Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

Galleri

Önskar får svar på följande: 1. Får läkare skriva i journalen, att patienten säger att de har hälsoproblem med elektromagnetisk strålning, alltså anser sig vara elöverkänslig? 2. Får läkare skriva att patienten säger att de har hälsoproblem med dofter, alltså … Läs mer

Brev till Socialstyrelsen: Gällande jävsdeklarationer och förföljelse av elöverkänsliga

Brev till Socialstyrelsen den 5 januari 2013

Gällande jävsdeklarationer och förföljelse av elöverkänsliga
Jag är inte förvånad att jäv förekommit gällande vaccinet Gardasil och jag skulle heller inte bli förvånad om det även gäller för Svininfluensan. Lobbyister för vaccinindustrin kunde få WHO att ändra kriterierna för en pandemi, så att vaccinindustrin kunde sälja sitt vaccin. Ansvariga i Sverige satte igång en propaganda där man utnyttjade människors medkänsla, empati men också rädsla för att kunna massvaccinera befolkningen i Sverige, trots att vaccinet inte var väl undersökt. Som följd av detta får nu allt fler, tidigare fullt friska, barn narkolepsi och ett förstört liv.

När det gäller Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd är flera av dem lobbyister för mobilindustrin. Jag har alla jävsdeklarationerna som bevis för mitt påstående.

När det gäller elöverkänslighet hänvisar Socialstyrelsen till provokationsstudier som belägg för att det inte finns ett samband mellan elöverkänsligas symtom och elektromagnetiska fält och påstår därför att elöverkänslighet är noceboeffekt.

Elöverkänsliga har ett lika lättstressat och känsligt nervsystem som dem som har utmattningssyndrom eller ADHD exempelvis, då undrar man ju varför man väljer en metodik som är extremt stressande för att testa elöverkänsliga? Detta är en av många välkända felkällor i dessa studier.

Både de som har utmattningssyndrom eller ADHD eller andra neurologiska skador, som ger samma typ av symtombild som elöverkänslighet, har fått diagnoser, men inte elöverkänsliga utan vår sjukdom påstås beror på förväntningsfobi. Dessutom påstår socialstyrelsen att vi inte är sjuka, vilket ni saknar vetenskapliga belägg för eftersom detta inte är undersökt.

Jag har aldrig läst någonstans under dessa 20 år jag varit aktiv i denna fråga där man undersökt elöverkänsligas nervsystem.

Mitt nervsystem har aldrig undersökts eller blivit testat. Men en läkare som inte visste att jag var elöverkänslig uppfattade mina symtom som en borreliainfektion i nervsystemet, men biokemisk test visade att jag inte hade en borreliainfektion. Läkarens bedömning av mitt nervsystem måste betyda att jag som elöverkänslig har medicinska förändringar i nervsystemet som gör att det inte fungerar som hos en frisk person?

Eftersom professor Sture Lidén sa i TV hösten 1995 att elöverkänslighet skall tigas ihjäl så handlar det alltså inte om att sjukdomen inte finns utan den skall tystas ner eller helst förbjudas?

Unga läkare skrattar åt elöverkänsliga och läkarstuderande hånar och förlöjligar elöverkänsliga. Av den anledningen undrar jag vem som styr läkarutbildningen, mobilindustrin?

Elöverkänsliga får nästan aldrig nyttja de elsanerade rum som finns på lasarettet då läkarna inte vill eller vågar placera en patient i ett elsanerat rum eftersom läkaren då erkänner att elöverkänslighet finns, med risk för att bli prickad av Socialstyrelsen.

Kalmar P4 föreslog att man kunde skjuta elöverkänsliga som man skjuter vargar. Överhuvudtaget är det fritt fram att förfölja elöverkänsliga till och med föreslå att skjuta dem. Trots anmälan blev Kalmar P4 friade. Appliceras samma uppmaning på homosexuella, rullstolsbundna, islamister och romer etc då blir det plötsligt upprörande och Kalmar P4 hade troligen blivit dömda för förföljelse av folkgrupp. Men i Sverige är det tydligen OK från myndigheternas sida att avhumanisering människor som skadas av mobilindustrins artificiell elektromagnetisk strålning.

Läkare som Mats Reimer har på sin blogg i Dagens Medicin hänga ut ett elöverkänsligt barn, Mats Reimers egen patient, i det offentliga rummet. Han bryter mot sekretessen och hälso- och sjukvårdslagen men det är tydligen fritt fram även där att läkare kan vara nedlåtande om elöverkänsliga barn som blivit strålskadade av skolans trådlösa nätverk.
Enligt skollagen måste barnen vistas i skolan, men allt fler får hemundervisning, men när det gäller elöverkänsliga barn då åläggs föräldrarna med vite om de håller barnet hemma då de inte vill förvärra strålskadan i skolans högstrålande miljö där även lärarna blir elöverkänsliga.

Att denna förföljelse och diskriminering av elöverkänsliga kunnat ske står Socialstyrelsen ansvarig för eftersom ni som ansvarig myndighet vet mycket väl att elöverkänsliga är riktigt sjuka men förnekar det. Ni vet mycket väl att den forskning ni hänvisar till är REAL BIAS, alltså systematiskt partisk. Detta känner även Strålsäkerhetsmyndigheten till.

Miljöbalken antogs med de allmänna hänsynsreglerna (2 kapitlet), för att förhindra nya miljöbrott. Men bara två år efter miljöbalken trädde i kraft bestämde Socialstyrelsen att miljöbalkens försiktighetsprincip inte gällde för utbyggnaden av mobilbasstationer. Nu blir folk sjuka av strålningen men Socialstyrelsen förnekar detta och påstår att det är psykiskt noceboeffekt.

Det som sker nu är exakt det som Finnspång kommun gjorde. De förnekade att de förgiftat dricksvattnet i Ersbyn när de dumpat gifter i en grustäkt i närheten. Trots att korna dog, folk var magsjuka, hade synrubbningar och svimningar och att alla växterna i en handelsträdgård dog ansåg kommunen att det var masspsykos och uppmanade kommuninvånarna att gå till en psykolog. Professor Sture Lidén sa även hösten 1995 i TV att elöverkänslighet var masspsykos. Trots miljöbalken och 2012 står vi kvar på 1977 års nivå. Miljöskadade människor förnekas hjälp och trovärdighet.

Av ovanstående anledning begär jag att få jävsdeklarationen på de personer som har bestämt att Socialstyrelsen skall förnekar att elöverkänsliga är sjuka, samt förneka att det finns beprövad erfarenhet (alla som blivit strålskadade under dessa 30 år) som belägger ett misstänkt samband mellan den nya typen av artificiell elektromagnetisk strålning och elöverkänsligas sjukdomssymtom. Elöverkänslighet har ju ökat katastrofalt på kort tid över hela världen. Ändå förnekar Socialstyrelsen denna ohälsa.

Solveig Silverin, miljöingenjör
 

 

 

 

 

 

Svenskarnas teknikhysteri kan kosta våra barns hälsa och framtid

Införd i Sydsvenskans papperstidning lördagen den 13 oktober 2012

Svenskarna teknikhysteri kan kosta våra barns hälsa och framtid

Vuxnas teknikhysteri drabbar också våra små barn som nu skall nyttja högstrålande läsplattor (Iphad) så kallade ”paddor” som leksaker. Alla ni inom kommuner som förespråkar dessa högstrålande elektroniska apparater som leksaker till små två- och treåringar, har ni alls kontrollerat hur hög strålningen är? All personal som har hand om barn är skyldiga att veta att barn är mycket känsligare för miljöskador än vuxna. Ni är också skyldiga att ha koll på om dessa apparater kan vara hälsovådliga. Ni skall känna till att cancergruppen inom WHO (Världshälsoorganisationen) IARC har klassat dessa trådlösa apparater med lika hög cancerrisk som bly och PCB.

Samma sak gäller all trådlösa tekniken i skolor där barnen dagligen nu exponeras för hög strålning i sin skolmiljö. Strålningen är inte alls låg. Ansvariga myndigheter i Sverige jämför med ett referensvärde för militär användning och utgår enbart för termiska effekter efter 6 minuter. En lektion varar inte i 6 minuter: Hälsoeffekten skall beaktas utifrån långtidseffekter och då är situationen en helt annan. Har ni ansvariga mätt strålningen när alla trådlösa datorer är påslagna under en lektion? Jag vet att den är väldigt hög, men mäter man på låg känslighet (dB mikrovolt/meter) blir ju strålningen svag. Valet av mätmetod bestämmer alltså resultatet.

Jag har granskat denna fråga nu i 20 år och i Sverige ljuger myndigheterna om riskerna det har jag en lång rad bevis på. Utomlands har allt fler länder förbjudit trådlöst i skolorna, av hälsoskäl. Vidare sänker allt fler länder referensvärdet för den allmänna storskaliga bestrålningen från sändare. I Sverige ökar man strålningen så ock i barnens skolmiljö.

Jag granskar för närvarande aktiva politiker och ser att många är lobbyister för mobilindustrin. Inom Miljöparitet återfinns flera inom partistyrelsen men de finns inom alla partier i kommuner och landsting. Även företag opererar direkt i kommunerna som IT-samordnaren Lena Gällhagen i Nacka kommun som förespråkar läsplattor till små barn. Gällhagen kommer från mobilföretaget Gällhagen Consulting AB.

Jag ställer mig frågan när skall kommunens tjänstemän sluta gå i mobilindustrins ledband? När skall ni kritiskt granska deras trådlösa produkter? När skall ni ta ansvar för hälsoriskerna och skydda våra barn i skolmiljön? Har ni inte vett nog att begripa att en miljöfrämmande strålning skall betraktas som en hälsorisk och Försiktighetsprincipen enligt Miljöbalken skall gälla? Det är en skam att utnyttja försvarslösa barn för vinstintressen för mobilindustrin.

Solveig Silverin miljöingenjör