JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en … Läs mer

Svar från SSM om bakgrundsstrålning och riktvärden för elektromagnetiska fält

Hej Solveig,

Svar på dina frågor enligt den numrering som du hittar nedan.

 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) definieras radiovågor som elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kilohertz till 3000 gigahertz som utbreder sig utan särskilt anordnad ledare. Mikrovågor utgör en delmängd av detta frekvensspektrum, det finns ingen strikt definition men i allmänhet brukar man säga att mikrovågor är elektromagnetiska vågor med frekvenser från ca 300 megahertz och upp till 300 gigahertz (detta motsvarar precis som du skriver våglängder från 1 millimeter upp till 1 meter).

2.      Den naturliga bakgrundsstrålningen inom radiovågsområdet är så låg att det inte finns anledning att misstänka hälsorisker med denna strålning. Det ligger inte heller i SSM:s uppdrag att hålla sig uppdaterad om denna strålning. Om du vill ha information om nivåer och dygnsvariationer för den naturliga bakgrundsstrålningen bör du kontakta någon som gör sådana mätningar. Kolla med någon högskola som har rymdteknik på programmet.

 

3.      Det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att svaga radiovågor skulle vara farliga för människor. Det finns dock en svag misstanke om att radiovågsexponering från mobiltelefoner skulle kunna medföra förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör, se pressrelease från IARC under följande länk http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 

Du hänvisar till uppgifter från FOA och SSI i denna fråga. Både FOA och SSI är organisationer som upphört och övergått till nya. FOA kan knappast ansetts vara en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält men om FOA publicerat något i ämnet i en granskad engelskspråkig vetenskaplig tidskrift är du välkommen att hänvisa direkt till den. Du hänvisar också till uppgifter från SSI (Statens strålskyddsinstitut) som ju helt klart var en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält, men du måste hänvisa tydligare till vilka uppgifter du avser.

 

4.      (Svar på fråga 8 enligt din numrering nedan). Sverige följer Europeiska rådets rekommendationer om referensvärden, se följande länk http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lv/rec519_en.pdf . Dessa referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker. De allra flesta länder i Europa baserar också liksom Sverige sina referensvärden på rekommendationen från Europeiska rådet. Europeiska rådets rekommendationer baseras på ICNIRP:s riktlinjer och bygger på en genomgång av relevant forskningslitteratur. Se också vad WHO skriver i sitt faktablad om basstationer och trådlös teknik under följande länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

 

5.      (Svar på fråga 9 enligt din numrering nedan). 155,8 dB mikrovolt per meter är den elektriska fältvektorns styrka hos en elektromagnetisk radiovåg som har effekttätheten 10 watt per kvadratmeter. Detta är referensvärdet för radiovågor med frekvenser över 2 gigahertz. De radiovågsfrekvenser som ligger under 2 gigahertz har lägre referensvärden. De mätningar som SSM gjort hittills har tydligt visat att effekttätheten i allmän miljö ligger långt under dessa referensvärden, normalt under en tusendel av referensvärdet.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Torsten Augustsson

 

 

cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20 

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

Strålsäkerhetsmyndigheten svarar om bakgrundsstrålningen: ”Den naturliga bakgrundsstrålningen inom radiovågsområdet är så låg att – – – – ”

Hej Solveig,

Svar på dina frågor enligt den numrering som du hittar nedan.

1     Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) definieras radiovågor som elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kilohertz till 3000 gigahertz som utbreder sig utan särskilt anordnad ledare. Mikrovågor utgör en delmängd av detta frekvensspektrum, det finns ingen strikt definition men i allmänhet brukar man säga att mikrovågor är elektromagnetiska vågor med frekvenser från ca 300 megahertz och upp till 300 gigahertz (detta motsvarar precis som du skriver våglängder från 1 millimeter upp till 1 meter).

2.      Den naturliga bakgrundsstrålningen inom radiovågsområdet är så låg att det inte finns anledning att misstänka hälsorisker med denna strålning. Det ligger inte heller i SSM:s uppdrag att hålla sig uppdaterad om denna strålning. Om du vill ha information om nivåer och dygnsvariationer för den naturliga bakgrundsstrålningen bör du kontakta någon som gör sådana mätningar. Kolla med någon högskola som har rymdteknik på programmet.

3.      Det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att svaga radiovågor skulle vara farliga för människor. Det finns dock en svag misstanke om att radiovågsexponering från mobiltelefoner skulle kunna medföra förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör, se pressrelease från IARC under följande länk http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Du hänvisar till uppgifter från FOA och SSI i denna fråga. Både FOA och SSI är organisationer som upphört och övergått till nya. FOA kan knappast ansetts vara en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält men om FOA publicerat något i ämnet i en granskad engelskspråkig vetenskaplig tidskrift är du välkommen att hänvisa direkt till den. Du hänvisar också till uppgifter från SSI (Statens strålskyddsinstitut) som ju helt klart var en expertinstans för hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält, men du måste hänvisa tydligare till vilka uppgifter du avser.

4.      (Svar på fråga 8 enligt din numrering nedan). Sverige följer Europeiska rådets rekommendationer om referensvärden, se följande länk http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lv/rec519_en.pdf . Dessa referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker. De allra flesta länder i Europa baserar också liksom Sverige sina referensvärden på rekommendationen från Europeiska rådet. Europeiska rådets rekommendationer baseras på ICNIRP:s riktlinjer och bygger på en genomgång av relevant forskningslitteratur. Se också vad WHO skriver i sitt faktablad om basstationer och trådlös teknik under följande länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

5.      (Svar på fråga 9 enligt din numrering nedan). 155,8 dB mikrovolt per meter är den elektriska fältvektorns styrka hos en elektromagnetisk radiovåg som har effekttätheten 10 watt per kvadratmeter. Detta är referensvärdet för radiovågor med frekvenser över 2 gigahertz. De radiovågsfrekvenser som ligger under 2 gigahertz har lägre referensvärden. De mätningar som SSM gjort hittills har tydligt visat att effekttätheten i allmän miljö ligger långt under dessa referensvärden, normalt under en tusendel av referensvärdet.

 

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

Mitt svar på ovanstående brev:

Hej! Tack för svar.

När det gäller att få veta hur svag den naturliga mikrovågsstrålningen är, får jag inte svar från tekniska högskolor heller. Det är den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor som vi är biologiskt anpassade till och den utgör ingen hälsorisk, eftersom vi är just biologiskt anpassad att även kunna klara en förhöjd tillfälligt instrålning.
Men det viktiga i sammanhanget är, att ett riktvärde som vida överstiga den naturliga bakgrundsstrålningen som det mest vanliga frekvenserna som nyttjas i den trådlösa tekniken,  > 2 GHz,  10 watt/m2 skulle vara satt med god marginal när vi är anpassade till runt 0,1 pikowatt/m2, är för mig en gåta.  Riktvärdena skyddar ju inte mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter, utan enbart mot termiska effekter i 6 minuter, hur kan det då vara satt med god marginal? Det är mycket stor skillnad mellan en effekttäthet på 6 dB mikrovolt/m,  än 155 dB mikrovolt/m. Ett medelvärde av artificiell strålning ligger runt 90 dB mikrovolt/m, vilket fortfarande borde ses som extremt högt värde.

Källa om antenneffekter var Strålskyddsnytt.  Det var där jag fann uppgiften om antenneffekten Som elöverkänslig känner jag väldigt tydligt att denna höga artificiella mikrovågsstrålning påverkar nervsystemet och styr alla typer av muskler men också koordination, alltså en mycket tydlig fysisk påverkan .

Mvh
Solveig Silverin, miljöingenjör

 Mina frågor som SSM svarade på:

Jag begär att få svar på nedanstående frågor. Detta brev skall diarieföras och jag begär en bekräftelse på det.


Enligt andra myndigheter är det SSM som har huvudansvaret och expertisen att svara på mina frågor. Jag blir alltså hänvisad till SSM för att få svar på nedanstående frågor.


1. Mikrovågor ligger inom frekvensområde 1mm – 1 m om jag förstått rätt, stämmer det?


2. Hur stark är den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor? Är det skillnad mellan natt och dag? Kanske ni har ett diagram? Önskar få uppgifterna i enheterna watt per kvadratmeter eller elektrisk fältstyrka dB mikrovolt per meter.

3. Antenneffekten. Enligt uppgifter (FOA, SSI) är antenneffekten anledningen till att mikrovågor är specifikt farligt för människor och biologiskt liv p g a våglängden. Man har även sett att svaga effekter kan påverkar biologiskt liv.  Hur mycket förstärker frekvensmodulering antenneffekten?

8. Anser SSM att ICNIRPs riktvärden gällande långtidseffekterna är relevanta med tanke på antenneffekten? Nu ligger ju effekttätheten på 10 watt per kvadratmeter (3G etc) och skyddar enbart mot termiska effekter under 6 minuter, vilket inte borde vara ett relevant riktvärde för frekvensmodulerade mikrovågor gällande långtidseffekter?  Varför har man inte tagit hänsyn till långtidseffekterna,  antenneffekten samt frekvensmoduleringen i mikrovågor när man satte ett riktvärde för civilanvändning av mikrovågor som påverkar storskaligt hela vår livsmiljö?

9. När SSM gör mätningar utgår ni då från 155, 8 dB mikrovolt per meter som ju är det godkända referensvärde för de flesta trådlösa mobil- och bredbandssystem?

Jag begär att få svar på mina frågor.

Solveig Silverin