En allt sjukare befolkning, en alltmer skadad naturmiljö – Men vad i helvete pågår i Sverige?

Mobil- och Telekomindustrin. 1992 är 10.000 bildskärmsskadade elöverkänsliga. När man sedan bygger ut GSM900 och  1800, och därefter 3G, ökar de stressrelaterade skadorna på nervsystemet till 30 %.

DN 1992-10-08 är 10.000 elöverkänsliga, de flesta på grund av bildskärmsskada . Tio år senare är 300.000 elöverkänsliga. Hur många är elöverkänsliga idag vet vi inte, eftersom läkare inte registrerar vilka som blir elöverkänsliga, säkerligen på uppdrag av mobilindustrin. Som riktmärke kan man dock relatera till att 9 miljoner personer i Tyskland mer eller mindre var sjuka av mikrovågsstrålningen från mobiltelefonins basstationer och annan trådlös teknik  år 2005, enligt Socialstyrelsen. Vilket är 11 % av Tysklands befolkning  år 2005.

11 % av Sveriges befolkning är 990.000 personer år 2005. Hur många är elöverkänsliga nu ytterligare 10 år senare?

Diagnosen ADHD kom 1994. ”Den främsta förklaringen till den explosionsartade ökningen på senare år är uppmärksamheten – inte bara inom sjukvården utan även i skolan och i medierna.” (En  löjligt bortförklaring, säkert skapades ADHD för att dölja mobilindustrins strålskador på befolkningen. Kan lobbyister ändra kriterierna för en pandemi i WHO då kan de också skapa nya diagnoser när så behövs för att dölja de verkliga orsakerna). För tre år sedan fick 871 skåningar diagnosen adhd. I fjol 2010 var det 1 786 personer – en ökning med 105 procent.  Det är 12.470 personer 2011 i Sverige.

Tittat man i Riksförsäkringsverkets delrapport 2004:18 ökar stressrelaterade  sjukdomar och psykiska sjukdomar till 30 % mellan 1990 – 2003. Under den tiden byggs GSM 900 och 1800 ut, därefter 3G-nätet i början på 2000-talet.  30 % betyder att 2,7 miljoner arbetsföra personer blir sönderstressade av mikrovågsstrålningen som mobilindustrin sprider i hela vår livsmiljö. I antalet ingår inte alla de barn och skolungdomar som skadas av mobilindustrins trådlösa nät i skolan och på daghem. Att mobilstrålningen stressar hjärnan kände mobilindustrin till redan före utbyggnaden av mobiltelefonin. Att mikrovågor skadar nervsystemet inklusive hjärnan, kände man till redan på 1950-talet.  Många elöverkänsliga döljs i denna gruppen. Arbetsmiljöverket är förvånade över att unga kvinnor blir sjuka av stress nu 2015. Det såg man ju för flera år sedan att de stressrelaterade sjukdomarna ökar, hur kan Arbetsmiljöverket ha missat det?

Trots tidigt kända risker med mikrovåg0r,  har myndigheterna inte ställt krav på att mobilindustrins verksamhet skall tillståndsprövas enligt miljöbalken eller krav på en hälso- och miljökonsekvensbeskrivning  enligt miljöbalken. Trots en dramatisk ökning av befolkningens ohälsa, ställer ingen myndighet eller kommun krav på att minska strålningen, varken i skolorna där barnen får allt sämre skolresultat, eller i vår övriga livsmiljö. Att politiker och myndigheter godkänner en industriverksamhet som får öka okontrollerat utan minsta hänsyn till folkhälsan är ofattbart. Det är som om politikerna förklarat krig mot den egna befolkningen?

Läkemedelsverket skadade ett stort antal barn med Pandemrix, genom att på ett utstuderat sätt utnyttja folks medkänsla och omtanke om andra. Genom att uppmana föräldrarna att ge sina egna barn ett vaccin som inte var tillräckligt prövat. Läkemedelsverket visste att Pandemrix innehöll squalene som är förbjudet i USA. Det medlet uppmanade läkemedelsverket föräldrarna att spruta in i sina  barn och många fullt friska barn fick sina liv förstörda av narkolepsi. Pandemrix visades sig även innehålla höga halter arsenik. Dessa tjänstemän och politiker borde sättas i fängelse.

Tyvärr ger föräldrarna sina barn Gardasil, läs mer fakta HÄR ett vaccin som ges till både pojkar och flickor. I detta vaccinet finns ett ämne som kan ge sterilitet. Jag läste innehållsdeklarationen för något år sedan, men nu är uppgifterna borttagna på läkemedelsverket webb-sida. Jag kan därför inte länka till den uppgiften.

Inte nog med allmän bestrålning av miljöfrämmande artificiella mikrovågor som ingen kommer undan,  nu besprutas vårt land nära nog dagligen med kemikalier från flygplan som heller ingen kommer undan. De som dokumenterar  med bilder, dessa vita streck och alla dessa konstiga artificiella moln, blir hårt ansatta av förnekare. SMHI förnekar det också och lägger ut artificiella moln på sin webbsida och ger sken av att de är naturliga moln.

Trots att allt större skador på vår naturmiljö konstateras, tycks ansvariga myndigheter rycka på axlarna och menar att det är ett nytt utdöende av arter som kan liknas vid dinosauriernas utdöende och det är helt OK tydligen? Av vilken anledning skulle plötsligt  ett stort antal arter dö ut nu?  Någon så dramatiskt förändring av jordens abiotiska förhållande har inte skett de senaste åren som går att jämföra med ett meteoritnedslag. Det nya utdöendet påbörjas i samband med utbyggnaden av mobilstrålningen och intensifieras med kemikaliespridningen via flygplan nu de senaste fem åren. Även allt fler lövträd dör och är döende.

Man sprider alltmer tekniskt konstruerade nanopartiklar i vår livsmiljö, Statens offentliga utredning SOU 2013:70, men svar från kemikalieinspektionen ger vid handen att de betraktar tekniskt producerade nanopartiklar som lika ofarliga som naturliga nanopartiklar, alltså inte som miljöfrämmande partiklar med riktad kemisk, biokemisk och teknisk funktion. Trots att dessa tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bilda biokorna partiklar som kan tränga igenom alla kroppens barriärer och kan ta sig in i hjärnan eller till foster via placenta, verkar dock inte bekymra Kemikalieinspektionen. Trots att dessa partiklar bioackumuleras i kroppens organ. Samtidigt underlättas denna transport  av biokorona partiklar till hjärnan då mobilstrålningen öppnar upp blod- och hjärnbarriären.

Läkare rapporterar inte in alla cancerfall, hjärntumörer, till cancerregistret vilket Socialstyrelsen känner till.

Läkare rapporterar heller inte in personer som blir elöverkänsliga. Men vad jag hört av läkare och sjukvårdspersonal är att Socialstyrelsen är fantastiska och underbara mot läkarna som uppenbarligen utför sitt uppdrag till belåtenhet, att tysta industrins skador på folkhälsan? En läkare som förföljer elöverkänsliga och som skriver ut rent amfetamin till barn, Mats Reimer, och bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen blir inte prickad av Socialstyrelsen. Varför?

Vi har myndigheter som medvetet tillåter att industrin storskaligt skada folkhälsan,  droga våra unga och barn, samt orsaka dem livslång  funktionsnedsättning genom läkemedelsskador, eller kan dödligt skada enskilda och förkorta deras liv med cancer.

Och som pricken över i:et dessa påhittade klimatförändringar. Men herregud så sjukt allt är. Vi lever tydligen i USA:s  och maktelitens teaterföreställning? Påhittade pandemier och diagnoser samt klimatförändringarna gynnar ju vaccin- och läkemedelsindustri, samt teknikindustrin. Fy tusan vad de tjänar pengar. Deras globala exploateringsområde gör några få väldigt rika och det gäller ju också mobilindustrins globala verksamhet. Men om  regeringarna inte ställer krav på att miljölagarna skall följas, eller alla andra lagar som skyddar människors liv och hälsa, tja vad händer då med vår planet och livet här? Och Sverige som en gång varit ett föregångsland för bättre miljö och ett jämlikt samhälle dalar stadigt neråt som en slocknande stjärna.

Solveig Silverin miljöingenjör

Nyttjar ungdomar mobilen mindre än 60 minuter per dygn får de mindre koncentrationsproblem

2014 oktober Mobilstrålning ger sämre skolresultat  Koncentrationsproblem hos ungdomar var signifikant  med mobilanvändandet. Det starkaste sambandet mellan koncentrationsproblem var tiden man nyttjade mobilen. Tydligaste sambandet var hos elever som tillbringade mer än 60 minuter per dag att spela på deras mobiltelefonenAtt nyttja mobilanvändningen till mindre än 60 minuter per dag kan hjälpa ungdomar att vara mer koncentrerade. Zheng F, mfl 2014

40% av de tunga namnen inom telekombranschen är oroliga för mobilstrålningen

40% av de tunga namnen av de beslutande inom telekombranschen är oroliga för strålningen

 Märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten då påstår att strålningen från mobiler är så låg att de inte vill förbjuda barn att använder dem. Märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten skriver till kommuner och påstår att strålningen är ofarlig att det inte finns något hinder av hälsoskäl att sätta in trådlöst i skolorna? Här kan man läsa mer om SSMs desinformation i ett e-melj från myndigheten.

Lars Dahmén: ”På Telekomdagen frågade jag publiken. 40 procent av de 600 sade att de oroar sig för mobilstrålning. Fyrtio procent! Och det är tunga beslutsfattare inom telekom och IT. Så oron finns där och måste tas på allvar

Detta skrevs 2003 när man byggde ut 3G-systemen. Trots att man känner till riskerna bygger man alltså ut fler basstationer i vår närmiljö.  Sedan fortsätter man bygga ut 4G med ännu fler sändare med början 2011. Resultatet ser vi nu efter i Socialstyrelsens rapport att sömnstörningarna ökat sedan 2006 med  227%  hos barn. Både ADHD hos vuxna och barn har ökat dramatiskt. Det är framför allt neurologiska störningar som ökat extremt sedan vi började bygga ut mobilsystemen i början på 1990-talet.

Mobilindustrin kände även till att denna strålning ger hjärnstress och sömnproblem, ändå bygger man ut det trådlösa nätverken över allt i vår livsmiljö. Trots kunskaperna om hälsopåverkan sätter man in trådlöst i skolorna och utsätter våra barn som är mycket känsligare för hög strålning. Ansvariga utsätter ett- och två-åringar för mycket hög strålning genom att låta dem nyttja läsplattor s k ipad. Jag förstår inte hur vuxna tänker? Jag förstår inte hur ansvariga politiker tänker?

Lars Dahmén säger: ”Personligen är jag inte oroad. Om 30 år ler vi lika överseende åt dagens debatt som vi nu ler åt oron för mikrovågsugnarna. Många vägrade ju käka mikrad mat på grund av strålningsrisken.”

Vad Dahmén missar i sin slutsats är att ingen blev akut sjuk av mikrad mat, men många har redan blivit sjuka av mobilstrålningen. Dahmén kommer därför ha helt fel i sin bedömning. Miljöhistorien har alltid visat, att om det finns en misstanke om hälsorisker, vilket oftast kunnat registrerats och därmed väckt misstankar, då kommer också miljö- och hälsoriskerna bekräftas gällande mobilstrålningen. Eftersom folk blir elöverkänsliga och sjuka på annat sätt av den nya teknikens artificiella strålning, kommer mobilstrålningen tvingas minska kraftigt i vår livsmiljö.

Eftersom mycket små barn nu utsätts för den höga strålningen från läsplattor, iPhone, mobiler, trådlösa nätverk (mobilt nätverk) samt strålning från sändare placerade i vår närmiljö kan skadorna på folkhälsan bli katastrofal. Man kommer inte alls att le om 30 år som Lars Dahmén tror. Det kommer inte alls finnas barn som blir 200 år som man påstod på SVT Rapport nyligen. En rapport visade att kvinnors medelålder minskar p g a de dör tidigare av stress.

Alla de barn som är vuxna om 15 år och blivit strålskadade av långtidseffekterna på olika sätt, kommer istället att fråga föräldrarna varför de inte gjorde någonting för att minska strålningen i deras livsmiljö som barn? De kommer att fråga sina föräldrar varför vi utsatte dem för hög artificiell strålning när de var små? De kommer att fråga föräldrarna varför de inte ens var lite försiktiga, lite rädda om dem?

De kommer att fråga sina föräldrar varför de inte skyddade dem från en strålning som man visste kunde vara en hälsorisk eftersom det redan fanns personer som skadats allvarligt, eftersom det redan fanns forskning som visade på DNA-förändringar, eftersom det redan konstaterats att neurologiska sjukdomar ökade dramatiskt efter att man började bygga ut mobiltelefonin på 1990-talet? De kommer att fråga sina föräldrar varför brydde ni er inte om oss? Varför gjorde ni ingenting?

Solveig Silverin

Porfessor Reiner Nyberg – Varnar för att barn använder mobiler, WiFi, Ipad

Professor Reiner Nyberg

”Professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa har läst hundratals rapporter om mobiltelefoner, trådlösa miljöer och hälsorisker. Riskerna är stora och barn måste skyddas, använd flygplansläge i mobiler och läsplattor, säger han. Se en lång intervju med Nyberg!”

Dr. med. Wolf Bergmann, Freiburg, Tyskland säger om elektromagnetisk strålning

”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. Mobilkommunikationens konstgjorda elektromagnetiska fält ligger precis i frekvensområdet för de naturliga elektromagnetiska svängningar som styr livsprocesserna. Bland annat på grund av resonansfenomen, är konstgjorda elektromagnetiska svängningar, framför allt de från mobilkommunikationen, sålunda permanenta störsändare för styrningen av våra biologiska processer. De påtvingar cellerna och organen onaturliga svängningar som föranleder kroppen till stressreaktioner och felreaktioner. Detta har följder för blodkropparnas mognad, blodets viskositet, syra-basbalansen och ”antioxidantkonserten”. Mängden av fria radikaler ökar, energibrist uppstår i cellerna, hormoner som ansvarar för sömnrytmen och försvaret mot cancer störs, miljögifters inträngande i hjärnan underlättas, det uppstår avbrott i arvsmassan etc. Detta gäller – i varierande grad – för alla människor och alla levande varelser och kan orsaka alla möjliga sjukdomstillstånd, till och med främja tillväxten av cancertumörer och orsaka cancer. Det är mycket viktigt att känna till att mobilindustrin har lyckats få in sina agenter, personer som företräder industrins intressen, i de beslutande politiska och vetenskapliga organen.”

Senaste mätningar av Smartphone och WiFi

Har gjort två nya mätningar enligt nedan. Det är en chockartad hög strålning från en Smartphone som strålar rakt in i hjärnan när man pratar i den.

Strålningen från WiFi

Strålningen från en Smartphone över 20 000 mikrowatt per kvadratmeter

Den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning beskriver i forskningsdokumentet ”Hälsoeffekt på barn och ungdomar”, att de funnit följande, orsakat av mikrovågsstrålning på låg nivå (t ex WiFi):

85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet 
36% ökning av epilepsi 
11% ökning av mental retardation 
82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risker för fostret.

Lyssna på professor Lennart Hardell som här påpekar att det är klarlagt att mobilstrålningen är cancerogen

Lyssna på Professor Lennart Hardell

Hardell säger här att mobilstrålningen skall betraktas som ett miljögift och vill förbjuda trådlöst i skolorna då det är klarlagt mobilstrålningen är cancerogen. Han säger att cancer i hjärnan är svårbotad och man lever kanske upp till 1 år efter diagnos.

Tänker på den unga kille som vid 22 års ålder fick testikelcancer och när han sa till läkaren att ha misstänkte att det var mobilen han haft i fickan i åtta år, blev läkaren blev arg på killen och behandlade honom mycket illa.

Läkarens negativa reaktion är anmärkningsvärd. Han borde skriva in det i journalen och ta pojkens ord på största allvar. Man får nästan uppfattningen att mobilindustrins skadeoffer blir illa behandlade av läkarvården.

290 % risk för hjärntumör av mobilen- En studie av Hardells forskargrupp i Örebro

290 % risk för hjärntumör av mobilen

Anthony Gucciardi
Prisonplanet.com
6 september, 2012

Hur länge har du använt din mobiltelefon? Med hjälp av en mobil enhet under en längre tid skadar till viss del, men ny forskning belysa hur betydelsefulla inflytande utökad mobil användning har på hjärnan. I en nyligen släppt studie som genomförts vid Örebro Hospita i Sverige visade det sig att 10 års mobiltelefon användning resulterade i en genomsnittlig 290% ökad risk för hjärntumör utveckling. Intressant var tumörutvecklingen finns på den sida av huvudet i vilken mobiltelefon har mest använda.

Det är viktigt att förstå att mobil användning har ökat betydligt sedan 10 år sedan, vilket innebär att nyare resultat kan visa en ännu högre risk. Statistiskt kommer den genomsnittliga personen i Storbritannien och många andra utvecklade länder har snart cirka 2 mobiltelefoner vardera. Med det ökade antalet mobiltelefoner på medborgarna i världen kommer något som kallas ”begagnade mobil användning”. Precis som med rökning, sitta i en buss kommer flygplan eller tåg utsätta dig för uppemot flera hundra mobiltelefoner samtidigt.

En annan viktig faktor är att 10 år sedan mycket mindre barn använde mobiltelefoner-några få utvalda har dem som ”nödsituationer” kontakt-enheter. Nu är det inte ovanligt att se barn under 10 chattar eller textning på sin mobiltelefon hela dagen. Det är ett välkänt faktum att utvecklingsländerna barn påverkas mer av mobiltelefon strålning, med beteendestörningar är kända för att utvecklas från mobiltelefon användning i tidig ålder. Det är också känt att mobil strålning faktiskt förändrar hjärnan på ett sätt som för närvarande inte förstås.

Med andra ord är det storskaliga globala användningen av mobiltelefoner i huvudsak en massiv biologiskt experiment. De verkliga långsiktiga effekterna kommer endast att vara helt kända när de inträffar. Efter forskningen kommer detta sannolikt en historisk topp i hjärntumör utveckling och skador.

Som ni säkert vet, är det bästa sättet att skydda sig från mobiltelefon strålning att helt enkelt inte använda den. När du slår av telefonen, det minskar utsläppsnivån nära noll. Detta är inte alltid ett alternativ för många, så finns det några viktiga metoder för att minska skadorna:

Försök att använda ”högtalaren” alternativet på din mobiltelefon när det är möjligt, hålla den i handen borta från huvudet.

Stäng av telefonen på natten eller när du inte använder den.

Placera telefonen i ”flygplan” läge om du inte kan stänga av den helt.

Kolla undersökningen av strålning från mobilen eller alternativ skydd för din telefon. Var medveten om att det finns ett antal falska artiklar där ute. Leta efter ett varumärke med seriös forskning bakom strålvärdena.

Det viktigt att låta dina vänner och familj känner till hälsoriskerna med mobiltelefon användning. Det är genom att generera medvetenhet som får konsumenten att ställa krav på bättre teknik.
Det här inlägget publicerades ursprungligen på naturliga Society

Anthony Gucciardi
Prisonplanet.com
Sept 6, 2012

How long have you been using your cellphone? Using a mobile device for any length of time is damaging to some degree, but new research is shedding light on just how significant of an influence extended cellphone use has on the brain. In a newly-released study conducted at the Örebro Hospita in Sweden, it was revealed that 10 years of cellphone use resulted in an average 290% increased risk of brain tumor development. Interestingly, the tumor development was found on the side of the head in which the cellphone was most used.

It’s important to understand that cellphone use has gone up significantly since 10 years ago, meaning that more recent results may show an even higher risk. Statistically, the average person in Britain and many other developed nations will soon have about 2 cellphones each. With the increased number of cellphones on the citizens of the world comes something known as ‘second-hand cellphone use’. Just as with smoking, sitting in a bus, airplane, or train will expose you to upwards of several hundred cellphones at one time.

Another key factor is that 10 years ago far less young children were using cellphones –a select few having them as ‘emergency’ contact devices. Now, it’s not uncommon to see children under 10 chatting or texting on their cellphone throughout the day. It is a well known fact that developing children are more affected by cellphone radiation, with behavioral disorders known to develop from cellphone use at an early age. It is also known that cellphone radiation is actually changing the brain in ways that are not currently understood.

In other words, the large-scale global use of cellphones is essentially a massive biological experiment. The true long-term effects will only be absolutely known when they occur. Following the research, this will likely be a historical spike in brain tumor development and damage.

As you certainly know, the best way of protecting yourself from cellphone radiation is to simply not use it. When turning the phone off, it reduces the emission rate close to zero. This is not always an option for many, so there are a few vital methods of reducing the damage:

  • Try and use the ‘speaker’ option on your cellphone when possible, holding it in your hand away from your head.
  • Turn your phone off at night or when you are not using it.
  • Place your phone in ‘airplane’ mode if you cannot turn it off entirely.
  • Look into and heavily research radiation protection options for your phone. Be aware there are a number of fake items out there, so always look for a product brand with real research behind it.
On a grander scale, it is essential to let your friends and family know the dangers of cellphone use. It is by generating awareness and getting those you know upset that real change will occur within the industry.
This post originally appeared at Natural Society

En röst från folket – En ung kille i 12-årsåldern har fått hjärntumör och en nära bekant dog i hjärntumör

Hej Solveig. En vän till min dotter har fått hjärntumör. En nära bekant till honom har dött i hjärntumör för ett tag sedan. Släktingar till dessa är mina bästa vänner. Jag har informerat dem om allt jag vet om strålning. Nu får jag reda på, en vecka efter att vi fått reda på att deras kusin fått hjärntumör, att de köper en mobil till sin dotter. Min dotters bästa vän. Jag vet inte vad jag ska ta mig till! Jag orkar inte längre! Jag informerar om allt möjligt, och jag märker att de börjar bli trötta på mig. Vad mer kan jag göra?”

Min kommentar: Jag har samma erfarenhet. Folk vill inte lyssna, vill inte vara försiktiga och förstår inte att skydda sina barn. Allt beror på att myndigheten SSM ljuger om forskningen och förnekar riskerna. Samtidigt måste de vuxna ta konsekvenserna av vad de utsätter sina barn för och sig själva för, men Strålsäkerhetsmyndigheten har det största ansvaret eftersom de medvetet desinformerar om riskerna.

Solveig

Health Protection Agency (HPA) – Fortfarande inga tecken på skador på hälsa – Men varför blir då fullt friska personer elöverkänsliga av den artifciella strålningen?

 

Mobiltelefoner: ”Fortfarande inga tecken på skador på hälsa”
30 April, 2012

ISLAMABAD: Det finns fortfarande inga bevis mobiltelefoner skada människors hälsa, säger en stor säkerhetsrisk översyn för den brittiska Healt(h Protection Agency HPA).

Forskare tittade på hundratals studier av mobila exponering och fann inga avgörande länkar till cancerrisk, hjärnfunktionen eller infertilitet.

Men, sa de uppföljning bör fortsätta eftersom mycket var känt om långsiktiga effekter. HPA sade barn fortfarande bör undvika överdriven användning av mobiler.

Det är den största någonsin översynen av den bevisning kring säkerheten av mobiltelefoner. Det finns nu uppskattningsvis 80 miljoner mobiler i Storbritannien, och på grund av TV-och radiosändningar, Wi-Fi och andra tekniska utvecklingen, enligt studien exponering för låg nivå radiofrekventa fält var nästan universell och kontinuerlig.

En grupp av experter som arbetar för HPA tittade på alla betydande forskning om effekterna av låg nivå radiofrekvens.

”Relativt lugnande”: De drog slutsatsen att människor som inte exponeras över brittiska riktvärden inte uppleva några detekterbara symptom. Som inkluderade personer som rapporterade att vara känslig för radiofrekvens.

De sa också att det inte fanns några bevis för att exponering som orsakas hjärntumörer, andra typer av cancer, eller skada på fertilitet eller hjärt-och kärlhälsa.

Men de sa mycket litet känt om riskerna bortom 15 år, eftersom de flesta människor inte använder mobiltelefoner fram till slutet av 1990-talet.

Prof Anthony Swerdlow, som ledde översynen, meddelade att det var viktigt att fortsätta att övervaka forskning. ”Även om det är relativt lugnande, jag tycker det är viktigt att vi håller ett öga på andelen hjärntumörer och andra cancerformer,” sade han.

”Man kan inte veta vad de långsiktiga konsekvenserna är något som har funnits bara en kort period.” Det har spekulerats om hälsoeffekterna av att använda mobiltelefoner för år.

HPA genomfört en tidigare granskning år 2003, vilket också slutsatsen att det inte fanns några tecken på skador. Men det finns nu betydligt mer forskning i ämnet.

Råd om barn: Experterna sade att mer arbete behövs effekten av radiofrekventa fält på hjärnans aktivitet, och på möjliga samband med beteendeproblem hos barn.

De efterlyste också fler undersökningar om effekterna av ny teknik som avger radiovågor, såsom smarta mätare i bostäder och flygplatsen skannrar säkerhet. HPA sa att det inte var att ändra råd om användning av mobiltelefoner av barn.

”Eftersom detta är en relativt ny teknik, kommer HPA att fortsätta att ge råd försiktighetsprincipen”, säger Dr John Cooper, chef för HPA centrum för strålning, kemiska och miljömässiga risker.

”Det HPA rekommenderar att överdriven användning av mobiltelefoner av barn bör motarbetas.”