Ryska samlingsrapporten 1972, Hygieniska problem och effekter av mikrovågor, elektromagnetiska fält i kroppen

Galleri

(Texten i rapporten har varit svag på några ställen och vissa ord helt oläsliga, sammanhanget har därför fått styra ordvalet. Vissa ord har jag inte kunnat översätta alls. På en del ställen har jag varit osäker på vad som menas, … Läs mer

Ryska samlingsrapporten 1972

Galleri

Jag har översatt den ryska samlingsrapport från 1972 (se nedan). Denna rapport bekräftar redan 1972, det elöverkänsliga säger och har upptäckt, när det gäller hälsoeffekter av mikrovågstrålningen. Redan kända dokumenterade effekter, som fördröjningseffekten och anpassning beskrivs här. Märkligt är då, … Läs mer

Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Postad första gången 1 mars 2016. Hade sammanlagt 4480 visningar under mars månad från 48 länder, som läste detta inlägg . Även 16 besök från Europeiska Unionen. Vilket tyder på relativt stort intresse för frågan, för dem som är intresserade … Läs mer

Energi och materia är samma sida av myntet – Einstein

Galleri

En person på Facebook ville ha förklarat hur HAARP kan påverkar materia och orsaka jordbävningar. Jag gav då ett mer utförligt svar som jag lägger in här, och som också förklarar varför solen knappt avger radiovågor och mikrovågor och att … Läs mer

En reflektionsmatta för att minska 3G och 4G läckage genom jonosfären eller för att värma upp luften med mikrovågor?

Eftersom chemtrailsspridningen tycks vara kontinuerlig misstänker jag att de tillverkar en artificiell jonosfär av metall, för att hindra läckaget av 3G och 4G. De korta våglängderna  på 10 cm i dessa höghastighetskommunikationssystem  kräver mycket  energi, för att det skall kunna fungera tillfredsställande. För att minska energiförlusten, skapar den en reflektionsyta som fungerar som en aluminiumfilt eller jätteparabol. Man kan enkelt kontrollera detta, genom att mäta med ett mätinstrument mot en reflekterande yta som kakel exempelvis. Strålningen förstärks betydligt.

Syftet kan också vara att man med hjälp av 3G och 4G mikrovågsstrålning värmer upp jorden av skäl som ingen berättat för oss.

Solveig Silverin

 

Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”

Galleri

Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”. Kontentan av hans korrelation mellan hudcancer, hjärntumör (hörselnervstumör) och cancerstatistiken blev: Att strålningen från FM-sändarna ger hudcancer p g av att FM- sändning har en horisontell polarisation och våglängden en … Läs mer

Smärtmediciner till barn har ökat avsevärt och ADHD är en konstruktion som gynnar läkemedelsindustrin

Jag misstänker att stor del av denna neurologiska smärta beror på elöverkänslighet hos barn.  Sydsvenskan artikeln är från 2013, men SVT tog upp idag 2015-04-07 att allt fler barn medicineras mot smärta.

Det rör sig som unga i 13-15-årsåldern. De har så ont i huvudet, ont i magen eller i benen att de inte längre fungerar i vardagen.
De kanske inte kan gå till skolan längre, eller umgås med kompisar på grund av smärtan, och läkarna finner ingen förklaring.
Och det handlar inte om kinkighet, enligt sjukgymnast Maria Lind Clifford, utan om kronisk smärta som man inom vården inte hittar orsak till.
Först undersöks barnen på barnkliniken. Hittar man ingen medicinsk orsak till smärtan, hänvisas de i stället till Maria Lind Clifford på rehabiliteringsavdelningen.
Just nu behandlar hon ett trettiotal barn och unga för någon form av kronisk smärta, och antalet har ökat de senaste fem åren, berättar hon. De flesta av de unga är flickor.

SVT tar också upp om att ADHD-diagnosen är en konstruktion, Landman menar att fallen blir fler till följd av läkemedelsbolagens tuffa marknadsföring, av det amerikanska sättet att ställa diagnosen på – som vi också använder i Sverige – och av många människors behov av en förklaring på ett problem.

Äntligen har de börjat säga sanningen. Läkemedelsindustrin ligger bakom en tuff marknadsföring som all annan industri.

Barn från 0 – 14 år mår allt sämre idag än får 20 år sedan. Det var precis då 1995 man började bygga ut mobiltelefonin över hela landet. Sedan dessa har man ökat den artificiella mikrovågsstrålningen med flera miljarder med 3G, 4G och WiFi i skolorna och i hemmen.

Detta är anledningen till att myndigheterna struntar i Hälsoskydd enligt Miljöbalken

Med tanke på att de visste att mikrovågsstrålning är farlig elektromagnetisk strålning, vilket är känt sedan man började nyttja mikrovågor i radar  1945. Trots att mikrovågsstrålningen är digital och helt miljöfrämmande EMF-strålning och att man placerar sändarna i vår närmiljö, samt ökar mikrovågsstrålningen flera miljarder i vår livsmiljö, samt att mobilindustrin visste att strålningen påverkar hjärnan och ger sömnproblem, struntade man i vår miljölag som är till för att skydda människors hälsa och vår naturmiljö.

Det är skandal att tvångsbestråla en hel befolkningen dygnet runt, dag efter dag, med extremt hör artificiell mikrovågsstrålning utan tillsyn av verksamheten, utan krav på miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

När det gäller mobilmaster eller basstationer för mobiltelefoni krävs inte tillstånd, varken enligt strålskyddslagen (1988:220) eller miljöbalken. Detta är den enda storindustri som slipper prövas enligt miljöbalken krav.

Svar från Miljöförvaltningen i Stockholms stad:

Avdelningen för Hälsoskydd

Svar på brev om ”Sluta bryt mot miljöbalken (bl a 9 kap 3 §) och försiktighetsprincipen – stäng omgående av all hälsovådlig mikrovågsalstrande utrustning ”
Ett upprop tillsänt Stockholms kommun och dess miljöförvaltning med uppmaning om att omgående stänga av all hälsovådlig mikrovågsalstrande utrustning, besvaras härmed med denna skrivelse. Strålsäkerhetsmyndigheten, som är kommunens tillsynsvägledande myndighet i denna fråga har tillfrågats, och deras svar är kommunens svar till det tillsända brevet.

Ang. elektromagnetisk strålning från mobilmaster och basstationer – miljöbalkens tillämpning, försiktighetsprincipen och tillsynsansvar

Miljöbalkens tillämpning
När det gäller mobilmaster eller basstationer för mobiltelefoni krävs inte tillstånd, varken enligt strålskyddslagen (1988:220) eller miljöbalken. Däremot krävs bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Eftersom det är kommunerna som beviljar bygglov är det dessa som har ansvar för var mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni får placeras. Telemaster behöver normalt bygglov, praxis är dock att enskilda antenner samt låga master på hustak undantas1.

Försiktighetsprincipen
Den s.k. försiktighetsprincipen framgår av 2 kap 3 § miljöbalken tillämpas emellertid inte vid prövning enligt PBL. Däremot anses mobilmaster och basstationer utgöra miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 3 § miljöbalken. Som nämnts ovan krävs emellertid inte något särskilt tillstånd enligt miljöbalken. Den omständigheten att mobilmaster och basstationer ändå omfattas av balken innebär att bl.a. försiktighetsprincipen ska tillämpas på dessa. Den som har installerat mobilmasten och basstationen är således skyldig att beakta den principen.

Tillsynsansvar
När det gäller olägenhet av strålning är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken SSM:s tillsyn enligt miljöbalken gäller emellertid enbart för tillståndspliktig verksamhet2. Det innebär att SSM inte har tillsynsansvar för mobilmaster och basstationer enligt miljöbalken.
För sådan verksamhet som omfattas av miljöbalken men som inte kräver tillstånd är kommunen ansvarig för tillsyn. Det är således kommunen som i sin tillsyn av mobilmaster och basstationer ska bedöma om innehavaren av mobilmasten eller basstationen har iakttagit försiktighetsprincipen enligt miljöbalken.

Information om strålning
Vi är ständigt omgivna av elektromagnetisk strålning. En liten del av denna strålning ligger inom det frekvensområde som kallas elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är den mest lågfrekventa delen av strålningsspektrumet. Dessa fält alstras av yttre källor som närliggande kraftledningar och järnväg, samt inre källor som påslagna hushållsapparater och hemelektronik. Även trådlösa nätverk och mobiltelefoner bidrar till strålningen i vår omgivning, i och med att de avger radiovågor (ibland kallade mikrovågor) – en typ av elektromagnetiska fält.

SSM:s riskbedömning
SSM:s bedömning, baserad på det samlade vetenskapliga kunskapsläget, är att radiovågor från basstationer, radio/TV-sändare eller andra fasta sändare som normalt finns i samhället inte medför några hälsorisker för allmänheten, förutsatt att mobilmaster och basstationer placeras korrekt. På SSM:s hemsida står mer att läsa om strålning från mobilmaster och exponering från antenner.
Detta svar har utarbetats i samråd med SSMs verksjurist Johanna Alterman.

Referenser
1http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/Verksamheter/3G-master/
2Enligt 2 kap 26 § Miljötillsynsförordningen (2011:13) som trädde i kraft den 2011-01-20  har Strålsäkerhetsmyndigheten, när det gäller olägenheter från joniserande strålning och icke-jonierande strålning, ansvar för tillsynen i fråga om verksamheter som är tillstånds-pliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt Strålskyddslagen (1988:220).

Med vänliga hälsningar
Pia Winbladh Högfors

SSM mätningar av radiofrekvent strålning i utomhusmiljö sommaren 2013

I december 2013  publicerar Strålsäkerhetsmyndigheten sina mätningar  från sommaren 2013 av artificiell radiofrekvent strålning. SSM använde mätutrustning som monterats på biltaket och gjorde mätningar i frekvensområdet 30 MHz till 3 GHz.

De körde runt med bilen och gjorde mätningar i tre typområden som representerade landsbygd: Ryssby och Ekerö, tätort: Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby, samt storstad: Stockholm. Total gjordes över 70000 mätningar.

Resultatet visade klart och tydligt att i städer och stadsdelar var basstationer för mobiltelefoni de dominerande källorna för exponering av artificiell elektromagnetisk strålning.

Jämför med den naturlig bakgrundsstrålning
Enligt FAS ( Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) tredje årsrapporten 2006 står det, att den naturliga bakgrundsstrålningen är: 0,000 000 000 000 000 000 01 watt per kvadratmeter per Hz, vilket läses 0,01 attowatt per kvadratmeter.

Detta betyder att det frekvensområdet, 2,5 GHz, där de flesta trådlösa mobil- och bredbandssystem ligger är den naturliga nivån på 0,000 000 000 025 watt per kvadratmeter, vilket är 25 pikowatt per kvadratmeter.

Andra naturliga radiofrekventa fält bildas vid blixturladdningar och kallas för Schumanresonanserna ligger som högst 0,1 – 0,2 nanowatt per kvadratmeter

Extremt starka solstormar kan tillfälligt nå upp till runt 1 mikrowatt per kvadratmeter, men det sker inte oftare än vart 11.e år.

 

Följande resultat erhölls enligt tabell 1 i artikeln:

Medelvärde 

Landsbygd:  230 mikrowatt/m2

Tätort: 1500 mikrowatt/m2

Stockholm: 6700 mikrowatt/m2

Medianvärde 

Landsbygd: 16 mikrowatt/m2

Tätort: 270 mikrowatt/m2

Stockholm: 2600 mikrowatt/m2

Största delen av strålningen kommer från basstationer för GSM och UMTS (3G). Radio/Tv kommunikation gav betydligt lägre värden.

Om man illustrerar detta för frekvensområdet 2,5 GHz där de flesta trådlösa system ligger:
– vid en 0,000 025 mikrowatt per kvadratmeter, bakgrundsstrålning, träffas en kvadratmeter av kroppen av 10 vågrörelser per sekund

– vid ett medelvärde på 300 mikrowatt per kvadratmeter (som vi lever i idag) träffas en kvadratmeter av kroppen av 120 miljoner vågrörelser per sekund

Enligt Bioinitiativerapporten 2012 uppkommer biologiska effekter vid 30 μW/m2. I Bioinitiativerapport 2007 ansåg man att 100 μW/m2   gav biologiska effekter. Ny kunskap har alltså nu sänkt denna nivå till 30 mikrowatt/kvadratmeter.
Se BioInitiative 2012  samt tabell som visar på  biologiska effekter  vid olika strålningsnivåer. Biologiska effekter av radiofrekvent strålning beskrivs senast i sammanfattningen 2014.


Öppet brev till regering och myndigheter

Mikrovågsstrålningen får öka okontrollerat i Sverige och befolkningen blir allt sjukare. 4G och WiFi kommer att bli en nationell hälsokatastrof. Vill man skada befolkningens hälsa eftersom varken myndighet, regering bryr sig och att allt fler cancersjuka får vänta på vård?
_________________________________________________________

Man har bråttom att bygga ut 4G som inte prövas enligt Miljöbalken, trots all den kunskap om riskerna som redan finns. Man nyttjar de absolut mest farliga mikrovågorna i 3G, 4G och WiFi som effektivt penetrerar (ICNIRP 16/2009) oss dygnet runt från alla håll som i en mikrovågsugn.

Mikrovågsstrålningen har ökat minst 10 miljarder gånger sedan början på 1990-talet och tillåts öka okontrollerat. Biologiskt liv tål enbart naturlig mikrovågsstrålning 0,000 000 000 000 5 watt per kvadratmeter, medan Strålsäkerhetsmyndigheten anser att vi skall tåla 10 Watt per kvadratmeter och att det inte behövs riktvärden för långtidseffekter. Varför?

I Elteknik december 1959 ”Militära synpunkter på hälsofarlig mikrovågsstrålning” av Major Brämming (C/FRAS, Flygvapnets Radarskola) framkommer det att vätskefyllda organ som ögon, hjärna och mage har svårt att avleda värme från mikrovågsstrålningen

Major Brämming skriver att medicinska undersökningar har visat att
strålning mellan 100 – 1000 MHz absorberas till uppåt 40 % av kroppens vävnader. Mellan 1000 – 3000 MHz absorberas ända upp till 100 % och huvudsakligen sker det i de inre vävnaderna där vi inte har någon känsel. Över 3000 MHz absorberas uppåt 40% i de yttre vävnaderna.

Vi använder främst 3G, 4G och WiFi kring 2500 MHz alltså det frekvensområde som absorberas till 100 % i de inre vävnaderna och vi utsätts för denna strålning från alla håll samtidigt. Man snabbtinar helkroppsgrisar på mycket låg effekt utan att koka köttet, vilket bevisar att mikrovågor tränger djupt  in i kroppen oavsett effekten. Det är våglängden och den energi mikrovågor innehåller, som gör dem så farliga.
”Redan vid en grads uppvärmning av kroppen betraktas som kritisk” och pulseffekten förstärker mikrovågsstrålningen.

Varför tillåter ni ansvariga tjänstemän, politiker och myndigheter att mobilindustrin utsätter hela den svenska befolkningen för denna extremt farliga strålningen och påtvingar dem ännu mer mikrovågor i 4G-systemet trots att ohälsan ökar dramatiskt. 4G har en modulation som uppenbarligen tränger igenom de flesta material inklusive människor och djur. Vad håller ni på med? Är målet att ta livet av befolkningen i Sverige? Allt fler undrar.

Man kan med en laserpekare på 0.5 Watt skära plåt. Kontroll av det ”svaga” Wifi-systemet, visar att WiFi-signalen slår igenom flera lager aluminiumfolie. Hur kan WiFi göra det om signalen är svag? Det betyder att signalen även går igenom kroppen. Jag kan följa min grannes WiFi-signal flera km genom skogen, spridningen är minimal åt sidorna. Om alla nyttjar WiFi i ett bostadsområde,  blir luften fylld av mikrovågor som går kors och tvärs  genom människor och djur på flera kilometers avstånd dygnet runt, om man inte stänger av det helt

ADHD har ökat med 700 %

” Diagnosen ställs efter en symtombeskrivning, som handlar om att barnet har svårt att koncentrera sig, är överaktivt och impulsivt och det kan man vara av olika skäl, säger Philip Eskridge, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget Västmanland. En sådant skäl är den dåliga arbetsmiljön i dagens skolor, enligt verksamhetschefen.” 

Mvh
Solveig Silverin, miljöingenjör