Skrivet 2002 – ”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats – -”

Galleri

Publicerad: 2002-04-29 Artikel av Jon Weman Ju mer vi är tillsammans  Sören Gyll, nu boss för Svenskt Näringsliv, satsar inga särskilda kampanjpengar på en borgerlig valseger i höst. Men utanför mediernas strålkastarljus jobbar man på andra sätt. Jon Weman om … Läs mer

Ansvarig expert inom Strålsäkerhetsmyndigheten är inte trovärdigt oberoende telekomindustrin

Torsten Augustsson CV

Torsten Augustsson har arbetat på flera Ericsson-företag som Ericsson Components AB, Ericsson Telecom AB. Tidigare inom Teli AB och Teli Anslutningssystem AB. Torstensson kan omöjligen anses vara trovärdig som oberoende telekomindustrin. Han är absolut jävig  han kan inte som tjänsteman anses vara trovärdig som oberoende av industrins påtryckningar gällande att förneka hälsoriskerna med mobiltelefonins artificiella mikrovågsstrålning. Trovärdigheten att SSM är en expertmyndighet som bevakar hälsoriskerna för att skydda befolkningen är därför åsidosatt.

Jimmy Estenberg, tidigare Trulsson CV

Kan absolut inte ses som  någon expert på att bevaka hälsoriskerna med den trådlösa tekniken.  Det är svårt att se någon expertkunskap i  Estenbergs CV

Roshan Tofighi SSM hennes CV

Är den enda som har en medicinsk koppling då hon doktorerat i toxikologi Sammanfattning: Neurotoxiska effekter uppstår när exponering för giftiga ämnen, antingen naturligt förekommande eller konstgjorda ämnen, ändrar normal aktivitet och / eller struktur i nervsystemet.

Roshan Tofighi borde ha en förståelse för att mikrovågor kan påverkar nervsystemet, men i ett mejlsvar från henne är hon oerhört okunnig. Men genom henne har SSM ett säkert kort att visa fram att de har kunskaper inom biologisk och toxikologisk  påverkan på  nervsystemet.

Här hennes svar på mina frågor:

Hej,

 Tack för dina frågor till myndigheten. Se svaren i texten nedan.

 1.Vi får endast se siffror på referensvärdet, men de grundläggande begränsningarna var har ni för siffror på dem, inom de olika referensområdena. Det måste ju finnas dokumenterat vetenskapligt?

 Svar: Du kan läsa om grundläggande begränsningar i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18).

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

Se tabell 1 på sid 2 i SSMFS 2008:18

 2. Ni skriver två gränsvärden, vilket förvånar. Först hette det riktvärden, sedan ändrades det till referensvärden och är det nu gränsvärden? Riktvärden är inte detsamma som gränsvärden. Gränsvärden är vetenskaplig fastlagt med noggranna studier. Och detta referensvärde skyddar inte mot långtidseffekter. Eller hur?

 Svar: Referenssvärden är satta för att skydda mot alla säkerställda hälsorikser, både kortsiktiga och långsiktiga.

 3. Det står också på er Webb: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas. Tidigare har ni skrivit till mig att referensvärdet skyddar mot långtidseffekter, men enligt denna text skyddar det enbart mot påvisade direkta effekter. Vilket skall läsas att det enbart skyddar mot akuta hälsoeffekter. Anser SSM att ett referensvärde är satt med god marginal när befolkningen dygnet runt utsätts för mikrovågor långt över det naturliga bakgrundsvärdet, 5 pikowatt per kvadratmeter för mikrovågor, när referensvärdet enbart skydda akut mot direkta effekter?

 Svar: Se svaret på fråga 2.

 4. Det finns vetenskapligt fastlagt inom IARC WHO efter noggrann granskning av ett stort antal vetenskapliga studier att Radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk klass 2B samma som DDT och metylkvicksilver. Vad jag förstår skyddar inte ert referensvärde mot effekter som uppkommer efter en längre tids exponering. Hur kan ni då påstå att referensvärdena är satt med god marginal?

 Svar: Se svaret på fråga 2.

 5. Det finns alltså fastlagt inom WHO att radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk enligt vetenskapliga studier. Enligt den omskrivna försiktighetsprincipen i miljöbalken, ställer man krav på att det krävs vetenskapliga bevis för att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken skall gälla. Nu finns det erkända, av WHO, vetenskapliga bevis för långtidseffekter av radiofrekvent strålning. Varför åberopar inte SSM nu, att man skall anta en försiktighetsprincip och inte sätta in trådlöst i skolorna? Ni har ju vetenskapliga bevis för hälsoriskerna! Ni vet också mycket väl att de barn som har fötts från 1990talet är den generation som är dygnet runt penetrerade av mikrovågor från fosterstadiet. Borde då inte försiktighetsprincipen gälla och ett kraftigt sänkt referensvärde?

Svar:  IARC:s klassificering ”möjligen cancerframkallande” är den svagaste misstankesgraden och innebär att det inte är troligt att radiovågor är cancerframkallande men det kan inte helt uteslutas. Dock är radiovågorna från trådlöst datornätverk betydligt lägre än nivåerna i de studier som har legat till grund för IARC:s klassificering.

SSM har mätt exponeringsnivån i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. De mätningarna visar att exponeringsnivåerna är mycket låga. Lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka säkerställd hälsopåverkan. För mer information, se: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt–tradlos-teknik/Tradlos-teknik/Tradlosa-natverk/

6. Förklara för mig varför små barn skall utsättas för extremt hög pulsad mikrovågsstrålning i sin dagliga miljö redan i daghemsmiljön? Det är som att tvinga små barn att dricka en daglig dos DDT.

 Svar: Se svaret ovan. Se också den bedömning som EU:s vetenskapliga råd SCENIHR gjort när det gäller hälsorisker med elektromagnetiska fält under följande länk: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2015/citizens_emf_en.pdf

Vänliga hälsningar,

Roshan Tofighi