individerna i samhället som får ta konsekvenserna för ett av de största miljöbrott någonsin i historien och de riskerar även att ställas utanför all samhällelig hjälp, eftersom myndigheterna och industrin kommer att förneka skadorna.

De ansvariga är att betrakta som mördare och alla medlöpare hjälper till med detta folkmord, alla tjänstemän, alla läkare och massmedia. Alla är de ansvariga genom att välja tystnaden.

Kunskapen finns och myndigheterna och industrin vet vilka hälsorisker de utsätter befolkningen för med denna strålning.  De skall stå ansvariga för att de medvetet utsätter elöverkänsliga för stort lidande idag och för det lidande de riskerar åsamka våra barn i framtiden. De skall personligen stå ansvariga inför domstol.

Solveig Silverin

Miljöingenjör, Folkets Vilja

Detta brev har skickats till följande berörda myndigheter och politiker:

(Anledningen är att de ansvariga aldrig någonsin skall kunna säga att de inget visste).

Jag begär en bekräftelse på att detta brev blivit diariefört.

 

Statens strålskyddsinstitut

Socialstyrelsen

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Post- och telestyrelsen

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Miljöministern Andreas Carlgren

Socialministern Göran Hägglund

Folkhälsoministern Marita Larsson

Socialförsäkringsministern Christina Husmark Pehrsson

Näringsminister Maud Olofsson

Alla landsting

Alla länsstyrelser

Alla kommuner

Alla försäkringskassor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrin har väl aldrig brytt sig om människor och naturmiljö

Att rädda världsekonomin med total livsförstörande verksamhet och riskerar efterlämnar sig en mentalt stympad världsbefolkning av förstörda och  utbrända hjärnor,  hjärnor skadade av hjärntumörer,  hudcancer och annan cancer, samt genetiska skador på allt övrigt liv på  jorden, hur kan det vara en tillväxt?

Är det så här  ekonomerna tänkt sig ökad tillväxt, en raserad mänsklighet?

Danskar världens mest utbrända folk

Stort kartläggning av OECD

Danskar sägs ju vara världens lyckligaste folk.

Men nu torpederar en ny forskningsrapport från OECD det påståendet.

Och svenskarna har det inte mycket bättre.

Vi har hört det många gånger nu.

Danskar är lyckligast i världen.

Psykiska problem

Senast för två veckor sedan slog en brittisk undersökning, där 80 000 personer medverkat, fast danskar är i särklass lyckligast i världen.

Men en ny rapport från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, belyser danskarnas mörka sida.

I inget annat land i världen tvingas så många människor bort från arbetsmarknaden på grund av utbrändhet och andra psykiska problem.

Danmark värst

Statistik från OECD visar att nära 50 procent av alla som anser sig för handikappade för att jobba hänvisar till psykproblem.

Störst andel i världen.

I Sverige är motsvarande siffra knappt 40 procent, vilket också är relativt högt.

Framförallt är det unga som mår psykiskt dåligt i Danmark.

75 procent av alla som söker arbetslöshetsersättning och hänvisar till handikapp motiverar det med psykiska problem.

”Extremt oroväckande”

– Vi har ett mycket stort arbete att göra, säger Danmarks sysselsättningsminister Inger Stöjberg (V) till tidningen Berlingske.

Utvecklingen är densamma i nästan alla världens rikaste länder. Allt fler slås ut från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa.

Rapportens författare Christopher Prinz, senioranalytiker på OECD, är bekymrad.

– Det är extremt oroväckande. Tidigare så var den typiskt utbrände personen någon i 55-årsåldern. Nu har den hamnat under 50-strecket, säger han till Berlingske.

Johan Nordström

Psykproblem i världen:

Andel som anger psykiska problem som huvudorsak till att de inte kan jobba. 20 till 64 år.

1. Danmark – 48 %.

2. Schweiz – 42 %.

3. Sverige – 39 %.

4. Nederländerna – 38 %.

5. Tyskland – 36 %.

6. Storbritannien – 34 %.

7. Finland – 32 %.

8. Belgien – 31 %.

9. USA – 30 %.

10. Österrike – 28 %.

11. Nya Zeeland – 27 %.

12. Norge – 26 %.

13. Australien – 25 %.

14. Kanada – 22 %.

15. Polen – 18 %.

16. Tjeckien – 11 %.

Källa: OECD:s rapport ”Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers”.

Svenska Miljöskandaler – eller dog korna av inbillningssjuka i Finnspång kommun?

 

168386_1813704232028_1522711171_1904353_8187369_n

Nils Lalander skriver i sin bok under rubriken ”En följetong genom tolv år – – -”  Lalander skriver om när Finspång kommun hade förgiftat brunnsvattnet i Ersbyn genom att dumpa miljögifter i en grustäkt. De ämnen som dokumenterats genom vattenanalys var bland annat fenol och tallium. Korna blev sjuka och dog en efter en. När sjuka kor skickades bort till annan ort blev de friska men så fort de kom tillbaka insjuknade korna igen. Folket i byn blev också sjuka av magplågor, synrubbningar, blödningar, svimningar. Kommunen trodde byborna var inbillningssjuka och hela byn fick remiss till psykiatrisk mottagning i Norrköping för att undersöka om inte byborna blivit fixerade av vanföreställningen att vattnet var förgiftat.

I domslutet från två av fem ledamöter stod följande:

§     Det är osannolikt att så små mängder fenol, klorfenol, tungmetaller och tallium, som kan ha funnits i brunnsvattnet, kan ha gjort byborna sjuka.

 

§     Det är osannolikt att hela befolkningen drabbats av kronisk fenolförgiftning, eftersom alla inte kan vara lika känsliga. Suggestion är en förklaring som ligger nära tillhands: ”Det måste anses obestridligt, att det är i Erstorpsfallet finns ett ovanligt stort inslag av psykiska effekter.”

§     Fenol kan också tidigare ha funnits i bybornas brunnar, som var dåliga redan förut. Bara en brunn av fyra kan betecknas som bra.

§     Det finns så mycket annat som man kan bli sjuka av. Samma symtom som man kan få av fenol och tallium kan man få av dålig hygien t.ex. Det förekommer att folk förorenar sina egna brunnar.

§     ”Suggestion och psykiska pålagringsfenomen” kan ha bidragit till uppkomsten av symptomen. Att de fortsatte hos en del av byborna kan också ha den förklaringen.

§     Osannolikt är att de skadliga ämnena skulle ha spridit sig från den gamla grustäkten till byns brunnar, och om de skulle ha gjort det, så är det så utspätt att ingen kan ha blivit sjuk av det.

§     Osannolikt är det att vattnet kan ha gått upp från grustäkten till brunnarna. Och om det skulle ha gjort det, skulle det ha tagit så lång tid för vattnet att nå fram till byns brunnar att man kan glömma det.

§     Att man då och då blir sjuk tillhör vardagslivet”  . . . . kärandefamiljernas hälsostörningar måste ses mot en väsentlig psykosomatisk bakgrund”.

§     Att folk blev sjuka på hösten 1976 ”kan ha samband med den osedvanligt långa och ihållande torkan”.

§     Olämpligt var det att Finspång kommun och grusföretag grävde ut täkten i nivå med grundvattenytan samt tillät att olika slags avfall tömdes i gropen.

§     Sannolikt har myndigheters uttalande och åtgärder orsakat oro och hälsostörningar hos byborna. Detta i sin tur har medfört olägenheter som eljest inte skulle ha uppkommit. Därför måste byborna anses ha lidit allvarlig skada, för vilken kommunen bär ansvaret. Därför ska kommunen betala skadestånd, bland annat för förlust av dricksvattentäkterna.

Denna miljöskandal i Finspång kommun är ett exempel på varför man antog Försiktighetsprincipen i Miljöbalken för att inte återupprepa hälso- och miljöskandaler i framtiden. Ni kan lätt dra en parallell till hur våra myndigheter Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen idag bortförklara elöverkänslighet, samt riskerna med den industriproducerade mikrovågsstrålningen.

 

 

Solveig Silverin, miljöingenjör fd handläggare på länsstyrelsen Kalmar