JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en … Läs mer

Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1§ 2 kap miljöbalken

Galleri

Det är denna rundgång vi sett år ut och år in. Här är en stor del av förklaringen. Man kringgår miljöbalken, med hjälp av miljöbalkens största svaghet, bevisbörderegeln 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och … Läs mer

Ryska samlingsrapporten 1972, Hygieniska problem och effekter av mikrovågor, elektromagnetiska fält i kroppen

Galleri

(Texten i rapporten har varit svag på några ställen och vissa ord helt oläsliga, sammanhanget har därför fått styra ordvalet. Vissa ord har jag inte kunnat översätta alls. På en del ställen har jag varit osäker på vad som menas, … Läs mer

Energiflödet från solen jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde

Galleri

Ett litet utdrag från brödtexten Beräknat på solar flux, solens flödestäthet enligt NASAs mätningar (ref), är det naturliga, energiflödet över en kvadratmeter stor yta per sekund (effekttäthet) för 3G frekvensband 0,06 pikowatt per kvadratmeter, vid en lugn sol. Energiflödet varierar … Läs mer

Skanova lovade år 2008 att de skulle byta ut kopparledningen mot optisk fiberkabel

index fiberkabel

Skanova lovade år 2008 att de skulle byta ut kopparledningen mot optisk fiberkabel

Men Skanova river ner kopparledningarna och sedan står kunderna ute på landsbygden utan telekommunikation. Man hänvisar till mobiltelefonin. Men de trådlösa nätverken fungerar dåligt. I princip krävs ett platt landskap utan vegetationen, samt nederbördsfritt. Nu är inte den svenska landskapsbild en platt stäpp och därmed skall kommunikationen vara anpassad till verkligheten. Svårare än så kan det inte vara. Men uppenbarligen är det så? Skanova lovade 2008 att det skulle bygga ut fiberkabelnätet samtidigt som de river kopparledningen, enligt en artikel Lantbrukarnas affärstidning 2008-05-19.

”Utbyggnaden startar 2009 och tar uppskattningsvis 5-10 år, beroende på det lokala intresset runt om i landet. Den totala investeringen beräknas till 20-25 miljarder kronor, varav Skanova svarar för en stor del.

Skanova räknar med att upp till 800000 hushåll och företag på landsbygden ansluts med fiber, om allt går som planerat.
-Det som gör denna nya strategi kommersiellt möjlig är att vi sänker vår driftkostnad kraftigt när vi river ned kopparledningarna och ersätter med fibernät. Vi ökar inkomsterna genom att abonnenterna även köper tv-tjänster, säger Kjell Rödin”

Om kopparledningen skall betala en del av kostnaderna för fibernätet då hamnar man i moment 22. Först måste man riva kopparledningen sedan ungefär 5 – 10 år senare får kunden tillgång till fibernätet. Till dess skall kunden vara utan fungerande kommunikation? Dessutom måste kunden betala anslutningen till fastigheten och det har alla inte råd med. Om färre har råd att ansluta till fibernätet kommer också färre nyttja TV-tjänsterna som är en del av inkomsterna för fibernätet. Det tycks vara moment 22 hela vägen om Skanova skall hålla i trådarna. En bra kommunikation för alla är en statsangelägenhet och skall betalas med skattemedel. Alla har nytta av en bra kommunikation som då vi hade kopparledning till  hushållen i hela landet. Utbyggnaden av fibernätet är en politiks fråga. Skanova får inte riva kopparledningen förrän den har ersatts med fiberkabel.

Slutligen, det är angeläget att bygga ett miljö- och hälsovänligt kommunikationssystem. Mobilindustrins trådlösa system är en storskalig negativ påverkan på allt biologiskt liv. Ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen, kan inte fortsätta att ljuga om hälsoriskerna. De har in faktum ett ansvar för folkhälsan. Den vetenskapliga kunskap vi har idag, samt den ökande ohälsan bör omedelbart tvinga fram en omställning till en miljövänlig teknik som lever upp till miljöbalkens mål och syfte i första kapitlet.

Myndigheterna var inte okunniga om hälsoriskerna och inte mobilindustrin heller. Man kan inte rädda Ericsson genom att skada nu levande och kommande generationer. Kunskapen om hälsoriskerna är också en anledning till att mobilindustrins verksamhet inte har krävts på tillstånd enligt miljöbalken och ej heller ställts krav på en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning eller krav på en riskanalys enligt EU:s försiktighetsprincip.

Mobilindustrin och Ericsson har sluppit alla miljökrav enligt miljöbalken. Nu måste politikerna ta sitt ansvar för bättre och miljövänlig kommunikationsteknik.

 Solveig Silverin, miljöingenjör

 

Svar från Miljödepartementet gällande sändarkartan och strålning från basstationer

REGERINGSKANSLIET
Miljödepartementet

Informationsstaben

M2010/1467/A/Br

Hej Veronica!

Tack för ditt e-brev till Miljödepartementet om bland annat strålning från basstationer. Du skrev till Andreas Carlgren, men jag har blivit ombedd att besvara ditt brev. Jag ber om ursäkt för att du har fått vänta på ett svar.

Elektromagnetiska fält är något som finns runt om oss i vår vardag och från många olika källor. Den myndighet som har det övergripande ansvaret inom området strålskydd är Strålsäkerhetsmyndigheten och i myndighetens ansvar ligger bland annat att följa utvecklingen och forskningen kring elektromagnetiska fält och dess eventuella hälsorisker.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning finns det inte några vetenskapliga belägg för att mobil telekommunikation förorsakar några skadliga hälsoeffekter, vare sig från basstationer eller från mobiltelefoner så länge rekommendationerna från den Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP) inte överskrids. Försiktighetsprincipen används endast när det gäller ungdomars mobiltelefonvanor då myndigheten förespråkar användning av hands-free och beträffande allmänhetens exponering för magnetfält från kraftledningar. Det har inte ansetts finnas behov av rekommendationer inom andra områden.

Det finns människor som upplever obehag eller ohälsa i närheten av mobiltelefoner och master och regeringen är medveten om att det finns människor i Sverige som upplever problem relaterade till elektromagnetiska fält. Regeringens uppfattning är emellertid att det inte i nuläget finns skäl att överväga en ny karta med uppgifter om mobilbasstationer efter det att Post- och telestyrelsens webbtjänst Sändarkartan togs ur drift den 4 januari i år. I detta sammanhang bör också beaktas att Post- och telestyrelsen inte har lagstöd för att begära in uppgifter från operatörerna om var deras basstationer finns. De medborgare som har frågor om basstationers placering och mobilnätens täckning får i stället fortsättningsvis vända sig till respektive operatör.

När det gäller frågan om vem som bär ansvaret för eventuell strålning från basstationen på taket till ditt bostadshus så är det en fråga för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

Tack för att du tog dig tid att skriva till Miljödepartementet.

Med vänlig hälsning

Cecilia Kindahl
Departementssekreterare

—————————————————————–
Postadress        Telefonväxel   E-post
103 33 Stockholm  08-405 10 00   registrator@environment.ministry.se

Besöksadress      Telefax
Tegelbacken 2     08-24 16 29
—————————————————————–