Elöverkänslig bedöms vara sjuk – Dom i kammarrätten i Jönköping

Elöverkänslig bedöms vara sjuk Dom i kammarrätten i Jönköping

Publicerad: 15 november 2012,

Elöverkänslig får sjukpenning

Kammarrättsdom: En elöverkänslig kvinnas medicinska tillstånd bedöms som sjukdom och hon får rätt till sjukpenning. Att det saknas objektiva fynd bör inte tillmätas avgörande betydelse, anser rätten.

Kvinnan upplever besvär med elöverkänslighet och det yttrar sig i en mängd olika symtom. Läkare bedömde att hennes arbetsförmåga var helt nedsatt under fyra månader 2010 och förordade sjukskrivning.

Försäkringskassan, som bland annat pekade på att det saknades objektiva fynd, avslog hennes ansökan om sjukpenning.

Förvaltningsrätten menade detsamma. Den ansåg att eftersom elkänslighet var ifrågasatt bör högre krav ställas på att patientens beskrivna symtom kan verifieras av läkare genom undersökning. I de medicinska underlagen fanns inte objektiva undersökningsfynd som styrkte de beskrivna symtomen.

Psykiska orsaker

Kammarrätten noterar bland annat Socialstyrelsen med hänvisning till forskningsläget anser att det saknas bevis för att elkänslighet är en sjukdom. Kvinnans besvär har en mycket generaliserad karaktär, konstaterar rätten. Ett läkarintyg anger att besvären har psykiska orsaker. Hennes symtomupplevelse har inte ifrågasatts av Försäkringskassan.

Enligt kammarrättens mening bör kvinnans medicinska tillstånd bedömas som sjukdom i försäkringens mening. Den tillägger att avsaknaden av objektiva fynd inte bör inte tillmätas avgörande betydelse, eftersom många sjukdomar inte låter sig påvisas objektivt.

Vidare finner rätten att arbetsförmågan måste anses nedsatt i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden, eftersom lämpliga arbeten vid dessa sjukdomsbesvär får bedömas vara mycket sällsynt förekommande på arbetsmarknaden. Den förklarar att hon har rätt till sjukpenning.

FAKTA

Identifikationsnr: 3350-11, 3351-11

Rättsområde: Socialförsäkringsrätt

Källdokument: Dom

Instans: Kammarrätten i Jönköping

Datum: 2012-11-05

Saken: Sjukpenning samt sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Rättsfall: RÅ 2009 ref. 102

Förarbeten: SOU 1944:15 s. 162, prop. 1946:312 samt prop. 1994/95:147 s. 19 f.

Domare/Beslutsfattare: Peter Lihuvudh, Göran Mattsson, referent, och Eva Elvingsson

Överkänslighet mot mobiltelefonins sändare blir en ny orsak till permanent invaliditet.

Galleri

Överkänslighet mot mobiltelefonins sändare elektromagnetiska strålning blir en ny orsak till permanent invaliditet. Googleöversättning Överkänslighet mot de vågor som mobiltelefoner blir en ny orsak till permanent invaliditet. Spanien, 24 september 2011 -. Denna domslutet togs  av den sociala domstolen 24 … Läs mer

Domslut Miljödomstolen Växjö Tingsrätt Mål nr. M1968-06 gällande privat sändare på silo som belastade min boendemiljö med radiofrekvent strålning så att min hälsa skadades

Galleri

http://www.eloverkanslig.se/rapporter/Vaxjo.pdf VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr. M 1968-06 Miljödomstolen 2006-10-19 Meddelad i Växjö KLAGANDE Solveig Silverin, Igelösa 109, 388 96 LJUNGBYHOLM MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun, Box 611, 391 26 KALMAR ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut den 3 … Läs mer

San Francisco – Domare slår fast i en ny lag att mobiltelefoner skall ha varningstext

Galleri

http://www.courthousenews.com/2011/10/28/41031.htm Domare slår fast i ett domslut att mobiltelefoner skall ha varningstext Av William DOTINGA ShareThis Google översättning   (CN) – En ny lag i San Francisco  kräver mobiltelefon återförsäljare att varna kunderna om ”radiofrekvent energi utsläpp” bryter mot första … Läs mer

Viktiga domar som erkänner elöverkänslighet som ett funktionshinder

Galleri

Elöverkänslighet är ett godkänt funktionshinder ! Upplagd 2003-09-05. Reviderad 06-03-30 (05-02-15) Av Thorleif Sand (Original = domslut.htm) Jag Thorleif Sand är den första elöverkänsliga som erhållit både bilstöd till handikappad, och handikappersättning. Men mera här nedan ! Här är först … Läs mer

Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN för att han hade avfärdat elöverkänslighet och fibromyalgi som psykiska problem. Motiveringen var att hans arbetssätt saknade vetenskaplig grund

Galleri

Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN för att han hade avfärdat elöverkänslighet och fibromyalgi som psykiska problem. Motiveringen var att hans arbetssätt saknade vetenskaplig grund. I domen framgår det att man följt den nya patientsäkerhetslagen, Patientsäkerhetslagen (2010:659) och … Läs mer