JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en … Läs mer

Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1§ 2 kap miljöbalken

Galleri

Det är denna rundgång vi sett år ut och år in. Här är en stor del av förklaringen. Man kringgår miljöbalken, med hjälp av miljöbalkens största svaghet, bevisbörderegeln 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och … Läs mer

Ryska samlingsrapporten 1972, Hygieniska problem och effekter av mikrovågor, elektromagnetiska fält i kroppen

Galleri

(Texten i rapporten har varit svag på några ställen och vissa ord helt oläsliga, sammanhanget har därför fått styra ordvalet. Vissa ord har jag inte kunnat översätta alls. På en del ställen har jag varit osäker på vad som menas, … Läs mer

WHO INTERNATIONELLA EMF PROJEKTET 2013 – 2014 får mutpengar av SSM och PTS?

Det primära målet för WHO:s internationella EMF Project är att bedöma hälsorisker från EMF inom frekvensområdet 0-300 GHz och att utveckla politiska alternativ för skydda människor från exponering för elektromagnetiska fält. De viktigaste vetenskapliga målen för projekt är att:

 Bedöma den vetenskapliga litteraturen och göra en statusrapport om hälsoeffekter, med tanke på att endast 0,6 % av miljöforskningen går till denna extremt storskaliga miljöpåverkan måste underlaget för denna bedömning vara omöjlig att säkersställa

 Införliva forskningsresultat i WHO: s Environmental Health Criteria (EHC) monografier där bedömningar formella hälsorisk bedrivs på EMF,

 Identifiera kunskapsluckor behöver ytterligare forskning,

 Uppmuntra ett fokuserat forskningsprogram i samverkan med finansiärer och det globala forskarsamhället. Stor risk att industrin själv finansierar denna forskning. Forskningen borde vara oberoende av industrin.

Under årens lopp har flera regeringar gett direkta bidrag till WHO EMF Project, antingen på en periodisk eller ad hoc-basis. För perioden juni 2013 till maj 2014 har följande statliga organ finansierat till WHO

International EMF Project:

 Australian Radiation Protection och Nuclear Safety Agency (ARPANSA),

Australien

 Miljödepartementet, Israel

 Hälsoministeriet, Nya Zeeland

 Svensk strålskyddsinstitut, Sverige

 Svensk Post- och telestyrelsen, Sverige

 Federal Office of Public Health, Schweiz

Man undrar varför både Strålsäkerhetsmyndigheten och Post- och Telestyrelsen ger pengar till WHO  för WHO- projektet om riskerna med elektromagnetisk strålning

Så här skriver WHO om  hälsoriskerna med mobiltelefonin

Finns det några hälsoeffekter?

Ett stort antal studier har genomförts under de senaste två decennierna för att bedöma om mobiltelefoner utgör en potentiell hälsorisk. Hittills har inga negativa hälsoeffekter etablerats som orsakas av mobiltelefoner. En lång rad studier har visat en förhöjd hjärntumörrisk (Den stora Interphone studien visar en statistiskt signifikant ökad risk för dödlighet i hjärntumör för dem som använt mobilen i minst 1 640 timmar ). Den senaste studien, maj 2014, är ytterligare en i raden som visar på förhöjd risk  Mobiltelefonanvändning och hjärntumörer i CERENAT fall-kontrollstudie

Kortsiktiga effekter

Tissue uppvärmning är den huvudsakliga mekanismen för interaktionen mellan högfrekvent energi och människokroppen. Vid de frekvenser som används av mobiltelefoner, det mesta av energin absorberas av hud och andra ytliga vävnader, vilket resulterar i försumbar temperaturhöjning i hjärnan eller andra organ i kroppen. Vad menar WHO med försumbar uppvärmning i hjärnan? Om man inte känner till långtidseffekterna hur kan man då vara säker på att uppvärmningen är försumbar? Hjärnan är ett av de känsligaste organen för mikrovågor. Eftersom man inte har någon känsel i hjärnan så känner man inte hur varm hjärnan blir av mobilen.

Ett antal studier har undersökt effekterna av radiofrekventa fält på hjärnans elektriska aktivitet, kognitiv funktion, sömn, puls och blodtryck hos frivilliga. Hittills ger forskningen inte på någon enhetlig bevis på negativa hälsoeffekter av exponering för radiofrekventa fält vid nivåer under de som orsakar uppvärmning av vävnad. Vidare har forskningen inte kunnat ge stöd till ett orsakssamband mellan exponering för elektromagnetiska fält och självrapporterade symtom, eller ”elöverkänslighet”. Intressant är, att WHO känner till att det  finns vetenskapliga belägg för ett samband mellan elektromagnetisk strålning och elöverkänslighet. Därför borde försiktighetsprincipen gälla om man skulle  följa Miljöbalkens krav, så som den antogs i Riksdagen

Långsiktiga effekter

Epidemiologisk forskning undersöker potentiella långsiktiga riskerna från radiofrekvensexponering har främst sökt ett samband mellan hjärntumörer och mobiltelefoner. Men eftersom många cancerformer märks först flera år efter det samspel som ledde till tumören, och eftersom mobiltelefoner inte används i stor utsträckning fram till början av 1990-talet, kan epidemiologiska studier för närvarande endast bedöma dessa cancerformer som blir tydlig inom kortare tidsperioder. Men resultat från djurstudier visar genomgående ingen ökad risk för långvarig exponering för radiofrekventa fält cancer.  Dessa ord skulle mycket väl ha kunnat sagts av riskförnekarna inom våra myndigheter SSM och PTS , men dessa myndigheter ger  ju pengar till WHO för EMF-projektet.

Flera stora multinationella epidemiologiska studier har genomförts eller pågår, bland annat fall-kontrollstudier och prospektiva kohortstudier som undersöker en rad hälsoeffekter hos vuxna. Den största retrospektiva fall-kontrollstudie uppdaterad om vuxna, Interphone, som samordnas av Internationella centret för cancerforskning (IARC), har utformats för att avgöra om det finns kopplingar mellan användning av mobiltelefoner och huvud och halscancer hos vuxna.

Ansvariga myndigheter relaterar ALDRIG till den naturliga mikrovågsstrålningen som vi är biologiskt anpassade till.

WHO skriver om basstationer och andra trådlösa nätverk. Det antal basstationer som WHO nämner här, stämmer inte med dagens antal. Bara i Sverige har vi över 20 miljoner mikrovågssändare, enligt PTS.

En sak som irriterar mig oerhört är att ansvariga myndigheter ALDRIG relaterar till den naturliga bakgrundsstrålningen som vi biologiskt är anpassade till. Ytterst sällan uppmärksammar myndigheterna att basstationernas mikrovågsstrålning är artificiell och pulsad. Detta beror troligen på att den naturliga kontinuerliga bakgrundsstrålningen är så låg som 0,5 pikoWatt/m^2  under dygnet och vida understiger det extremt höga medelvärdet av 1 milliWatt/m^2 och som kan vara mycket högre lokalt nära sändare.

Vart 11:e år har solen utbrott och vid extrema solutbrott kan mikrovågsstrålningen komma upp i 1 mikrowatt/m2, vilket även det understiger den mikrovågsstrålning som basstationerna kontinuerligt sprider i vår livsmiljö.

Mikrovågor och folkhälsa
Basstationer och trådlösa teknologier

Maj 2006

Mobiltelefoni är nu vanligt runt om i världen. Denna trådlösa teknik bygger på ett omfattande nätverk av fasta antenner eller basstationer , förmedling av information med radiofrekventa ( RF ) signaler . Över 1,4 miljoner basstationer finns över hela världen och antalet ökar betydligt med införandet av tredje generationens teknik .

Andra trådlösa nätverk som tillåter höghastighetsinternet och tjänster , som t.ex. trådlösa lokala nätverk (WLAN ) , är också allt vanligare i hem , kontor och många offentliga platser ( flygplatser , skolor, bostads-och stadsområden ) . Eftersom antalet basstationer och trådlösa lokala nätverk ökar , så ökar RF- exponeringen för befolkningen . Färska opinionsundersökningar har visat att RF-exponeringen från basstationer sträcker sig från 0,002 % till 2 % av nivåerna av internationella riktlinjer för exponering , beroende på en rad faktorer såsom närhet till antennen och den omgivande miljön . Detta är lägre eller jämförbart med RF-exponeringen från radio-eller televisionssändare.

Det har funnits oro för möjliga hälsokonsekvenser av exponering för RF- fält från trådlös teknik . Detta faktablad granskar vetenskapliga bevis på hälsoeffekter från kontinuerlig mänsklig låg exponering för basstationer och andra lokala trådlösa nätverk .
hälsoproblem

En vanlig oro för basstation och lokala trådlösa nätverk antenner avser de eventuella långsiktiga hälsoeffekter som hela kroppen exponering för RF-signaler kan ha. Hittills har det enda hälsoeffekt från RF-fält som identifierats i vetenskapliga undersökningar relaterats till en ökad kroppstemperatur ( > 1 ° C ) vid exponering med mycket hög fältstyrka som bara finns i vissa industriella anläggningar såsom RF- värmare . Nivåerna av RF- exponering från basstationer och trådlösa nät är så låga att temperaturen ökar är obetydlig och inte påverkar människors hälsa .

Styrkan i RF-fält är störst vid källan och avtar snabbt med avståndet . Tillgång nära basstationsantenner begränsas där RF-signalerna kan överstiga internationella exponeringsgränser . Färska opinionsundersökningar har visat att RF-exponeringen från basstationer och trådlös teknik i allmänt tillgängliga områden (inklusive skolor och sjukhus ) är normalt tusentals gånger under internationella normer .

I själva verket , på grund av deras lägre frekvens , vid liknande RF- exponeringsnivåer, absorberar kroppen upp till fem gånger mer av signalen från FM-radio och television än från basstationer . Detta beror på att de frekvenser som används i FM-radio ( runt 100 MHz) och i TV-sändnings (omkring 300 till 400 MHz) är lägre än de som används i mobiltelefoni ( 900 MHz och 1800 MHz) och därför att en persons längd gör kroppen en effektiv mottagarantenn. Vidare har radio-och TV stationer varit i drift i 50 år eller mer utan några negativa hälsoeffekter upprättas.

Medan de flesta radiotekniker har använt analoga signaler , är moderna trådlösa telekommunikations med digitala sändningar . Detaljerade recensioner som hittills genomförts har inte visat på några risker som är specifika för olika RF- moduleringar .

Cancer : Media eller anekdotiska rapporter av cancerklusterkring mobilbasstationerhar ökat allmänhetens oro . Det bör noteras att geografiskt är cancer ojämnt fördelad mellan alla invånare . Med tanke på den utbredda förekomsten av basstationer i omgivningen , kan det förväntas att eventuella cancerklusterkommer att ske nära basstationer bara av en slump . Dessutom rapporterade cancer i dessa kluster är ofta en samling av olika typer av cancer utan gemensamma egenskaper och därmed sannolikt inte att ha en gemensam sak .

Vetenskapliga bevis om fördelningen av cancer i befolkningen kan erhållas genom noggrant planerade och genomförda epidemiologiska studier . Under de senaste 15 åren , har studier som undersöker en potentiell relation mellan RF-sändare och cancer publicerats. Dessa studier har inte påvisat att RF- exponeringen från sändarna ökar risken för cancer . Likaså har långtidsstudier på djur som inte är etablerade en ökad risk för cancer vid exponering för RF-fält , även på nivåer som är mycket högre än vad som produceras av basstationer och trådlösa nät .

Andra effekter : Få studier har undersökt generella hälsoeffekter hos individer som exponeras för RF-fält från basstationer . Detta är på grund av svårigheten att särskilja möjliga hälsoeffekter från de mycket låga signaler som sänds ut från basstationer från andra högre styrka RF-signaler i miljön . De flesta studier har fokuserat på RF-exponeringen för mobiltelefonanvändare . Human -och djurstudier som undersöker hjärnans vågmönster , kognition och beteende efter exponering för RF-fält , till exempel de som genereras av mobiltelefoner , inte har identifierat biverkningar . RF-exponeringen som använts i dessa studier var ca 1000 gånger högre än de som förknippas med allmänhetens exponering från basstationer och trådlösa nät . Inga entydiga tecken på förändrad sömn eller kardiovaskulära systemet har rapporterats .

Vissa individer har rapporterat att de upplever icke – specifika symptom vid exponering för RF- fält som avges från basstationer och andra EMF -enheter . Som redovisas i en färsk WHO- faktablad ” elöverkänslighet ” , har EMF inte visats orsaka sådana symptom . Trots detta är det viktigt att erkänna den svåra situationen för människor som lider av dessa symptom .

Från alla bevis samlats hittills har inga negativa kort – eller långsiktiga hälsoeffektervisats förekomma från RF-signalerna som produceras av basstationer . Eftersom trådlösa nätverk producerar generellt lägre RF-signaler än basstationer , inga hälsoskadliga effekter av exponering för dem .
skyddsnormer

Internationella riktlinjer för exponering har utvecklats för att ge skydd mot säkerställda effekter från RF-fält av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP , 1998) och Institutet för elektriska och elektroniska Engineers ( IEEE 2005 ) .

De nationella myndigheterna bör anta internationella standarder för att skydda sina medborgare mot skadliga nivåer av RF-fält . De bör begränsa tillträdet till områden där exponeringsgränser kan överskridas .
Allmänhetens uppfattning av risk

Vissa människor uppfattar riskerna med RF- exponering som sannolikt och möjligen även allvarliga. Flera orsaker till offentlig rädsla innefattar medie meddela om nya och obekräftade vetenskapliga studier , vilket leder till en känsla av osäkerhet och en uppfattning om att det kan finnas okända eller oupptäckta faror. Andra faktorer är estetiska oro och en känsla av bristande kontroll eller input till processen för att bestämma var nya basstationer . Erfarenheten visar att utbildningsprogram samt effektiv kommunikation och engagemang från allmänheten och andra intressenter vid lämpliga stadier i beslutsprocessen innan du installerar RF- källor kan öka allmänhetens förtroende och acceptans .
slutsatser

Med tanke på de mycket låga exponeringsnivåer och forskningsresultat som samlats in hittills , det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att de svaga RF-signaler från basstationer och trådlösa nät orsakar negativa hälsoeffekter .
WHO Initiatives

WHO , genom den internationella EMF -projektet , har inrättat ett program för att övervaka EMF vetenskapliga litteraturen , för att utvärdera hälsoeffekter av exponering för elektromagnetiska fält i intervallet 0 till 300 GHz , för att ge råd om tänkbara EMF risker och att hitta lämpliga riskreducerande åtgärder . Efter omfattande internationella recensioner , har det internationella EMF Project främjat forskning för att fylla kunskapsluckor . Som svar på nationella regeringar och forskningsinstitut har finansierat över $ 250 miljoner dollar på EMF forskning under de senaste 10 åren .

Även om inga hälsoeffekter förväntas från exponering för radiovågor från basstationer och trådlösa nätverk , är forskningen fortfarande främjas av WHO för att fastställa om det finns några hälsoeffekter från de högre RF-exponeringen från mobiltelefoner .

Internationella centrumet för cancerforskning ( IARC ) , en WHO specialiserad byrå , förväntas att göra en översyn av cancerrisken från RF-fält under 2006-2007 och den internationella EMF -projektet kommer sedan att genomföra en total hälsoriskbedömning för RF-fält 2007 -2008 .
ytterligare läsning

ICNIRP ( 1998) http://www.icnirp.org / dokument / emfgdl.pdf
IEEE (2006 ) IEEE C95.1 – 2005 ” IEEE Standard för säkerhetsnivåermed hänsyn till människors exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält , 3 kHz till 300 GHz ”

Svar från SSM om bakgrundsstrålning och riktvärden för elektromagnetiska fält

Hej Solveig,

Svar på dina frågor enligt den numrering som du hittar nedan.

 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) definieras radiovågor som elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kilohertz till 3000 gigahertz som utbreder sig utan särskilt anordnad ledare. Mikrovågor utgör en delmängd av detta frekvensspektrum, det finns ingen strikt definition men i allmänhet brukar man säga att mikrovågor är elektromagnetiska vågor med frekvenser från ca 300 megahertz och upp till 300 gigahertz (detta motsvarar precis som du skriver våglängder från 1 millimeter upp till 1 meter).

2.      Den naturliga bakgrundsstrålningen inom radiovågsområdet är så låg att det inte finns anledning att misstänka hälsorisker med denna strålning. Det ligger inte heller i SSM:s uppdrag att hålla sig uppdaterad om denna strålning. Om du vill ha information om nivåer och dygnsvariationer för den naturliga bakgrundsstrålningen bör du kontakta någon som gör sådana mätningar. Kolla med någon högskola som har rymdteknik på programmet.

 

3.      Det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att svaga radiovågor skulle vara farliga för människor. Det finns dock en svag misstanke om att radiovågsexponering från mobiltelefoner skulle kunna medföra förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör, se pressrelease från IARC under följande länk http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 

Du hänvisar till uppgifter från FOA och SSI i denna fråga. Både FOA och SSI är organisationer som upphört och övergått till nya. FOA kan knappast ansetts vara en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält men om FOA publicerat något i ämnet i en granskad engelskspråkig vetenskaplig tidskrift är du välkommen att hänvisa direkt till den. Du hänvisar också till uppgifter från SSI (Statens strålskyddsinstitut) som ju helt klart var en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält, men du måste hänvisa tydligare till vilka uppgifter du avser.

 

4.      (Svar på fråga 8 enligt din numrering nedan). Sverige följer Europeiska rådets rekommendationer om referensvärden, se följande länk http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lv/rec519_en.pdf . Dessa referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker. De allra flesta länder i Europa baserar också liksom Sverige sina referensvärden på rekommendationen från Europeiska rådet. Europeiska rådets rekommendationer baseras på ICNIRP:s riktlinjer och bygger på en genomgång av relevant forskningslitteratur. Se också vad WHO skriver i sitt faktablad om basstationer och trådlös teknik under följande länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

 

5.      (Svar på fråga 9 enligt din numrering nedan). 155,8 dB mikrovolt per meter är den elektriska fältvektorns styrka hos en elektromagnetisk radiovåg som har effekttätheten 10 watt per kvadratmeter. Detta är referensvärdet för radiovågor med frekvenser över 2 gigahertz. De radiovågsfrekvenser som ligger under 2 gigahertz har lägre referensvärden. De mätningar som SSM gjort hittills har tydligt visat att effekttätheten i allmän miljö ligger långt under dessa referensvärden, normalt under en tusendel av referensvärdet.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Torsten Augustsson

 

 

cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20 

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se