Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

Galleri

Önskar får svar på följande: 1. Får läkare skriva i journalen, att patienten säger att de har hälsoproblem med elektromagnetisk strålning, alltså anser sig vara elöverkänslig? 2. Får läkare skriva att patienten säger att de har hälsoproblem med dofter, alltså … Läs mer

Miljöhälsorapport 2017

Galleri

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/ Miljöhälsorapport 2017 är en sammanställning av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver aktuellt kunskapsläge. Ett viktigt underlag för rapporten är resultaten från miljöhälsoenkät 2015, där närmare 40 000 personer i åldern 18–84 år har besvarat frågor om miljörelaterade … Läs mer

Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1§ 2 kap miljöbalken

Galleri

Det är denna rundgång vi sett år ut och år in. Här är en stor del av förklaringen. Man kringgår miljöbalken, med hjälp av miljöbalkens största svaghet, bevisbörderegeln 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och … Läs mer

Ryska samlingsrapporten 1972, Hygieniska problem och effekter av mikrovågor, elektromagnetiska fält i kroppen

Galleri

(Texten i rapporten har varit svag på några ställen och vissa ord helt oläsliga, sammanhanget har därför fått styra ordvalet. Vissa ord har jag inte kunnat översätta alls. På en del ställen har jag varit osäker på vad som menas, … Läs mer

Ryska samlingsrapporten 1972

Galleri

Jag har översatt den ryska samlingsrapport från 1972 (se nedan). Denna rapport bekräftar redan 1972, det elöverkänsliga säger och har upptäckt, när det gäller hälsoeffekter av mikrovågstrålningen. Redan kända dokumenterade effekter, som fördröjningseffekten och anpassning beskrivs här. Märkligt är då, … Läs mer

Frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten

Till Strålsäkerhetsmyndigheten samt kopia till Folkhälsomyndigheten

Så här står det på SSM:s webbsida:
Grundläggande begränsningar och referensvärden
Rekommendationerna i det allmänna rådet består av två olika typer av gränser för elektromagnetiska fält: dels grundläggande begränsningar, dels referensvärden. De grundläggande begränsningarna avser elektriska fenomen eller energiabsorption inne i kroppen. Dessa kan vara svåra att mäta direkt. Därför anges referensvärdena i storheter som är enkla att mäta i omgivningen. Referensvärdena säkerställer att de grundläggande begränsningarna inte överskrids. De är alltså tilltagna med marginal.
Det kan inträffa att referensvärdet överstigs utan att den grundläggande begränsningen gör det. Då måste tillverkaren kunna visa, genom beräkningar eller på annat sätt, att den grundläggande begränsningen inte överskrids.

1. Vi får endast se siffror på referensvärdet, men de grundläggande begränsningarna vad har ni för siffror på dem, inom de olika referensområdena, det måste ju finnas dokumenterat vetenskapligt?

2. Ni skriver två gränsvärden, vilket förvånar. Först hette det riktvärden, sedan ändrades det till referensvärden och är det nu gränsvärden? Riktvärden är inte detsamma som gränsvärden. Gränsvärden är vetenskaplig fastlagt med noggranna studier. Och detta referensvärde skyddar inte mot långtidseffekter. Eller hur?

3. Det står också på er Webb: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas
Tidigare har ni skrivit till mig att referensvärdet skyddar mot långtidseffekter, men enligt denna text skyddar det enbart mot påvisade direkta effekter. Vilket skall läsas att det enbart skyddar mot akuta hälsoeffekter.
Anser SSM att ett referensvärde är satt med god marginal när befolkningen dygnet runt utsätts för mikrovågor långt över det naturliga bakgrundsvärdet, 5 pikowatt per kvadratmeter för mikrovågor, när referensvärdet enbart skydda akut mot direkta effekter?

4. Det finns vetenskapligt fastlagt inom IARC WHO efter noggrann granskning av ett stort antal vetenskapliga studier att Radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk klass 2B samma som DDT och metylkvicksilver. Vad jag förstår skyddar inte ert referensvärde mot effekter som uppkommer efter en längre tids exponering. Hur kan ni då påstå att referensvärdena är satt med god marginal?

5. Det finns alltså fastlagt inom WHO att radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk enligt vetenskapliga studier. Enligt den omskrivna försiktighetsprincipen i miljöbalken, ställer man krav på att det krävs vetenskapliga bevis för att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken skall gälla. Nu finns det erkända, av WHO, vetenskapliga bevis för långtidseffekter av radiofrekvent strålning. Varför åberopar inte SSM nu, att man skall anta en försiktighetsprincip och inte sätta in trådlöst i skolorna? Ni har ju vetenskapliga bevis för hälsoriskerna! Ni vet också mycket väl att de barn som har fötts från 1990-talet är den generation som är dygnet runt penetrerade av mikrovågor från fosterstadiet. Borde då inte försiktighetsprincipen gälla och ett kraftigt sänkt referensvärde?

6. Förklara för mig varför små barn skall utsättas för extremt hög pulsad mikrovågsstrålning i sin dagliga miljö redan i daghemsmiljön? Det är som att tvinga små barn att dricka en daglig dos DDT.

Jag begär att få svar på mina frågor, samt att breven diarieförs på respektive myndighet.

Mvh
Solveig Silverin
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

Den nya Folkhälsomyndigheten skriver nu elöverkänslighet

Uppdaterat 2014-01-09

Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndighet har tidigare alltid skrivit elkänslig, medan alla andra myndigheter skriver elöverkänslighet både här i Sverige och internationellt. På engelska heter det electro high sensitive och förkortas EHS. Och detta är ju positivt men enligt deras författningssamling  SFS 2013:1020 handlar det mest om smittskydd och vaccin och väldigt lite om andra hälsorisker som strålning eller kemikalier. Vikten tycks ligga på vaccin så, är folkhälsomyndigheten vaccinindustrins förlängda arm, vi lever ju i en industridiktatur, vilket allt fler har blivit varse. Skrolla ner och läs i författningssamlingen. Den gör även mig orolig.

Vår nya Folkhälsomyndighet har i princip lyft över samma textmassa som tidigare stod på Socialstyrelsens webbsida, men bytt ut elkänslig till elöverkänslig. De har även poängterat att elöverkänslighet är ett funktionshinder och länkar till Socialstyrelsen. Jag minns inte hur Socialstyrelsen beskrev symtombilden men så här  skriver Folkhälsomyndigheten:

Besvär varierar och beskrivs olika av olika personer

Elöverkänslighet är ett antal icke-specifika symtom som påverkade personer kopplar till exponering för elektromagnetiska fält, EMF. De vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer

En annan mycket viktig punkt är att man tagit bort ett textstycke där Socialstyrelsen hade skrivit: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer. 

Med tanke på att Socialstyrelsen skall följa Miljöbalken är det anmärkningsvärt att de uppmanar att inte följa Miljöbalken och att verksamhetsutövarna har fullständiga rättigheter att plåga och tortera elöverkänsliga i sina hem.

Den nya Folkhälsomyndigheten skall följa Miljöbalken, vilket Socialstyrelsen också skulle ha gjort, eftersom miljöbalken gäller alla även verksamhetsutövarna. Folkhälsomyndigheten har länkat till Naturvårdsverket till Miljöbalkens Mål. Folkhälsomyndighetens uppdrag är väldigt fint, det var Socialstyrelsen också men det gällde inte i verkligheten Frågan är om Folkhälsomyndigheten kommer att bli så mycket bättre än Socialstyrelsen.

Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och

hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet,

6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddetmot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer

Varför folk reagerar på detta, är för att USA har utfört tvångsvaccineringar i vissa delstater och USA har ju nu ett totalt inflytande över Sverige både som land och över myndigheter regering och dess befolkning

Det står mycket fint och lovvärt i deras  uppdrag, vilket kan vara bra att ha i åtanke om tvångsvaccinering kommer upp på agendan vilket ju många är rädda för.  Styrdokument och uppdrag:

Svensk författningssamling SFS 2013:1020

Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten; utfärdad den 5 december 2013. Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1§ Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

2§ Myndigheten ska

1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och metoder inom folkhälsoarbetet,

2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,

3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och beslutsunderlag inom sitt ansvarsområde,

4. identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap till berörda i kommuner, landsting och andra berörda samhällssektorer,

5. bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdomsövervakning,beredskap, diagnostik och kunskapsstöd, och

6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa.

Särskilda uppgifter

3§ Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet,