En liten kort tillbakablick

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

En liten kort tillbakablick: En gång var man euforisk när man upptäckte radioaktiv strålning. Då var radioaktiv hudkräm nyttigt, likaså radioaktiva kalsonger och kondomer samt radioaktiva tvålar, ja allt radioaktivt var nyttigt och det välde ut radioaktiva prylar på marknaden. … Läs mer

Ny form av miljöföroreningar

Galleri

http://www.parentsforsafetechnology.org/california-medical-association-resolution-on-wireless.html California Medical Association House of Delegates Resolution Wireless Standards Reevaluation 2014 Resolution 107- 14 PASSED Date Adopted Dec 7, 2014 Resolved 1    That CMA supports efforts to reevaluate microwave safety exposure levels associated with wireless communication devices, including consideration of … Läs mer

Satellitbilder bevisar att aerosola miljögifter sprids över Sverige

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

    Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där … Läs mer

Folkhälsan blir allt sämre – Storskaliga skador på både växt- och djurliv dokumenteras, vad gör experterna på myndigheterna?

Professor Lennart Balk  skriver om den ökande sjöfågeldöden och älgsjukan som tycks bero på B-vitaminbrist , men vad beror B-vitaminbristen på? HÄR

Varför reagerar inte ornitologerna eller jägarförbundet? Vad har hänt de senaste 15 åren? Först sätter man igång en bestrålningsverksamhet av flera miljarder högre mikrovågsstrålning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar 2013  i ett frekvensområde runt 2,5 GHz som penetrerar kroppens vävnader dygnet runt och skadar/påverkar den biokemiska processen som alltid pågår i en levande varelse.

Mobilindustrins extremt storskaliga verksamhet med spridning av mikrovågsstrålning har inte tillståndsprövats enligt Miljöbalken. Ansvariga regeringar har alltså gjort ett undantag för denna industri, trots att den är extremt storskalig, pågår dygnet runt och påverkar hela befolkningen antingen den vill eller ej.

Mobilindustrin har heller inte behövt göra en miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken trots att det finns ett stort antal äldre forskning och erfarenhet över hur farliga mikrovågorna är och som knappt finns naturligt i vår livsmiljö. De som påstår att vi har hög strålning från solen och universum nämner inte att det inte gäller för frekvensområdena 9 kHz – 300 GHz , vilket är radiofrekvent strålning som innefattar mikrovågor. Bäst att tillägga, att gränsen för IR-ljus börjar i övre delen av 300 GHz där mikrovågorna slutar vid våglängden 1 mm. Mobilindustrin nyttjar våglängder runt 10 cm.

Nästa storskaliga verksamhet som myndigheterna förnekar är storskalig chemtrailsspridning eller geoengineering (som det heter) vilket är så vansinnigt att folk har svårt att tro att det är sant. Värst drabbade områden är i södra Sverige, främst sydöstra Småland, Blekinge och Skåne, men även upp till ungefär Stockholms breddgrader och Dalarna.Det finns också en mycket stark misstanke att militären sprider chemtrails vid sina aktiviteter. I år var det andra gången jag kunde koppla militära aktiviteter till chemtrailsspridning.

Ingen vet exakt vad det är för partiklar och kemikalier de sprider, men det måste vara nanopartiklar som väger lite i förhållande till en stor aktiv yta, exempelvis nanoformen av aluminiumtrioxid. Flygplanens s k contrials växer till gigantiska moln över hela himlen, vilket borde vara orimligt om inte nanopartiklar nyttjas.

Beräkningar har visat att det bildas ytterst lite vatten och små mängder partiklar. Trots att flygplansbränslet tidigare innehöll mer partiklar, kan man inte se dessa enorma streck och cirrusfibratusmoln i äldre bilder från mitten på 1990-talet och tidigare.

Miljödepartementet om nano-partiklar SOU 2013:70  Kan man läsa: ” Det finns dock anledning att vara uppmärksam på att nano-material alltså kan vara mer reaktiva än ”vanliga” kemikalier, vilket kan öka risken för negativa effekter på känsliga organismer och organ i vissa situationer”. 

På Sidan 92  4.2.3 Interaktion mellan nanomaterial och deras omgivning Nanomaterial kan också interagera med biologiska system. När nanopartiklar kommer in i en biologisk omgivning kan t.ex. protein fästa på nanomaterialets yta och bilda en så kallad biokorona. Biokoronan förändrar partikelns biologiska identitet så att den ofta skiljer sig avsevärt från den ursprungliga partikelns identitet. Denna process leder till att cellerna kan uppfatta nanomaterialet som en biologisk enhet och inte som en främmande kemikalie. På så vis kan nanomaterialet nå celler via biologiska transportmekanismer,vilket kan medföra att det tas upp och sprids på helt andra sätt än vanliga kemikalier. Det kan liknas vid att nanomaterialet ”klär ut sig” för att kunna komma in där det annars inte skulle ha tillträde.Bildningen av biokorona påverkas av nanomaterialens kemiska sammansättning och egenskaper. Koronans sammansättning kan också variera i olika typer av omgivning, t.ex. sur eller basisk miljö,i människokroppen eller i andra biologiska system. Biokoronan kan också medverka till att andra ämnen tranporteras in i celler och vävnader, och på så vis ge upphov till effekter som orsakas av det ämne nanomaterialet för med sig.

Sid 100  ”Nanopartiklar kan tas upp i kroppen via lungorna eller via mag-tarmkanalen och kan därigenom nå blodcirkulationen och sedan distribueras till kroppens flesta övriga organ. Vissa nanopartiklar har också visats kunna passera flera av kroppens skyddande barriärer och nå hjärna, testiklar och foster. Den viktigaste vägen för upptag av partikulärt nanomaterial är via lungorna.Studier på djur där nanomaterial tillförts via luftvägarna tyder på att lungexponering kan innebära en hälsorisk. Både lokala effekter i lungorna och effekter på hjärt-kärlsystemet och andra inre organ har observerats hos gnagare. Kolnanorör liknar asbestfibrer till utseendet. Det finns studier som visar att de också kan ha liknande effekter, dvs. ge upphov till lungfibros,och farhågor finns att de i förlängningen kan ge upphov till lungcancer.”

Nyligen gick det ut larm att allt fler unga får lungcancer som liknar asbestlunga och man trodde det var gammal asbest i hus de varit utsatta  för som unga. Det är kanske kolnanorör i synergistisk effekt med den extremt höga artificiella mikrovågsstrålningen som är orsaken?

Sid 102 Vid en generell jämförelse mellan tillverkade nanopartiklar och större partiklar som hamnar i lungan genom inandning tas nano-partiklar i högre utsträckning upp i blodcirkulationen, interagerar mer med proteiner och tränger in i celler och cellkärnor. Tidigt visades i en undersökning med gnagare att inandning av titandioxid respektive aluminiumtrioxid ger större toxiska effekter än samma ämnen i mikrostorlek. Nanopartiklar kan påverka hjärt- kärlsystemet indirekt genom att orsaka inflammation i lungan som eventuellt kan ge upphov till förändringar av blodets koagulationsfaktorer. Skador kan även orsakas av en direkt påverkan av partiklar och kolnanorör på blod-kärlen och hjärtat. En del av den kunskap som finns om inandning av nanopartiklar bygger på studier gjorda på oavsiktligt bildade nanopartiklar i luft-föroreningar. Man har sett att hjärt-kärlsjuklighet och problem för astmatiker/personer med KOL (kroniskt obstruktiva lungsjuk-domar) påverkas av andelen ultrafina partiklar i luftföroreningarna”

Allt fler får problem med luftrören, likaså jag själv har fått allt större problem med irritationer i luftrören de senaste åren och jag bor i ett av de värst besprutade områdena. På sidan 103 kan man läsa att nanopartiklar tar sig in i foster orsakar sämre reproduktionsförmåga. Jag har sett att man sprider svart chemtrails troligen kimrök. Ofta flygplan från Finland avger svart rök.

Med tanke på att folk äter kolloidalt silver som om det vore en vitamin står följande att läsa på sidan 105: ”Silver i nanoform är starkt toxiskt och även bioackumulerande,speciellt för vattenlevande organismer. Vattenreningsverk riskerar att bli mindre effektiva när silver som frigörs vid tvätt av silver-behandlade textiler släpps ut i avloppsvattnet och förgiftar bakterierna i reningsverket.Toxiciteten hos nanosilver anses vara kopplad till att toxiska silverjoner frigörs från nanosilvret. Eventuell påverkan på miljön av nanosilvret i sig är fortfarande okänd

Militärens chemtrailsspridning eftersträvar troligen en metallmatta för höghastighetskommunikation eller för att dölja militära aktiviteter för ryssarnas spionsatelliter. Eftersom man nu nyttjar mikrovågor i höghastighetskommunikation måste de flytta ner jonosfären. Eftersom det inte går att flytta ner jonosfären, tillverkar man en konstgjord jonosfär på 10 -12 km höjd. USA/NATO verkar också ha etablerat sig i vårt land, bakom ryggen på folket? NATO/USA har varit i Sverige sedan mars/april i år. Hur länge får de stanna?

I deras spår har dricksvatten förgiftats med bakterier vid minst tre kända tillfällen i Östersund, Skellefteå samt byar i Skåne (i år). Även en mystisk svampsjukdom dök upp hos befolkningen efter att NATO/USA varit i dessa trakter. Frågan är alltså, om NATO/USA utövar biologisk och kemisk krigföring i smyg mot civilbefolkningen i Sverige, i fredstid? Miljöbalken gäller även för försvaret under fredstid och gäller både NATO/USA som får vistas i vårt land.

Jag tillhör dem som dokumenterat himlen med bilder, sedan 2009 och sett hur denna verksamhet ökat under åren. Jag har också, och många med mig, dokumenterat att ett stort antal flygplan inte har transponder påslagen när de sprider chemtrails. Jag misstänker att det då handlar om militära aktiviteter.

Som elöverkänslig känner jag radiofrekvent strålning och mikrovågor, även om mobilindustrins lobbyister och deras tillrättalagda forskning påstår motsatsen. Jag har konstaterat att den radiosignal som går diagonalt genom mitt hus i syd-nordlig riktning, inte bara gör mig sjuk.  När de ökar strålningen får jag stark fysisk smärta i kroppen och stort obehag som hjärtarytmi, men även tornseglarna flyr från sin häckningsplats över balkongen på södersidan (vilket de inte gör i första taget), samt getingarna dör och/eller flyr från sina bon på södersidan av huset. Detta har hänt två gånger nu, sommaren 2011 och nu i år sommaren 2015.

Flera personer dokumenterar att lövträden tynar bort och dör. Även jag har dokumenterat detta i mina hemtrakter. Bi och getingar har också försvunnit. Jag fann ett övergivet getingbo med döda larver och puppor i år. Professor Lennart Balk  skriver om fågeldöden och älgsjukan som tycks bero på B-vitaminbrist HÄR. När jag blev bildskärmsskadad upptäcktes extrem B12-brist i den expertutredning som gjordes på mig i Bollnäs.

Sammanfattningsvis, vi har två storskaliga miljöfarliga verksamheter som pågår med regeringarnas tillstånd. Ingen av dessa verksamheter prövas i miljöbalken. Vi har under längre tid sett skador på djurliv och växtliv, folk blir allt sjukare, cancern ökar allt mer. Våra korrupta myndigheter och massmedia förnekar alla risker med den artificiella mikrovågsstrålningen. De korrupta läkare rapporterar heller inte in alla hjärntumörer och cancerfall till cancerregistret  vilket Socialstyrelsen själv erkänt.  Ansvariga inom myndigheterna förnekar att chemtrailsspridning sker. Går man tillbaka till äldre bilder, finner man inte en enda bild med dessa konstiga cirrusfibratusmoln som vi nu ser nära nog dagligen på himlen.  Detta är en miljöförstöring som är att liknas vid en våldtäkt på hela svenska folkets hälsa och landets naturmiljö.  Om vi förväntar oss att  våra korrupta myndigheter skall göra något, har vi fel.

Solveig Silverin, miljöingenjör, tidigare Kalmar läns försurningsexpert

Bilder på artificiella moln de flesta från 2015 Alla bilder är dokumentära bilder som jag tagit i sydöstra Småland och de flesta är tagna från min tomt utanför Torsås tätort. Med dokumentära bilder menas med att de inte är manipulerade utan speglar verkligheten alltså hur himlen ser ut här hos mig mer eller mindre dagligen. Även om moln kan anta en naturlig form är dessa för det mesta artificiella moln, vilket syns då de är kompakta. Dessutom täcks inte himlen dagligen av cirrusfibratusmoln som den gör numera. Än mer anmärkningsvärt är att de mycket sällsynta mammamolnen numera syns allt oftare, vilket folk dokumenterar. Flygplan som sprider chemtrails har ibland heller inte transpondern påslagen. Inte när chemtrialen sprids för militära ändamål har jag märkt. Militära aktiviteter har noterats i samband med chemtrailsspridning. Jag har samlat på mig tusentals bilder på en chemtrailsbesprutad himmel sedan 2009, detta är ett axplock som jag visar här nedan.

DSCN9128 DSCN9129 DSCN9120 DSCN9162  DSCN9587 DSCN9588 DSCN9615 DSCN9620 _DSC0011 _DSC0016 _DSC0036 _DSC0032 DSCN9725  DSCN9728 DSCN9730  _DSC0021 _DSC0028 _DSC0033  DSCN9777 DSCN9783 DSCN9785 DSCN9762 DSCN9800 DSCN9812 DSCN9813 DSCN9855 DSCN9830 DSCN9831 DSCN9862 DSCN9969 DSC_0003 DSC_0081 (2) DSCN0865 jstDess två bilder, över och under, visar de mycket sällsynta mammamolnen som börjat uppträda allt oftare och som folk börjat fotografera och undrar över. Bilderna från min tomt utanför Torsås tätort, södra Kalmar län 2012-06-18 kl 21.19DSCN0891 DSCN5485 (2) DSCN5480 DSCN5453 DSCN8527 DSCN8462 _DSC0028 DSCN7809 DSCN7811 DSCN6811 (2) DSCN6813 _DSC0037a Svart chemtrails två flygplanDessa två bilder, ovan och under, är svart chemtrails. Det såg mycket värre ut i verkligheten. Jag trodde först att ett flygplan fattat eld, sedan såg jag ett flygplan till som avgav svart ”contrails”. Ni efteråt misstänker jag att det är kimrök eller kolnanorör de sprider. Jag har senare ofta sett att just flygplan från Finland avger svarta stråk i de ”contrails” som de sprider över Sverige. Bilden är tagen 2012-03-03 kl 17.47_DSC0024 _DSC0093 DSC_0117 DSCN2427 2013-03-05 DSC_0030 DSC_0030 (2) DSCN3555 DSC_0007 DSCN3694 DSCN3700 DSCN4692 DSCN4695 DSCN5044 DSCN5114 DSCN5198 DSCN5223 DSCN5249 DSCN5282 DSCN5371 DSCN5362 DSCN5349 DSCN5385 DSCN5729 _DSC0052 _DSC0001 DSCN6569 _DSC0015a _DSC0078 (3) DSCN0798Bilderna över och under. Det här breda molnet kommer från en enda ”contrails”. Man ser hur det sprider sig och täcker snart hela himlen.  Hur kan ansvariga myndigheter påstå att detta är normala contrails eller naturliga cirrusfibratusmoln. 2012-06-12 kl 19.56DSCN0799 DSC_0015 24 DSC_0019 jst