40% av de tunga namnen inom telekombranschen är oroliga för mobilstrålningen

40% av de tunga namnen av de beslutande inom telekombranschen är oroliga för strålningen

 Märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten då påstår att strålningen från mobiler är så låg att de inte vill förbjuda barn att använder dem. Märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten skriver till kommuner och påstår att strålningen är ofarlig att det inte finns något hinder av hälsoskäl att sätta in trådlöst i skolorna? Här kan man läsa mer om SSMs desinformation i ett e-melj från myndigheten.

Lars Dahmén: ”På Telekomdagen frågade jag publiken. 40 procent av de 600 sade att de oroar sig för mobilstrålning. Fyrtio procent! Och det är tunga beslutsfattare inom telekom och IT. Så oron finns där och måste tas på allvar

Detta skrevs 2003 när man byggde ut 3G-systemen. Trots att man känner till riskerna bygger man alltså ut fler basstationer i vår närmiljö.  Sedan fortsätter man bygga ut 4G med ännu fler sändare med början 2011. Resultatet ser vi nu efter i Socialstyrelsens rapport att sömnstörningarna ökat sedan 2006 med  227%  hos barn. Både ADHD hos vuxna och barn har ökat dramatiskt. Det är framför allt neurologiska störningar som ökat extremt sedan vi började bygga ut mobilsystemen i början på 1990-talet.

Mobilindustrin kände även till att denna strålning ger hjärnstress och sömnproblem, ändå bygger man ut det trådlösa nätverken över allt i vår livsmiljö. Trots kunskaperna om hälsopåverkan sätter man in trådlöst i skolorna och utsätter våra barn som är mycket känsligare för hög strålning. Ansvariga utsätter ett- och två-åringar för mycket hög strålning genom att låta dem nyttja läsplattor s k ipad. Jag förstår inte hur vuxna tänker? Jag förstår inte hur ansvariga politiker tänker?

Lars Dahmén säger: ”Personligen är jag inte oroad. Om 30 år ler vi lika överseende åt dagens debatt som vi nu ler åt oron för mikrovågsugnarna. Många vägrade ju käka mikrad mat på grund av strålningsrisken.”

Vad Dahmén missar i sin slutsats är att ingen blev akut sjuk av mikrad mat, men många har redan blivit sjuka av mobilstrålningen. Dahmén kommer därför ha helt fel i sin bedömning. Miljöhistorien har alltid visat, att om det finns en misstanke om hälsorisker, vilket oftast kunnat registrerats och därmed väckt misstankar, då kommer också miljö- och hälsoriskerna bekräftas gällande mobilstrålningen. Eftersom folk blir elöverkänsliga och sjuka på annat sätt av den nya teknikens artificiella strålning, kommer mobilstrålningen tvingas minska kraftigt i vår livsmiljö.

Eftersom mycket små barn nu utsätts för den höga strålningen från läsplattor, iPhone, mobiler, trådlösa nätverk (mobilt nätverk) samt strålning från sändare placerade i vår närmiljö kan skadorna på folkhälsan bli katastrofal. Man kommer inte alls att le om 30 år som Lars Dahmén tror. Det kommer inte alls finnas barn som blir 200 år som man påstod på SVT Rapport nyligen. En rapport visade att kvinnors medelålder minskar p g a de dör tidigare av stress.

Alla de barn som är vuxna om 15 år och blivit strålskadade av långtidseffekterna på olika sätt, kommer istället att fråga föräldrarna varför de inte gjorde någonting för att minska strålningen i deras livsmiljö som barn? De kommer att fråga sina föräldrar varför vi utsatte dem för hög artificiell strålning när de var små? De kommer att fråga föräldrarna varför de inte ens var lite försiktiga, lite rädda om dem?

De kommer att fråga sina föräldrar varför de inte skyddade dem från en strålning som man visste kunde vara en hälsorisk eftersom det redan fanns personer som skadats allvarligt, eftersom det redan fanns forskning som visade på DNA-förändringar, eftersom det redan konstaterats att neurologiska sjukdomar ökade dramatiskt efter att man började bygga ut mobiltelefonin på 1990-talet? De kommer att fråga sina föräldrar varför brydde ni er inte om oss? Varför gjorde ni ingenting?

Solveig Silverin

Öppet brev till regering och myndigheter

Mikrovågsstrålningen får öka okontrollerat i Sverige och befolkningen blir allt sjukare. 4G och WiFi kommer att bli en nationell hälsokatastrof. Vill man skada befolkningens hälsa eftersom varken myndighet, regering bryr sig och att allt fler cancersjuka får vänta på vård?
_________________________________________________________

Man har bråttom att bygga ut 4G som inte prövas enligt Miljöbalken, trots all den kunskap om riskerna som redan finns. Man nyttjar de absolut mest farliga mikrovågorna i 3G, 4G och WiFi som effektivt penetrerar (ICNIRP 16/2009) oss dygnet runt från alla håll som i en mikrovågsugn.

Mikrovågsstrålningen har ökat minst 10 miljarder gånger sedan början på 1990-talet och tillåts öka okontrollerat. Biologiskt liv tål enbart naturlig mikrovågsstrålning 0,000 000 000 000 5 watt per kvadratmeter, medan Strålsäkerhetsmyndigheten anser att vi skall tåla 10 Watt per kvadratmeter och att det inte behövs riktvärden för långtidseffekter. Varför?

I Elteknik december 1959 ”Militära synpunkter på hälsofarlig mikrovågsstrålning” av Major Brämming (C/FRAS, Flygvapnets Radarskola) framkommer det att vätskefyllda organ som ögon, hjärna och mage har svårt att avleda värme från mikrovågsstrålningen

Major Brämming skriver att medicinska undersökningar har visat att
strålning mellan 100 – 1000 MHz absorberas till uppåt 40 % av kroppens vävnader. Mellan 1000 – 3000 MHz absorberas ända upp till 100 % och huvudsakligen sker det i de inre vävnaderna där vi inte har någon känsel. Över 3000 MHz absorberas uppåt 40% i de yttre vävnaderna.

Vi använder främst 3G, 4G och WiFi kring 2500 MHz alltså det frekvensområde som absorberas till 100 % i de inre vävnaderna och vi utsätts för denna strålning från alla håll samtidigt. Man snabbtinar helkroppsgrisar på mycket låg effekt utan att koka köttet, vilket bevisar att mikrovågor tränger djupt  in i kroppen oavsett effekten. Det är våglängden och den energi mikrovågor innehåller, som gör dem så farliga.
”Redan vid en grads uppvärmning av kroppen betraktas som kritisk” och pulseffekten förstärker mikrovågsstrålningen.

Varför tillåter ni ansvariga tjänstemän, politiker och myndigheter att mobilindustrin utsätter hela den svenska befolkningen för denna extremt farliga strålningen och påtvingar dem ännu mer mikrovågor i 4G-systemet trots att ohälsan ökar dramatiskt. 4G har en modulation som uppenbarligen tränger igenom de flesta material inklusive människor och djur. Vad håller ni på med? Är målet att ta livet av befolkningen i Sverige? Allt fler undrar.

Man kan med en laserpekare på 0.5 Watt skära plåt. Kontroll av det ”svaga” Wifi-systemet, visar att WiFi-signalen slår igenom flera lager aluminiumfolie. Hur kan WiFi göra det om signalen är svag? Det betyder att signalen även går igenom kroppen. Jag kan följa min grannes WiFi-signal flera km genom skogen, spridningen är minimal åt sidorna. Om alla nyttjar WiFi i ett bostadsområde,  blir luften fylld av mikrovågor som går kors och tvärs  genom människor och djur på flera kilometers avstånd dygnet runt, om man inte stänger av det helt

ADHD har ökat med 700 %

” Diagnosen ställs efter en symtombeskrivning, som handlar om att barnet har svårt att koncentrera sig, är överaktivt och impulsivt och det kan man vara av olika skäl, säger Philip Eskridge, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget Västmanland. En sådant skäl är den dåliga arbetsmiljön i dagens skolor, enligt verksamhetschefen.” 

Mvh
Solveig Silverin, miljöingenjör

Den extremt höga mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

Har gjort en film och lagt in ett stort antal olika trådlösa nätverk som finns över allt i vår livsmiljö

Filmen i Engelsk version

Publicerad den 31 oktober 2013 på You tube

Jag har här lagt in ett stort antal olika inspelningar av de sändarsystem som finns omkring oss i vår livsmiljö. Denna artificiella mikrovågsstrålning fanns inte före 1995, Möjligen fanns GSM i storstäderna före 1995, men den fanns inte ute i naturen. Vi utsätts idag för en artificiell mikrovågsstrålning som är extremt hög i jämförelse med naturliga mikrovågor som vi är biologiskt anpassade till.
Våra myndigheter påstår att all mikrovågsstrålning är svag så länge den inte överstiger ICNIRPS riktvärden (10 Watt per kvadratmeter för de flesta mobil- och bredbandssystem) som enbart skyddar i 6 minuter mot uppvärmning. Riktvärdena skyddar inte alls mot långtidseffekter eller mot den antenneffekt som mikrovågor har på människans nervsystem och blodkärl. Dessutom förstärker frekvensmodulationen antenneffekten. Jag vill tillägga, att jag varit kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt Tekniska högskolan i Lund (som FOI hänvisade till) och frågat hur stark den naturliga mikrovågsstrålningen är. Något svar har jag inte fått, trots flera påstötningar. Uppgifterna om hur låg den naturliga mikrovågsstrålningen är har jag fått från annat håll. Jag har använt mikrovågsmätare HF 59B, som inte kan mäta det svaga naturliga mikrovågsbruset.

Vid köp av trådlös kommunikationstjänst ställ krav på en garanti i avtalet att strålningen inte ger skador på hälsan

Trots att den artificiella mikrovågsstrålningen från mobilsändarna är en miljöfarlig verksamhet, enligt miljööverdomstolen, samt en extremt storskalig verksamhet som berör allt biologiskt liv, har ansvariga myndigheter inte ställt krav på att den skall tillståndsprövas enligt miljöbalken.

Ansvariga myndigheter har heller inte ställt krav på en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken eller enligt EU:s försiktighetsprincip krav på en riskanalys vid:” Användningen av försiktighetsprincipen är endast motiverad när de tre föregående villkoren uppfyllts:

  • identifiering av potentiellt negativa effekter;
  • bedömning av tillgängliga vetenskapliga belägg;
  • omfattningen av vetenskaplig osäkerhet.”

Trots att 40% av 600 tunga beslutsfattare i IT-branschen redan 2003 är oroliga för hälsoriskerna av mobilstrålningen, har ansvariga myndigheter inte ställt krav på försiktighetsprincipen enligt miljöbalken. Socialstyrelsen har istället uppmanat kommunerna att inte följa försiktighetsprincipen, enligt miljöbalken, vid utbyggnaden av basstationer för 3G, trots att IT-företagarna själva säger att forskning visar på att denna strålning kan påverka hjärnan och sömnen.

Trots att IT-företagarna 2001 känner till vetenskapligt att mobilstrålningen kan påverkar hjärnan, alltså ge andra biologiska effekter än termiska effekter, hänvisar ansvariga Strålsäkerhetsmyndigheten till referensvärden som enbart skyddar mot termiska effekter under 6 minuter.

Trots att cancergruppen IARC inom WHO klassat mobilstrålningen som en möjlig cancerrisk, klass 2b i samma klass som bly och DDT, som grundar sig flertalet välgjorda studier, ställs fortfarande inga krav på en riskanalys enligt EU:s försiktighetsprincip: ” Kommissionen understryker att försiktighetsprincipen endast kan användas om det verkligen finns en möjlig risk och att den under inga omständigheter kan rättfärdiga godtyckliga beslut.”

Istället skrivet Strålsäkerhetsmyndigheten ett brev till kommunerna och påstår att det inte finns någon seriös forskning som visar på hälsorisker. ”  Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem”. Strålsäkerhetsmyndigheten påstår alltså att välgjorda studier inte är seriös forskning.

Konsumenten som köper mobilindustrins tjänster skall därför ställa krav i avtalet med mobiloperatören att de garanterar att de trådlösa nätverk som de säljer till konsumenter garanterar att den artificiella strålningen inte ger skador på hälsan vid långtidsanvändning eller akuta hälsoproblem. I avtalet skall det stå, att mobiloperatören skall stå skadeståndsansvariga om deras produkt ger bestående strålskador av termiska effekter efter 6 minuter eller andra biologiska effekter akuta eller vid långtidseffekter. Det som är viktigt, är att IT-branschen själva kände till vetenskapligt, andra biologiska effekter redan i början på 2000-talet och trots denna kunskap bygger ut 3G-systemet som ökar strålningen dramatiskt i hela vår livsmiljö Se försäkringskassans diagram över den ökande ohälsa som rakar i höjden när 3G-nätet byggs ut, samt ohälsan hos unga ökar dramatiskt 2004

Kunden skall före nyttjandet av den trådlösa tjänsten göra en noggrann hälsokontroll som bevis på att hälsan var god före nyttjandet av det trådlösa systemet eller nätverket.

Anmälningar mot mobilindustrin

Eftersom ingen myndighet bryr sig om riskerna för befolkningen och uppmanar dessutom  kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna är detta folkmord. Se dokumentet från 1976 biologiska effekter av mikrovågor Biologiska effekter av elektromagnetisk strålning (radiovågor och mikrovågor) Eurasian kommunistländerna, Defence Intelligence Agency: DST-1810s-074-76 mars 1976

År 1975, efter en omfattande studie, varnade USA Defence Intelligence Agency för risken från låga nivåer mikrovågor vilket ger  sjukdomar som sträcker sig från influensaliknande symtom, depression, självmordstankar) cancer och leukemi.

.

Akademierna i humaniora och vetenskaper i Kanada – om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält

Jag vet inte vilken betydelse denna föreningar har i samhället, de tycks mest tro att det är de termiska effekterna som har betydelse för ohälsan, men jag kan läsa följa intressanta: ”Vissa människor är oroliga för att en uppsättning av symptom, som har kallats ”RFR syndrom ”eller” mikrovågsstrålning sjukdom, ”kan bero på långvarig lågintensiv exponering för RF-fält. Vid granskning av litteraturen, har panelen inte hitta klara vetenskapliga bevis att stödja förekomsten av ett sådant syndrom. Det finns dock bevis för att vissa människor kan kunna känna när de utsätts för RF-fält.
Vilka är konsekvenserna för Safety Code 6 av panelens vetenskapliga granskning av den aktuella tillgängliga uppgifter om biologiska effekter och de potentiella negativa hälsoeffekter av exponering för radiofrekventa fält? I synnerhet bör fenomenet icke-termiska effekter vara beaktas i Safety Code 6?

Här en länk till originalrapporten

Biologiska effekter kan förekomma vid icke-termiska exponeringsnivåer. Eftersom det finns tillräckliga bevis för att dra slutsatsen att sådana biologiska effekter är förknippade med negativa hälsoeffekter effekter, observerade den potentiella betydelsen av biologiska effekter på icke-termiska exponeringsnivåer
kräver ett förtydligande innan icke-termiska effekter bedöms ingå i Safety Code 6.
Panelen konstaterade att medan gränsvärden för huvud, hals och bål som anges i säkerhet Kod 6 gäller även för ögat, föreslår Safety Code 6 som ännu lägre exponering för ögat är önskvärd. På grund av de unika fysiologiska egenskaper i ögat, rekommenderar panelen att en lägre gränsvärde fastställas. Även om de tillgängliga uppgifterna är otillräckliga för att definiera en exakt gräns lokal exponering för ögat, föreslår panelen att gränsvärdet som anges i
Safety Code 6 för huvud, hals och bål (inklusive ögat) hos allmänheten kan också vara tillämpas för lokala exponeringar mot ögon RF arbetare. Panelen rekommenderar också att nya information genereras i tid för att bättre definiera gränsvärden för ögat.
Vilken forskning behövs för att bättre förstå de potentiella hälsoeffekter för

Vilken forskning behövs för att bättre förstå de potentiella hälsokonsekvenser för icke termiska effekter? Efter sin granskning av tillgängliga vetenskapliga litteraturen, har panelen slutsatsen att ytterligare forskning behövs om de potentiella hälsoeffekterna av RF-fält. Även exponeringar RF-fält kan orsaka vissa biologiska effekter är mer forskning behövs också för att förstå hur dessa förändringar inträffar. Ytterligare forskning behövs också för att undersöka om vissa befolkning undergrupper som barn är mer känsliga för effekterna av exponering för RF-fält.
Fortsatta studier av exponerade befolkningsgrupper ger de primära medel för direkt
bedöma de potentiella effekterna av RF-fält på människors hälsa. Eftersom mobiltelefoner och liknande anordningar, har varit i bruk under en relativt kort tidsperiod, ytterligare observation av exponerade populationer krävs för att undersöka potentiella negativa hälsoeffekter på grund av långvarig exponering för
RF-fält. Adekvat exponeringsbedömningen kommer att vara avgörande för framgången för sådana undersökningar.