Energiflödet från solen jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde

Galleri

Ett litet utdrag från brödtexten Beräknat på solar flux, solens flödestäthet enligt NASAs mätningar (ref), är det naturliga, energiflödet över en kvadratmeter stor yta per sekund (effekttäthet) för 3G frekvensband 0,06 pikowatt per kvadratmeter, vid en lugn sol. Energiflödet varierar … Läs mer

Öppet brev till ansvariga myndigheter, samt ansvariga politiker, som gäller den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö inför 2017

Galleri

Öppet brev till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Post- och Telestyrelsen samt ansvariga politiker som gäller den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö Allra först vill jag klargöra att mikrovågor innefattar frekvensbandet 300 MHz till 300 GHz, vilket motsvarar i våglängder 1 meter … Läs mer

EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

Galleri

Med tanke på att man känner till vetenskapligt att pulsad signal, som finns i den artificiella strålningen, ger effekter på hjärnan, då undrar man varför man använder rena opulsade signaler från specialgjorda mobiler i provokationstester på elöverkänsliga? Det är den … Läs mer

Sanningen om mikrovågorna och Strålsäkerhetsmyndigheten

Sanningen om mikrovågorna och expertmyndigheten SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, som noga påpekat att de är en expertmyndighet gällande mobilstrålningen, vet inte vad det är för typ av artificiell mikrovågsstrålning som mobilindustrins sänder ut från sina basstationer. SSM vet heller inte hur mycket energi strålningen innehåller. I ett mejlsvar på frågan om hur den artificiella strålningen ser ut, fick jag till svar att jag skulle fråga universiteten och/eller gå någon kurs i ämnet. Hur mycket energi som finns i den artificiella strålningen svarade inte SSM på.

Min fråga till SSM var, om man minskade rummet mellan fotonerna då får man plats med mer information? Jag jämförde med en laserpenna på 0,5 W som man kan skära plåt med (Arbetsmiljöverket Artificiell optisk strålning). Laser är en enda frekvens, som man ”staplar” på varandra med en liten förskjutning. Det krävs inte mycket energi för att koncentrera fotonerna och öka energin. Liknande konstruktion måste gälla för den tekniskt producerade mikrovågsstrålningen.

För att kunna sända bilder, musik och text nyttjar man fotonerna i den elektromagnetiska strålningen. Fotonerna är bärare av informationen i den trådlösa tekniken, ju mer information desto mer energi/fotoner nyttjas.
Fotoner är energi i rörelse, men eftersom fotoner saknar massa saknar den lägesenergi. När rörelseenergin absorberas av materia övergår den i värmeenergi. En foton svänger olika snabbt beroende på hur korta eller långa våglängderna är, vilket betyder att ju korta våglängd desto högre blir energin i fotonen (rörelseenergin) och desto mer värme avger den vid absorption. Men hög rörelseenergi ger även andra effekter, jämför med bilar som krockar. Ju högre hastighet vid smällen, desto större skada på bilen eller biologisk vävnad.

Långa våglängder innehåller mindre energi och är inte så skadliga. Dessa frekvenser passerar också genom kroppen. Som exempel finns de naturliga Schumanresonanserna, som bildas vid blixturladdningar. Våglängderna är extremt långa 1-10 mil i frekvensområdet 3 – 30 Hz. Schumanresonanserna kan som optimum nå upp till mellan 0,000 1 – 0,000 2 µW/m2 .

Radiofrekvent strålning innefattar våglängderna 1 km – 1 mm vilket motsvarar frekvensområdet 10 MHz – 300 GHz. Det finns knappt någon naturlig radiofrekvent strålning.
SSM skriver på sin webbsida citat: ”Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg”.

Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz.

Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Behovsnivån för  fungerande GSM är 1 pikoW/m2 (0,000 001 µW/m2) vilket betyder att bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS

Det naturliga solljusets frekvenser innefattar värmestrålning, (IR-ljus har våglängder 1 mm – 700 nm, vilket motsvarar 300 GHz – 430 THz), till UV-ljusets våglängder upp till 0,000 100 mm. UVB och UVC extremt korta våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden. Det är där melanocyterna sitter som aktiveras av UV-strålningen så att vi producerar skyddande brun färg i huden. Synliga ljuset ligger mellan IR-ljuset och UV-ljuset mellan 380 – 750 nm vilket motsvarar  789,5 – 400,5 THz.

Något biologiskt skydd för mikrovågor har vi inte, men våglängder under 1 m absorberas till viss del av luften. Dock finns ”fönster” med hög penetrerande förmåga i våglängdsområdet runt 10 cm, vilket mobilindustrin nyttjar i sina sändarsystem 3G, 4G, 5G, WiFi etc. Även våglängden 3 cm är ett sådant ”fönster”. Det är inte bara luften som dessa frekvenser tar sig igenom utan även våra kroppar. Om UV-ljusets våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden Hur djupt tränger då en våglängd på 10 cm in i kroppen (2,5 GHz)?
Man har medicinskt konstaterat (Flygvapnets radarskola, 1959) att inom frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. I förhållande till den naturliga stråldosen penetreras alltså våra kroppar nu med 67 miljarder gånger högre stråldos, än vad vi är biologiskt anpassade till. Dessutom pulsar strålningen, vilket kan liknas med att vi beskjuts dygnet runt med hagelgevär från alla håll. Vem tål det?

Våglängden har även en antenneffekt på människan ( SSI, FOA, ICNIRP Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz) , vilket innebär att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Denna kunskap tycks inte SSM ha, utan anser att vi skall tåla referensvärden, för militära ändamål, som enbart skyddar mot direkta effekter, alltså akut. SSM skriver: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Hur kan ett referensvärde vara satt med god marginal som inte skyddar civilbefolkningen mot långtidseffekter? Såg att de nu ändrat denna text till: ” Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.” Men i SSMs författningssamling 2008:18 står det fortfarande: ”De grundläggande begränsningarna är, enligt internationella rekommendationer, satta vid ungefär två procent av de nivåer vid vilka akuta biologiska effekter är vetenskapligt säkerställda.” I ICNIRP  2002 står det att gränsvärdet skyddar inte barn, äldre och känsliga personer Men det känner tydligen inte SSM till, fast det är ICNIRP de hänvisar till gällande  referensvärdet.

Det är som sagt märkligt att vi skall kunna tåla 10 w/m2 i effekttäthet som är referensvärdet för de flesta trådlösa nätverk (3G, 4G, 5G, Wifi etc) när dessa frekvenser knappt finns naturligt i vår livsmiljö, samt att vi skall tåla flera miljarder högre mikrovågsstrålning som långtidseffekt.

Expertmyndigheten SSM skriver också i sitt mejl att den artificiella mikrovågsstrålningen är mycket komplicerad. Om SSM inte själva begriper hur den artificiella strålningen är konstruerad och hur mycket energi den innehåller, hur skall då övriga tjänstemän inom kommuner och länsstyrelser, samt allmänheten, förstå hur den artificiella mikrovågstrålning är uppbyggd? Dessa tjänstemän inom respektive myndighet hänvisar ju alltid till ”expertmyndigheten” SSM.

Jag ställde även frågan till Post- och Telestyrelsen som ger tillstånd och fördelar frekvenserna till mobiloperatörer och privatpersoner, utan att pröva den artificiella mikrovågsstrålningen enligt miljöbalken. De svarade mig att det inte var ”deras bord”.

Vi kan alltså konstatera att expertmyndigheten SSM som övriga ansvariga myndigheter hänvisar till och som folk litar till, inte har en aning om vad mobilindustrin sprider dygnet runt, i vår livsmiljö. Vi är tillbaka på 1950-talets syn på industriutsläppen, som då ansågs vara både försumbara och utspädningsbara. Tjänstemännen hade inte den minsta aning om vad det var för gifter tillverkningsindustrin släppte ut. Skillnaden är dock att mobiloperatörerna placerar sina industrier på hustak, husväggar, på skolor, nära skolor, i skolor, samt nära vårt boende- och arbetsmiljö där vi vistas dygnet runt. Dessutom köper vi trådlös elektronik som avger höga stråldoser av pulsad mikrovågsstrålning (WiFi, DECT-telefoner) i våra hem där vi sover, och vistas, dygnet runt. Är det alls konstigt att folk och deras husdjur blir skadade/sjuka/sönderstressade i hjärnan av denna strålning, eller får cancer eller blir elöverkänsliga?

Solveig Silverin, miljöingenjör

En allt sjukare befolkning, en alltmer skadad naturmiljö – Men vad i helvete pågår i Sverige?

Mobil- och Telekomindustrin. 1992 är 10.000 bildskärmsskadade elöverkänsliga. När man sedan bygger ut GSM900 och  1800, och därefter 3G, ökar de stressrelaterade skadorna på nervsystemet till 30 %.

DN 1992-10-08 är 10.000 elöverkänsliga, de flesta på grund av bildskärmsskada . Tio år senare är 300.000 elöverkänsliga. Hur många är elöverkänsliga idag vet vi inte, eftersom läkare inte registrerar vilka som blir elöverkänsliga, säkerligen på uppdrag av mobilindustrin. Som riktmärke kan man dock relatera till att 9 miljoner personer i Tyskland mer eller mindre var sjuka av mikrovågsstrålningen från mobiltelefonins basstationer och annan trådlös teknik  år 2005, enligt Socialstyrelsen. Vilket är 11 % av Tysklands befolkning  år 2005.

11 % av Sveriges befolkning är 990.000 personer år 2005. Hur många är elöverkänsliga nu ytterligare 10 år senare?

Diagnosen ADHD kom 1994. ”Den främsta förklaringen till den explosionsartade ökningen på senare år är uppmärksamheten – inte bara inom sjukvården utan även i skolan och i medierna.” (En  löjligt bortförklaring, säkert skapades ADHD för att dölja mobilindustrins strålskador på befolkningen. Kan lobbyister ändra kriterierna för en pandemi i WHO då kan de också skapa nya diagnoser när så behövs för att dölja de verkliga orsakerna). För tre år sedan fick 871 skåningar diagnosen adhd. I fjol 2010 var det 1 786 personer – en ökning med 105 procent.  Det är 12.470 personer 2011 i Sverige.

Tittat man i Riksförsäkringsverkets delrapport 2004:18 ökar stressrelaterade  sjukdomar och psykiska sjukdomar till 30 % mellan 1990 – 2003. Under den tiden byggs GSM 900 och 1800 ut, därefter 3G-nätet i början på 2000-talet.  30 % betyder att 2,7 miljoner arbetsföra personer blir sönderstressade av mikrovågsstrålningen som mobilindustrin sprider i hela vår livsmiljö. I antalet ingår inte alla de barn och skolungdomar som skadas av mobilindustrins trådlösa nät i skolan och på daghem. Att mobilstrålningen stressar hjärnan kände mobilindustrin till redan före utbyggnaden av mobiltelefonin. Att mikrovågor skadar nervsystemet inklusive hjärnan, kände man till redan på 1950-talet.  Många elöverkänsliga döljs i denna gruppen. Arbetsmiljöverket är förvånade över att unga kvinnor blir sjuka av stress nu 2015. Det såg man ju för flera år sedan att de stressrelaterade sjukdomarna ökar, hur kan Arbetsmiljöverket ha missat det?

Trots tidigt kända risker med mikrovåg0r,  har myndigheterna inte ställt krav på att mobilindustrins verksamhet skall tillståndsprövas enligt miljöbalken eller krav på en hälso- och miljökonsekvensbeskrivning  enligt miljöbalken. Trots en dramatisk ökning av befolkningens ohälsa, ställer ingen myndighet eller kommun krav på att minska strålningen, varken i skolorna där barnen får allt sämre skolresultat, eller i vår övriga livsmiljö. Att politiker och myndigheter godkänner en industriverksamhet som får öka okontrollerat utan minsta hänsyn till folkhälsan är ofattbart. Det är som om politikerna förklarat krig mot den egna befolkningen?

Läkemedelsverket skadade ett stort antal barn med Pandemrix, genom att på ett utstuderat sätt utnyttja folks medkänsla och omtanke om andra. Genom att uppmana föräldrarna att ge sina egna barn ett vaccin som inte var tillräckligt prövat. Läkemedelsverket visste att Pandemrix innehöll squalene som är förbjudet i USA. Det medlet uppmanade läkemedelsverket föräldrarna att spruta in i sina  barn och många fullt friska barn fick sina liv förstörda av narkolepsi. Pandemrix visades sig även innehålla höga halter arsenik. Dessa tjänstemän och politiker borde sättas i fängelse.

Tyvärr ger föräldrarna sina barn Gardasil, läs mer fakta HÄR ett vaccin som ges till både pojkar och flickor. I detta vaccinet finns ett ämne som kan ge sterilitet. Jag läste innehållsdeklarationen för något år sedan, men nu är uppgifterna borttagna på läkemedelsverket webb-sida. Jag kan därför inte länka till den uppgiften.

Inte nog med allmän bestrålning av miljöfrämmande artificiella mikrovågor som ingen kommer undan,  nu besprutas vårt land nära nog dagligen med kemikalier från flygplan som heller ingen kommer undan. De som dokumenterar  med bilder, dessa vita streck och alla dessa konstiga artificiella moln, blir hårt ansatta av förnekare. SMHI förnekar det också och lägger ut artificiella moln på sin webbsida och ger sken av att de är naturliga moln.

Trots att allt större skador på vår naturmiljö konstateras, tycks ansvariga myndigheter rycka på axlarna och menar att det är ett nytt utdöende av arter som kan liknas vid dinosauriernas utdöende och det är helt OK tydligen? Av vilken anledning skulle plötsligt  ett stort antal arter dö ut nu?  Någon så dramatiskt förändring av jordens abiotiska förhållande har inte skett de senaste åren som går att jämföra med ett meteoritnedslag. Det nya utdöendet påbörjas i samband med utbyggnaden av mobilstrålningen och intensifieras med kemikaliespridningen via flygplan nu de senaste fem åren. Även allt fler lövträd dör och är döende.

Man sprider alltmer tekniskt konstruerade nanopartiklar i vår livsmiljö, Statens offentliga utredning SOU 2013:70, men svar från kemikalieinspektionen ger vid handen att de betraktar tekniskt producerade nanopartiklar som lika ofarliga som naturliga nanopartiklar, alltså inte som miljöfrämmande partiklar med riktad kemisk, biokemisk och teknisk funktion. Trots att dessa tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bilda biokorna partiklar som kan tränga igenom alla kroppens barriärer och kan ta sig in i hjärnan eller till foster via placenta, verkar dock inte bekymra Kemikalieinspektionen. Trots att dessa partiklar bioackumuleras i kroppens organ. Samtidigt underlättas denna transport  av biokorona partiklar till hjärnan då mobilstrålningen öppnar upp blod- och hjärnbarriären.

Läkare rapporterar inte in alla cancerfall, hjärntumörer, till cancerregistret vilket Socialstyrelsen känner till.

Läkare rapporterar heller inte in personer som blir elöverkänsliga. Men vad jag hört av läkare och sjukvårdspersonal är att Socialstyrelsen är fantastiska och underbara mot läkarna som uppenbarligen utför sitt uppdrag till belåtenhet, att tysta industrins skador på folkhälsan? En läkare som förföljer elöverkänsliga och som skriver ut rent amfetamin till barn, Mats Reimer, och bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen blir inte prickad av Socialstyrelsen. Varför?

Vi har myndigheter som medvetet tillåter att industrin storskaligt skada folkhälsan,  droga våra unga och barn, samt orsaka dem livslång  funktionsnedsättning genom läkemedelsskador, eller kan dödligt skada enskilda och förkorta deras liv med cancer.

Och som pricken över i:et dessa påhittade klimatförändringar. Men herregud så sjukt allt är. Vi lever tydligen i USA:s  och maktelitens teaterföreställning? Påhittade pandemier och diagnoser samt klimatförändringarna gynnar ju vaccin- och läkemedelsindustri, samt teknikindustrin. Fy tusan vad de tjänar pengar. Deras globala exploateringsområde gör några få väldigt rika och det gäller ju också mobilindustrins globala verksamhet. Men om  regeringarna inte ställer krav på att miljölagarna skall följas, eller alla andra lagar som skyddar människors liv och hälsa, tja vad händer då med vår planet och livet här? Och Sverige som en gång varit ett föregångsland för bättre miljö och ett jämlikt samhälle dalar stadigt neråt som en slocknande stjärna.

Solveig Silverin miljöingenjör

Ansvarig expert inom Strålsäkerhetsmyndigheten är inte trovärdigt oberoende telekomindustrin

Torsten Augustsson CV

Torsten Augustsson har arbetat på flera Ericsson-företag som Ericsson Components AB, Ericsson Telecom AB. Tidigare inom Teli AB och Teli Anslutningssystem AB. Torstensson kan omöjligen anses vara trovärdig som oberoende telekomindustrin. Han är absolut jävig  han kan inte som tjänsteman anses vara trovärdig som oberoende av industrins påtryckningar gällande att förneka hälsoriskerna med mobiltelefonins artificiella mikrovågsstrålning. Trovärdigheten att SSM är en expertmyndighet som bevakar hälsoriskerna för att skydda befolkningen är därför åsidosatt.

Jimmy Estenberg, tidigare Trulsson CV

Kan absolut inte ses som  någon expert på att bevaka hälsoriskerna med den trådlösa tekniken.  Det är svårt att se någon expertkunskap i  Estenbergs CV

Roshan Tofighi SSM hennes CV

Är den enda som har en medicinsk koppling då hon doktorerat i toxikologi Sammanfattning: Neurotoxiska effekter uppstår när exponering för giftiga ämnen, antingen naturligt förekommande eller konstgjorda ämnen, ändrar normal aktivitet och / eller struktur i nervsystemet.

Roshan Tofighi borde ha en förståelse för att mikrovågor kan påverkar nervsystemet, men i ett mejlsvar från henne är hon oerhört okunnig. Men genom henne har SSM ett säkert kort att visa fram att de har kunskaper inom biologisk och toxikologisk  påverkan på  nervsystemet.

Här hennes svar på mina frågor:

Hej,

 Tack för dina frågor till myndigheten. Se svaren i texten nedan.

 1.Vi får endast se siffror på referensvärdet, men de grundläggande begränsningarna var har ni för siffror på dem, inom de olika referensområdena. Det måste ju finnas dokumenterat vetenskapligt?

 Svar: Du kan läsa om grundläggande begränsningar i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18).

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

Se tabell 1 på sid 2 i SSMFS 2008:18

 2. Ni skriver två gränsvärden, vilket förvånar. Först hette det riktvärden, sedan ändrades det till referensvärden och är det nu gränsvärden? Riktvärden är inte detsamma som gränsvärden. Gränsvärden är vetenskaplig fastlagt med noggranna studier. Och detta referensvärde skyddar inte mot långtidseffekter. Eller hur?

 Svar: Referenssvärden är satta för att skydda mot alla säkerställda hälsorikser, både kortsiktiga och långsiktiga.

 3. Det står också på er Webb: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas. Tidigare har ni skrivit till mig att referensvärdet skyddar mot långtidseffekter, men enligt denna text skyddar det enbart mot påvisade direkta effekter. Vilket skall läsas att det enbart skyddar mot akuta hälsoeffekter. Anser SSM att ett referensvärde är satt med god marginal när befolkningen dygnet runt utsätts för mikrovågor långt över det naturliga bakgrundsvärdet, 5 pikowatt per kvadratmeter för mikrovågor, när referensvärdet enbart skydda akut mot direkta effekter?

 Svar: Se svaret på fråga 2.

 4. Det finns vetenskapligt fastlagt inom IARC WHO efter noggrann granskning av ett stort antal vetenskapliga studier att Radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk klass 2B samma som DDT och metylkvicksilver. Vad jag förstår skyddar inte ert referensvärde mot effekter som uppkommer efter en längre tids exponering. Hur kan ni då påstå att referensvärdena är satt med god marginal?

 Svar: Se svaret på fråga 2.

 5. Det finns alltså fastlagt inom WHO att radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk enligt vetenskapliga studier. Enligt den omskrivna försiktighetsprincipen i miljöbalken, ställer man krav på att det krävs vetenskapliga bevis för att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken skall gälla. Nu finns det erkända, av WHO, vetenskapliga bevis för långtidseffekter av radiofrekvent strålning. Varför åberopar inte SSM nu, att man skall anta en försiktighetsprincip och inte sätta in trådlöst i skolorna? Ni har ju vetenskapliga bevis för hälsoriskerna! Ni vet också mycket väl att de barn som har fötts från 1990talet är den generation som är dygnet runt penetrerade av mikrovågor från fosterstadiet. Borde då inte försiktighetsprincipen gälla och ett kraftigt sänkt referensvärde?

Svar:  IARC:s klassificering ”möjligen cancerframkallande” är den svagaste misstankesgraden och innebär att det inte är troligt att radiovågor är cancerframkallande men det kan inte helt uteslutas. Dock är radiovågorna från trådlöst datornätverk betydligt lägre än nivåerna i de studier som har legat till grund för IARC:s klassificering.

SSM har mätt exponeringsnivån i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. De mätningarna visar att exponeringsnivåerna är mycket låga. Lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka säkerställd hälsopåverkan. För mer information, se: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt–tradlos-teknik/Tradlos-teknik/Tradlosa-natverk/

6. Förklara för mig varför små barn skall utsättas för extremt hög pulsad mikrovågsstrålning i sin dagliga miljö redan i daghemsmiljön? Det är som att tvinga små barn att dricka en daglig dos DDT.

 Svar: Se svaret ovan. Se också den bedömning som EU:s vetenskapliga råd SCENIHR gjort när det gäller hälsorisker med elektromagnetiska fält under följande länk: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2015/citizens_emf_en.pdf

Vänliga hälsningar,

Roshan Tofighi

Vad hjälper vetenskaplig forskning när ansvariga inte bryr sig

Eller när 190 forskare som inser allvaret och har den vetenskapliga kunskapen om riskerna med den mikrovågsstrålning som mobilindustrin sprider dygnet runt i vår livsmiljö och som skriver brev till WHO och FN och ber dem hörsamma de kända vetenskapliga kunskaperna,  bemöts nedlåtande av svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

Forskarna som skrivit brevet är inte seriösa menar SSM. Enligt SSM är inga forskare och deras studier seriösa eller välgjorda då de kommit fram till negativa hälsoeffekter i sina studier. Det är en tröttsam upprepning år efter år. Varför skulle alla dessa tusentals vetenskapliga rapport som visar på hälsoeffekter hålla låg kvalitet?

SSM anser att provokationsstudierna på elöverkänsliga är seriösa och välgjorda, men då jag själv granskat dem vet jag, att de inte är välgjorda. Jag vet att metodiken inte är vetenskaplig p g a alla felkällor som allvarligt stör och påverkar resultatet, samt att forskarna underlåter att redovisa alla felkällor. Jag betvivlar därför att den forskning som SSM anser vara välgjord och inte visar några hälsoeffekter knappast är välgjorda de heller.

Av en bekant fick jag veta att tidigare SSI sagt inför 3G-utbyggnaden att det finns personer som inte kommer att tåla den höga strålningen, alltså att lite svinn får man räkna med.  2006 säger Mona Sahlin att många människor kommer att få cancer i framtiden och det kommer inte att finnas vård till alla. En skrämmande cynism och otäck syn som ansvariga har  och vad de tillåter mobilindustrin  göra  mot befolkningen.

SSM ser sig som en expertmyndighet då de fått den rollen av regeringen. Hade de varit experter, hade de inte givit sken av att det infraröda ljuset (våglängd 1 mm) har samma egenskaper och inträngningsdjup  som de våglängder som mobilindustrin nyttjar 10 cm vilket motsvara 1- 3 GHz . Man kan då fråga sig, varför man inte nyttjar våglängden 1 mm i mikrovågsugnen utan just 10 cm, samma våglängd som mobilindustrin nyttjar i sin trådlösa teknik  i 3G 4G, WiFi, 5G runt 2,5 GHz. Mikrovågsugnar nyttjar 2,45 GHz. Trådlösa barnvakter nyttjar 2,4 GHz. Alla dessa frekvenser tränger in genom kroppen, det gör inte infrarött med våglängden 1 mm.

Våglängden 10 cm tränger in genom maten till dess mitt och värmer upp maten inifrån. Vilket betyder att den trådlösa teknikens strålning tränger in genom kroppen, vilket man konstaterat redan på 1950-talet inom Flygvapnets radarskola. Redan då kunde man konstatera att mikrovågsstrålningen påverkade och skadade nervsystemet. Det är  just det som hänt elöverkänsliga, att deras nervsystem skadats av mikrovågsstrålningen, vilket mobilindustrin inte lever i okunnighet om, annars skulle de inte lägga ner så mycket energi och krut på att förfölja elöverkänsliga på alla sätt, exempelvis stoppa elsanerade lägenheter för elöverkänsliga

Det är märkligt att SSM inte skulle känner till denna äldre forskning i Sverige, samt även den vetenskapliga kunskap som Zory Glaser sammanställt om de nu är experter.

Så här kommenterar SSM brevet till FN och WHO från den 190 forskarna:

SV: SSMs svar på frågor om grundläggande begränsningar och referensvärden

Till: Solveig Silverin
Roshan.Tofighi@ssm.se
 

 Hej,

Det är stor skillnad på kvalitet och statistisk tyngd i olika forskningsstudier. För att få ett robust underlag för att bedöma hälsorisker måste man därför göra en ordentlig kvalitetsgranskning samt undersöka samstämmighet inom och mellan olika studiediscipliner. Det finns ingen kvalitetsgaranti generellt när det gäller olika saker som ligger på internet, man måste alltid kontrollera om det budskap som framförs har någon robust vetenskaplig förankring. De uttalanden som har frågats om saknar stöd hos vetenskapliga expertinstanser, se nedan:

Den nyligen publicerade rapporten från EU-kommissionens vetenskapliga råd SCENIHR om möjliga hälsorisker med elektromagnetiska fält som du fick i förra mailet:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2015/citizens_emf_en.pdf

 Se också faktablad 304 från WHO om exponering från basstationer och trådlös teknik under följande länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

Se också länken till Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga EMF-råd där du kan hitta rapporten med aktuellt kunskapsläge sammanfattat under Update to key issues i den sist publicerade rapporten, resultatet bygger på en noggrann sammanvägning av all relevant forskning som publicerats i engelskspråkiga tidskrifter med ett seriöst granskningssystem.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/SSM-Rapport-2014-16.pdf

Flera sådana här genomgångar av vetenskaplig litteratur har också gjorts av andra expertråd i vårt närområde, du hittar några sammanfattande rapporter under följande länkar:

Brittiska Health Protection Agency´s vetenskapliga råd (AGNIR) lämnade en rapport 2012 som fokuserade på forskning specifikt om hälsa och radiofrekventa elektromagnetiska fält, rapporten hittar du under länken nedan http://www.hpa.org.uk/webc/hpawebfile/hpaweb_c/1317133827077

Norwegian Institute of Public Health expertgrupp lämnade rapport 2012 som fokuserade på möjliga hälsorisker med svaga radiofrekventa elektromagnetiska fält, du hittar en omfattande engelskspråkig sammanfattning av rapporten under följande länk http://www.fhi.no/dokumenter/545eea7147.pdf

Vänliga hälsningar,

Roshan Tofighi

SSM referensvärden, texten har ändrats nyligen

SSM Referensvärden som det stod före ändringen fram till jag upptäckte det den 2015-03-30
Ett referensvärde är en rekommenderad högsta nivå för exponering från elektromagnetiska fält. Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas.

Olika referensvärden gäller för skilda typer av signaler. Orsaken är dels att radiovågor av olika frekvens har olika inträngningsdjup i människokroppen, dels att resonansfenomen kan uppkomma vid frekvenser runt 100 megahertz, MHz, som gör att en större del av fältet tas upp av kroppen.


Referensvärden för olika frekvenser för radio, tv och mobiltelefoni
Frekvens MHz Referensvärde mW/m² Exempel på användningsområde
10–400                                       2000 Radio och kommunikationsradio
600 – 3000 Analog tv
700 3500 Digital tv
900 4500 GSM 900
1800 9000 GSM 1800, trådlös telefon
2000 10000 UMTS 3G
mW/m² milliwatt per kvadratmeter

Referensvärdena finns angivna i föreskriften med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18). Främst riktar de sig till tv- och radiobolag, försvarsmakten, mobilteleoperatörer och andra som ansvarar för system som använder radiovågor.


Liksom EU:s rekommendationer bygger myndighetens allmänna råd på bedömningar gjorda av Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning, ICNIRP. ICNIRP har utifrån internationella vetenskapliga forskningsresultat, bedömt vid vilka nivåer elektromagnetiska fält kan ge direkta hälsoeffekter. Begränsningar för allmänheten är satt till ungefär en femtiondedel av nivån för konstaterade hälsoeffekter, något som även gäller Sveriges referensvärden.
Grundläggande begränsningar och referensvärden
Rekommendationerna i det allmänna rådet består av två olika typer av gränser för elektromagnetiska fält: dels grundläggande begränsningar, dels referensvärden. De grundläggande begränsningarna avser elektriska fenomen eller energiabsorption inne i kroppen. Dessa kan vara svåra att mäta direkt. Därför anges referensvärdena i storheter som är enkla att mäta i omgivningen. Referensvärdena säkerställer att de grundläggande begränsningarna inte överskrids. De är alltså tilltagna med marginal.
Det kan inträffa att referensvärdet överstigs utan att den grundläggande begränsningen gör det. Då måste tillverkaren kunna visa, genom beräkningar eller på annat sätt, att den grundläggande begränsningen inte överskrids.

SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält [146 kb]
Utgivningsdatum: 2009-01-30
Utgivare: SSM

Start / Magnetfält och trådlös teknik / Referensvärden

Referensvärden som SSM skriver nu och som jag upptäckte den 2015-03-30

Starka elektromagnetiska fält är hälsoskadliga. Därför tar Strålsäkerhetsmyndigheten fram referensvärden, som anger den högsta strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för. Våra referensvärden är baserade på riktlinjer från EU.

Magnetfält och elektriska fält uppstår runt alla apparater och anläggningar som drivs av elektrisk ström. Till elektromagnetiska fält räknas även radiovågor från TV- och radiosändningar, trådlösa datornätverk och mobiltelefoni.

Energin från de elektromagnetiska fälten kan tas upp av kroppen. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför tagit fram riktlinjer för hur hög strålningen som högst bör vara på allmänna platser. En sådan riktlinje kallas referensvärde.

Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält. Däremot är det inte hälsosamt att utsättas för alltför kraftiga fält. Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.

Myndighetens referensvärden bygger på EU-riktlinjer, som baseras på bedömningar från Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). ICNIRP:s bedömningar utgår i sin tur från internationell forskning om elektromagnetiska fält och hälsorisker.

Lågfrekventa och radiofrekventa fält

I begreppet elektromagnetiska fält ingår både lågfrekventa elektromagnetiska fält och radiofrekventa fält.

Lågfrekventa fält:

  • Mycket lågfrekventa fält bildas runt kraftledningar och elektriska hushållsapparater. De är en biprodukt som uppstår på grund av elektriska laddningar och rörelse hos elektriska laddningar.
  • För lågfrekventa fält har referensvärdena främst syftet att begränsa elektriska strömmar i kroppen. Sådana skapas när kroppen utsätts för fälten.

Radiofrekventa fält:

  • Radiofrekventa fält (radiovågor) skapas till exempel av basstationer, mobiltelefoner, trådlösa datornätverk samt av radio- och tv-sändare. Radiovågorna fungerar i dessa sammanhang som bärare av information.
  • Radiofrekventa fält uppstår också runt bland annat mikrovågsugnar och lågenergilampor. För radiofrekventa fält finns referensvärden för att begränsa uppvärmning av kroppens vävnader, vilket är den enda säkerställda negativa hälsoeffekten.

Olika referensvärden för olika frekvenser

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden skiljer sig åt mellan olika frekvensområden. Anledningen är att olika frekvenser påverkar kroppen olika mycket.

Nedan ser du några exempel på referensvärden för radiovågor.

Referensvärden för radio, tv och mobiltelefoni

Frekvens MHz Referensvärde mW/m² Exempel på användningsområde
10 – 400 2 000 Radio och kommunikationsradio
400 – 790 2 000 – 4 000 TV
790 – 2 690 4 000 – 10 000 Mobiltelefoni
2 400/5 000 10 000 Trådlösa datornätverk

MHz: megahertz (miljoner hertz). Hertz är den enhet som används för frekvens.
mW/m²:
miliwatt per kvadratmeter. Radiovågornas styrka anges i miliwatt per kvadratmeter.

Du kan läsa mer om referensvärden i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18). Främst riktar de sig till kommunala miljö- och hälsoinspektörer, men även till tv- och radiobolag, försvarsmakten, mobilteleoperatörer och andra med system som använder radiovågor.

 Läs mer: Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält. 

Referensvärden och grundläggande begränsningar

Referensvärden relaterar inte till mätvärden i kroppen, utan till omgivningen. Grundläggande begränsningar däremot handlar om vilka strömmar och temperaturökningar som inte får överskridas i kroppen till följd av exponering för elektromagnetiska fält.

Det är en fördel att mäta strålningsnivån i luften eftersom magnetfältet går att mäta med relativt enkla mätinstrument. Om referensvärdet inte överskrids i luften så överskrids inte heller den grundläggande begränsningen i människokroppen. I de flesta fall räcker det därför att mäta i luften eftersom referensvärdet sällan överskrids.

För att avgöra om elektromagnetiska fält på en plats ligger under eller över de grundläggande begränsningarna, krävs avancerade mätinstrument och komplexa mätningar eller avancerade matematiska beräkningar.

Läs mer:

Mobilstrålning är radiovågor
Magnetfält och hälsorisker

Skillnad mellan olika sorters strålning

Det är viktigt att skilja på lågfrekvent elektromagnetisk strålning (elektromagnetiska fält) och den typ av strålning som kallas joniserande. Joniserande strålning är skadlig eftersom den har förmågan att direkt skada kroppens celler. Exempel på sådan strålning är röntgen och strålning från radioaktiva ämnen som används inom exempelvis kärnkraft.

Även UV-strålning, som ligger i gränslandet mellan icke-joniserande strålning och joniserande strålning, har förmågan att direkt skada kroppens celler. Elektromagnetiska fält har däremot inte denna förmåga.