En allt sjukare befolkning, en alltmer skadad naturmiljö – Men vad i helvete pågår i Sverige?

Mobil- och Telekomindustrin. 1992 är 10.000 bildskärmsskadade elöverkänsliga. När man sedan bygger ut GSM900 och  1800, och därefter 3G, ökar de stressrelaterade skadorna på nervsystemet till 30 %.

DN 1992-10-08 är 10.000 elöverkänsliga, de flesta på grund av bildskärmsskada . Tio år senare är 300.000 elöverkänsliga. Hur många är elöverkänsliga idag vet vi inte, eftersom läkare inte registrerar vilka som blir elöverkänsliga, säkerligen på uppdrag av mobilindustrin. Som riktmärke kan man dock relatera till att 9 miljoner personer i Tyskland mer eller mindre var sjuka av mikrovågsstrålningen från mobiltelefonins basstationer och annan trådlös teknik  år 2005, enligt Socialstyrelsen. Vilket är 11 % av Tysklands befolkning  år 2005.

11 % av Sveriges befolkning är 990.000 personer år 2005. Hur många är elöverkänsliga nu ytterligare 10 år senare?

Diagnosen ADHD kom 1994. ”Den främsta förklaringen till den explosionsartade ökningen på senare år är uppmärksamheten – inte bara inom sjukvården utan även i skolan och i medierna.” (En  löjligt bortförklaring, säkert skapades ADHD för att dölja mobilindustrins strålskador på befolkningen. Kan lobbyister ändra kriterierna för en pandemi i WHO då kan de också skapa nya diagnoser när så behövs för att dölja de verkliga orsakerna). För tre år sedan fick 871 skåningar diagnosen adhd. I fjol 2010 var det 1 786 personer – en ökning med 105 procent.  Det är 12.470 personer 2011 i Sverige.

Tittat man i Riksförsäkringsverkets delrapport 2004:18 ökar stressrelaterade  sjukdomar och psykiska sjukdomar till 30 % mellan 1990 – 2003. Under den tiden byggs GSM 900 och 1800 ut, därefter 3G-nätet i början på 2000-talet.  30 % betyder att 2,7 miljoner arbetsföra personer blir sönderstressade av mikrovågsstrålningen som mobilindustrin sprider i hela vår livsmiljö. I antalet ingår inte alla de barn och skolungdomar som skadas av mobilindustrins trådlösa nät i skolan och på daghem. Att mobilstrålningen stressar hjärnan kände mobilindustrin till redan före utbyggnaden av mobiltelefonin. Att mikrovågor skadar nervsystemet inklusive hjärnan, kände man till redan på 1950-talet.  Många elöverkänsliga döljs i denna gruppen. Arbetsmiljöverket är förvånade över att unga kvinnor blir sjuka av stress nu 2015. Det såg man ju för flera år sedan att de stressrelaterade sjukdomarna ökar, hur kan Arbetsmiljöverket ha missat det?

Trots tidigt kända risker med mikrovåg0r,  har myndigheterna inte ställt krav på att mobilindustrins verksamhet skall tillståndsprövas enligt miljöbalken eller krav på en hälso- och miljökonsekvensbeskrivning  enligt miljöbalken. Trots en dramatisk ökning av befolkningens ohälsa, ställer ingen myndighet eller kommun krav på att minska strålningen, varken i skolorna där barnen får allt sämre skolresultat, eller i vår övriga livsmiljö. Att politiker och myndigheter godkänner en industriverksamhet som får öka okontrollerat utan minsta hänsyn till folkhälsan är ofattbart. Det är som om politikerna förklarat krig mot den egna befolkningen?

Läkemedelsverket skadade ett stort antal barn med Pandemrix, genom att på ett utstuderat sätt utnyttja folks medkänsla och omtanke om andra. Genom att uppmana föräldrarna att ge sina egna barn ett vaccin som inte var tillräckligt prövat. Läkemedelsverket visste att Pandemrix innehöll squalene som är förbjudet i USA. Det medlet uppmanade läkemedelsverket föräldrarna att spruta in i sina  barn och många fullt friska barn fick sina liv förstörda av narkolepsi. Pandemrix visades sig även innehålla höga halter arsenik. Dessa tjänstemän och politiker borde sättas i fängelse.

Tyvärr ger föräldrarna sina barn Gardasil, läs mer fakta HÄR ett vaccin som ges till både pojkar och flickor. I detta vaccinet finns ett ämne som kan ge sterilitet. Jag läste innehållsdeklarationen för något år sedan, men nu är uppgifterna borttagna på läkemedelsverket webb-sida. Jag kan därför inte länka till den uppgiften.

Inte nog med allmän bestrålning av miljöfrämmande artificiella mikrovågor som ingen kommer undan,  nu besprutas vårt land nära nog dagligen med kemikalier från flygplan som heller ingen kommer undan. De som dokumenterar  med bilder, dessa vita streck och alla dessa konstiga artificiella moln, blir hårt ansatta av förnekare. SMHI förnekar det också och lägger ut artificiella moln på sin webbsida och ger sken av att de är naturliga moln.

Trots att allt större skador på vår naturmiljö konstateras, tycks ansvariga myndigheter rycka på axlarna och menar att det är ett nytt utdöende av arter som kan liknas vid dinosauriernas utdöende och det är helt OK tydligen? Av vilken anledning skulle plötsligt  ett stort antal arter dö ut nu?  Någon så dramatiskt förändring av jordens abiotiska förhållande har inte skett de senaste åren som går att jämföra med ett meteoritnedslag. Det nya utdöendet påbörjas i samband med utbyggnaden av mobilstrålningen och intensifieras med kemikaliespridningen via flygplan nu de senaste fem åren. Även allt fler lövträd dör och är döende.

Man sprider alltmer tekniskt konstruerade nanopartiklar i vår livsmiljö, Statens offentliga utredning SOU 2013:70, men svar från kemikalieinspektionen ger vid handen att de betraktar tekniskt producerade nanopartiklar som lika ofarliga som naturliga nanopartiklar, alltså inte som miljöfrämmande partiklar med riktad kemisk, biokemisk och teknisk funktion. Trots att dessa tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bilda biokorna partiklar som kan tränga igenom alla kroppens barriärer och kan ta sig in i hjärnan eller till foster via placenta, verkar dock inte bekymra Kemikalieinspektionen. Trots att dessa partiklar bioackumuleras i kroppens organ. Samtidigt underlättas denna transport  av biokorona partiklar till hjärnan då mobilstrålningen öppnar upp blod- och hjärnbarriären.

Läkare rapporterar inte in alla cancerfall, hjärntumörer, till cancerregistret vilket Socialstyrelsen känner till.

Läkare rapporterar heller inte in personer som blir elöverkänsliga. Men vad jag hört av läkare och sjukvårdspersonal är att Socialstyrelsen är fantastiska och underbara mot läkarna som uppenbarligen utför sitt uppdrag till belåtenhet, att tysta industrins skador på folkhälsan? En läkare som förföljer elöverkänsliga och som skriver ut rent amfetamin till barn, Mats Reimer, och bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen blir inte prickad av Socialstyrelsen. Varför?

Vi har myndigheter som medvetet tillåter att industrin storskaligt skada folkhälsan,  droga våra unga och barn, samt orsaka dem livslång  funktionsnedsättning genom läkemedelsskador, eller kan dödligt skada enskilda och förkorta deras liv med cancer.

Och som pricken över i:et dessa påhittade klimatförändringar. Men herregud så sjukt allt är. Vi lever tydligen i USA:s  och maktelitens teaterföreställning? Påhittade pandemier och diagnoser samt klimatförändringarna gynnar ju vaccin- och läkemedelsindustri, samt teknikindustrin. Fy tusan vad de tjänar pengar. Deras globala exploateringsområde gör några få väldigt rika och det gäller ju också mobilindustrins globala verksamhet. Men om  regeringarna inte ställer krav på att miljölagarna skall följas, eller alla andra lagar som skyddar människors liv och hälsa, tja vad händer då med vår planet och livet här? Och Sverige som en gång varit ett föregångsland för bättre miljö och ett jämlikt samhälle dalar stadigt neråt som en slocknande stjärna.

Solveig Silverin miljöingenjör

Dr. med. Wolf Bergmann, Freiburg, Tyskland säger om elektromagnetisk strålning

”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. Mobilkommunikationens konstgjorda elektromagnetiska fält ligger precis i frekvensområdet för de naturliga elektromagnetiska svängningar som styr livsprocesserna. Bland annat på grund av resonansfenomen, är konstgjorda elektromagnetiska svängningar, framför allt de från mobilkommunikationen, sålunda permanenta störsändare för styrningen av våra biologiska processer. De påtvingar cellerna och organen onaturliga svängningar som föranleder kroppen till stressreaktioner och felreaktioner. Detta har följder för blodkropparnas mognad, blodets viskositet, syra-basbalansen och ”antioxidantkonserten”. Mängden av fria radikaler ökar, energibrist uppstår i cellerna, hormoner som ansvarar för sömnrytmen och försvaret mot cancer störs, miljögifters inträngande i hjärnan underlättas, det uppstår avbrott i arvsmassan etc. Detta gäller – i varierande grad – för alla människor och alla levande varelser och kan orsaka alla möjliga sjukdomstillstånd, till och med främja tillväxten av cancertumörer och orsaka cancer. Det är mycket viktigt att känna till att mobilindustrin har lyckats få in sina agenter, personer som företräder industrins intressen, i de beslutande politiska och vetenskapliga organen.”

Svårt att sova med mikrovågsstrålning i sovrummet? Det är inte konstigt

Trådlösa nätverk i sovrummet

Om vi hade hört de trådlösa nätverken, de artificiella mikrovågorna som sprids överallt i vår livsmiljö, även där vi sover hade vi blivit tokiga. Men våra öron hör det inte, men vår hjärna ”hör” ständigt detta  oljud, vilket leder till att stressjukdomarna ökar och till slut även bestående neurologiska skador som elöverkänslighet.

Den här artificiella mikrovågsstrålningen som jag mätte i ett sovrum i en lägenhet låg över 20 mikrowatt per kvadratmeter hela tiden dygnet runt. Naturliga mikrovågor är så svaga som 0,1 pikowatt per kvadratmeter till ungefär 0,1 mikrowatt per kvadratmeter under normala förhållanden. Att ha en så här hög strålningen från flera olika trådlösa system där man sover är inte ovanligt, men så blir folk alltmer sjuka av hjärnstress, som vid långtidseffekt skadar hjärna och nervsystem, vilket bland annat leder till elöverkänslighet. Mikrovågor har en antenneffekt på människans nervsystem och blodkärl, samt annat biologiskt liv då våglängden ligger mellan 1 m- 1mm. Eftersom artificiell mikrovågsstrålning är frekvensmodulera förstärks antenneffekt.

Naturlig mikrovågsstrålningen varierar under dygnet mellan mindre än 68 – 86 dB mikrovolt per meter, solstormar inberäknat. På natten ligger mikrovågsstrålningen en bit under 0,1 pikowatt per kvadratmeter, vilket betyder att kroppen får vila från den naturliga strålningen under natten. Jämför man med Strålsäkerhetsmyndighetens riktvärde (ICNIRP 10 watt/m2 för de flesta trådlösa nätverk) då ligger effekttätheten på 155 dB mikrovolt per meter, vilket definitivt inte är ett rimligt referensvärde vid långtidseffekter. Riktvärdet skyddar enbart mot termiska effekter under 6 minuter

Mätinstrumentet HF 59B

DSCN3264

Antalet unga män och pojkar med ADHD-diagnos har blivit fler

 Neurologiska störningar/hjärnskador ökar bland unga män? Kommentar från SKL (Sveriges kommuner och landsting)

I ett pressmeddelande deklarerar Socialstyrelsen att den psykiska ohälsan ökar bland unga pojkar och män. En förklaring som man lyfter fram är att antalet unga män och pojkar med adhd-diagnos blivit flera. Läs mer HÄR

Socialstyrelsen bortförklarar delvis detta med att ”det  kan vara ett kvitto på att fler läkare inom psykiatrin träffar unga män i åldersgruppen 18-24 år vilket i sig inte behöver betyda att den psykiska ohälsan ökat utan snarare att tillgängligheten för denna målgrupp har ökat.”

Men varför söker dessa pojkar och unga män upp psykiatrin eller varför blir  allt fler skickade dit? Mår man psykiskt bra uppsöker man inte psykiatrin? En märkligt bortförklaring av Socialstyrelsen.

Redan i mitten på 1990-talet hade den psykiska ohälsan ökat dramatiskt och regeringen gav Socialstyrelsen uppdraget att utreda orsaken om jag inte minns fel. Det var vid den tidpunkten de första mobilsystemen (GSM 900 och GSM 1800) byggdes ut över hela landet.

I takt med utbyggnaden av mobil- och bredbandsnäten har också folkhälsan blivit allt sämre. Hjärntumörerna underrapporteras till cancerregistret, var 17 minut får en person stroke, 50 000 får cancer varje år, hjärtinfarkterna ökar. Allt fler unga äter hjärtmedicin enligt Läkemedelsverket. Hur många som blir elöverkänsliga får vi inte veta, eftersom läkarna inte får relatera denna ohälsa till artificiell elektromagnetisk strålning. Nu senast fick jag veta att fyra mycket unga personer blivit svårt elöverkänsliga i Kalmartrakten.

Hjärtproblem ökar hos den vuxna befolkningen. Det anses tydligen av läkare att det är normalt med hjärtarytmi. Jag vill påstå att det inte är normalt, i så fall hade vi alla fötts med hjärtarytmi. Aldrig tidigare hörde man folk säga att de hade problem med hjärtarytmi. Allt fler unga människor får hjärtinfarkt, anser läkarna det också  är normalt?

Läkemedelsindustrin blir rik på alla unga människor som måste drogas med  ADHD-mediciner, sömnmedel, lugnande medel, hjärtmediciner, cancermediciner. Inte nog med alla strålsjuka unga människor, så blir allt fler barn  och unga också neurologisk skadade av vaccinet Pandemrix. Dessa vaccinskadade personer utvecklar det svåra handikappet narkolepsi och måste äta mycket starka mediciner för att klara av vardagen.

Intressant är att denna nu snabba ökning av narkolepsi 3 år efter sprutan uppkommer när man bygger ut 4G-systemet och sätter in trådlöst i skolorna. Med tanke på att många elöverkänsliga blivit läkemedelskänsliga efter att de blivit neurologiskt skadade av den artificiella elektromagnetiska strålningen så misstänker jag en synergistisk effekt mellan innehållet i Pandemrix och denna miljöfrämmande frekvensmodulerade strålningen.

Pandemrix och denna typ av strålning har flera faktorer tillsammans som kan påverka och skada centrala nervsystemet. Jag vet inte allt som finns i Pandemrix men jag är heller inte säker på att man redovisar hela innehållet. Läkemedelsindustrin har uppenbarligen inte kravet att redovisa allt i innehålsldeklaration, vilket också är märkligt eftersom det kravet finns när det gäller livsmedel.  I Pandemrix finns sönderklippta virusbitar som tar sig förbi blod- och  hjärnbarriären och in i hjärnan samt squalene och kvicksilver.

4G har en sändningsteknik som skall ta sig igenom biologiskt material alltså kunna passera igenom oss människor. Inte en enda  människa är överhuvudtaget anpassade till att utsättas för denna typ av konstgjorda elektronmagiska fält. Vi har en viss anpassning till naturlig joniserande strålning i vår livsmiljö, men absolut inget skydd eller anpassning till denna miljöfrämmande mobil- och bredbandsstrålning. Våra barn är mycket känsliga än vuxna, vilket är vetenskapligt välkänt (Miljöhälsorapporten 2005).

Annika Linde (Smittskyddsinstitutet) propagerade för att barnen skulle ha två sprutor och utnyttjade föräldrars empati och medkänsla. Själv tog hon inte sprutan. Uppdrag Granskning borde fråga Annika Linde varför hon inte tog sprutan.

Min fråga till regeringen, när skall ni bry er om våra barns hälsa och framtid? Det börja bli bråttom nu.

Men svenska lobbyister, som professor Anders Ahlboms bror, Gunnar Ahlbom, har troligen  lobbat inom EU för att öka strålning i 4G-systemet till dubbelt så mycket som de har i USA.

Man sprutar folk fulla med giftigt vaccin, ökar sedan 4G-strålningen som tränger igenom kroppen. Vansinnet är så stort att man måste undra om det är planerat folkmord?

Ytterligare en storskalig faktor belastar makteliten oss med och det är  chemtralisspridning. Hade jag inte sett detta med egna ögon hade jag aldrig trott på att regeringarna tillåter luftspridning av kemikalier över jordbruksmark och tätbefolkade trakter, men det sker dagligen och periodvis dygnet runt med regeringens goda minne. Det är mycket som sker nu som inte är bra för varken människan eller naturen. Sverige är idag en industridiktatur och den enskilda människan är rättslös i juridisk mening. Vi är inte lika inför lagen, det är industrin som med tvång tagit alla rättigheter ifrån oss.

Vi kan inte längre välja  att vara friska. Vi påtvingas ohälsa, lidande och ekonomiska förluster då regeringen givit industrin fullständigt fria händer att exploatera varje enskild individ med gifter och miljöfrämmande EMF- strålning. Det finns inga som helst kontrollmätningar av dessa miljöfarliga faktorer som vi nu utsätts för och myndigheterna ljuger och desinformera. Allmänheten vill inte tro att Sverige idag är angripet av den största ondskan, likgiltigheten för ditt och mitt liv och allt annat levande och där de flesta politiker tycks ha köpt konceptet?

Solveig Silverin miljöingenjör

Varför har man inte krävt en mer avancerad mätteknik och metodik för att förstå elöverkänslighet? Svaret är enkelt de vill inte ha ett vetenskapligt bevis att denna ohälsa är kopplad till mobilindustrins miljöfrämmande strålning

Kroppen kan man inte lita på, den är inget mätinstrument, hur kan man då använda sig av provokationsstudier där kroppen skall mäta om den känner av den elektromagnetiska strålningen. Kolla hur kroppen känner av  temperaturer.

Varför har man inte krävt en mer avancerad mätteknik och metodik? Det beror inte på att inte metodiken inte finns, det beror enbart på att man inte vill ha ett vetenskapligt bevis på ett samband mellan den tekniska mobilstrålningen och ohälsan elöverkänslighet. Det är den enda orsaken.

Cancermedicin botar trötthetssyndrom – Trötthetssyndrom och elöverkänslighet har samma neurologiska skador

Detta resultat tyder på att även elöverkänslighet kan vara en autoimmun sjukdom.Exempel på autoimmuna sjukdomar är Guillain-Barrés syndrom (GBS), reumatoid artrit (RA), multipel skleros (MS) och diabetes (DM typ 1). Det är inte bara nervsystemet som kan drabbas. Vid typ 1-diabetes angrips bukspottskörteln och vid reumatoid artrit angrips kroppens leder.

Frågan är om denna immunologiska reaktion beror på att kroppen i vårt fall reagerar på den miljöfrämmande strålningen i andra fall kan det vara kemikalier som är bakgrunden. Biokemiska händelser i kroppen som immunförsvaret inte kan tolka kan leda till att det attackerar kroppens egna celler etc. Låt säga att strålningen påverkar nervsystemet på ett sådant sätt att det uppför sig främmande för immunförsvaret och då angriper immunförsvaret nervsystemet?

Ett starkt immunförsvar betyder att man genetiskt är en mycket frisk person, men att miljögifter och strålning överaktiverar kroppens immunförsvar.  Att då sprida chemtrails som innehåller miljögifter och samtidigt utsätta befolkningen för strålning kommer definitivt orsaka denna typ av autonoma immunologiska reaktioner samt cancer. Samma sak måste gälla för vaccin som innehåller kvicksilver och exempelvis squalene som i svininfluensavaccinet ( H1N1) . Att ge denna typ av vaccin kan med stor sannolikhet leda till ohälsa och för tidig död för hela befolkningspopulationer. Man tillsätter ju i vaccinet ämnen för att få igång immunförsvaret.

Första vetenskapliga studien: Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study

”BAKGRUND

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) är en sjukdom av okänd etiologi. Major CFS symtomlindring vid cancer kemoterapi i en patient med synkron CFS och lymfom sporrade en pilotstudie av B-lymfocytsänkning med anti-CD20-antikropp Rituximab som visade signifikant klinisk respons i tre CFS-patienter.
Metoder och resultat

I denna dubbelblinda, placebo-kontrollerad fas II-studie (NCT00848692) var 30 CFS-patienter randomiserades till antingen Rituximab 500 mg/m2 eller saltlösning, ges två gånger med två veckors mellanrum, med uppföljning under 12 månader. Xenotropic murint leukemivirus-relaterat virus (XMRV) detekterades inte i någon av patienterna.

Svaren påverkade i allmänhet alla CFS symptom. Större eller måttlig övergripande svar, definierat som bestående förbättringar i självrapporterad trötthet poäng under uppföljningen, sågs i 10 av 15 patienter (67%) i Rituximab gruppen och i två av 15 patienter (13%) i placebogruppen (p = 0,003). Genomsnittlig respons tid inom uppföljningsperioden för de 10 som svarade på Rituximab var 25 veckor (intervall 8-44). Fyra rituximab patienter hade kliniska svar löptider förbi studieperioden. Allmänna linjära modeller för upprepade mätningar av trötthet poäng vid uppföljningen visade en signifikant interaktion mellan tid och interventionsgruppen (p = 0,018 för självrapporterad och p = 0,024 för läkare-bedömning), med skillnader mellan Rituximab och placebogrupperna mellan 6-10 månader efter intervention. Den primära effektmåttet, definierad som effekten på självrapporterad trötthet poäng 3 månader efter ingripande var negativ. Det fanns inga allvarliga biverkningar. Två patienter i Rituximab gruppen med befintlig psoriasis upplevde måttlig psoriasis förvärras.
Slutsats

De fördröjda svar start 2-7 månader efter rituximab-behandling, trots snabb B-cells uttömning, tyder på att CFS är en autoimmun sjukdom och kan vara förenlig med den gradvisa eliminering av autoantikroppar föregående kliniska svar. De nuvarande resultaten kommer att påverka framtida forskningsinsatser i CFS.
Trial registrering

Detta är intressant. Elöverkänslighet är neurologisk skada vars symtombild stämmer överens med trötthetssyndrom. En person som var sjukskriven för trötthetssyndrom uppmanade jag att ta bort DECT-telefonen och lågenergilamporna. Efter det började personen att återhämta sig och kan idag arbeta. Man säger här i att trötthetssyndrom är en autoimmun sjukdom och då är troligen också elöverkänslighet det också!

Elöverkänslighet är en skada på nervsystemet och detta känner absolut Socialstyrelsen till eftersom elöverkänslighet dokumenterades redan på 1960-talet. Elöverkänslighet och trötthetssyndrom är troligen samma neurologiska skada men elöverkänslighet är troligen en allvarliga skada. Tyvärr har mobilindustrins lobbyister Anders Ahlbom, Lena Hillert,  Maria Fechting arbetsgruppen inom FAS, Forskning inom Arbetsmiljö och Socialvetenskap stoppat all relevant forskning på elöverkänslighet eftersom det man då hade erkänt att det finns ett samband mellan mobilindustrins verksamhet och produkter spridning av olika radiofrekventa fält i vår livsmiljö både externa och interna trådlösa nätverk. Elöverkänslighet är ett hälsoproblem som uppkommit internationellt i samband med utbyggnaden av mobilnäten. Hur många elöverkänsliga patienter som fått diagnosen trötthetssyndrom vet ingen, men troligen väldigt många.
ClinicalTrials.gov NCT00848692″

Cancer medicin botar trötthetssyndrom

Inlagt 2012-09-12

Citat: ” Cancermedicinen Rituximab har enligt en norsk studie förbättrat 2 av 3 patienter med den neuroimmunologiska sjukdomen ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom). Nu visar en uppföljningsstudie att effekten dessutom är betydligt mer långvarig än man tidigare kunnat se. Denna glädjande nyhet presenterade Olav Mella, professor vid Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, i ett föredrag på ett välbesökt ME/CFS-seminarium i Stockholm tisdagen den 11/9. ”

Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt, säger Dr. Dominique Belpomme (en fransk onkolog) i en telefonintervju som får 20 nya fall i veckan

“Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt”

Ja, så sa Dr. Dominique Belpomme (en fransk onkolog) i en telefonintervju för tidningen La Maison du 21:e Siècle Magazine från Kanada. Han berättar vidare att han har 450 patienter och att han varje vecka får upp till 20 nya fall, inklusive barn som har huvudvärk, försämrat minne, koncentration. Dr. Dominique Belpomme är ordförande för French Association for Research in Therapeutics Against Cancer och han hävdar även att de har Europas största kohort av elöverkänsliga patienter och att detta att vara elöverkänslig är ett stort folkhälsoproblem.

Googleöversättning

Den elektriska industrin och cellen och Världshälsoorganisationen säger att det inte är uteslutet att det syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält (SICEM kallad elöverkänslighet fel enligt honom) är psykosomatiska, men c är en falsk debatt, enligt professor Cancer Parisian Dominique Belpomme. Det finns mer vetenskaplig kontrovers om det, det finns en kontrovers med mobila operatörer, sade han.

I en intervju France Inter, direktören för Europeiska institutet för cancerforskning och miljö (ECERI) och ordförande i föreningen för Cancer Therapeutics Research (ARTAC), säger: Det är klart att det finns ett samband mellan olika sjukdomar och ställa miljön. (…) det verkliga problemet är att det finns mer kontrovers om den vetenskapliga nivån.

Det finns en kontrovers gentemot operatörer som säger oss att alla dessa [människor intoleranta CEM] är inte riktigt sjuk eller när de är galna. Nej, det är människor som är som du och jag, ganska klarsynt, medvetet och gradvis utsätts för elektromagnetiska fält faktiskt blivit riktigt sjuk; de är verkliga sjuka han måste ta hand om, behandla, särskilt för att se till att sjukdomen inte utvecklas till cancer. Du vet att WHO har klassificerat exponering inte bara vid låga frekvenser och nu RF grupp 2B, det vill säga kategorin möjligen cancerframkallande.”

Vi har nu sex internationella studier som visar att det finns ett samband mellan långvarig exponering för elektromagnetiska fält och Alzheimers sjukdom. Han tillade attLyckligtvis är scenen reversibel.

Men professorn varnar också: Om vi ​​fortsätter att utveckla territoriet oavsett folkhälsoproblem, riskerar vi en riktig hälsokatastrof. Och jag väger mina ord när jag säger detta: bör regeringen medveten om allvaret i den nuvarande situationen och att vi inte installerar en antenn i närheten av en plantskola eller dagis. Detta är helt oacceptabelt när det gäller folkhälsa.

I ett brev som han skrev till en person med SICEM vi följde, Dr Belpomme utmärkte EHS drabbar nästan alla levande organismer i förlusten av tolerans induceras av långvarig exponering för elektromagnetiska fält .

Läs här intervjun med Dr Belpomme dök upp i huset av 21-talet i januari 2011.

PowerPoint-presentation av Dr Belpomme SICEM

Och läs: Champions Quebecers relaterade cancer elektrosmog

Liknande artiklar:

Lansering av Quebec koalitionen att slåss mot elektromagnetiska föroreningar

 

Diagnostisera elöverkänslighet

Diagnostisera elöverkänslighet Denna länk är borttagen

Guideline of the Austrian Medical Association ( ) for the diagnosis and treatment of EMFrelated health problems and illnesses (EMF syndrome)Consensus paper of the Austrian Medical Association’s EMF Working Group ( AG-EMF)

Adopted at the meeting of environmental medicine officers of the Regional Medical Association´s and the Austrian Medical Association on 3rd March 2012 in Vienna.

Introduction
There has been a sharp rise in unspecific, often stress-associated health problems that increasingly present physicians with the challenge of complex differential diagnosis.
A cause that has been accorded little attention so far is increasing electrosmog exposure at home, at work and during leisure activities, occurring in addition to chronic stress in personal and working life. It correlates with an overall situation of chronic stress that can lead to burnout can physicians respond to this development?

The Austrian Medical Association has developed a guideline for differential diagnosis and potential treatment of unspecific stress-related health problems associated with electrosmog. Its core element is a patient questionnaire consisting of
a general assessment of stress symptoms and a specific assessment of electrosmog exposure.
The guideline is intended as an aid in diagnosing and treating EMF-related health problems.

Background
Many people are increasingly exposed, to various degrees, to a combination of low and high frequency electric fields (EF), magnetic fields (MF) and electromagnetic
fields (EMF) of different signal patterns, intensities and technical applications for varying periods of time, colloquially referred to as electrosmog.

Physicians are often confronted with unspecific complaints without clearly identifiable causes (Huss and Röösli 2006). It has been suspected that environmental conditions such as increasing exposure of the population to radio waves, emanating
e.g. from cordless phones, mobile phone base stations, cell phones, GPRS, UMTS, data cards for laptop and notebook computers and wireless LAN (WLAN), but also exposure to electric and magnetic fields emanating from power lines, devices and equipment, may play a causal role (Blake Levitt and Lai 2010). For the medical profession, this raises new challenges in diagnosis and treatment. A central issue for the causal attribution of symptoms is the assessment of variation in health problems
depending on time and location, which is particularly relevant for environmental causes such as EMF exposure.

Austria is currently rolling out the fourth generation of mobile telephony (LTE), as well as smart metering (for electricity, gas and water consumption), resulting in additional EMF exposure of the population.

New radio technologies and applications have been introduced without certainty about their health effects, raising new challenges for medicine. For instance, the issues of so-called non-thermal effects and potential long-term effects of low-dose
exposure were hardly investigated at all prior to introduction. Some patients suspect a link between EMF exposure and their health problems. Moreover, physicians are increasingly confronted with health problems with unidentified causes. Pursuing an evidence-based treatment strategy in this context is a challenge for differential diagnosis.

In Austria, there are no democratically legitimized limits to protect the general population from EMF exposure. The recommendations of the WHO, compiled by the
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP 1998), are based on a thermal model. These recommendations were adopted by the EU in its
Council Recommendation of 1999 (EU-Ratsempfehlung 1999) and by Austria in its pre-standard ÖVE/ÖNORM E 8850:2006 02 01 (ÖNORM 2006) without taking into account long-term non-thermal effects.

In August 2007, the BioInitiative, an international group of experts, published a comprehensive report calling for preventive measures against EMF exposure based on the scientific evidence available (BioInitiative 2007). Consequently, the European
Environment Agency compared electrosmog to other environmental hazards such as asbestos or benzene (EEA 2007).
In April 2009, a resolution of the European Parliament called for a review of the EMF limits in the EU Council Recommendation of 1999, which was based on the guidelines of the ICNIRP, with reference to the BioInitiative Report (EU Parliament
2009).

In May 2011, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted the report “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment” (PACE 2011). The report calls for a number of measures to protect
humans and the environment, especially from high-frequency electromagnetic fields.

One of the recommendations is to “take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk
from head tumours”.

Also in May 2011, a group of experts at the International Agency for Research on Cancer, an agency of the WHO, classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic (Group 2B) for humans (IARC 2011).

A representative telephone survey (n=2048, age >14 years) carried out in 2004 in
Switzerland yielded a frequency of 5% (95% CI 4-6%) for a self-attributed “diagnosis” of electrosensitivity (Schreier et al. 2006).
In another survey carried out in Switzerland, in 2001, 394 respondents attributed specific health problems to EMF exposure. Among others, the following symptoms were reported as occurring frequently: sleep problems (58%), headaches (41%),
nervousness (19%), fatigue (18%) and difficulty concentrating (16%). The respondents listed mobile phone base stations (74%), cell phones (36%), cordless phones (29%) and high-voltage lines (27%) as causes. Two thirds of respondents had taken measures to reduce their symptoms, the most frequent measure being to avoid exposure. Remarkably, only 13% had consulted their physicians (Röösli et al. 2004).

While a 2006 study by Regel et al. described no exposure effects, two provocation studies on exposure of “electrosensitive” individuals and control subjects to mobile phone base station signals (GSM, UMTS or both) found a significant decline in wellbeing after UMTS exposure in the individuals reporting sensitivity (Zwamborn et al.
2003, Eltiti et al. 2007). Analysis of the data available on exposure of people living near mobile phone base stations has yielded clear indications of adverse health effects (Santini et al. 2002, Navarro et al. 2003, Hutter et al. 2006, Abdel-Rassoul et al.
2007, Blettner et al. 2008).
Based on the scientific literature on interactions of EMF with biological systems, several mechanisms of interaction are possible. A plausible mechanism at the intracellular and intercellular level, for instance, is interaction via the formation of
free radicals or oxidative and nitrosative stress (Friedmann et al. 2007, Simkó 2007, Pall 2007, Bedard and Krause 2007, Pacher et al. 2007, Desai et al. 2009). It centres on the increased formation of peroxynitrite (ONOO-) from a reaction of nitrogen
monoxide (NO) with superoxide (O2-). Due to its relatively long half-life, peroxynitrite damages a large number of essential metabolic processes and cell components.
This approach can serve as a plausible explanation of many of the health problems, symptoms and their progression observed in the context of EMF exposure. There are increasing indications that EMF syndrome (EMFS) should be counted among multisystem disorders (Pall 2007) such as Chronic Fatigue Syndrome (CFS), Multiple Chemical Sensitivity (MCS), fibromyalgia (FM) and Post Traumatic Stress Disorder
(PTSD).

In Sweden, EMF syndrome is designated as electrohypersensitivity (EHS), considered a physical impairment and recognized as a disability. With reference to UN Resolution 48/96, Annex, of 20 December 1993 (UN 1993), local governments grant support to individuals with EHS. Employees with EHS have a right to support from their employers so as to enable them to work despite this impairment. Some hospitals in Sweden provide rooms with low EMF exposure.

The Austrian Medical Association considers it its duty and its mission to provide members of the medical profession with a compilation of the current state of the scientific and political debate from a medical perspective and with specific
recommendations for action in this first guideline. The guideline can only be improved by suggestions, criticism and amendments. Due to the rapid development of various technologies, the recommendations need to be adapted on an ongoing
basis. We therefore invite all medical professionals to send contributions to the next edition of the guideline to the following email address: post@aerztekammer.at

What to keep in mind when dealing with patients and EMF
In the case of unspecific health problems (see patient questionnaire) for which no clearly identifiable cause can be found, EMF exposure should in principle be taken
into consideration as a potential cause, especially if the patient suspects that it may be the cause.

How to proceed if EMF-related health problems are suspected
The recommended approach to diagnosis and treatment is intended as an aid and should, of course, be modified as each individual case requires.
1. History of health problems and EMF exposure
2. Examination and findings
3. Measurement of EMF exposure
4. Prevention or reduction of EMF exposure
5. Diagnosis
6. Treatment

Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Studien utfördes 1991

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368379109031410

Studien bygger på att man successivt sorterar ut mindre känsliga personer och slutligen har kvar 16 känsliga personer. Före sluttestet som är dubbelblint, testar man även fram den frekvens som varje person i gruppen är mest känslig för. Resultatet av det slutliga dubbelblindtestet  (Fas 4) visar en 100 % reaktion på elektriska fältet och noll reaktion vid placebo.  Flertalet granskade provokationsstudier har man nyttjat ”elöverkänsliga” personer som exempelvis kan sitta vid dator 8 timmar per dag eller testpersoner som nyttja mobiltelefoner extremt mycket och kallar dessa personer för elöverkänsliga.

Man har även i denna test tagit fram en vetenskaplig metodik som är möjlig att återupprepa och alltså användbar vid provokationer. Men denna metodik har uppenbarligen konsekvent undvikits?

Jag saknar information om vilket mätinstrumentet man kontrollmäter testrummet med, samt på vilken känslighet man har mätt.

Google -översättning

METODIK

Testerna utfördes på ett miljömässigt kontrollerat område med porslin-stål väggar för att minska luftburna kemiska föroreningar som kan störa tester. Denna typ av konstruktion agerade också för att minska yttre elektromagnetiska fält. Bärbar EMF övervakningsutrustning användes för att hitta ett område som skulle minimera bakgrunden EMF som kan störa dubbelblind utmaningar och störa testprocessen. Den låga utsläpp rum hade en bakgrund av 0-100 V / m elektriskt fält (en elöverkänslig person reagerar vid 0,00194 V/m vilket är 0,01 µW/m reaktionen är dock beroende på typ av pulsmodulering och frekvenser) och 20-200 nT (Tesla) magnetfält. Den omedelbara provplats av patienterna hade omätbara elektriska fält och magnetiska fält i närheten av 20 nT.

Den stora Tyngdpunkten i denna fas av studierna var utvärderingen av effekterna av magnetiska fält som genereras av en spole som matas från ett svep / funktion generator (Modell 3030, BK Precision Dynascan Corp). Denna utrustning tillät oss att testa fyrkantsvåg frekvenser från 0,1 Hz till 5 MHz.

Patienterna testades medan de sitter bekvämt upprätt i en stol med generatorn på ett skrivbord minst 2 meter bort, med sin produktion ansluten till en spole 6 cm i diameter och 15 cm lång, tillverkad av 35 m kabel och placeras på golvet med centrum ca 0,3 m från fötterna på den person som testas. Medelvärden av de alternerande magnetfält som genereras av detta arrangemang cirka 2900 nT i golvnivå, ca 350 nT i nivå med stolsitsen och patienters knän, och ca 70 nT till hands nivå. Exponeringen varade ca 3 minuter per utmaning.

Innan EMF utmaningen, blodtryck, puls, andningsfrekvens, temperatur, tecken och symptom poäng, och autonoma nervsystemet fungerar systemet testades. Det autonoma nervsystemet funktion testades med en kikare iriscorder (modell C2515, Hamamatsu Photonics), som mäts elev område, vid vilken tidpunkt sammandragning och utvidgning inträffade, och graden av constriction/dilation.9

Alla patienter hade tidigare utvärderas och behandlas för biologisk inhalant, mat och känslighet kemisk för att minimera eventuell förvirring från samexisterande problem. Patienterna stabiliserats på en hälsosam kost i en konstant låg föroreningar miljö. Dessutom hade de sin totala kropp belastning minskas och stabiliseras i en kontrollerad miljö.

II. Detta var en enkelblind screening av 100 patienter som cornplained av att vara EMF-känsliga. De var utmanade under låga föroreningar förhållanden med sopa / funktion generator på 0,1, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20, 40, 50, 60 och 100 Hz, sedan vid 1, 5, 10, 20, 35 , 50, 75 och 100 kHz, och äntligen jag och 5 MHz. Det fanns 21 aktiva utmaningar och fem blanka (placebo) per person, vilket ger totalt 2600 utmaningar. När antalet och / eller intensitet av symtom var 20% över baslinjen, var resultatet vara positivt, och registrerades som sådana enligt den använda olika kriterier. En förändring av iriscorder avläsningar mer än två standardavvikelser från baseline var också som ett positivt resultat.

III. Tjugofem patienter som befanns vara positiv i fas II utmaningar och som inte hade något mer än en placebo reaktion valdes då ut för en tredje fas av studien. Dessutom valdes 25 friska frivilliga försökspersoner. Dubbel-blinda EMF exponering och placebo med hjälp av de ovan nämnda parametrarna utfördes. Det fanns 1300 totalt exponeringar, varav 1050 var aktiva och 250 var tomma. Testerna genomsnitt 21 aktiva frekvenser och 5 tomma per ämne.

IV. Sexton patienter som reagerat i fas III var då återinsättande vid två olika tillfällen i en dubbelblind med hjälp av enbart de frekvenser som de hade reagerat starkast på. För varje ämne, var frekvensen av maximal känslighet in slumpmässigt i en serie av 5 placebo tester. Således fanns det totalt 32 aktiva exponeringar och 160 blanksteg.

RESULTAT

Fas I. EMF mätningarna var ganska reproducerbara. Vi fann att lamporna. och luftbehandlingsutrustning tvungen att vara avstängd under provningarna på grund av deras elektromagnetiska fält utgång. Baseline studier på patienter slutfördes utan anmärkningsvärda resultat.

Fas II. Av de totalt 100 patienter testades i den enda studie, reagerade 50 till flera av de placebo i tillägg till den aktiva utmaningar, och uteslöts från vidare studier. Tjugofem patienter som reagerade inte på någon aktiv utmaningar avvisades. En slutlig 25 försökspersoner som reagerade till aktiv utmaningar, men inte till ämnen, valdes ut för den tredje fasen av studien (tabell 1).

Fas III. De 25 testpersonerna som väljs från fas II var rechallenqed, och 16 (64%) reagerade positivt på den aktiva exponeringen. Det totala antalet positiva reaktioner på 336 aktiva utmaningarna på 16 patienter var 179 (53%), jämfört med 6 positiva reaktioner av 60 ämnen (7,5%). Det fanns inga reaktioner på någon test, aktiv eller placebo, i den frivilliga gruppen friska  personer (tabell 2).

Vid bedömningen av frekvensgång, reagerade 75% av 16 patienter till 1 Hz, 75% till 2,5 Hz, 69% till 5 Hz, 69% till 10 Hz, 69% till 20 Hz och 69% till 10 kHz (tabell 3) . Ingen patient har reagerat på alla 21 av de aktiva frekvenser i exponeringen. Medelvärdet var 11 reaktiv frekvenser per patient, med ett spann från 1 till 19 positiv respons.

De viktigaste tecknen och producerade symptom neurologiska (stickningar, sömnighet, huvudvärk, yrsel, medvetslöshet), muskel (smärta, stelhet, spasmer, flimmer), hjärt (hjärtklappning, rodnad, takykardi, ödem), oral / andningsvägarna (tryck i EARSS tand smärtor, tryck över bröstet, dyspné), gastrointestinala (illamående, rapningar), okulär (bränna) och huden (klåda, burning5 stickande smärta) (tabell 4). De flesta reaktionerna var neurologisk.

Fas IV. I de 16 patienter igen återinsättande i en dubbelblind sätt med hjälp av bara en enda frekvens som de var mest känsliga för, alla rapporterade reaktioner mot den aktiva frekvenser när de exponerades. Ingen reagerade på placebo (tabell 5). Tecken och symptom hos alla 16 patienter var positiva var det autonoma nervsystemet dysfunktion, mätt som iriscorder (tabell 6, figur 1). Exempel på förändringar var en 20% minskning i lungfunktion och en 40% ökning i hjärtfrekvens. I den 16 patienter med positiva reaktioner till EMF utmaningar, hade två fördröjda reaktioner, så småningom blev deprimerad och till slut blev medvetslös. Så småningom vaknade de utan behandling. Symtom varade från 5 timmar till 3 dagar.

DISKUSSION

Eftersom det har konstaterats att elektromagnetiska fält kan påverka hälsan, har forskare undersökt dessa fenomen in vivo och in vitro, i animals10, 11,12 och humans.1, 2,3,4,5,6,7 Ingen individ hade just utmanas i ett försök att återskapa akuta symptom förrän Smith och Monro5 följt av Choy, Monro, och Smith, 8 som använde en serie oscillatorer av varierande frekvens för att utlösa symtom hos elektriskt känsliga patienter. Vi ändrade detta förfarande genom att utveckla kontrollerad miljö, där baslinjer var ständigt övervakas för partiklar, föroreningar och främmande fält. Här var kontrollerat EMF utgång tillämpas så att uppgifterna skulle vara mer reproducerbar.

Flera faktorer har lett oss att tro att vi har reproducerbara resultat. Noggrann byggande av miljörum gjort en stor skillnad i reproducerbarhet testresultaten. Före användningen av sådana anläggningar och noggrann övervakning, en mängd olika faktorer, såsom kost, exponering för kemikalier, gav EMF, eller damm upphov till symptom som skulle ha varit fel för placebo reaktioner. Sådana effekter minimeras här, vilket framgår av sinail antalet placebo reaktioner. Ett fåtal patienter reagerade på tields genereras av övervakningssystem (Iriscorder, EKG, och datorer) och måste bort från den studie som alltför bräcklig för noggrann analys. Vissa patienter reagerade på fält som genereras av lysrör, och andra inte har samma tecken och symtom på varje utmaning, även om reaktionerna var stora när den jämförs med den tomma svar. Den Iriscorder uppgifterna mål, dock, och var alltid reproducerbara (Figur 1).
Vi noterade också att patienter ibland hade fördröjt eller ihållande svar. Det var därför att vara försiktig för att vara säker på att patienten hade återvänt till utgångsläget innan nästa utmaning. Denna överföring var först noterades vid utvärdering av reaktioner på placebo utmaningar. Ett sådant svar skulle vanligtvis förklaras och elimineras genom användning av längre intervall mellan utmaningar.

I denna studie av 100 patienter som uttryckte misstanke om EMF känslighet, svarade 75 faktiskt fält, medan ingen av kontrollerna gjorde. Av de 75 hade 25 inga reaktioner på ämnen, medan 50 gjorde, och togs därför bort ur studien även om vi anser att vissa av reaktionerna på ämnen kan vara tecken på fördröjd reaktion på tidigare frekvenser, eller långvarig reaktion på den tidigare positiv utmaning, liksom äkta reaktioner placebo.

Vi lärde oss att utmaningen med 21 frekvenser var omöjlig på många känsliga patienter. De var ofta sjuk under flera timmar eller dagar, vilket förvirrade data från upprepade utmaningar på senare dagar. Därför valde vi en frekvens högst känslighet för upprepade utmaningar i fas IV-studier.

När man jämför de olika grupperna till kontroller, är det tydligt att det finns en grupp patienter som har instabil respons system som visas skiljer sig från de individer som fungerade som kontroller. Dessa studier visar att elektromagnetiska fält känslighet kunde utlösas under kontrollerade miljöförhållanden. Som en följd av den svaga fältnivåerna och kort exponeringstid, var svaren milda utom i två patienter vars symptom var så allvarliga (t ex drop attack, svår klåda) att de fick intravenöst vitamin C, magnesium och syre som en följd av den utdragna och försenade reaktioner.

Tecken och symptom verkade liknande de som setts i livsmedel eller kemiskt känsliga patienter vid Environmental Health Center-Dallas, och omfattade neurologiska, muskel-, hjärt-, andnings, mag-, dermal och ögonförändringar. Den neurologiska symtom var mest comon. Liknande svar har registrerats av andra i literature.5, 6,7,6,13,14 År 1972, efter att Sovjet rapporterade att elektriska verktyg arbetare lider av håglöshet, trötthet och illamående, Subrohmangam och coworkers13 undersökas och rapporteras avgörande förändringar i hjärtfunktion och nivåer bioamine när pulser av 0,01 och 0,1 Hz användes. De fann signifikanta förändringar i hypotalamus som svar på EMF fält.

I dessa studier förekom huvuddelen av reaktioner vid en till 10 Hz, vilket rimmar väl med sina observationer. Men många reaktioner förekom också i 50 och 60 Hz, samt några upp till 5 MHz. Vi drar slutsatsen att i varje given individuella känslighet kan utvecklas till en frekvens och producera reaktioner.

Statiska magnetfält är kända för att orsaka förhöjt blodtryck på vissa individuals.14 Choy och coworkers8 fann att EMF reaktioner hos EMF känsliga patienter inte var begränsade till nervsystemet, men inträffade i samma system som i dessa studier, som i princip bekräftar deras, Men neurologiska symptom dominerade i våra experiment.

Under de senaste 30 åren har ett flertal utredningar med djur och några epidemiologiska studier av befolkningsgrupper ägnats åt att bedöma förhållandet mellan mikro exponering för katarakt utveckling. Svårighetsgraden och hastigheten för bildning beror inte bara på intensitet, men också på våglängden och durationen av exposure.16-21 McCally et al.22 rapporterade skador på hornhinnans epitel från apa efter 2,45 GHz bestrålning för 6everal timmar på endast 20-30 mW / cm2 (CW) eller till och med 10-15 mW/cm2 med pulsade fält. Därför föreslår resultaten av Paz23 starkt att risken för ögonskada finns i kirurgi där EMF fält är närvarande.

Enligt vår erfarenhet kan patientens kliniska svar inte alltid reproduceras helt, men målet Iriscorder, EKG, och respirometer skulle kunna vara. Dock var svaren definitivt skiljer sig från kontroller eller utmaningar placebo. Enligt vår erfarenhet under åren, har vi funnit delvis reproduktion av symtom på repeat utmaning att vara så stor som total reproduktion. Därför fanns stora skillnader mellan kontrollerna i syfte ineasurementa anses giltigt.
Det finns flera förklaringar till brist på exakta reproducerbarhet. Dessa är följande: (a) patientens kroppens totala belastning var olika vid olika exponering perioder. Till exempel kan vissa patienter svarar endast för EMF när en reaktiv överkänslig stat, 5,8 (b) vävnad motstånd kan påverka effekten av elektromagnetiska fält. Zimerman24 rapporterade att elektriskt motstånd i huden minskade med ökande temperatur och ökade med progressiv torkning, som kan förväntas, (c) injektioner av antigen neutraliserande ämnen innan proven kan ha minskat svaret på EMF. En patient med astma var känslig för högspänningsledningar ett och låg spänning hus ledningar. Han upplevde muskelspasmer i huvud, hals, armar och ben. Denna patient var också känslig för damm, ogräs, dammkvalster och vissa livsmedel. Han reagerade i våra tester till 2,5 och 60 Hz samt 5 och 50 kHz med täthet i bröstet. Han fick sedan ett antigen som sköt för att neutralisera hans överkänslighetsreaktioner. Fem månader senare var han föga reaktivt till EMF, (d) väderomslag kan påverka resultaten, eftersom vi vet att vädret kan påverka spridningen av EMF, som kan förändringar i det jordmagnetiska fält. Sedan fuktighet, föroreningar, temperatur, etc. kan påverka motstånd och kroppens totala belastning, bör vädret påverkar kanske resultatet. Dåligt väder (inversioner, till exempel) kan öka belastningen, medan bra väder minskar den. Det finns vissa belägg för resonans mellan geomagnetiska fält och en tillämpad AC magnetfält, 25 vilket innebär att resultaten kan bero åtminstone delvis på styrkan och inriktningen av det jordmagnetiska fältet i testområdet, och (e) olika vågformer kan orsaka olika reaktioner. I dessa försök använde vi bara fyrkantsvåg ingångar på spolarna. Därför vet vi inte om andra våg former (sinus, sågtand, trekantiga, etc.) kan framkalla olika typer eller intensitet av biverkningar.

Hittills har slutgiltiga uppgifter inte varit tillräckliga för att identifiera en trolig mekanism för EMF interaktion med biologisk vävnad. Interaktioner verkar ske på cellytan, kanske verkar på receptorer och förändra jon och molekylär transport över membranes.25 Ytterligare arbete återstår att göra inom området.

Det är tydligt att EMF känslighet är ett verkligt fenomen hos vissa miljökänsliga patienter, eftersom vissa hade konsekventa reaktioner medan ingen av kontrollerna gjorde. Denna studie måste betraktas som endast preliminära, men de uppgifter som klart pekar på känsligheten hos vissa personer.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att EMF testning är ett rudimentärt stadium, men klart EMF känslighet finns och kan utlösas under kontrollerade miljöförhållanden. Ytterligare studier behövs för att undersöka effekterna av elektromagnetiska fält fält på människors hälsa.