5G – När skall denna miljöfrämmande elektromagnetiska strålning tillståndsprövas enligt Miljöbalken?

Galleri

Svar från Post- och Telestyrelsen (PTS)  gällande 5G-tekniken. Av PTS svar framkommer det att vissa frekvensband inom 5G, kommer att sända som radiolänkar på marknivå, alltså som koncentrerade strålar med hög energi. * Svar från PTS. Det mest korrekta svaret … Läs mer

ICNIRP skriver – Negativa konsekvenserna av mikrovågs-exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande

Galleri

Redan inför utbyggnaden av 3G visste man om inom ICNIRP, som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till gällande referensvärde, att vissa kan vara mer känsliga än andra för mikrovågsstrålning och att mikrovågsstrålningen kan vara livshotande. Trots detta tillståndsprövas inte mobilindustrins verksamhet i miljöbalken … Läs mer

ICNIRP:s nya vetenskapliga råd 2016

Angel, Spain on facebook: 
 
COMMISSION 2016-2020
Dec 2015
Elections 
 
The
 composition of the ICNIRP Commission for the term of office 2016-2020 
is as below. The new term of office starts right after the End of the 
upcoming IRPA Congress on 13 May 2016.
 
Eric van Rongen (Chair), Netherlands
Maria Feychting (Vice Chair), Sweden 
Rodney Croft, Australia
Guglielmo d'Inzeo, Italy
Adele Green, Australia
Akimasa Hirata, Japan
Brian Lund, USA
Carmela Marino, Italy
Sharon Miller, USA
Gunnhild Oftedal, Norway
Tsutomu Okuno, Japan
Martin Röösli, Switzerland 
Zenon Sienkiewicz, United Kingdom
Soichi Watanabe, Japan
 
Gunde Ziegelberger (Scientific Secretary), Austria 

Barn är mer känsliga för mikrovågor än vuxna – Varför tvingar ni politiker och tjänstemän vår unga generation till ohälsa genom att sätta in WiFi i skolorna?

Att barn är mer känsliga än vuxna, det visste man om redan 2002. I ICNIRP översikt allmänna råd för skydd mot icke-joniserande strålning  publicerad i ICNIRP Strålskydd 82 (4):540; 202 .

Det är anmärkningsvärt att ICNIRP använder uttrycket NIR som betyder Nära InfraRöd strålning. Man vågar uppenbarligen inte nämna mikrovågor som har våglängdsområdet 1 m – 1 mm och gränsar till infrarött i sin övre del. Mikrovågors frekvensområde är 300 MHz – 300 GHz. Mobilindustrin nyttjar i sina trådlösa system för bland annat 3G, 4G och WiFi de absolut farligaste mikrovågorna runt 2,5 GHz som tränger till 100 % genom kroppen.  2,5 GHz  ligger inom våglängdsområdet 10 cm. I ICNIRP:s översikt kan man läsa följande:

”Exponering för NIR (Nära InfraRöd strålning vilket betyder i detta fall mikrovågor) kan ge olika biologiska effekter, med en mängd olika konsekvenser för en människa. Biologiska effekter kan vara utan någon känd negativa eller positiva konsekvenser, kan andra effekter resultera i patologiska tillstånd (sjukdomar), medan ytterligare andra biologiska effekter har positiva konsekvenser för en person. Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

”Riktlinjerna för exponering som utvecklats av ICNIRP är avsedda att skydda mot de negativa hälsoeffekterna av NIR (Mikrovågs)-exponering. Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”

”Människor skyddas
Olika grupper i en befolkning kan ha skillnader i deras förmåga att tåla en viss NIR exponering. Till exempel barn, äldre, och vissa kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för en eller flera former av NIR (mikrovågs-) exponering än resten av befolkningen. Under sådana omständigheter kan det vara lämpligt eller nödvändigt att utveckla separata riktvärden för olika grupper inom den allmänna befolkningen, men det kan vara mer effektivt att anpassa riktlinjerna för den allmänna befolkningen till att omfatta sådana grupper. Några riktlinjer är fortfarande inte ett tillräckligt skydd för vissa känsliga individer eller för normala individer som samtidigt utsätts  för andra aktörer, vilket kan förvärra effekten av NIR (mikrovågs-) exponering, ett exempel är individer med ljuskänslighet. Om sådana situationer har identifierats, bör utveckling inom ramen för vetenskaplig och adekvat rådgivning ge någorlunda kunskap.
Under vissa omständigheter kan det vara lämpligt att skilja mellan medlemmar av allmänheten och individer utsatta på grund av eller när de utför sina arbetsuppgifter (hygieniska). I sina riktlinjer för exponering, ICNIRP skiljer yrkesmässiga och offentliga exponeringar i allmänna ordalag. Vid tillämpning av de riktlinjer för specifika situationer är det ICNIRP uppfattning att de berörda myndigheterna i varje land bör besluta om huruvida yrkesfolk eller allmänheten riktvärden skall tillämpas, enligt befintliga (nationella) regler eller politik. Miljöförhållanden kan också påverka effekten av hela kroppen exponering för optisk eller radiofrekvent strålning.”

Läser man sedan i Miljöhälsorapporten 2005 som handlar främst om barn, påstår Socialstyrelsen, Institutet för Miljömedicin och Stockholms läns landsting, att utifrån kunskapsläget följande citat: ”Baserats på dagens kunskap måste de aktuella riktlinjerna för exponering bedömas som fullt tillräckliga även för barn.”

Denna slutsats dra myndigheterna när det inte ens finns några studier på barn, se bild nedan. Citat: ”Ingen av studierna har haft med barn”.  I samma rapport på sidan 14 kan man läsa i sammanfattningen citat:  ”Det finns viktiga fysiologiska och biologiska skillnader mellan barn och vuxna. Foster och barn är i vissa avseende speciellt sårbara för miljöpåverkan. Det är inte bara dosen som är av betydelse för att en skada skall uppstå, utan även när i utvecklingen exponeringen inträffar. De organsystem som utvecklas och mognar under lång tid anses vara särskilt känsliga. Exempel på sådana  organsystem är nervsystemet,  hormonsystemet, könsorgan och immunsystemet.”

Man får också veta, i Miljöhälsorapporten 2005, att barn får i sig mer miljöföroreningar än vuxna per kroppsvolym eftersom de har högre ämnesomsättning, andningsfrekvens och inandas mer luft per kroppsvolym. Eftersom mikrovågsstrålning särskilt påverkar nervsystemet skall jag citera viktig fakta som gäller för barn ur Miljöhälsorapporten:

”Det centrala nervsystemet bildas genom en serie processer, där varje steg är beroende av det föregående. Påverkan på ett steg kan ha negativa effekter även för de efterföljande stegen. Det medför att tidpunkten för exponeringen är avgörande för de neurologiska följderna av ett potentiellt neurotoxiskt ämne. Hjärnan är under sin utvecklingsfas extra känslig för många främmande substanser. Utvecklingen av hjärnan pågår upp till vuxen ålder.  Bland de vanligaste tillstånden relaterade till störningar av nervsystemets utveckling ingår motoriska problem, mental retardation, inlärningssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet och bristande uppmärksamhet.”

Intressant är då, att när de sätter in WiFi i skolorna dalar mattebetygen avsevärt, men även övriga betyg sjunker.  Beteendestörningar som ADHD-symtomen ökar dramatiskt, på sina håll upp till 700 %. Det är känt sedan 1950-talet att mikrovågor påverkar nervsystemet och barn som är känsligare som även ICNIRP skriver 2002 i Strålskydd 82 (4):540; 202  ”barn, äldre, och vissa kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för en eller flera former av NIR (mikrovågs-) exponering än resten av befolkningen.”

Läs gärna denna Ryska studie från 1972. Ryssland är det land som har störst kunskaper om hälsorisker med mikrovågor och som mycket tidigt gjorde studier på mikrovågors biologiska effekter.

Ur Miljöhälsorapporten 2005:

_DSC0012jut _DSC0014jut _DSC0014jut2 _DSC0015jut

ICNIRP:s riktlinjer från 1998 – Riktlinjer för att begränsa exponering för tidsvarierande Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält upp till 300 GHz

ICNIRP.s riktlinjer från 1998 Riktlinjer för att begränsa exponering för tidsvarierande Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (Upp till 300 GHz:

Kopplingsmekanismer mellan fälten och kroppen
Det finns tre etablerade grundläggande kopplingsmekanismen
genom vilka tidsvarierande elektriska och magnetiska
fält interagerar direkt med levande materia (UNEP / WHO /
IRPA 1993):
koppling till lågfrekventa elektriska fält;
koppling till lågfrekventa magnetfält; och
absorption av energi från elektromagnetiska fält.

Koppling till lågfrekventa elektriska fält
Interaktionen av tidsvarierande elektriska fält med den mänskliga kroppen resulterar i flödet av elektriska laddningar (elektrisk ström), polarisationen av bunden laddning (forning av elektriska dipoler) och omorientering av elektriska dipoler som redan finns i vävnaden. Den relativa storlekarna av dessa olika effekter är beroende av den elektriska egenskaper hos kroppen, det är, elektrisk konduktivitet (reglerar flödet av elektrisk ström) och dielektricitetskonstant (som reglerar storleken på polarisering effekter). Elektrisk ledningsförmåga och permittivitet varierar med den typ av kroppsvävnad och även bero på den frekvensen hos det pålagda fältet. Elektriska fält utanför kroppen inducera en ytladdning på kroppen; detta resulterar i inducerad ström i kroppen, fördelningen av vilka beror på exponeringsförhållanden, på storleken och formen på kroppen, och på kroppens position inom området.

Koppling till lågfrekventa magnetfält Den fysikaliska interaktionen mellan tidsvarierande magnetiska fält med den mänskliga kroppen resulterar i inducerade elektriska fält och cirkulerande elektriska strömmar. storlekarna av den inducerade fältet och strömdensiteten är proportionell mot radien hos slingan, den elektriska ledningsförmågan av vävnaden, och förändringshastigheten och storleken på den magnetiska flödestätheten. För en given magnitud och frekvens av magnetfält, de starkaste elektriska fälten är inducerad där sling dimensionerna är som störst. Den exakta sökvägen och storleken på den resulterande strömmen inducerade i någon del av kroppen kommer att bero på den elektriska
konduktiviteten hos vävnaden.
Kroppen är inte elektriskt homogen; dock, inducerade strömtätheten kan beräknas med hjälp av anatomisk och elektriskt realistiska modeller av kroppen och beräkningsmetoder, som har en hög grad av anatomisk upplösning.

Absorption av energi från elektromagnetiska fält
Exponering för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält resulterar normalt i försumbar energiupptagning och ingen mätbar temperaturstegring i kroppen. Men exponering för elektromagnetiska fält vid frekvenser över ca 100 kHz kan leda till betydande absorption av energi och temperaturen ökar. I allmänhet, exponering till en enhetlig (planvåg) elektromagnetiskt fält resulterar i en mycket ickeenhetlig avsättning och distribution av energi i kroppen, som skall bedömas av dosimetrisk mätning och beräkning.
När det gäller absorption av energi genom den mänskliga kroppen, elektromagnetiska fält kan delas in i fyra områden (Durney et al., 1985)

frekvenser från ca 100 kHz till mindre än omkring 20 MHz, där absorptionen i bålen utvecklas snabbt med minskande frekvens, och signifikant absorption kan ske i nacke och ben;

frekvenser inom området från omkring 20 MHz till 300 MHz, vid vilken relativt hög absorption kan förekommer i hela kroppen, och till ännu högre värden om partiell kropp (t.ex. huvud) resonans är beaktas,

frekvenser inom området från omkring 300 MHz till flera GHz, vid vilka en betydande lokal, icke-enhetlig absorption sker

frekvenser över ca 10 GHz, med vilken energi absorption sker i första hand till kroppsytan.

I vävnad är SAR proportionell mot kvadraten på interna elektriska fältstyrkan. Genomsnittlig SAR och SAR fördelning kan beräknas eller uppskattas från mätningar laboratorier. Värden för SAR beror på följande faktorer. I vävnad är SAR proportionell mot kvadraten på  interna elektriska fältstyrkan. Genomsnittlig SAR och SAR fördelning kan beräknas eller uppskattas från laboratotorie mätningar. Värden för SAR beror på följande faktorer:
– infallfältparametrar , dvs., frekvensen,intensitet, polarisation, och källobjekt konfiguration (när- eller fjärrfälts);
– egenskaperna hos den exponerade kroppen, dvs, dess storlek och intern och extern geometri, och dielektriska egenskaperna hos de olika vävnaderna; och
– markeffekter och reflektor effekten av andra obprojekt inom området nära den exponerade kroppen.

När den långa axeln av den mänskliga kroppen är parallell med
den elektriska fältvektorn, och under plan vågexponering
förhållanden (dvs fjärrfältsexponering), hela kroppen SAR
når maximala värden. Den mängd energi som absorberas
beror på ett antal faktorer, innefattande storleken på
exponerade kroppen. ”Standard Reference Man” (ICRP 1994),
om inte jordad, har en resonansfrekvens absorption
närmare 70 MHz. För högre individer resonans
absorption frekvens är något lägre, och för kortare
vuxna, barn, barn, och sittande personer kan
överstiga 100 MHz. Värdena i elektrisk fältreferens
nivåerna är baserade på frekvensberoendet hos humant
absorption; i jordade individer, resonansfrekvenser
är lägre med en faktor av ca 2 (UNEP / WHO / IRPA
1993).
För vissa enheter som arbetar vid frekvenser över 10 MHz (t.ex. dielektriska värmare, mobiltelefoner), exponering av människor kan ske under nästan fältmässiga förhållanden.
Frekvensberoende energiupptagning enligt dessa betingelser är mycket annorlunda än den som beskrivits för långtidseffekter. Magnetfält kan dominera för vissa enheter, till exempel mobiltelefoner, under vissa exponeringsförhållanden.

Nyttan av numeriska modellberäkningar, samt mätningar av inducerad kroppsström och vävnadsfältstyrka, för bedömning av exponering i närområdet har visats att för mobiltelefoner, walkie-talkies, sändarmaster, ombord kommunikationtionskällor, och dielektriska värmare (Kuster och Balzano 1992; Dimbylow och Mann 1994; Jokela et al., 1994; Gandhi 1995; Tofani et al., 1995).

Betydelsen  i dessa studier ligger i att de har visat att exponering i närområdet kan leda till hög lokal SAR (t.ex. i huvudet, handleder, fotleder) och att hela kroppen och lokala SAR är starkt beroende av avståndet mellan högfrekvenskällan och kroppen.

Slutligen, SAR data som erhålls genom mätning överensstämmer med data som erhållits från numeriska modellberäkningar. Genomsnittet av SAR-värdet för hela kroppen och lokala SAR-värden är enkelt att kvantitativt jämföra effekter som observerats under olika exponerings villkor. En detaljerad diskussion av SAR kan finnas inom (UNEP / WHO / IRPA 1993).

Vid frekvenser som är större än ca 10 GHz, är djup  penetrations av fälten liten i vävnader ä och SAR är inte ett bra mått för att bedöma absorberade energin; den incident effekttäthet av fältet (i W/m2) är en mer lämplig dosimetrisk kvantitet.

Min kommentera att lägga en barnvakt som strålar lika  starkt som en DECT-telefon med högfrekvent strålning, samma frekvenser (2,4 GHz) som i en mikrovågsugn) intill babyns huvud orsakar alltså hög värme inne i babyns huvud och kropp. Att placera sändare  i närområdet öka strålningen i kroppen även om uteffekten är svagare.

INDIREKT kopplingsmekanismer
Det finns två kopplingsmekanismer indirekt:
kontaktströmmar som uppstår när människokroppen
kommer i kontakt med ett föremål på en annan
elektrisk potential (dvs när antingen kroppen eller
ändamål laddas av en EMF); och
koppling av EMF till medicintekniska produkter bärs av, eller
implanteras i en individ (inte i denna
dokument)

Laddningen av ett ledande föremål genom EMF orsaker
elektrisk ström för att passera genom den mänskliga kroppen i
kontakt med objektet (Tenforde och Kaune 1987; UNEP / WHO / IRPA 1993). Storleken och rumsliga spridning av sådan ström beror på frekvens, objektets storlek, storleken på den person, och området för kontakta; gående urladdningarsparks- kan uppstå när en individ och en ledande föremål utsätts för en stark fält kommer i omedelbar närhet.

Biologisk grund FÖR ATT BEGRÄNSA EXPOSURE (100 kHz-300 GHz)
Följande punkter ger en allmän översyn av relevant litteratur om de biologiska effekter och potentiella hälsoeffekter av elektromagnetiska fält med frekvenser från 100 kHz till 300 GHz. Mer detaljerade recensioner kan hittas någon annanstans (NRPB 1991, UNEP / WHO / IRPA 1993; McKinlay et al., 1996; Polk och Postow 1996; Repacholi 1998)

Direkta effekter av elektromagnetiska fält
Epidemiologiska studier. Endast ett begränsat antal studier har utförts på reproduktionseffekter och cancerrisken hos individer utsätts för mikrovågsugn strålningning. En sammanfattning av litteraturen publicerades av UNEP / WHO / IRPA (1993).
Reproduktiva utfall. Två omfattande studier på kvinnor som behandlats med mikrovågsstrålning diatermi för att lindra smärtan av uteruskontraktioner under förlossningen fann ingen bevisende för negativa effekter på fostret (Daels 1973, 1976).
Men sju studier om graviditeter bland arbetare yrkesmässigt exponerade för mikrovågsstrålning och fosterskador bland deras avkommor visar både positiva och negativa resultat. I några av de större epidemiologiska studier av kvinnliga plast svetsare och sjukgymnaster som arbetar med kortvåg diatermi delaster, fanns inga statistiskt signifikanta effekter på andelen abort eller fosterskador (Källen et al., 1982).

Däremot andra studier på liknande populationer av kvinnliga arbetare fann en ökad risk för missfall och fosterskador (Larsen et al 1991;. Ouellet-Hellström och Stewart 1993). En studie av manliga radararbetare hittades inget samband mellan exponering för mikrovågor och risken av Downs syndrom i sin avkomma (Cohen et al.1977).
Sammantaget studier om reproduktions resultat och mikrovågs exponering lider mycket dålig bedömning av exponering och, i många fall, ett litet antal ämnen.
Trots de allmänt negativa resultat av dessa studier, det kommer att bli svårt att dra några säkra slutsatser om reproduktions risk utan ytterligare epidemiologiska data gällande lång exponerade individer och mer exakt exponering bedömning.

Cancerstudier.
Studier på cancerrisk och mikrovågexponering är få och saknar i allmänhet kvantitativ exponeringsbedömning. Två epidemiologiska studier av radararbetare i flygindustrin och i USA väpnade styrkor fann inga belägg för ökad sjuklighet eller dödlighet oavsett orsak (Barron och Baraff 1958; Robinette et al., 1980; UNEP / WHO / IRPA 1993). Liknande
resultat erhölls genom Lillienfeld et al., (1978) i en studie av anställda inom den amerikanska ambassaden i Moskva, som var kroniskt utsätts för lågaktivt mikrovågsstrålningning. Selvin et al., (1992) rapporterade ingen ökning av cancerrisk bland barn kroniskt utsätts för strålning
från en stor mikrovågsugn sändare i närheten av sina hem.
Senare studier har inte visat signifikanta ökningar av nervvävnadstumörer bland arbetare och militär personal som utsätts för mikrovågsugn fält (Beall et al. 1996; Grayson 1996). Dessutom inget överskott totalt
dödligheten var uppenbar bland användare av mobil teletelefoner (Rothman et al. 1996a, b), men det är fortfarande för tidigt att observera en effekt på cancerincidens och mortalitet.
Det finns en rapport av ökad cancerrisk bland militär personal (Szmigielski et al. 1988), men resultaten av studien är svåra att tolka på grund varken populationens storlek eller de exponeringsnivåer
är tydligt. I en senare studie, Szmigielski (1996) hittats ökad förekomst av leukemi och lymfom bland militär personal som utsätts för EMF fält, men bedömningen lingen av exponering för elektromagnetiska fält inte väl definierad. Några nya studier av befolkningar som lever i närheten av EMF transmit gor har föreslagit en lokal ökning av leukemi inci-
ende (Hocking et al 1996. Dolk et al 1997a, b.), men resultaten inte är entydiga. Generellt sett är resultaten av den lilla antal epidemiologiska studier som publicerats ger endast begränsad information om cancerrisk

Laboratoriestudier.
Följande stycken provide en sammanfattning och kritisk utvärdering av laboratorie studier om de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält
med frekvenser i området 100 kHz-300 GHz. Där är separata diskussioner om resultat från undersökningar av friteers exponerade under kontrollerade förhållanden och av laboratotory studier på cellulär, vävnad och djursystem.

Frivilliga studier.
Studier av Chatterjee et al.(1986) visade att, när frekvensen ökar
från cirka 100 kHz till 10 MHz, den dominerande effekten vid exponering för en högintensiv elektromagnetiska fältet ändras från nerv- och muskelstimulering till uppvärmning. Vid 100 kHz var den primära känslan  nervpirrande, medan 10 MHz det var en av värme på huden. I detta frekvensområde, därför grundläggande hälsovård skyddskriterier bör vara sådan att man undviker stimulering av hetsiga vävnader och värmeeffekter. Vid frekvenser från 10 MHz till 300 GHz, är uppvärmning den huvudsakliga effekten av absorption av elektromagnetisk energi, och temperaturen stiger mer än 1-2 ° C kan ha negativa hälsoeffekter såsom värmeslag och värmeslag (ACGIH 1996).
Studier av arbetare i värmestress miljöer har visat försämrade prestations enkla uppgifter  – – – – –

RIKTLINJER FÖR ATT BEGRÄNSA EMF EXPONERING
Arbets- och allmänhetens exponering begränsningar
Den yrkesexponerade befolkningen består av vuxna som är i allmänhet utsätts enligt känd skickningar och är utbildade för att vara medveten om potentiella risker och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Däremot den allmänna offentlig omfattar individer i alla åldrar och med varierande
hälsotillstånd, och kan innefatta särskilt mottagliga grupper eller individer. I många fall, medlemmar av allmänheten är omedvetna om sin exponering för elektromagnetiska fält. Dessutom enskilda medlemmar av allmänheten kan inte rimligen vara
förväntas vidta åtgärder för att minimera eller undvika exponering
säker. Det är dessa överväganden som ligger till grund för antagandet
av strängare restriktioner exponering för allmänheten än
för yrkesexponerade befolkningen.


Grundläggande begränsningar och referensnivåer
Restriktioner för effekterna av exponering bygger på etablerad hälsoeffekter och benämns grundläggande begränsning
tioner. Beroende på frekvens, de fysikaliska storheter
används för att ange de grundläggande begränsningar för exponering för EM är strömtäthet, SAR, och effekttäthet.

Skydd mot negativa hälsoeffekter kräver att dessa grundläggande
begränsningar inte överskrids.
Referensnivåer för exponering anges för kom-
jämförelse med uppmätta värden av fysikaliska storheter;
överensstämmelse med alla referensnivåer som anges i dessa rikt-
linjer kommer säkerställa att grundläggande begränsningarna. Om
uppmätta värden är högre än referensnivåerna, det gör det inte
nödvändigtvis att de grundläggande begränsningarna har varit
överskrids, men en mer detaljerad analys är nödvändig för att bedöma
överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna.
Allmänt uttalande om säkerhetsfaktorer
Det finns inte tillräckligt med information om den biologiska
och hälsoeffekter av exponering för elektromagnetiska fält av mänsklig befolkningningar och försöksdjur att ge en rigorös grund för att fastställa säkerhetsfaktorer över hela frekvensområdet och för alla frekvensmoduleringar. I
Dessutom är vissa av osäkerheten när det gäller ändamåls
åt säkerhetsfaktor härrör från en brist på kunskap
beträffande den lämpliga dosimetri (Repacholi 1998).
Följande allmänna variabler ansågs i
utveckling av säkerhetsfaktorer för högfrekventa fält:
effekter av exponering för elektromagnetiska fält under hård miljö
psykiska tillstånd (hög temperatur, etc.) och / eller
hög aktivitetsnivå; och
den potentiellt högre värmekänslighet i certain befolkningsgrupper, såsom den svaga och / eller äldre, spädbarn och småbarn, och folk med sjukdomar eller tar mediciner som kompromisser Mise termisk tolerans.
Följande ytterligare faktorer togs i enräkna in härleda referensnivåer för högfrekventa fält:
skillnader i absorption av elektromagnetisk energi från individer av olika storlekar och olika riktningar i förhållande till fältet; och
reflektion, fokusering och spridning av incidenten fält, vilket kan resultera i förstärkt lokalt absorption av högfrekvensenergin

ICNIRP : Statement GENERAL APPROACH TO PROTECTION AGAINST NON-IONIZING RADIATION

ICNIRP

ICNIRP  2002 gränsvärdet skyddar inte barn. äldre och känsliga personer

Människor skyddas
Olika grupper i en befolkning kan ha skillnader
i sin förmåga att tolerera en viss NIR exponering.
Till exempel barn, äldre, och vissa
kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för
en eller flera former av NIR exponering än resten av
populationen. Under sådana omständigheter kan det vara användbart
eller nödvändigt att utveckla separata riktvärden för
olika grupper inom den allmänna befolkningen, men det kan
vara mer effektivt att justera riktlinjerna för den allmänna
befolkningen att inkludera sådana grupper.
Några riktlinjer kan fortfarande inte tillräckligt
skydd för vissa känsliga individer eller för normal
individer som utsätts tillsammans med andra medel, som
kan förvärra effekten av NIR-exponering, en
exempel är individer med fotosensitivitet. Var
sådana situationer har identifierats, skall lämpliga specifika
råd bör utvecklade inom ramen för vetenskapliga
kunskap.
Under vissa omständigheter kan det vara lämpligt att
skilja mellan medlemmar av allmänheten och
individer utsatta på grund av eller när de utför sina
arbetsuppgifter (hygieniska). I dess exponering
riktlinjer, skiljer ICNIRP yrkes och allmänheten
exponeringar i allmänna termer. Vid tillämpning av
riktlinjer till specifika situationer är det ICNIRP: s yttrande
att de berörda myndigheterna i varje land bör
besluta om yrkesfolk eller allmänheten riktlinje
nivåerna skall tillämpas, i enlighet med gällande
(nationella) regler eller politik. Miljöförhållanden
kan också påverka effekten av hela kroppen utsätts för
optisk eller radiofrekvent strålning

Om barn är känsligare varför sätter man då in WiFi i skolorna. I en publikation från 2009 skriver ICNIRP att barn  under 1,3 m absorberar 40 % mer strålning.

INCIRPs kommission 2014

Kommissionen 2014

Rüdiger Matthes Ordförande

Maria Feychting  Vice ordförande jävig

Rodney Croft Medlem

Adèle Grön Medlem

Kari Jokela Medlem

James Lin Medlem

Carmela Marino Medlem

Agnette Peralta Medlem

Zenon Sienkiewicz Medlem

Per Söderberg jävig Medlem

Bruce Stuck Medlem

Eric van Rongen Medlem

Soichi Watanabe Medlem

ICNIRPs Vetenskaplig expertgrupp september 2014

Vetenskaplig expertgrupp 2014

peter Achermann

SEG Ledamot – PG Dataluckor

Clemens Dasenbrock

SEG Ledamot – PG Dataluckor

Anssi Auvinen

SEG Ledamot – PG Dataluckor

David Coggon

SEG Ledamot – PG Ultraljud

René de Sèze

SEG Ledamot – PG Filosofi

Francis Duck

SEG Ledamot – PG Ultraljud

Penny Gowland

SEG Ledamot – PG NIR för diagnostiska ändamål

Akimasa Hirata

SEG Medlem

Leeka Kheifets

SEG Medlem

Jukka Juutilainen

SEG Ledamot – PG filosofi, PG Dataluckor

Isabelle Lagroye

SEG Ledamot – PG Dataluckor

Sarah Loughran

SEG Medlem

Timothy Leighton

SEG Ledamot – PG Ultraljud

Mats-Olof Mattsson

SEG Ledamot – PG filosofi, PG Dataluckor

Augusto Morales

SEG Ledamot – PG NIR för diagnostiska ändamål, NIR för kosmetiska ändamål

John O’Hagan

SEG Medlem

Chiyoji Ohkubo

SEG Ledamot – PG filosofi, PG Dataluckor

Tsutomu Okuno

SEG Medlem

Jeong-Ki Pack

SEG Ledamot – PG Dataluckor, PG NIR för kosmetiska ändamål

David Savitz

SEG Ledamot – PG Ultraljud

Karl Schulmeister

SEG Medlem

Rianne Stam

SEG Ledamot – PG filosofi, PG NIR för diagnostiska ändamål

John Tattersall

SEG Medlem

Andrew Wood

SEG Ledamot – PG filosofi, PG Dataluckor

Marvin Ziskin

SEG Ledamot – PG Ultraljud, PG för diagnostiska ändamål, PG för kosmetiska ändamål

ICNIRP 16/2009 sid 10 – Påstår att människan sänder ut 3 mW/m2 radiovågor – En sanslös lögn

Internationella Commissionen on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP.

Så här står det i ICNIRP:s publikation 16/2009 sida 10:

”- – above 30 MHz, the natural EM-fields originate from very broadband blackbody radiation from warm earth and from extraterrestrial processes, mainly from the sun and the extraterrestrial microwaves background radiation from the whole sky (Karuas 1986;Burk and Graham-smith 1997). It should be noted that only at frequencies above 30 MHz and below 30 GHz do electromagnetic waves penetrate the atmosphere efficiently.

 Below 30 MHz the ionosphere reflects the radiation back to the space and  above 30 MHz attenuation is high except in narrow frequency windows. The power density of radiation component emitted by the warm surface of the ground at 300 K temperature (27 grades C) is few mW/m2.

 The extraterrestrial is approximately 1000 timtes smaller. It is of interest to note that the blackbody radiation from a person in the RF-band is approximately 3 mW/m2.

My comments: I get the impression that ICNIRP refers to that the earth emits MW/m2 microwave radiation based on thermal radiation. Is it correct to say that it would only be mirkovågor? Had I not been able to measure this with a microwave instrument as an interference noise?

They also claim that people are sending 3 MW/m2 radio waves. Is it not IR light warm-blooded animals radiate? It can not be radio waves which they saying? I get the impression that they are confusing ”apples and pears”? All electromagnetic radiation is not RF.

 Google translate to Swedish:

Över 30 MHz, den naturliga EMfält kommer från mycket bredbandssvartkroppsstrålning från varma jorden och från utomjordiska processer, framför allt från solen och utomjordiska mikrovågor bakgrundsstrålningen från universum (Karuas 1986, Burk och GrahamSmith 1997) . Det bör noteras att endast vid frekvenser över 30 MHz och under 30 GHz kan elektromagnetiska vågor penetrera atmosfären effektivt.
Under 30 MHz reflekterar  jonosfären strålningen tillbaka till rymden och över 30 MHz är dämpning hög med undantag för smala frekvensfönster.
Den effekttäthet strålningskomponent som avges av den varma markytan vid 300 K temperatur (27 grader C) är några MW/m2.
 

Den utomjordiska är ca 1000 timtes mindre. Det är av intresse att notera att den svartkroppsstrålning från en person i RFbandet är ungefär 3 MW/m2.”

Min kommentar: Jag får intrycket av att ICNIRP hänvisar till att jorden avger MW/m2 mikrovågsstrålning baserade värmestrålning. Är det korrekt att säga att det bara skulle vara mirkovågor? Hade jag inte kunnat mäta detta med ett mätinsturment för som ett störningsbrus?

De hävdar också att folk sänder ut 3 MW/m2 radiovågor. Är det inte IR-ljus varmblodiga djur stråla? Det kan inte vara radiovågor som de säger? Jag får intrycket av att de blandar ihop äpplen och päron”? All elektromagnetisk strålning är inte RF.