En allt sjukare befolkning, en alltmer skadad naturmiljö – Men vad i helvete pågår i Sverige?

Mobil- och Telekomindustrin. 1992 är 10.000 bildskärmsskadade elöverkänsliga. När man sedan bygger ut GSM900 och  1800, och därefter 3G, ökar de stressrelaterade skadorna på nervsystemet till 30 %.

DN 1992-10-08 är 10.000 elöverkänsliga, de flesta på grund av bildskärmsskada . Tio år senare är 300.000 elöverkänsliga. Hur många är elöverkänsliga idag vet vi inte, eftersom läkare inte registrerar vilka som blir elöverkänsliga, säkerligen på uppdrag av mobilindustrin. Som riktmärke kan man dock relatera till att 9 miljoner personer i Tyskland mer eller mindre var sjuka av mikrovågsstrålningen från mobiltelefonins basstationer och annan trådlös teknik  år 2005, enligt Socialstyrelsen. Vilket är 11 % av Tysklands befolkning  år 2005.

11 % av Sveriges befolkning är 990.000 personer år 2005. Hur många är elöverkänsliga nu ytterligare 10 år senare?

Diagnosen ADHD kom 1994. ”Den främsta förklaringen till den explosionsartade ökningen på senare år är uppmärksamheten – inte bara inom sjukvården utan även i skolan och i medierna.” (En  löjligt bortförklaring, säkert skapades ADHD för att dölja mobilindustrins strålskador på befolkningen. Kan lobbyister ändra kriterierna för en pandemi i WHO då kan de också skapa nya diagnoser när så behövs för att dölja de verkliga orsakerna). För tre år sedan fick 871 skåningar diagnosen adhd. I fjol 2010 var det 1 786 personer – en ökning med 105 procent.  Det är 12.470 personer 2011 i Sverige.

Tittat man i Riksförsäkringsverkets delrapport 2004:18 ökar stressrelaterade  sjukdomar och psykiska sjukdomar till 30 % mellan 1990 – 2003. Under den tiden byggs GSM 900 och 1800 ut, därefter 3G-nätet i början på 2000-talet.  30 % betyder att 2,7 miljoner arbetsföra personer blir sönderstressade av mikrovågsstrålningen som mobilindustrin sprider i hela vår livsmiljö. I antalet ingår inte alla de barn och skolungdomar som skadas av mobilindustrins trådlösa nät i skolan och på daghem. Att mobilstrålningen stressar hjärnan kände mobilindustrin till redan före utbyggnaden av mobiltelefonin. Att mikrovågor skadar nervsystemet inklusive hjärnan, kände man till redan på 1950-talet.  Många elöverkänsliga döljs i denna gruppen. Arbetsmiljöverket är förvånade över att unga kvinnor blir sjuka av stress nu 2015. Det såg man ju för flera år sedan att de stressrelaterade sjukdomarna ökar, hur kan Arbetsmiljöverket ha missat det?

Trots tidigt kända risker med mikrovåg0r,  har myndigheterna inte ställt krav på att mobilindustrins verksamhet skall tillståndsprövas enligt miljöbalken eller krav på en hälso- och miljökonsekvensbeskrivning  enligt miljöbalken. Trots en dramatisk ökning av befolkningens ohälsa, ställer ingen myndighet eller kommun krav på att minska strålningen, varken i skolorna där barnen får allt sämre skolresultat, eller i vår övriga livsmiljö. Att politiker och myndigheter godkänner en industriverksamhet som får öka okontrollerat utan minsta hänsyn till folkhälsan är ofattbart. Det är som om politikerna förklarat krig mot den egna befolkningen?

Läkemedelsverket skadade ett stort antal barn med Pandemrix, genom att på ett utstuderat sätt utnyttja folks medkänsla och omtanke om andra. Genom att uppmana föräldrarna att ge sina egna barn ett vaccin som inte var tillräckligt prövat. Läkemedelsverket visste att Pandemrix innehöll squalene som är förbjudet i USA. Det medlet uppmanade läkemedelsverket föräldrarna att spruta in i sina  barn och många fullt friska barn fick sina liv förstörda av narkolepsi. Pandemrix visades sig även innehålla höga halter arsenik. Dessa tjänstemän och politiker borde sättas i fängelse.

Tyvärr ger föräldrarna sina barn Gardasil, läs mer fakta HÄR ett vaccin som ges till både pojkar och flickor. I detta vaccinet finns ett ämne som kan ge sterilitet. Jag läste innehållsdeklarationen för något år sedan, men nu är uppgifterna borttagna på läkemedelsverket webb-sida. Jag kan därför inte länka till den uppgiften.

Inte nog med allmän bestrålning av miljöfrämmande artificiella mikrovågor som ingen kommer undan,  nu besprutas vårt land nära nog dagligen med kemikalier från flygplan som heller ingen kommer undan. De som dokumenterar  med bilder, dessa vita streck och alla dessa konstiga artificiella moln, blir hårt ansatta av förnekare. SMHI förnekar det också och lägger ut artificiella moln på sin webbsida och ger sken av att de är naturliga moln.

Trots att allt större skador på vår naturmiljö konstateras, tycks ansvariga myndigheter rycka på axlarna och menar att det är ett nytt utdöende av arter som kan liknas vid dinosauriernas utdöende och det är helt OK tydligen? Av vilken anledning skulle plötsligt  ett stort antal arter dö ut nu?  Någon så dramatiskt förändring av jordens abiotiska förhållande har inte skett de senaste åren som går att jämföra med ett meteoritnedslag. Det nya utdöendet påbörjas i samband med utbyggnaden av mobilstrålningen och intensifieras med kemikaliespridningen via flygplan nu de senaste fem åren. Även allt fler lövträd dör och är döende.

Man sprider alltmer tekniskt konstruerade nanopartiklar i vår livsmiljö, Statens offentliga utredning SOU 2013:70, men svar från kemikalieinspektionen ger vid handen att de betraktar tekniskt producerade nanopartiklar som lika ofarliga som naturliga nanopartiklar, alltså inte som miljöfrämmande partiklar med riktad kemisk, biokemisk och teknisk funktion. Trots att dessa tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bilda biokorna partiklar som kan tränga igenom alla kroppens barriärer och kan ta sig in i hjärnan eller till foster via placenta, verkar dock inte bekymra Kemikalieinspektionen. Trots att dessa partiklar bioackumuleras i kroppens organ. Samtidigt underlättas denna transport  av biokorona partiklar till hjärnan då mobilstrålningen öppnar upp blod- och hjärnbarriären.

Läkare rapporterar inte in alla cancerfall, hjärntumörer, till cancerregistret vilket Socialstyrelsen känner till.

Läkare rapporterar heller inte in personer som blir elöverkänsliga. Men vad jag hört av läkare och sjukvårdspersonal är att Socialstyrelsen är fantastiska och underbara mot läkarna som uppenbarligen utför sitt uppdrag till belåtenhet, att tysta industrins skador på folkhälsan? En läkare som förföljer elöverkänsliga och som skriver ut rent amfetamin till barn, Mats Reimer, och bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen blir inte prickad av Socialstyrelsen. Varför?

Vi har myndigheter som medvetet tillåter att industrin storskaligt skada folkhälsan,  droga våra unga och barn, samt orsaka dem livslång  funktionsnedsättning genom läkemedelsskador, eller kan dödligt skada enskilda och förkorta deras liv med cancer.

Och som pricken över i:et dessa påhittade klimatförändringar. Men herregud så sjukt allt är. Vi lever tydligen i USA:s  och maktelitens teaterföreställning? Påhittade pandemier och diagnoser samt klimatförändringarna gynnar ju vaccin- och läkemedelsindustri, samt teknikindustrin. Fy tusan vad de tjänar pengar. Deras globala exploateringsområde gör några få väldigt rika och det gäller ju också mobilindustrins globala verksamhet. Men om  regeringarna inte ställer krav på att miljölagarna skall följas, eller alla andra lagar som skyddar människors liv och hälsa, tja vad händer då med vår planet och livet här? Och Sverige som en gång varit ett föregångsland för bättre miljö och ett jämlikt samhälle dalar stadigt neråt som en slocknande stjärna.

Solveig Silverin miljöingenjör

Svar till Göteborgs kommun som inte följer Arbetsmiljölagen i skolmiljön gällande WiFi i skolan

Hej!

Tack för svar

Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort en enda stor och övergripande mätning som utfördes med bil  sommaren 2013 i 70 000 mätpunkter. Enligt SSM ligger den artificiella mikrovågsstrålningen i storstäder i medelvärde 0,0067 Watt/m2 och ute på landsbygd och mindre tätorter drygt 0,001 Watt/m2. Jämför med naturligt bakgrundsvärde av mikrovågor 0,000 000 000 000 5 Watt/m2 i effekttäthet. FAS rapport 2006 tredje årsrapporten (vilket SSM hänvisar till) framkommer det att den naturliga mikrovågsstrålningen är 0,000 000 000 000 000 000 01 Watt/m2/Hz i effekttäthet.

Strålsäkerhetsmyndigheten säger att det inte behövs riktvärden för långtidseffekter, trots att mikrovågsstrålningen är artificiell och pulsmodulerad, samt överskrider den naturliga mikrovågsstrålningen flera miljarder gånger. SSM hänvisar till riktvärden som enbart skyddar för termiska effekter i 6 minuter (10 Watt/m2 för frekvensbanden vid 2,5 GHz) enligt ICNIRP som SSM stödjer sig på som expertgrupp. SSM säger att det inte behövs riktvärden som skyddar mot långtidseffekter, vilket torde bryta  mot Miljöbalken.

Mobilindustrins verksamhet är extremt storskalig spridning av de mest farliga  mikrovågorna i vår livsmiljö.  Verksamheten har inte tillståndsprövats enligt miljöbalken. Verksamheten pågår dygnet runt, samt gör intrång mot folks vilja i deras bostäder och hem. Det finns tidiga medicinska kunskaper om mikrovågors egenskaper (våglängd, en meter till en millimeter.) I 3G, 4G och WiFi nyttjas våglängder kring 10 cm vilket ligger runt 2,5 GHz. Den största absorptionen av mikrovågor ligger  mellan 1 GHz till 3 GHz som absorberas till 100% i de inre organen. Det är inte effekten som är avgörande för hur djupt mikrovågorna tränger in i kroppen, det är våglängden. En pulsmodulering förstärker effekten av mikrovågorna.

Jag har testat med mikrovågsinstrument WiFi från ett trådlöst modem. Det visade sig, att trots att strålningen är svag enligt SSM:s mått så har WiFi en oerhört kraftig genomträngningsförmåga. Trots att det trådlösa WiFi- systemet var avstängt i datorn och på modemet och modemet var invirat i flera lager aluminiumfolie som skyddar bra mot radiovågor kunde WiFi-signalen tränga igenom och kontakta närmaste basstation och skicka trådlös information.
WiFi anses vara ett av de mest farliga trådlösa system, denna typ av strålning nyttjades av Sovjet som bestrålade amerikanska ambassaden så att personalen blev sjuka och en del fick cancer.
Lyssna gärna på Barrie Trower expert på mikrovågsvapen inom det militära Han vet hur farligt WiFi är. Varför Strålsäkerhetsmyndigheten inte upplyser om riskerna begriper jag inte, men det är mycket allvarligt att kommunerna inte får rätt information om riskerna. SSM har istället i princip, uppmanat att sätta in trådlöst i skolorna. Strålsäkerhetsmyndigheten bryter mot vår miljölag.

När det gäller skolans arbetsmiljö har kommunen ett ansvar enligt Arbetsmiljölagen:

1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

1 § Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.

3 kap. Allmänna skyldigheter
2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.
Slutligen Här finns en del samlad forskning

För barnens hälsa skull, skall kommunen följa Miljöbalken för att skydda nu levande och kommande generationer. SSM tar varken hänsyn till eller följer Miljöbalkens krav gällande miljöfarlig verksamhet som i detta fall är extremt storskalig och som tillåts öka okontrollerat utan hänsyn till människors hälsa och naturmiljö. Något riktvärde för långtidseffekter har inte tagits fram, därför borde försiktighetsprincipen gälla enligt Miljöbalken som den trädde i kraft januari 1999.
Mvh
Solveig Silverin

EMFs & Dirty Electricity INVISIBLE THREAT

Viktig artikel från Canada

Googletranslet

Länken mellan trådlösa Strålning och sjukdom

Eftersom jag hjälpte hittades kanadensare For Safe Technology ( http://www.C4ST.org ) , har jag personligen träffat alltför många människor som lider av överexponering för trådlös strålning . Cancer är inte den enda risken .

Ungefär 10 år sedan Bill Townsend , en före detta radio skådespelare som nu arbetar på Humber College , var far till en sjuk familj . Hans mycket unga son hade varit i operation för sina tonsiller , och hans ännu yngre son hade fått diagnosen adenoid svullnad som resulterar i en brist på sömn . Hans fru hade kroniska hudutslag som hade fortskridit till hennes ansikte och även lidit yrsel . När hans fru läkare fann att hon hade samma adenoid svullnad som deras son , planerade han både Bills son och hans fru för operation samma dag .

Bill blev misstänksam när han började få sinus svullnad själv . Han genomförde en sökning på Internet och hittade information som länkar Wi – Fi till plötslig kroniska hälsoproblem som hjärt oegentligheter , huvudvärk , illamående , dålig sömn , samt hudutslag och sinus svullnad .

Bill insåg då att det fanns ett direkt samband mellan hans familjs hälsa nedgång och installation av ett Wi – Fi-router i sitt hus . Han gjorde ett enkelt beslut att stänga av Wi – Fi , och istället Hardwire alla datorer i sitt hem . Hans fru och son symptom vändas så snabbt att dagen före operationen sin läkare gav dem båda en friskintyg och annulleras båda verksamheter . Bills egna symptom också försvann snabbt .

I varje berättelse jag hör , är den dolda kostnaden för så mycket trådlös strålning i våra liv upptas av vårt provinsiella sjukvården. Provinserna är blint följer den federala regeringens föråldrade Safety Code 6 – trots Safety Code 6 är endast en riktlinje för federala byggnader . Ingen vet hur många människor som är sjuka eller blir sjuka av denna strålning , men forskarna uppskattar cirka 3 % av befolkningen har en omedelbar reaktion . Det innebär att omkring en miljon kanadensare . Många andra – ungefär 20 % av människor – kommer att utveckla symptom med tiden , som Bill Townsend gjorde . Dessa människor har vad läkarna kallar elöverkänslighet eller ES .
– Se mer på : http://vitalitymagazine.com/article/invisible-threat/ # sthash.8ZieEBGz.dpuf

Porfessor Reiner Nyberg – Varnar för att barn använder mobiler, WiFi, Ipad

Professor Reiner Nyberg

”Professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa har läst hundratals rapporter om mobiltelefoner, trådlösa miljöer och hälsorisker. Riskerna är stora och barn måste skyddas, använd flygplansläge i mobiler och läsplattor, säger han. Se en lång intervju med Nyberg!”

Dr. med. Wolf Bergmann, Freiburg, Tyskland säger om elektromagnetisk strålning

”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. Mobilkommunikationens konstgjorda elektromagnetiska fält ligger precis i frekvensområdet för de naturliga elektromagnetiska svängningar som styr livsprocesserna. Bland annat på grund av resonansfenomen, är konstgjorda elektromagnetiska svängningar, framför allt de från mobilkommunikationen, sålunda permanenta störsändare för styrningen av våra biologiska processer. De påtvingar cellerna och organen onaturliga svängningar som föranleder kroppen till stressreaktioner och felreaktioner. Detta har följder för blodkropparnas mognad, blodets viskositet, syra-basbalansen och ”antioxidantkonserten”. Mängden av fria radikaler ökar, energibrist uppstår i cellerna, hormoner som ansvarar för sömnrytmen och försvaret mot cancer störs, miljögifters inträngande i hjärnan underlättas, det uppstår avbrott i arvsmassan etc. Detta gäller – i varierande grad – för alla människor och alla levande varelser och kan orsaka alla möjliga sjukdomstillstånd, till och med främja tillväxten av cancertumörer och orsaka cancer. Det är mycket viktigt att känna till att mobilindustrin har lyckats få in sina agenter, personer som företräder industrins intressen, i de beslutande politiska och vetenskapliga organen.”

Forskningsresultat inom inom FoA november 1978 jämföres med kunskapsöversikt 1998:23

Forskningsresultat inom FoA  november 1978 enligt nedan  sista stycket sidan 3 citat :

Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv.

Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olik a organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på l mW/’cm2 lokalt kan uppgå till 100 mW/ cm2. Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn.

Jämföres med  ”Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt 1998: 23

Hypotes över uppkomst av neurastena symtom.

Glutamat- och kaliumupptagen minskar, då de elektriska egenskaperna hos astrogliacellerna är förändrade så att spänningen över cellmembranet minskar, dvs. då astrogliamembranet är depolariserad. Detta är vad som sker i betydande omfattning efter en hjärnskada, en infektion i nervsystemet eller vid kraftig psykologisk påverkan i form av långvarig stress och ångest men viss depolarisation av astrocyterna kan troligen även ske efter intensiv sensorisk stimulering i synnerhet om nervcellsaktiviteten är monoton

Min kommentar: Viktigt är, att det är våglängden som orsakar denna typ av biologisk påverkan och är inte beroende av uteffekten som myndigheterna anser vara svag, enligt det skyhöga referensvärdet 10 watt per kvadratmeter som endast skyddar mot  termiska effekter under 6 minuter och varken skyddar mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter.  Efter en längre tids belastning utvecklas sådana skador  på nerverna att det utlöser både smärta och störningar i kroppsfunktionen.

I kunskapsöversikten säger man att påverkan i cellmembranet uppkommer vid skador exempelvis.  Detta är alltså en relevant forskning på elöverkänslighet, då men redan känner till genom FoAs forskning att det kan ske en antenneffekt av mikråvågsstrålningen som ju har en hög penetrerande förmåga.  Nerverna styr ju hela kroppen även produktion av exempelvis hormoner. Hela kroppen blir alltså påverkad.  Dock har biologiskt liv ingen anpassning till dessa höga nivåer av mikrovågsstrålning och definitivt inte alls någon anpassning till pulsmodulerad eller frekvensmodulerad mikrovågsstrålning.
FoAs forskning bekräftas av den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning. De beskriver i forskningsdokumentet ”Hälsoeffekter på barn och ungdomar” att de funnit följande hälsopåverkan orsakat av mikrovågsstrålning på låg nivå av exempelvis WiFi.  Undersökningen visar vid långtidseffekter 85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet, 36% ökning av epilepsi och 11% ökning av mental retardation, samt  82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risker för fostret.

 

FOA forskning 1978_0001sid 1

FOA forskning 1978_0002sid 2

FOA forskning 1978_0003 sid 3

Lyssna på professor Lennart Hardell som här påpekar att det är klarlagt att mobilstrålningen är cancerogen

Lyssna på Professor Lennart Hardell

Hardell säger här att mobilstrålningen skall betraktas som ett miljögift och vill förbjuda trådlöst i skolorna då det är klarlagt mobilstrålningen är cancerogen. Han säger att cancer i hjärnan är svårbotad och man lever kanske upp till 1 år efter diagnos.

Tänker på den unga kille som vid 22 års ålder fick testikelcancer och när han sa till läkaren att ha misstänkte att det var mobilen han haft i fickan i åtta år, blev läkaren blev arg på killen och behandlade honom mycket illa.

Läkarens negativa reaktion är anmärkningsvärd. Han borde skriva in det i journalen och ta pojkens ord på största allvar. Man får nästan uppfattningen att mobilindustrins skadeoffer blir illa behandlade av läkarvården.

Här är svaret på myndigheternas agerande – rädda Ericsson

Här är svaret på myndigheternas agerande – rädda Ericsson

– Myndigheterna måste gå i spetsen och ligga i frontlinjen när det gäller att investera i ny teknik.

Därför lobbar SSM för trådlöst i skolorna och ljuger om forskningen på bekostnad av våra barns hälsa.

När Telia helt oväntat gick miste om 3G-licenserna kom utbyggnaden av 3G-nätet i Sverige snabbt av sig. En orsak är att de utländska företag som gav regeringen de fetaste löftena inte hade pengar till en utbyggnad.

Det blev tvärstopp på allt och investeringarna uteblev. Inte bara i Sverige utan i hela världen har den storstilade 3G-satsningen inte blivit mer än en tumme.

Göran Johnsson menar att vi inte har råd att vänta längre.

Han kräver en samlad insats från fack, politiker och näringsliv. Annars kan Sverige förlora Ericsson.

– Utbyggnaden måste i första hand komma igång där det finns en marknad, säger Göran Johnsson.

– Myndigheterna måste gå i spetsen och ligga i frontlinjen när det gäller att investera i ny teknik.

Lärare blev elöverkänsliga av strålningen i Tunaskolan – på vilken känslighet gjordes mätningar när de var försumbara?

Lärare blev elöverkänsliga av trådlöst nätverk i Tunaskolan

Rektor Agneta Hedenström: – Mätningarna visade ingenting när det gäller de trådlösa nätverken, säger hon. Kjell Hansson Milds mätningar visar nästan noll, frågan är på vilken känslighet gjorde han mätningar? Väljer man en låg känslighet dB mikrovolt per meter kan inte mätinstrumentet registrera hur hög effekttätheten är. Kjell Hansson Mild säger :  Jag hittar inget av intresse, det rör sig om nollvärden eller nära noll. Med de kunskaper jag själv har av gjorda mätningar är Milds påstående en ren lögn. Eller så jämför han med referensvärdet för  3G 10 watt per kvadratmeter som varken skyddar mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter utan enbart mot termiska effekter i 6 minuter. Men detta referensvärde ligger långt över den naturliga bakgrundsstrålningen inom mikrovågsområdet som nyttjas för denna nya digitala teknik och dessutom är denna tekniskt producerade strålning inte alls lik naturlig elektromagnetisk strålning. Den är helt miljöfrämmande.

Skolledningen vill betona att de gjorda mätningarna visar att miljön är säker för elever och lärare.

Patentansökan erkände cancerrisken vid exponering för trådlös strålning åtta år före WHO

Trådlösa industrin patenterade system för att minska cancerrisken från trådlösa lokala nätverk.

Ett stort telekomföretag patenterat ett system för att minska ”elektrosmog” från trådlösa lokala nätverk för att minska cancer riskerna med icke-termiska exponering för mikrovågsstrålning. Branschen har känt riskerna för många år men har underlåtit att agera.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

PRLog (Pressmeddelande) – 11 Mars 2013 – Swisscom AG, en stor teleoperatör i Schweiz, inlämnade amerikanska och internationella patentansökningar för ett innovativt system för att minska ”elektrosmog” från trådlösa lokala nätverk (dvs. Wi-Fi) i 2003 .

Denna patentansökan erkände cancerrisken vid exponering för trådlös strålning åtta år innan WHO: s internationella byrå för cancerforskning förklarade att radiofrekvent energi, inklusive mobiltelefon och Wi-Fi-strålning är en ”möjlig carcinogen” för människor, som DDT och leda .

Dessutom erkände program som lågintensiva, icke-termisk exponering för trådlös strålning är genotoxiskt. Detta är avgörande eftersom det nuvarande amerikanska regelverket standard för trådlös strålning, som inrättades 1996, inte skydda oss från icke-termiska exponeringar.

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET