JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en … Läs mer

Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1§ 2 kap miljöbalken

Galleri

Det är denna rundgång vi sett år ut och år in. Här är en stor del av förklaringen. Man kringgår miljöbalken, med hjälp av miljöbalkens största svaghet, bevisbörderegeln 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och … Läs mer

Ryska samlingsrapporten 1972, Hygieniska problem och effekter av mikrovågor, elektromagnetiska fält i kroppen

Galleri

(Texten i rapporten har varit svag på några ställen och vissa ord helt oläsliga, sammanhanget har därför fått styra ordvalet. Vissa ord har jag inte kunnat översätta alls. På en del ställen har jag varit osäker på vad som menas, … Läs mer

WHO INTERNATIONELLA EMF PROJEKTET 2013 – 2014 får mutpengar av SSM och PTS?

Det primära målet för WHO:s internationella EMF Project är att bedöma hälsorisker från EMF inom frekvensområdet 0-300 GHz och att utveckla politiska alternativ för skydda människor från exponering för elektromagnetiska fält. De viktigaste vetenskapliga målen för projekt är att:

 Bedöma den vetenskapliga litteraturen och göra en statusrapport om hälsoeffekter, med tanke på att endast 0,6 % av miljöforskningen går till denna extremt storskaliga miljöpåverkan måste underlaget för denna bedömning vara omöjlig att säkersställa

 Införliva forskningsresultat i WHO: s Environmental Health Criteria (EHC) monografier där bedömningar formella hälsorisk bedrivs på EMF,

 Identifiera kunskapsluckor behöver ytterligare forskning,

 Uppmuntra ett fokuserat forskningsprogram i samverkan med finansiärer och det globala forskarsamhället. Stor risk att industrin själv finansierar denna forskning. Forskningen borde vara oberoende av industrin.

Under årens lopp har flera regeringar gett direkta bidrag till WHO EMF Project, antingen på en periodisk eller ad hoc-basis. För perioden juni 2013 till maj 2014 har följande statliga organ finansierat till WHO

International EMF Project:

 Australian Radiation Protection och Nuclear Safety Agency (ARPANSA),

Australien

 Miljödepartementet, Israel

 Hälsoministeriet, Nya Zeeland

 Svensk strålskyddsinstitut, Sverige

 Svensk Post- och telestyrelsen, Sverige

 Federal Office of Public Health, Schweiz

Man undrar varför både Strålsäkerhetsmyndigheten och Post- och Telestyrelsen ger pengar till WHO  för WHO- projektet om riskerna med elektromagnetisk strålning

Så här skriver WHO om  hälsoriskerna med mobiltelefonin

Finns det några hälsoeffekter?

Ett stort antal studier har genomförts under de senaste två decennierna för att bedöma om mobiltelefoner utgör en potentiell hälsorisk. Hittills har inga negativa hälsoeffekter etablerats som orsakas av mobiltelefoner. En lång rad studier har visat en förhöjd hjärntumörrisk (Den stora Interphone studien visar en statistiskt signifikant ökad risk för dödlighet i hjärntumör för dem som använt mobilen i minst 1 640 timmar ). Den senaste studien, maj 2014, är ytterligare en i raden som visar på förhöjd risk  Mobiltelefonanvändning och hjärntumörer i CERENAT fall-kontrollstudie

Kortsiktiga effekter

Tissue uppvärmning är den huvudsakliga mekanismen för interaktionen mellan högfrekvent energi och människokroppen. Vid de frekvenser som används av mobiltelefoner, det mesta av energin absorberas av hud och andra ytliga vävnader, vilket resulterar i försumbar temperaturhöjning i hjärnan eller andra organ i kroppen. Vad menar WHO med försumbar uppvärmning i hjärnan? Om man inte känner till långtidseffekterna hur kan man då vara säker på att uppvärmningen är försumbar? Hjärnan är ett av de känsligaste organen för mikrovågor. Eftersom man inte har någon känsel i hjärnan så känner man inte hur varm hjärnan blir av mobilen.

Ett antal studier har undersökt effekterna av radiofrekventa fält på hjärnans elektriska aktivitet, kognitiv funktion, sömn, puls och blodtryck hos frivilliga. Hittills ger forskningen inte på någon enhetlig bevis på negativa hälsoeffekter av exponering för radiofrekventa fält vid nivåer under de som orsakar uppvärmning av vävnad. Vidare har forskningen inte kunnat ge stöd till ett orsakssamband mellan exponering för elektromagnetiska fält och självrapporterade symtom, eller ”elöverkänslighet”. Intressant är, att WHO känner till att det  finns vetenskapliga belägg för ett samband mellan elektromagnetisk strålning och elöverkänslighet. Därför borde försiktighetsprincipen gälla om man skulle  följa Miljöbalkens krav, så som den antogs i Riksdagen

Långsiktiga effekter

Epidemiologisk forskning undersöker potentiella långsiktiga riskerna från radiofrekvensexponering har främst sökt ett samband mellan hjärntumörer och mobiltelefoner. Men eftersom många cancerformer märks först flera år efter det samspel som ledde till tumören, och eftersom mobiltelefoner inte används i stor utsträckning fram till början av 1990-talet, kan epidemiologiska studier för närvarande endast bedöma dessa cancerformer som blir tydlig inom kortare tidsperioder. Men resultat från djurstudier visar genomgående ingen ökad risk för långvarig exponering för radiofrekventa fält cancer.  Dessa ord skulle mycket väl ha kunnat sagts av riskförnekarna inom våra myndigheter SSM och PTS , men dessa myndigheter ger  ju pengar till WHO för EMF-projektet.

Flera stora multinationella epidemiologiska studier har genomförts eller pågår, bland annat fall-kontrollstudier och prospektiva kohortstudier som undersöker en rad hälsoeffekter hos vuxna. Den största retrospektiva fall-kontrollstudie uppdaterad om vuxna, Interphone, som samordnas av Internationella centret för cancerforskning (IARC), har utformats för att avgöra om det finns kopplingar mellan användning av mobiltelefoner och huvud och halscancer hos vuxna.

Ansvariga myndigheter relaterar ALDRIG till den naturliga mikrovågsstrålningen som vi är biologiskt anpassade till.

WHO skriver om basstationer och andra trådlösa nätverk. Det antal basstationer som WHO nämner här, stämmer inte med dagens antal. Bara i Sverige har vi över 20 miljoner mikrovågssändare, enligt PTS.

En sak som irriterar mig oerhört är att ansvariga myndigheter ALDRIG relaterar till den naturliga bakgrundsstrålningen som vi biologiskt är anpassade till. Ytterst sällan uppmärksammar myndigheterna att basstationernas mikrovågsstrålning är artificiell och pulsad. Detta beror troligen på att den naturliga kontinuerliga bakgrundsstrålningen är så låg som 0,5 pikoWatt/m^2  under dygnet och vida understiger det extremt höga medelvärdet av 1 milliWatt/m^2 och som kan vara mycket högre lokalt nära sändare.

Vart 11:e år har solen utbrott och vid extrema solutbrott kan mikrovågsstrålningen komma upp i 1 mikrowatt/m2, vilket även det understiger den mikrovågsstrålning som basstationerna kontinuerligt sprider i vår livsmiljö.

Mikrovågor och folkhälsa
Basstationer och trådlösa teknologier

Maj 2006

Mobiltelefoni är nu vanligt runt om i världen. Denna trådlösa teknik bygger på ett omfattande nätverk av fasta antenner eller basstationer , förmedling av information med radiofrekventa ( RF ) signaler . Över 1,4 miljoner basstationer finns över hela världen och antalet ökar betydligt med införandet av tredje generationens teknik .

Andra trådlösa nätverk som tillåter höghastighetsinternet och tjänster , som t.ex. trådlösa lokala nätverk (WLAN ) , är också allt vanligare i hem , kontor och många offentliga platser ( flygplatser , skolor, bostads-och stadsområden ) . Eftersom antalet basstationer och trådlösa lokala nätverk ökar , så ökar RF- exponeringen för befolkningen . Färska opinionsundersökningar har visat att RF-exponeringen från basstationer sträcker sig från 0,002 % till 2 % av nivåerna av internationella riktlinjer för exponering , beroende på en rad faktorer såsom närhet till antennen och den omgivande miljön . Detta är lägre eller jämförbart med RF-exponeringen från radio-eller televisionssändare.

Det har funnits oro för möjliga hälsokonsekvenser av exponering för RF- fält från trådlös teknik . Detta faktablad granskar vetenskapliga bevis på hälsoeffekter från kontinuerlig mänsklig låg exponering för basstationer och andra lokala trådlösa nätverk .
hälsoproblem

En vanlig oro för basstation och lokala trådlösa nätverk antenner avser de eventuella långsiktiga hälsoeffekter som hela kroppen exponering för RF-signaler kan ha. Hittills har det enda hälsoeffekt från RF-fält som identifierats i vetenskapliga undersökningar relaterats till en ökad kroppstemperatur ( > 1 ° C ) vid exponering med mycket hög fältstyrka som bara finns i vissa industriella anläggningar såsom RF- värmare . Nivåerna av RF- exponering från basstationer och trådlösa nät är så låga att temperaturen ökar är obetydlig och inte påverkar människors hälsa .

Styrkan i RF-fält är störst vid källan och avtar snabbt med avståndet . Tillgång nära basstationsantenner begränsas där RF-signalerna kan överstiga internationella exponeringsgränser . Färska opinionsundersökningar har visat att RF-exponeringen från basstationer och trådlös teknik i allmänt tillgängliga områden (inklusive skolor och sjukhus ) är normalt tusentals gånger under internationella normer .

I själva verket , på grund av deras lägre frekvens , vid liknande RF- exponeringsnivåer, absorberar kroppen upp till fem gånger mer av signalen från FM-radio och television än från basstationer . Detta beror på att de frekvenser som används i FM-radio ( runt 100 MHz) och i TV-sändnings (omkring 300 till 400 MHz) är lägre än de som används i mobiltelefoni ( 900 MHz och 1800 MHz) och därför att en persons längd gör kroppen en effektiv mottagarantenn. Vidare har radio-och TV stationer varit i drift i 50 år eller mer utan några negativa hälsoeffekter upprättas.

Medan de flesta radiotekniker har använt analoga signaler , är moderna trådlösa telekommunikations med digitala sändningar . Detaljerade recensioner som hittills genomförts har inte visat på några risker som är specifika för olika RF- moduleringar .

Cancer : Media eller anekdotiska rapporter av cancerklusterkring mobilbasstationerhar ökat allmänhetens oro . Det bör noteras att geografiskt är cancer ojämnt fördelad mellan alla invånare . Med tanke på den utbredda förekomsten av basstationer i omgivningen , kan det förväntas att eventuella cancerklusterkommer att ske nära basstationer bara av en slump . Dessutom rapporterade cancer i dessa kluster är ofta en samling av olika typer av cancer utan gemensamma egenskaper och därmed sannolikt inte att ha en gemensam sak .

Vetenskapliga bevis om fördelningen av cancer i befolkningen kan erhållas genom noggrant planerade och genomförda epidemiologiska studier . Under de senaste 15 åren , har studier som undersöker en potentiell relation mellan RF-sändare och cancer publicerats. Dessa studier har inte påvisat att RF- exponeringen från sändarna ökar risken för cancer . Likaså har långtidsstudier på djur som inte är etablerade en ökad risk för cancer vid exponering för RF-fält , även på nivåer som är mycket högre än vad som produceras av basstationer och trådlösa nät .

Andra effekter : Få studier har undersökt generella hälsoeffekter hos individer som exponeras för RF-fält från basstationer . Detta är på grund av svårigheten att särskilja möjliga hälsoeffekter från de mycket låga signaler som sänds ut från basstationer från andra högre styrka RF-signaler i miljön . De flesta studier har fokuserat på RF-exponeringen för mobiltelefonanvändare . Human -och djurstudier som undersöker hjärnans vågmönster , kognition och beteende efter exponering för RF-fält , till exempel de som genereras av mobiltelefoner , inte har identifierat biverkningar . RF-exponeringen som använts i dessa studier var ca 1000 gånger högre än de som förknippas med allmänhetens exponering från basstationer och trådlösa nät . Inga entydiga tecken på förändrad sömn eller kardiovaskulära systemet har rapporterats .

Vissa individer har rapporterat att de upplever icke – specifika symptom vid exponering för RF- fält som avges från basstationer och andra EMF -enheter . Som redovisas i en färsk WHO- faktablad ” elöverkänslighet ” , har EMF inte visats orsaka sådana symptom . Trots detta är det viktigt att erkänna den svåra situationen för människor som lider av dessa symptom .

Från alla bevis samlats hittills har inga negativa kort – eller långsiktiga hälsoeffektervisats förekomma från RF-signalerna som produceras av basstationer . Eftersom trådlösa nätverk producerar generellt lägre RF-signaler än basstationer , inga hälsoskadliga effekter av exponering för dem .
skyddsnormer

Internationella riktlinjer för exponering har utvecklats för att ge skydd mot säkerställda effekter från RF-fält av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP , 1998) och Institutet för elektriska och elektroniska Engineers ( IEEE 2005 ) .

De nationella myndigheterna bör anta internationella standarder för att skydda sina medborgare mot skadliga nivåer av RF-fält . De bör begränsa tillträdet till områden där exponeringsgränser kan överskridas .
Allmänhetens uppfattning av risk

Vissa människor uppfattar riskerna med RF- exponering som sannolikt och möjligen även allvarliga. Flera orsaker till offentlig rädsla innefattar medie meddela om nya och obekräftade vetenskapliga studier , vilket leder till en känsla av osäkerhet och en uppfattning om att det kan finnas okända eller oupptäckta faror. Andra faktorer är estetiska oro och en känsla av bristande kontroll eller input till processen för att bestämma var nya basstationer . Erfarenheten visar att utbildningsprogram samt effektiv kommunikation och engagemang från allmänheten och andra intressenter vid lämpliga stadier i beslutsprocessen innan du installerar RF- källor kan öka allmänhetens förtroende och acceptans .
slutsatser

Med tanke på de mycket låga exponeringsnivåer och forskningsresultat som samlats in hittills , det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att de svaga RF-signaler från basstationer och trådlösa nät orsakar negativa hälsoeffekter .
WHO Initiatives

WHO , genom den internationella EMF -projektet , har inrättat ett program för att övervaka EMF vetenskapliga litteraturen , för att utvärdera hälsoeffekter av exponering för elektromagnetiska fält i intervallet 0 till 300 GHz , för att ge råd om tänkbara EMF risker och att hitta lämpliga riskreducerande åtgärder . Efter omfattande internationella recensioner , har det internationella EMF Project främjat forskning för att fylla kunskapsluckor . Som svar på nationella regeringar och forskningsinstitut har finansierat över $ 250 miljoner dollar på EMF forskning under de senaste 10 åren .

Även om inga hälsoeffekter förväntas från exponering för radiovågor från basstationer och trådlösa nätverk , är forskningen fortfarande främjas av WHO för att fastställa om det finns några hälsoeffekter från de högre RF-exponeringen från mobiltelefoner .

Internationella centrumet för cancerforskning ( IARC ) , en WHO specialiserad byrå , förväntas att göra en översyn av cancerrisken från RF-fält under 2006-2007 och den internationella EMF -projektet kommer sedan att genomföra en total hälsoriskbedömning för RF-fält 2007 -2008 .
ytterligare läsning

ICNIRP ( 1998) http://www.icnirp.org / dokument / emfgdl.pdf
IEEE (2006 ) IEEE C95.1 – 2005 ” IEEE Standard för säkerhetsnivåermed hänsyn till människors exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält , 3 kHz till 300 GHz ”

Svar från SSM om bakgrundsstrålning och riktvärden för elektromagnetiska fält

Hej Solveig,

Svar på dina frågor enligt den numrering som du hittar nedan.

 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) definieras radiovågor som elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kilohertz till 3000 gigahertz som utbreder sig utan särskilt anordnad ledare. Mikrovågor utgör en delmängd av detta frekvensspektrum, det finns ingen strikt definition men i allmänhet brukar man säga att mikrovågor är elektromagnetiska vågor med frekvenser från ca 300 megahertz och upp till 300 gigahertz (detta motsvarar precis som du skriver våglängder från 1 millimeter upp till 1 meter).

2.      Den naturliga bakgrundsstrålningen inom radiovågsområdet är så låg att det inte finns anledning att misstänka hälsorisker med denna strålning. Det ligger inte heller i SSM:s uppdrag att hålla sig uppdaterad om denna strålning. Om du vill ha information om nivåer och dygnsvariationer för den naturliga bakgrundsstrålningen bör du kontakta någon som gör sådana mätningar. Kolla med någon högskola som har rymdteknik på programmet.

 

3.      Det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att svaga radiovågor skulle vara farliga för människor. Det finns dock en svag misstanke om att radiovågsexponering från mobiltelefoner skulle kunna medföra förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör, se pressrelease från IARC under följande länk http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 

Du hänvisar till uppgifter från FOA och SSI i denna fråga. Både FOA och SSI är organisationer som upphört och övergått till nya. FOA kan knappast ansetts vara en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält men om FOA publicerat något i ämnet i en granskad engelskspråkig vetenskaplig tidskrift är du välkommen att hänvisa direkt till den. Du hänvisar också till uppgifter från SSI (Statens strålskyddsinstitut) som ju helt klart var en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält, men du måste hänvisa tydligare till vilka uppgifter du avser.

 

4.      (Svar på fråga 8 enligt din numrering nedan). Sverige följer Europeiska rådets rekommendationer om referensvärden, se följande länk http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lv/rec519_en.pdf . Dessa referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker. De allra flesta länder i Europa baserar också liksom Sverige sina referensvärden på rekommendationen från Europeiska rådet. Europeiska rådets rekommendationer baseras på ICNIRP:s riktlinjer och bygger på en genomgång av relevant forskningslitteratur. Se också vad WHO skriver i sitt faktablad om basstationer och trådlös teknik under följande länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

 

5.      (Svar på fråga 9 enligt din numrering nedan). 155,8 dB mikrovolt per meter är den elektriska fältvektorns styrka hos en elektromagnetisk radiovåg som har effekttätheten 10 watt per kvadratmeter. Detta är referensvärdet för radiovågor med frekvenser över 2 gigahertz. De radiovågsfrekvenser som ligger under 2 gigahertz har lägre referensvärden. De mätningar som SSM gjort hittills har tydligt visat att effekttätheten i allmän miljö ligger långt under dessa referensvärden, normalt under en tusendel av referensvärdet.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Torsten Augustsson

 

 

cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20 

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

Svar från SSM och länkar till bland annat WHO

Hej Solveig,

Här kommer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) svar på de frågor du ställt till SSM och ett antal andra myndigheter, daterat 2013-10-01.

Sverige följer Europeiska rådets rekommendationer om referensvärden. Dessa referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker. De allra flesta länder i Europa baserar också liksom Sverige sina referensvärden på rekommendationen från Europeiska rådet. Europeiska rådets rekommendationer baseras på ICNIRP:s riktlinjer och bygger på en värdering av relevant forskningslitteratur.

Angående dina frågor som rör FOA-skriften:

SSM (och SSM:s vetenskapliga råd) kan enbart beakta relevant forskningslitteratur som publicerats i engelskspråkiga granskade vetenskapliga tidskrifter, därför kan vi inte kommentera den här typen av skrifter.

SSM:s vetenskapliga råd bevakar kontinuerligt den forskningslitteratur som publiceras och håller myndigheten uppdaterad genom att med något års mellanrum sammanställa en ny rapport med aktuellt forskningsläge. Information om SSM:s vetenskapliga råd samt hittills publicerade rapporter finner du under följande länk

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Organisation/Rad-namnder/Vetenskapligt-rad-for-elektromagnetiska-falt/

Baserat på det vetenskapliga rådets granskning och kvalitetsvärdering gör SSM följande bedömning när det gäller radiovågor (eller den benämning du använder, mikrovågor) och möjliga hälsorisker med de exponeringsnivåer som är aktuella i samhället.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att allmänhetens exponering för radiovågor från trådlösa datornätverk, basstationer, radio och TV-sändare inte innebär några hälsorisker. Liknande bedömningar gör i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen och Världshälsoorganisationen (WHO). Se också faktablad från WHO under följande länkar

Elektromagnetiska fält och folkhälsa – Basstationer och trådlös teknik http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

Elektromagnetiska fält och folkhälsa – Elöverkänslighet http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_swedish.pdf

Det finns inga säkerställda hälsorisker med användning av mobiltelefon, det finns dock en misstanke om att radiovågorna från en mobiltelefon skulle kunna medför hälsorisker på lång sikt (förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör), misstanken är svag men här anser vi att det är lämpligt med viss försiktighet och rekommenderar användning av handsfree eller mobilens högtalarfunktion och att mobilen hålls ut från kroppen en bit under samtal. Se också faktablad från WHO om mobilanvändning under följande länk

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

Enhälligt beslut i IARC står fast – cancerrisk klass 2b gällande mobilstrålning

IARC Publicerar Bakgrund för RF som
Möjligt cancerframkallande för människa

IARC skriver: ”positiva associationer har observerats mellan exponering för radiofrekvent strålning från trådlösa telefoner och gliom och akustisk neurom”

April 19, 2013

Den Internationella byrån för cancerforskning (IARC) har släppt sin detaljerad utvärdering av cancerrisker förknippade med RF-strålning, som tjänar som motivering för att utse RF som möjligen cancerframkallande hos människan.

IARC monografi kommer närmare två år efter en inbjuden panel av experter från 14 länder nått denna slutsats efter en åtta dagars möte på IARC högkvarter i Lyon, Frankrike (se vår rapport).

En elektronisk kopia av den 430-sidiga dokumentet är tillgänglig utan kostnad från IARC. En papperskopia kommer snart.

Grunden för IARC klassificering av RF som en klass 2B cancerframkallande sammanfattas i en mening: ”positiva associationer har observerats mellan exponering för radiofrekvent strålning från trådlösa telefoner och gliom och akustisk neurom” (p.421). Dessa föreningar med hjärntumörer och tumörer i hörselnerven observerades av Interphone Study Group och Lennart Hardell team i Sverige.

Panelens beslut var nära enhälligt. Ett starkt missnöje kom från Peter Inskip av US National Cancer Institute, som gick ut ur IARC mötet före den slutliga omröstningen. En eller två andra, däribland Maria Blettner vid universitetet i Mainz i Tyskland, rapporterades också oense med majoritetens åsikt. Det talades om att oliktänkande skulle lämna en minoritet åsikt, men ingen undertecknad förklaring visas i IARC monografi. Istället är deras uppfattning ingår i sista stycket av rapporten: Den tillgängliga bevisningen stöder inte en ”slutsats om ett orsakssamband” på grund av ”bristande överensstämmelse” mellan Interphone och Hardell studier och avsaknaden av en exponering-respons-förhållande.

De oliktänkande pekar också på bristande föreningsfriheten i en stor dansk studie-även om detta arbete har kritiserats (se vår take). Slutligen, de oliktänkande hävdar att ”fram till nu, rapporterade tidstrender i incidens av gliom inte har visat en trend parallellt tidstrender i mobil-telefon.” Det sista argumentet punkterades i november när den danska Cancerfonden rapporterade en spik i aggressiva hjärntumörer under de senaste tio åren. Vid den tiden kallades en insider ökningen en ”skrämmande utveckling,” men ingen länk till mobiltelefoner gjordes.

Dariusz Leszczynski skriver om IARCS bedömning av mobilstrålningens cancerrisk klass 2b

Dariusz Leszczynskiskriver om IARCS bedömning av cancerrisken klass 2b

Leszczynski beskriver att Hardells forskargrupp hade använt de mobiltelefoner, som ansetts säkra enligt referensvärdet, som man kan köpa i affärerna. Resultatet hade visat en förhöjd cancerrisk för intensivanvändare. Jag anser att man måste använda riktiga mobiltelefoner eftersom det kan finns faktorer i mobilstrålningen som kanske inte finns i testsignaler- Jag vet inte hur stor skillnaden är, mellan testignaler och strålningen från en mobil, men vill man testa mobilstrålningens hälsorisk kan man inte välja ut vissa signaler.

En annan intressant sak som Leszczynski tar upp är att man sett i studier att det sker synergistiska effekter mellan mobilstrålningen och cancerogena ämnen. Jag misstänker att det gäller även för den lägre stråldosen från sändare också vid långtidseffekter.

Dariusz Leszczynski is an expert in the biological and health effects of cell phone radiation.Since 2009 he publishes a science blog dealing with the issue of cell phone radiation and health: http://betweenrockandhardplace.wordpress.com  Disclaimer: the opinions presented in this column are authors’ own and SHOULD NOT be considered as opinions of any of his employers.

Dariusz Leszczynski har tidigare arbetat som expert på finska STUK som motsvara vår Strålsäkerhetsmyndigheten.

HELSINGFORS, Finland, April 9, 2013 – Aktuella säkerhetsstandarder för strålningen från mobiltelefoner är gamla. FCC standarden är från 1996 och ICNIRP från 1998. Sedan dess har ett stort antal forskningsstudier publicerats, av vilka några pekade mot en eventuellt hälsorisk för exponeringar mot mobiltelefon strålning.

I maj 2011 uppmanade Internationella byrån för cancerforskning 30 experter för att utvärdera vetenskapliga bevis om cancerframkallande mobiltelefon strålning.

Som ett resultat av nästan 2 veckor överläggningar röstade IARC experter för att klassificera strålning mobiltelefon som en möjlig carcinogen, en klass 2B cancerframkallande. I dagligt tal betyder det att även om vi inte har det yttersta beviset på att mobiltelefon strålning är cancerframkallande, har vi tillräckligt vetenskapligt underlag för att misstänka en sådan möjlighet och vara försiktig när du använder dessa enheter.

Beslutet av internationella experter byggde huvudsakligen på epidemiologiska bevis och på bevis som av djurstudier. Den bevisning som lämnats av de laboratoriestudier ansågs alltför svag för att stärka klassificeringen av cancerogenicitet och lägg den i klass 2A cancerframkallande kategori, vilket är en trolig cancerframkallande.

Klassificeringen av mobiltelefon strålning som en möjlig carcinogen kom som en stor överraskning för forskarsamhället och för industrin lika. De som höll kallade klassificeringen brister och en mängd begagnade ”Spin” berättelser publicerades i nyhetsmedia fördömde klassificeringen.

Att säga att IARC klassificeringen är felaktig är felaktig av följande skäl:

Epidemiologiska data som kommer från det europeiska Interphone-projektet och från Hardell-gruppen i Sverige föreslog en eventuell ökning av hjärncancer hos de långsiktiga mobilanvändare – människor som använt mobiltelefoner minst 30 minuter per dag i över 10 år. Både intern och Hardell har visat sådan trend, även om riskökningen varierade. [redan efter IARC klassificering mötet publicerades en studie som visar en ökning av hjärncancer i USA som överenskommits med förutsägelser om Interphone-projektet, men inte med Hardell studierna]

Djurstudier där mobiltelefonens strålning används ensamma, visade ingen effekt, men en sådan utgång inte nödvändigtvis att människor är säkra. Hälsovårdsmyndigheter anser att när cancer befinns induceras av en carcinogen i två olika djurarter är det troligt att människor  också är sårbara. Däremot när cancerframkallande har någon effekt på djur, betyder det att människor är säkra? Tolkar strålning mobiltelefon djurstudier verkar tycka så när de påpekar att de studier där livstid exponering av råttor eller möss inte orsaka cancer. Detta innebär dock att människor inte är säkra. Människor har samma gener som möss eller råttor men samma gener kan fungera olika i människor och djur. Det bästa exemplet är familjen tre ras-gener, kända för att vara inblandade i carcinogenes och närvarande i människor och möss. Men reglerar en annan medlem av RAS-familjen-gener cancer hos människor och olika i möss. Det betyder att vissa tumörer på möss utvecklas inte hos människor och vice versa. Slutligen kan djurstudier endast utföras vid låg nivå exponering för mobiltelefon strålning, liknande nivåer som människor utsätts, eftersom höga exponering orsakar uppvärmning-associerade hälsoeffekter. Därför, om djuret inte reagerar på en låg nivå av cancerframkallande betyder det inte automatiskt att människor är säkra.

Djurstudier där mobiltelefon strålning användes som tillägg till andra cancerframkallande har indikerat en möjlighet additiva eller synergistiska effekter. Mobiltelefon strålning verkade förstärka effekterna av andra cancerframkallande ämnen

Även om varken epidemiologiska eller djurstudier som helt tillförlitlig bevis på skada, under förutsättning att dessa studier är tillräckligt viktiga ”röda flaggor” som inte kunde ignoreras. Detta återspeglas i omröstningen. Av de 30 medlemmarna i IARC arbetsgrupp röstade 28 för 2B klassificering. Kalla det ”felaktiga” är inte korrekt

Vad kan vara den mest övertygande bevis för hälsorisker, även om det inte bevis på skada, är följande:

Epidemiologiska studier från Interphone-projektet och från Hardell-gruppen utfördes med vanliga mobiltelefoner, köpt av folket utanför butikshyllorna. Dessa telefoner, enligt FCC, träffade IEEE och ICNIRP, alla nödvändiga säkerhetskrav som genomförs och hävdade att skydda alla användare.

Med hjälp av dessa säkra telefoner har epidemiologiska studier visat en ökning av möjligheten att utveckla hjärncancer bland de långsiktiga flitiga användare av mobiltelefoner. Detta tyder sannolikt att de nuvarande säkerhetsnormerna är otillräckliga för att skydda hälsan hos användare mobiltelefon.

För att skydda allmänheten, FCC, IEEE bör ICNIRP omedelbart genomföra försiktighetsprincipen i fråga om mobiltelefon strålning och dra åt dagens säkerhetsnormer. Dessutom bör en målinriktad och kraftfull forskningsprogram upprättas för att bättre utvärdera de eventuella hälsorisker som kan vara förknippade med den långsiktiga intensiv användning av mobiltelefoner.