Miljöpartiet De Gröna, borde byta namn till Teknikliberalerna

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Den fråga MP främst driver är klimatförändringarna, då detta kräver en teknikomställning. En teknikomställning gynnar naturligtvis tillväxten. Om själva tekniken är miljö och hälsovänligt, bortser MP helt ifrån. MP bortser också ifrån, att man tillför enorma mängder energi i lufthavet, … Läs mer

Den nya tekniken skrevs 2006

Ett av de största energikrävande systemen är trådlös teknik. Som vi vet har trådlösa kommunikationssystem, sedan 1995, byggts ut i ett rasande tempo utan att man har sett till den trådlösa teknikens energibehov, sårbarhet och hälsorisker.

 Energikrävande

Inför utbyggnaden av 3G gjorde tekniska högskolan en beräkning att bara 3G-systemet skulle dra lika mycket ström, som en kärnreaktor producerar. Det är ju inte bara 3G-systemen utan hela vårt samhälle är nu planerat att bygga trådlös telekommunikation. Exempel på system som redan finns är: GSM 900, GSM 1800, flera olika 3G-system, digitalt 450-system (trådlöst bredband), WiFi, Wimax, Bluetooth, WLAN, Router, DECT-telefoner, GRPS, Rakel, militära sändningar, tusentals privata sändare och tusentals radiolänkar samt radar. Det är också flera operatörer som sänder på samma system.

Jag anser att det är skäligt, att ställa krav på beräkningar av hur mycket ström och energi som dessa trådlösa system sammanlagt drar i dagens samhälle innan man fortsätter en utbyggnad av trådlös teknik.

Genom att lägga all telekommunikation på trådbundet nätverk skulle energiförbrukningen dramatiskt minska. Det skall därför ställas krav på att bygga bästa energisnåla, samt miljö- och hälsovänlig teknik enligt Miljöbalken, men också för rikets säkerhet bästa teknik.

 Telia Telenor skall nu riva kopparnätet för fast telefoni

Genom att montera ner kopparledningarna för telenätet och tvinga folk att nyttja trådlös kommunikation kommer energiförbrukningen ytterligare öka både för den enskilde och för samhället.

 Säkerhet

Det befintliga kopparnätet ett säkert och välfungerande system om man hade skött ledningsnätet. Att riva ner kopparnätet innebär att all telekommunikation kommer att gå via trådlösa system, vilket betyder följande:

  1. Kommunikationen fungerar inte när strömmen går varken vanlig, men trådlös, telefon eller mobiltelefon och inte heller Internet. I en krissituation kan civila därför bli helt isolerade från omvärlden och kan varken kontakta räddningstjänsten (brandkår, ambulans) eller begära annan hjälp. Genom att riva kopparnätet blir den enskilda individen sårbar och hjälplös i krissituationer.
  1. I krigssituationer kan främmande makt slå ut hela kommunikationssystem för allmänheten och isolera civilfolkningen från omgivningen.
  1. Vem som helst kan lyssna av andra, gå in i andras datorer och plocka uppgifter eller lägga in uppgifter för att göra oskyldiga personer till brottslingar. Man skulle enkelt kunna stjäla bankkoder eftersom de skickas trådlöst. Hela samhället kommer att bli en tummelplats för elektronisk brottslighet som är lika vidomfattande som hela det trådlösa systemet går att nyttjas till.
  1. Teknisk kunniga personer kan bygga egna störsändare och utnyttja detta i brottsliga sammanhang. De kan även bygga egna detektorer eller köpa dem på nätet för att kontrollera de olika sändarsystemen. Själva kan de lätt gömma sig genom att vira en sin egen mobiltelefon i aluminiumfolie eller i annat avskärmande material. Trådlös teknik är mycket dålig teknik på alla plan. Att satsa på trådlös kommunikation är att ta ett steg tillbaka i utvecklingen. I ett högciviliserat samhälle är en väl fungerande kommunikation en förutsättning.
  1. Ljudkvaliteten är dålig. Det räcker med att det snöar eller regnar så uppkommer störningar och mottagningen kan försämras drastiskt, vilket stör verksamheten på olika plan och kommer att öka kostnaderna för både den enskilde och samhället. Tidsförluster, förseningar, allmän röra, felexpedieringar, ökade transportkostnader och därmed ökad miljöbelastning osv kommer att bli allt vanligare.

Allmänfarlig verksamhet

Det är anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte påtalar hur hälsan dramatiskt försämrats sedan 1995. Hälsoförsämringen följer kurvan parallellt med den ökande industriproducerade mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö. Strålsäkerhetsmyndigheten har erkänt att den enda mikrovågsstrålningen vi har i vår livsmiljö (bortsett från mikrovågsugnar) är den trådlösa tekniken.

Den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor är knappt mätbar. Den strålning vi utsätts för är artificiell och Miljöbalken skall även gälla för verksamheter som storskaligt sprider hög dos av mikrovågor i vår livsmiljö, vilket den inte gör idag.

Socialstyrelsen uppmanar nämligen kommunerna att bryta mot Miljöbalken för att inte hindra okontrollerad utbyggnad av trådlös teknik. Ansvariga inom Socialstyrelsen skall därför ställas till svars inför domstol för uppmaning till brott mot miljölagarna. Socialstyrelsen uppmana därmed också kommunerna att utsätta kommuninvånarna för allmän och påtvingad hälsofara som varken är ringa eller tillfällig. Detta skall även betraktas som ett brott mot Brottsbalken.

  • Att uppmana att inte följa Miljöbalken är att uppmana till allmän hälsofara och skaderisker på civil befolknings liv och hälsa vilket strider mot alla lagar, förordningar och resolutioner.
  • Att riva ner kopparnätet och enbart förlita sig på trådlös kommunikation är detsamma som att montera ner civilisationen och bygga ett mycket känsligt och sårbart samhälle som indirekt blir ett hot mot rikets säkerhet.
  • Att bygga energikrävande kommunikationssystem strider mot den av EU antagna Klimatresolutionen, att minska energianvändningen.

Solveig Silverin, miljöingenjör

En allt sjukare befolkning, en alltmer skadad naturmiljö – Men vad i helvete pågår i Sverige?

Mobil- och Telekomindustrin. 1992 är 10.000 bildskärmsskadade elöverkänsliga. När man sedan bygger ut GSM900 och  1800, och därefter 3G, ökar de stressrelaterade skadorna på nervsystemet till 30 %.

DN 1992-10-08 är 10.000 elöverkänsliga, de flesta på grund av bildskärmsskada . Tio år senare är 300.000 elöverkänsliga. Hur många är elöverkänsliga idag vet vi inte, eftersom läkare inte registrerar vilka som blir elöverkänsliga, säkerligen på uppdrag av mobilindustrin. Som riktmärke kan man dock relatera till att 9 miljoner personer i Tyskland mer eller mindre var sjuka av mikrovågsstrålningen från mobiltelefonins basstationer och annan trådlös teknik  år 2005, enligt Socialstyrelsen. Vilket är 11 % av Tysklands befolkning  år 2005.

11 % av Sveriges befolkning är 990.000 personer år 2005. Hur många är elöverkänsliga nu ytterligare 10 år senare?

Diagnosen ADHD kom 1994. ”Den främsta förklaringen till den explosionsartade ökningen på senare år är uppmärksamheten – inte bara inom sjukvården utan även i skolan och i medierna.” (En  löjligt bortförklaring, säkert skapades ADHD för att dölja mobilindustrins strålskador på befolkningen. Kan lobbyister ändra kriterierna för en pandemi i WHO då kan de också skapa nya diagnoser när så behövs för att dölja de verkliga orsakerna). För tre år sedan fick 871 skåningar diagnosen adhd. I fjol 2010 var det 1 786 personer – en ökning med 105 procent.  Det är 12.470 personer 2011 i Sverige.

Tittat man i Riksförsäkringsverkets delrapport 2004:18 ökar stressrelaterade  sjukdomar och psykiska sjukdomar till 30 % mellan 1990 – 2003. Under den tiden byggs GSM 900 och 1800 ut, därefter 3G-nätet i början på 2000-talet.  30 % betyder att 2,7 miljoner arbetsföra personer blir sönderstressade av mikrovågsstrålningen som mobilindustrin sprider i hela vår livsmiljö. I antalet ingår inte alla de barn och skolungdomar som skadas av mobilindustrins trådlösa nät i skolan och på daghem. Att mobilstrålningen stressar hjärnan kände mobilindustrin till redan före utbyggnaden av mobiltelefonin. Att mikrovågor skadar nervsystemet inklusive hjärnan, kände man till redan på 1950-talet.  Många elöverkänsliga döljs i denna gruppen. Arbetsmiljöverket är förvånade över att unga kvinnor blir sjuka av stress nu 2015. Det såg man ju för flera år sedan att de stressrelaterade sjukdomarna ökar, hur kan Arbetsmiljöverket ha missat det?

Trots tidigt kända risker med mikrovåg0r,  har myndigheterna inte ställt krav på att mobilindustrins verksamhet skall tillståndsprövas enligt miljöbalken eller krav på en hälso- och miljökonsekvensbeskrivning  enligt miljöbalken. Trots en dramatisk ökning av befolkningens ohälsa, ställer ingen myndighet eller kommun krav på att minska strålningen, varken i skolorna där barnen får allt sämre skolresultat, eller i vår övriga livsmiljö. Att politiker och myndigheter godkänner en industriverksamhet som får öka okontrollerat utan minsta hänsyn till folkhälsan är ofattbart. Det är som om politikerna förklarat krig mot den egna befolkningen?

Läkemedelsverket skadade ett stort antal barn med Pandemrix, genom att på ett utstuderat sätt utnyttja folks medkänsla och omtanke om andra. Genom att uppmana föräldrarna att ge sina egna barn ett vaccin som inte var tillräckligt prövat. Läkemedelsverket visste att Pandemrix innehöll squalene som är förbjudet i USA. Det medlet uppmanade läkemedelsverket föräldrarna att spruta in i sina  barn och många fullt friska barn fick sina liv förstörda av narkolepsi. Pandemrix visades sig även innehålla höga halter arsenik. Dessa tjänstemän och politiker borde sättas i fängelse.

Tyvärr ger föräldrarna sina barn Gardasil, läs mer fakta HÄR ett vaccin som ges till både pojkar och flickor. I detta vaccinet finns ett ämne som kan ge sterilitet. Jag läste innehållsdeklarationen för något år sedan, men nu är uppgifterna borttagna på läkemedelsverket webb-sida. Jag kan därför inte länka till den uppgiften.

Inte nog med allmän bestrålning av miljöfrämmande artificiella mikrovågor som ingen kommer undan,  nu besprutas vårt land nära nog dagligen med kemikalier från flygplan som heller ingen kommer undan. De som dokumenterar  med bilder, dessa vita streck och alla dessa konstiga artificiella moln, blir hårt ansatta av förnekare. SMHI förnekar det också och lägger ut artificiella moln på sin webbsida och ger sken av att de är naturliga moln.

Trots att allt större skador på vår naturmiljö konstateras, tycks ansvariga myndigheter rycka på axlarna och menar att det är ett nytt utdöende av arter som kan liknas vid dinosauriernas utdöende och det är helt OK tydligen? Av vilken anledning skulle plötsligt  ett stort antal arter dö ut nu?  Någon så dramatiskt förändring av jordens abiotiska förhållande har inte skett de senaste åren som går att jämföra med ett meteoritnedslag. Det nya utdöendet påbörjas i samband med utbyggnaden av mobilstrålningen och intensifieras med kemikaliespridningen via flygplan nu de senaste fem åren. Även allt fler lövträd dör och är döende.

Man sprider alltmer tekniskt konstruerade nanopartiklar i vår livsmiljö, Statens offentliga utredning SOU 2013:70, men svar från kemikalieinspektionen ger vid handen att de betraktar tekniskt producerade nanopartiklar som lika ofarliga som naturliga nanopartiklar, alltså inte som miljöfrämmande partiklar med riktad kemisk, biokemisk och teknisk funktion. Trots att dessa tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bilda biokorna partiklar som kan tränga igenom alla kroppens barriärer och kan ta sig in i hjärnan eller till foster via placenta, verkar dock inte bekymra Kemikalieinspektionen. Trots att dessa partiklar bioackumuleras i kroppens organ. Samtidigt underlättas denna transport  av biokorona partiklar till hjärnan då mobilstrålningen öppnar upp blod- och hjärnbarriären.

Läkare rapporterar inte in alla cancerfall, hjärntumörer, till cancerregistret vilket Socialstyrelsen känner till.

Läkare rapporterar heller inte in personer som blir elöverkänsliga. Men vad jag hört av läkare och sjukvårdspersonal är att Socialstyrelsen är fantastiska och underbara mot läkarna som uppenbarligen utför sitt uppdrag till belåtenhet, att tysta industrins skador på folkhälsan? En läkare som förföljer elöverkänsliga och som skriver ut rent amfetamin till barn, Mats Reimer, och bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen blir inte prickad av Socialstyrelsen. Varför?

Vi har myndigheter som medvetet tillåter att industrin storskaligt skada folkhälsan,  droga våra unga och barn, samt orsaka dem livslång  funktionsnedsättning genom läkemedelsskador, eller kan dödligt skada enskilda och förkorta deras liv med cancer.

Och som pricken över i:et dessa påhittade klimatförändringar. Men herregud så sjukt allt är. Vi lever tydligen i USA:s  och maktelitens teaterföreställning? Påhittade pandemier och diagnoser samt klimatförändringarna gynnar ju vaccin- och läkemedelsindustri, samt teknikindustrin. Fy tusan vad de tjänar pengar. Deras globala exploateringsområde gör några få väldigt rika och det gäller ju också mobilindustrins globala verksamhet. Men om  regeringarna inte ställer krav på att miljölagarna skall följas, eller alla andra lagar som skyddar människors liv och hälsa, tja vad händer då med vår planet och livet här? Och Sverige som en gång varit ett föregångsland för bättre miljö och ett jämlikt samhälle dalar stadigt neråt som en slocknande stjärna.

Solveig Silverin miljöingenjör

Folkhälsan blir allt sämre – Storskaliga skador på både växt- och djurliv dokumenteras, vad gör experterna på myndigheterna?

Professor Lennart Balk  skriver om den ökande sjöfågeldöden och älgsjukan som tycks bero på B-vitaminbrist , men vad beror B-vitaminbristen på? HÄR

Varför reagerar inte ornitologerna eller jägarförbundet? Vad har hänt de senaste 15 åren? Först sätter man igång en bestrålningsverksamhet av flera miljarder högre mikrovågsstrålning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar 2013  i ett frekvensområde runt 2,5 GHz som penetrerar kroppens vävnader dygnet runt och skadar/påverkar den biokemiska processen som alltid pågår i en levande varelse.

Mobilindustrins extremt storskaliga verksamhet med spridning av mikrovågsstrålning har inte tillståndsprövats enligt Miljöbalken. Ansvariga regeringar har alltså gjort ett undantag för denna industri, trots att den är extremt storskalig, pågår dygnet runt och påverkar hela befolkningen antingen den vill eller ej.

Mobilindustrin har heller inte behövt göra en miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken trots att det finns ett stort antal äldre forskning och erfarenhet över hur farliga mikrovågorna är och som knappt finns naturligt i vår livsmiljö. De som påstår att vi har hög strålning från solen och universum nämner inte att det inte gäller för frekvensområdena 9 kHz – 300 GHz , vilket är radiofrekvent strålning som innefattar mikrovågor. Bäst att tillägga, att gränsen för IR-ljus börjar i övre delen av 300 GHz där mikrovågorna slutar vid våglängden 1 mm. Mobilindustrin nyttjar våglängder runt 10 cm.

Nästa storskaliga verksamhet som myndigheterna förnekar är storskalig chemtrailsspridning eller geoengineering (som det heter) vilket är så vansinnigt att folk har svårt att tro att det är sant. Värst drabbade områden är i södra Sverige, främst sydöstra Småland, Blekinge och Skåne, men även upp till ungefär Stockholms breddgrader och Dalarna.Det finns också en mycket stark misstanke att militären sprider chemtrails vid sina aktiviteter. I år var det andra gången jag kunde koppla militära aktiviteter till chemtrailsspridning.

Ingen vet exakt vad det är för partiklar och kemikalier de sprider, men det måste vara nanopartiklar som väger lite i förhållande till en stor aktiv yta, exempelvis nanoformen av aluminiumtrioxid. Flygplanens s k contrials växer till gigantiska moln över hela himlen, vilket borde vara orimligt om inte nanopartiklar nyttjas. Det syns också tydligt i satellitbilder. Jag visar en del satellitbilder i denna film https://www.youtube.com/watch?v=jC59e8ZvMcM

Beräkningar har visat att det bildas ytterst lite vatten och små mängder partiklar. Trots att flygplansbränslet tidigare innehöll mer partiklar, kan man inte se dessa enorma streck och cirrusfibratusmoln i äldre bilder från mitten på 1990-talet och tidigare.

Miljödepartementet om nano-partiklar SOU 2013:70  Kan man läsa: ” Det finns dock anledning att vara uppmärksam på att nano-material alltså kan vara mer reaktiva än ”vanliga” kemikalier, vilket kan öka risken för negativa effekter på känsliga organismer och organ i vissa situationer”. 

På Sidan 92  4.2.3 Interaktion mellan nanomaterial och deras omgivning Nanomaterial kan också interagera med biologiska system. När nanopartiklar kommer in i en biologisk omgivning kan t.ex. protein fästa på nanomaterialets yta och bilda en så kallad biokorona. Biokoronan förändrar partikelns biologiska identitet så att den ofta skiljer sig avsevärt från den ursprungliga partikelns identitet. Denna process leder till att cellerna kan uppfatta nanomaterialet som en biologisk enhet och inte som en främmande kemikalie. På så vis kan nanomaterialet nå celler via biologiska transportmekanismer,vilket kan medföra att det tas upp och sprids på helt andra sätt än vanliga kemikalier. Det kan liknas vid att nanomaterialet ”klär ut sig” för att kunna komma in där det annars inte skulle ha tillträde.Bildningen av biokorona påverkas av nanomaterialens kemiska sammansättning och egenskaper. Koronans sammansättning kan också variera i olika typer av omgivning, t.ex. sur eller basisk miljö,i människokroppen eller i andra biologiska system. Biokoronan kan också medverka till att andra ämnen tranporteras in i celler och vävnader, och på så vis ge upphov till effekter som orsakas av det ämne nanomaterialet för med sig.

Sid 100  ”Nanopartiklar kan tas upp i kroppen via lungorna eller via mag-tarmkanalen och kan därigenom nå blodcirkulationen och sedan distribueras till kroppens flesta övriga organ. Vissa nanopartiklar har också visats kunna passera flera av kroppens skyddande barriärer och nå hjärna, testiklar och foster. Den viktigaste vägen för upptag av partikulärt nanomaterial är via lungorna.Studier på djur där nanomaterial tillförts via luftvägarna tyder på att lungexponering kan innebära en hälsorisk. Både lokala effekter i lungorna och effekter på hjärt-kärlsystemet och andra inre organ har observerats hos gnagare. Kolnanorör liknar asbestfibrer till utseendet. Det finns studier som visar att de också kan ha liknande effekter, dvs. ge upphov till lungfibros,och farhågor finns att de i förlängningen kan ge upphov till lungcancer.”

Nyligen gick det ut larm att allt fler unga får lungcancer som liknar asbestlunga och man trodde det var gammal asbest i hus de varit utsatta  för som unga. Det är kanske kolnanorör i synergistisk effekt med den extremt höga artificiella mikrovågsstrålningen som är orsaken?

Sid 102 Vid en generell jämförelse mellan tillverkade nanopartiklar och större partiklar som hamnar i lungan genom inandning tas nano-partiklar i högre utsträckning upp i blodcirkulationen, interagerar mer med proteiner och tränger in i celler och cellkärnor. Tidigt visades i en undersökning med gnagare att inandning av titandioxid respektive aluminiumtrioxid ger större toxiska effekter än samma ämnen i mikrostorlek. Nanopartiklar kan påverka hjärt- kärlsystemet indirekt genom att orsaka inflammation i lungan som eventuellt kan ge upphov till förändringar av blodets koagulationsfaktorer. Skador kan även orsakas av en direkt påverkan av partiklar och kolnanorör på blod-kärlen och hjärtat. En del av den kunskap som finns om inandning av nanopartiklar bygger på studier gjorda på oavsiktligt bildade nanopartiklar i luft-föroreningar. Man har sett att hjärt-kärlsjuklighet och problem för astmatiker/personer med KOL (kroniskt obstruktiva lungsjuk-domar) påverkas av andelen ultrafina partiklar i luftföroreningarna”

Allt fler får problem med luftrören, likaså jag själv har fått allt större problem med irritationer i luftrören de senaste åren och jag bor i ett av de värst besprutade områdena. På sidan 103 kan man läsa att nanopartiklar tar sig in i foster orsakar sämre reproduktionsförmåga. Jag har sett att man sprider svart chemtrails troligen kimrök. Ofta flygplan från Finland avger svart rök.

Med tanke på att folk äter kolloidalt silver som om det vore en vitamin står följande att läsa på sidan 105: ”Silver i nanoform är starkt toxiskt och även bioackumulerande,speciellt för vattenlevande organismer. Vattenreningsverk riskerar att bli mindre effektiva när silver som frigörs vid tvätt av silver-behandlade textiler släpps ut i avloppsvattnet och förgiftar bakterierna i reningsverket.Toxiciteten hos nanosilver anses vara kopplad till att toxiska silverjoner frigörs från nanosilvret. Eventuell påverkan på miljön av nanosilvret i sig är fortfarande okänd

Militärens chemtrailsspridning eftersträvar troligen en metallmatta för höghastighetskommunikation eller för att dölja militära aktiviteter för ryssarnas spionsatelliter. Eftersom man nu nyttjar mikrovågor i höghastighetskommunikation måste de flytta ner jonosfären. Eftersom det inte går att flytta ner jonosfären, tillverkar man en konstgjord jonosfär på 10 -12 km höjd. USA/NATO verkar också ha etablerat sig i vårt land, bakom ryggen på folket? NATO/USA har varit i Sverige sedan mars/april i år. Hur länge får de stanna?

I deras spår har dricksvatten förgiftats med bakterier vid minst tre kända tillfällen i Östersund, Skellefteå samt byar i Skåne (i år). Även en mystisk svampsjukdom dök upp hos befolkningen efter att NATO/USA varit i dessa trakter. Frågan är alltså, om NATO/USA utövar biologisk och kemisk krigföring i smyg mot civilbefolkningen i Sverige, i fredstid? Miljöbalken gäller även för försvaret under fredstid och gäller både NATO/USA som får vistas i vårt land.

Jag tillhör dem som dokumenterat himlen med bilder, sedan 2009 och sett hur denna verksamhet ökat under åren. Jag har också, och många med mig, dokumenterat att ett stort antal flygplan inte har transponder påslagen när de sprider chemtrails. Jag misstänker att det då handlar om militära aktiviteter.

Som elöverkänslig känner jag radiofrekvent strålning och mikrovågor, även om mobilindustrins lobbyister och deras tillrättalagda forskning påstår motsatsen. Jag har konstaterat att den radiosignal som går diagonalt genom mitt hus i syd-nordlig riktning, inte bara gör mig sjuk.  När de ökar strålningen får jag stark fysisk smärta i kroppen och stort obehag som hjärtarytmi, men även tornseglarna flyr från sin häckningsplats över balkongen på södersidan (vilket de inte gör i första taget), samt getingarna dör och/eller flyr från sina bon på södersidan av huset. Detta har hänt två gånger nu, sommaren 2011 och nu i år sommaren 2015.

Flera personer dokumenterar att lövträden tynar bort och dör. Även jag har dokumenterat detta i mina hemtrakter. Bi och getingar har också försvunnit. Jag fann ett övergivet getingbo med döda larver och puppor i år. Professor Lennart Balk  skriver om fågeldöden och älgsjukan som tycks bero på B-vitaminbrist HÄR. När jag blev bildskärmsskadad upptäcktes extrem B12-brist i den expertutredning som gjordes på mig i Bollnäs.

Sammanfattningsvis, vi har två storskaliga miljöfarliga verksamheter som pågår med regeringarnas tillstånd. Ingen av dessa verksamheter prövas i miljöbalken. Vi har under längre tid sett skador på djurliv och växtliv, folk blir allt sjukare, cancern ökar allt mer. Våra korrupta myndigheter och massmedia förnekar alla risker med den artificiella mikrovågsstrålningen. De korrupta läkare rapporterar heller inte in alla hjärntumörer och cancerfall till cancerregistret  vilket Socialstyrelsen själv erkänt.  Ansvariga inom myndigheterna förnekar att chemtrailsspridning sker. Går man tillbaka till äldre bilder, finner man inte en enda bild med dessa konstiga cirrusfibratusmoln som vi nu ser nära nog dagligen på himlen.  Detta är en miljöförstöring som är att liknas vid en våldtäkt på hela svenska folkets hälsa och landets naturmiljö.  Om vi förväntar oss att  våra korrupta myndigheter skall göra något, har vi fel.

Solveig Silverin, miljöingenjör, tidigare Kalmar läns försurningsexpert

Bilder på artificiella moln de flesta från 2015 Alla bilder är dokumentära bilder som jag tagit i sydöstra Småland och de flesta är tagna från min tomt utanför Torsås tätort. Med dokumentära bilder menas med att de inte är manipulerade utan speglar verkligheten alltså hur himlen ser ut här hos mig mer eller mindre dagligen. Även om moln kan anta en naturlig form är dessa för det mesta artificiella moln, vilket syns då de är kompakta. Dessutom täcks inte himlen dagligen av cirrusfibratusmoln som den gör numera. Än mer anmärkningsvärt är att de mycket sällsynta mammamolnen numera syns allt oftare, vilket folk dokumenterar. Flygplan som sprider chemtrails har ibland heller inte transpondern påslagen. Inte när chemtrialen sprids för militära ändamål har jag märkt. Militära aktiviteter har noterats i samband med chemtrailsspridning. Jag har samlat på mig tusentals bilder på en chemtrailsbesprutad himmel sedan 2009, detta är ett axplock som jag visar här nedan.

DSCN9128 DSCN9129 DSCN9120 DSCN9162  DSCN9587 DSCN9588 DSCN9615 DSCN9620 _DSC0011 _DSC0016 _DSC0036 _DSC0032 DSCN9725  DSCN9728 DSCN9730  _DSC0021 _DSC0028 _DSC0033  DSCN9777 DSCN9783 DSCN9785 DSCN9762 DSCN9800 DSCN9812 DSCN9813 DSCN9855 DSCN9830 DSCN9831 DSCN9862 DSCN9969 DSC_0003 DSC_0081 (2) DSCN0865 jstDess två bilder, över och under, visar de mycket sällsynta mammamolnen som börjat uppträda allt oftare och som folk börjat fotografera och undrar över. Bilderna från min tomt utanför Torsås tätort, södra Kalmar län 2012-06-18 kl 21.19DSCN0891 DSCN5485 (2) DSCN5480 DSCN5453 DSCN8527 DSCN8462 _DSC0028 DSCN7809 DSCN7811 DSCN6811 (2) DSCN6813 _DSC0037a Svart chemtrails två flygplanDessa två bilder, ovan och under, är svart chemtrails. Det såg mycket värre ut i verkligheten. Jag trodde först att ett flygplan fattat eld, sedan såg jag ett flygplan till som avgav svart ”contrails”. Ni efteråt misstänker jag att det är kimrök eller kolnanorör de sprider. Jag har senare ofta sett att just flygplan från Finland avger svarta stråk i de ”contrails” som de sprider över Sverige. Bilden är tagen 2012-03-03 kl 17.47_DSC0024 _DSC0093 DSC_0117 DSCN2427 2013-03-05 DSC_0030 DSC_0030 (2) DSCN3555 DSC_0007 DSCN3694 DSCN3700 DSCN4692 DSCN4695 DSCN5044 DSCN5114 DSCN5198 DSCN5223 DSCN5249 DSCN5282 DSCN5371 DSCN5362 DSCN5349 DSCN5385 DSCN5729 _DSC0052 _DSC0001 DSCN6569 _DSC0015a _DSC0078 (3) DSCN0798Bilderna över och under. Det här breda molnet kommer från en enda ”contrails”. Man ser hur det sprider sig och täcker snart hela himlen.  Hur kan ansvariga myndigheter påstå att detta är normala contrails eller naturliga cirrusfibratusmoln. 2012-06-12 kl 19.56DSCN0799 DSC_0015 24 DSC_0019 jst

Lite kall fakta i ett debattinlägg

De första som fick samma hälsoproblem, som elöverkänsliga, var radiotelegrafisterna på 1930-talet. När försvaret började nyttja mikrovågor i radarn 1945, kunde Flygvapnets radarskola konstatera medicinsk påverkan framför allt i nervsystemet. Sovjet kunde på 1960-talet dokumentera elöverkänslighet. Ohälsa i samband med radiofrekvent strålning är alltså inte nytt. Att det ständigt pågår ett förnekande av elöverkänslighet, är enbart mobilindustrins lobbyistverksamhet eftersom de vet, att de nyttjar de absolut farligaste mikrovågorna i frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz som absorberas till 100 % inne i kroppens organ, vilket man kände till redan 1959. Det mest anmärkningsvärda är att dagens referensvärden för civilbefolkningen, inte skyddar mot långtidseffekter trots att verksamheten pågår dygnet runt, trots att de artificiella mikrovågorna är klassat som miljöfarlig strålning och som en möjlig cancerrisk (WHO) och ökat flera miljarder i förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen som bevisligen är mycket låg.


Lite kall fakta:
Radiofrekvent strålning innefattar våglängderna 1 km – 1 mm vilket
motsvarar frekvensområdet 10 MHz – 300 GHz. Det finns knappt någon
naturlig radiofrekvent strålning.
SSM skriver på sin webbsida citat: ”Radiofrekvent strålning omfattar
mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större
delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg”.
Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin
av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006
uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från
rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut
radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna 0,000
000 000 000 01 µW/m2/ Hz.


Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig
mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under
natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta
kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.


Enligt SSM mätningar 2013, i den allmänna miljön från basstationerna, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:
Landsbygd: 230 µW/m2 = ökning med 2,3 miljarder
Tätort: 1500 µW/m2 = ökning med 15 miljarder
Stockholm: 6700 µW/2 = ökning med 67 miljarder


Behovsnivån för fungerande GSM är 1 pikoW/m2, vilket betyder att
bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa
ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i
Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS. Det behövs alltså inte högre signalstyrka för att 3G skall fungera.


Hälsorisken gäller inte enbart elöverkänslighet det gäller även främst cancerrisken. Trots stort motstånd från mobilindustrin så kommer denna artificiella mikrovågsstrålning ligga i den högsta cancerrisk-klassen inom snar framtid. Cancern har de senaste åren ökat med 70 % per år enligt WHO. Slutligen, det är obegripligt att dessa journalister och andra lobbyister inte förstår att de själva skadas av denna extremt höga stråldos av mikrovågor som tränger genom kroppen dygnet runt och skadar cellerna och DNA. Man måste vara gjord av plåt för att inte genomborras av denna strålning.Om ni vill överleva bör ni skaffa er mer kunskaper om denna strålning och framför allt kritisk granska den tillrättalagda metodiken i de s k vetenskapliga rapporterna.

Elöverkänslighet är en neurologisk skada. Det är väl känt sedan 1940-talet att mikrovågor skadar centrala nervsystemet. Det är ingen vetenskaplig nyhet och detta känner mobilindustrin till. Av den anledningen prövas inte mobilindustrins miljöfarliga verksamhet enligt miljöbalken, vilket regeringen och Göran Persson gick med på inför planerna på 3G-utbyggnaden år 2000.


Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

Till M3 http://m3.idg.se/2.1022/1.608719/elallergi–radslan-en-storre-halsorisk-an-sjalva-stralningen?articleRenderMode=listpostings#disqus_thread

Detta skrev jag på VoF:s forum lördagen den 14 jul 2007. Det jag sa då, börjar vi se idag

”Sprang” i all hast på detta när jag googlade på schumanresonanserna

En dator utsöndrar inte strålning (rättning: strålning är inte något ämne i kemisk bemärkelse), strålning är definitionsmässigt uppdelat i joniserande och icke-joniserande strålning. När det gäller strålning från bildskärmar och luftburna trådlösa system är det icke-joniserande strålning som gäller. När man tittar på bildskärmar är strålningen från dessa olika beroende på om det är katodstråle, LCD eller plasmaskärm.
Generellt är det elektromagnetisk strålning från bildskärmar men även magnetfält och elektriska fält avges beroende på bildskärm. I de äldsta typerna färgbildskärmar fanns det skärmar som även avgav joniserande strålning.
Man har nyligen konstaterat i en undersökning att folk har svårt att koncentrera sig och komma ihåg vad de läser på en bildskärm. Man sitter väldigt nära bildskärmen och sitter alltså i strålningen från den.
Strålningen från trådlösa kommunikationssystem är med den nya digitala tekniken pulsad och innehåller samtidigt en modulation och flera frekvenser.

Enligt Statens Strålskyddsinstitut finns det en författningssamling 2002:3 där man redovisar att pulsning kan påverkar nervsystemet och ge andra biologiska effekter än termiska (uppvärmning). Alltså det är vetenskapligt belagt att det finns ytterligare faktorer i denna strålning (pulsning) som kan ge andra effekter än termiska. Samma sak gäller då man adderar olika frekvenser.

Att elektromagnetisk digital strålning påverkar centrala nervsystemet är sedan länge väl känt inom militären då man nyttjar denna typ av strålning för att slå ut den normala hjärnfunktionen hos motståndarna, så att dessa inte kan tänka klart, ta beslut. Det blir kaos i hjärnan. Alltså det är inget nytt att man med pulsad elektromagnetisk strålning kan störa nervfunktionerna.
Den naturliga nervfunktionen fungerar just med elektrokemiska impulser, vilket vi kan mäta utanför kroppen (hjärnan EEG, hjärtfrekvensen EKG) trots att den är så svag! Inom medicinen testade man elektromagnetiska impulser för att få bort epileptiska anfall. Försöket gick inte så bra, däremot upplevde patienterna att de blev glada och mådde psykiskt bra. Alltså denna elektromagnetiska strålning kan fungera som ”lyckopiller” istället för kemiska medel.

I grunden är allt energi och man kan säga att vi lever på grund av bindningsenergierna mellan molekylerna och atomerna. Evolutionen har utvecklat enzymer (kraftigt laddade molekyler med en metallatom) för att påskynda kemiska processer, eftersom de naturligt går mycket långsamt. Dessa enzymer är känsliga för påverkan av tillförsel av energi.
Energi upphör inte att existera, det övergår endast till en annan form exempelvis värmeenergi, rörelseenergi, lägesenergi. På atomnivå ändrar elektronerna sitt läge genom att hoppa upp ett skal om energi tillförs. Detta sker enkelt förklarat i mitokondrierna i citronsyracyklen för att lagra energin. När elektronen faller tillbaka till sitt ursprungsskal avger den sin lägesenergi och ger då värmeenergi. Detta kallas för exiterande elektron. Det är denna biokemiska mekanism som gör att vi lever och finns.
Strålningen från den nya tekniken är högfrekvent. Det betyder att energin rör sig mycket snabbt. Beroende på våglängden tränger strålningen/energin olika djupt in i kroppen. På huden har vi nervreceptorer som känner av exempelvis uppvärmning. Inne i kroppen har vi inte dessa känselsystem.

Inget liv är anpassat till en högre elektromagnetisk instrålning än den naturligt förekommande bakgrundsstrålningen. Ingen skulle kunna ligga i solen dygnet runt dag efter dag. Vi tål alltså inte ens det naturliga solljuset som också avger
elektromagnetisk strålning dock ej pulsad som den digitala artificiella. En relevant bakgrundsstrålning att jämför med är Schumanresonanserna som ligger vid 0.0000000001 W/m2. Jämför med strålningen från sändare som ligger mellan 0.001 – 0,01 W/m2.
Jag vill även påpeka att sändarna även strålar på natten, det gör inte solen. Men intressant är att jämföra med soldygnet i norr på sommaren med soldygnet i söder på sommaren. På grund av att solen lyser mycket längre tid per dygn i norr än i söder, så värms sjövattnet upp snabbare i norr än i söder, trots att sjöarna i norr får ta emot stora mängder isvatten större delen av sommaren. Alltså det räcker med att öka soltimmarna för att få en uppvärmningseffekt. Miljontals sändare lyser på nätterna över hela världen. Vad händer tror ni om man tillför denna energi som inte borde finnas där på nätterna, dag ut och dag in månad efter månad? Det finns all anledning att misstänka, att den nu plötsliga uppvärmningen av jordens klimat, beror på att vi tillför gigantiska mängder energi i lufthavet som aldrig någonsin funnits tidigare. Och med stor sannolikhet sker det en synergistisk effekt tillsammans med partiklarna då strålningen sätter igång rörelsen hos partiklarna, vilket ökar friktionen och därmed uppvärmningen.
I vetandets värld P1, konstaterades det nyligen att jordens befolkning uppvisar en ökad depression under de senaste tio åren. Vad har hänt de senaste tio åren i världshistorien? Jo, man har börja sända pulsad elektromagnetisk strålning dygnet runt över hela världen. Man säljer även diverse trådlösa produkter som ytterligare ökar belastningen på hälsan.

Depressionerna beror på hjärnstress och kaos i hjärnan, enligt psykologen. Eftersom hjärnan och nervsystemet aldrig får vila ifrån dessa elektromagnetiska impulser blir det slutligen uttröttat, vilket leder till, utbrändhet och muskelvärk och nervont.
Elöverkänslighet kan beror på att det skydd vi utvecklade runt nervsystemet, då vi gick upp på land, kan ha blivit strålskadat. Människan saknar päls, underhudsfett, samt har mycket tunn hud. Det kan förklara varför allt fler människor nu blir extremt feta, då kroppen försöker skydda sig mot strålningen?

När det gäller provokationsstudier finns det inga bevis (med kontrollmätningar) att testrummen varit helt fria från olika typer av strålning. Jag har själv genomgått en avancerad provokationsstudie och jag var påverkad av styrutrustningen under hela testet. Kvalitén på dessa provokationsstudier är under all kritik. Man tar heller inga relevanta biologiska prover på testpersonen före, under och efter testet.
Det är även vetenskaplig konstaterat att det inte går att göra denna typ av studie. Samma reaktioner får man även vid allergier, då patienten tror att de utsätts för ett allergen. Vi vet idag att en allergi är en biokemisk reaktion som inte har med tro att göra.
Det finns dock forskning på biokemisk nivå som avslöjar att elöverkänsliga reagerar på mycket svaga fält. Igor Belyaev har sett förändringar på cellnivå. Men han som många andra forskare, som sett hälsoeffekter av denna strålning, har inte fått fortsatta anslag.
Det är väl först när industrin själv gör ekonomiska förluster som man kommer att reagera på att strålningen är för hög. Tyvärr finns det risk att det då är försent. Dagens unga generation har med stor sannolikhet blivit allvarligt genetiska skadade. Det finns också all anledning att befara att våra barn idag blir senil dementa, på grund av strålskadorna i centrala nervsystemet, redan vid 30 års ålder. Det kommer att vara så många strålskadade att det inte kommer att finnas resurser att ta hand om dem. Det kommer heller inte finnas resurser att ta hand om alla dem som får cancer av strålningen. Hudcancern har redan ökat dramatiskt.

Vi är många idag som skaffat oss kunskaper om strålningen, men vi är ändå bara en droppe i havet och vi känner en stor oro över den okunskap folk har. Det kan beror på att strålningen är helt osynlig för våra sinnen. Däremot kan man med ett mätinstrument registrerar den. Hade vi kunnat höra den hade folk fått nervsammanbrott efter några minuter. Lufthavet är fyllt av skrikande, snattrande, tjutande ljud dygnet runt. Ljud som aldrig funnits på vår jord. Vilka djur som hör/känner den med sina sinnen vet vi inte för djur kan inte tala. Men det kommer att visa sig när de försvinner. Redan nu vet vi att bi försvinner, fåglar försvinner.
Våra ansvariga myndigheter SSI och Socialstyrelsen är uppenbarligen köpta av industrin, eftersom de ljuger för allmänheten om riskerna. Så om ni vill ha ett friskt liv och inte vill dö i förtid bör ni skaffa er kunskaper nu!

Solveig Silverin, miljöingenjör, Folkets Vilja

VoF:s forum

Klimatmötet i FN – Hur mycket bidrar den artificiella mikrovågsstrålningen till uppvärmningen av klimatet?

Klimatmötet i FN. Man ser tydligt hur temperaturen ökat med en global utbyggnad av artificiell mikrovågsstrålning från miljoner sändare.
Den mätstation man främst hänvisar till som belägg för hög global koldioxid står på den aktiva vulkan Mana Loa Hawaii. Aktiva vulkaner läcker koldioxid, det är därför denna mätstation placerades 1958 på Mana Loa för att hålla koll på ökad vulkanisk aktivitet i Mana Loa. Det är därför konstigt att man hänvisar till denna mätpunkt som belägg för en global ökning av koldioxidhalten.

Viktigt är att både grönalgerna i havet och all växtlighet förbrukar koldioxid, för att kunna leva, men också producerar syre för att vi skall kunna leva. Att betrakta en ökad koldioxidhalt som en negativ miljöfaktor är därför märklig. En ökad koldioxidhalt gynnar växtligheten.

Temperaturökningen klar 2

Samma kurva kan även ses i de ökade sjuktalen. I takt med den ökande spridningen av artificiella mikrovågor  har människor blivit allt sjukare.

3,7 miljoner människor mår psykiskt dåligt i Sverige idag. 300 000 vuxna har fått ADHD som diagnos, vilket jag  misstänker att många elöverkänsliga döljs i denna diagnos, då det visat sig att medicinering fungerar dåligt i denna  diagnosgrupp. Elöverkänsliga tål inte mediciner allra minst mediciner som påverkar hjärnan och nervsystemet, vilket beror på att elöverkänsliga ha specifik neurologisk strålskada som kan jämföras med lösningsmedelsskada

IMG Diagram sjuktal 3

Sedan stoppade man sjukskrivningarna och siffran sjönk något, men nu tvingas man sjukskriva allt fler igen. Var går smärtgränsen för ett samhälle med en alltmer sjuk befolkning

diagram försäkringskaddan

Artificiell mikrovågsstrålning har ökat dramatiskt – Ohälsan och uppvärmningen av klimatet har också ökat dramatiskt sedan 1990-talet

NMT kom på 1980-talet

GSM började byggas ut i början på 1990-talet

3G började byggas ut i början på 2000-talet

Den artificiella mikrovågsstrålningen har ökat 100 miljoner den naturliga bakgrundsstrålning i jämförelse med den naturliga bakgrundsstrålningen som ligger runt 5 pikowatt per kvadratmeter för mikrovågor. SSM:s mätningar  2013 visar att medelvärdet för artificiell mikrovågsstrålning ligger på 3 milliwatt per kvadratmeter, men strålningen är mycket högre i städerna. Ohälsan ökar och temperaturen ökar när man har ökat mikrovågsstrålningen.

OHÄLSANIMG Diagram sjuktal 2_0004

 

TEMPERATURÖKNINGEN

gtc

Vid 1940 började man nyttja mikrovågor i radar. Sedan kommer radio, TV, FM, NMT och därefter ökar temperaturen konstant i takt med att man bygger ut mikrovågs-systemen GSM, 3G och 4G. Att uppvärmningen av klimatet följer en ökad radiofrekvent strålning syns tydligt här. Förvisso har andra mänskliga aktiviteter ökat efter andra världskriget, men det kan inte bortförklaras när temperaturen stiger kraftigt i takt med mikrovågsstrålningen från 1990-talets början.

Hälsomässigt är mikrovågor oerhört farlig radiofrekvent strålning. Det frekvensområdet som mest nyttjas i de trådlösa systemen som 3G, 4G, WiFi etc  ligger runt 2,5 GHz och absorberas till 100 % i kroppens inre vävnader då våglängden ligger runt 12 cm i detta frekvensområde.

En vuxen människa innehåller mellan 50 – 60 % vatten och barn 75 %. Barn absorberar alltså mer mikrovågor i sin kropp vilket gör dem mer känsliga för mikrovågor. Ett foster som ligger i fostervatten borde absorberar mer mikrovågor eftersom 2,5 GHz tränger in 12 cm in i magen till fostret.

Vatteninnehållet är alltså viktigt när det gäller mikrovågors uppvärmning och påverkan, men eftersom det handlar om energi, kan bindningsenergierna förändras/påverkas mellan molekyler. Vid långtidseffekter finns det risk för bland annat DNA-skador. Radiofrekvent strålning är klassat som en möjlig cancerrisk klass 2B av IARC inom WHO.

Det finns även stor risk för att de känsliga enzymerna påverkas och fungerar sämre om de utsätts för låg uppvärmning i vätskefyllda organ som i magen. Gluten-intolerans har ju ökat dramatiskt de senaste åren och elöverkänsliga har också ofta magproblem.

Hjärnan absorberar mikrovågor och är dessutom känsligt för uppvärmning då nervsynapsernas funktion kan förändras/skadas vilket också visar tydligt att den psykiska ohälsan ökat dramatiskt. Små störningar i nervsynapserna påverkar den mentala hälsan.

De katastrofalt låga skolresultaten som elever nu uppvisar när man satt in WiFi i skolorna och barnen skall sitta med högstrålande iPad med WiFi-uppkoppling, belägger att mikrovågsstrålningen försämrar hjärnfunktionen i takt med den ökande artificiella mikrovågsstrålningen. Vad händer med tvååringars hjärnor när de tvingas vistas i denna högstrålande mikrovågsmiljö ? En sak är säker, de kommer inte att bli intelligentare. Det ser man ju redan på skolresultaten och den dramatiskt ökande ohälsan hos unga. Dåliga skolresultat påstås bero på invandrarna, men pratar man med lärare så beror det på att barnen jämt är uppkopplade i den trådlösa tekniken. Det finns alltså skäl att fördjupa kunskapen om vad som är den egentliga orsaken till de katastrofalt dåliga skolresultaten.

Också direkta neurologiska skador i hjärnan har ökat dramatiskt som ADHD. Dock undrar man hur många av dessa ADHD-diagnoser är strålskadan elöverkänslighet. Läkare får ju inte dokumentera elöverkänslighet därför blir läkarna tvungna att sätta andra diagnoser som är relaterat till neurologiskt skada i centrala nervsystemet. Neurologisk skador av mikrovågor  är känd sedan 1950-talet inom försvaret. Försvaret är de verkliga experterna med medicinsk erfarenhet inom mikrovågsstrålning, genom nyttjandet av mikrovågor i sina radaranläggningar. Då var det effekter vid kort hög stråldos, nu är det långtidseffekter av mikrovågsstrålningen som ansvariga myndigheter inte tar hänsyn till i sin bedömning av hälsoriskerna.

Vad man sällan nämner är att den artificiella digitala mikrovågsstrålningen pulsar ut ”energipaket” i ljusets hastighet, vilket borde kunna överstimulera nervsystemet så att hjärnan mattas ut och folk får utmattningssyndrom, trötthetssyndrom. Ett förstadiet till elöverkänslighet innan skadan blivit bestående.

Varje läkare känner till att symtom på en skadad hjärna är långvarig extrem trötthet, oavsett grundorsak, som patienten inte kan sova bort. Elöverkänslighet och trötthetssyndrom belägger att det är en hjärnskada, som tyvärr har blivit bestående hos elöverkänsliga, då mikrovågor skadar nervsystemet vilket man, som sagt, redan kände till på 1950-talet.

Är det inte dags för er politiker att börja tänka själva och sluta gå i mobilindustrins ledband?

Minskar man allmänt den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö, kan också de flesta elöverkänsliga återhämta sig och bli bättre, vilket i sin tur leder till att de kan bo kvar i sina hem. Därmed blir samhället också tillgängligt för dem som redan är skadade, samt ger en möjlighet till att återgår i arbete för de minst skadade. Färre skulle också bli elöverkänsliga och färre sjukskrivna, vilket är en vinst för alla parter.

Att ställa krav på mobilindustrin enligt miljöbalkens 9 kapitel, Skydd av människans hälsa, då mobilstrålningen varken är ringa eller tillfällig, är en ekonomisk vinst och hälsovinst för samhället och den enskilda individen.

Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

 

 

H.R.2977 — 107th Congress (2001-2002) förbud mot rymdvapen, förbud bestråla personer med EMF etc

http://beta.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/2977/text

Dokumentet i pdf

[ Kongress Bills 107. Congress ]
[ Från US Government Printing Office ]
[ H.R. 2977 Infördes House ( IH ) ]
107: e KONGRESS
1st Session
H.R. 2977
För att bevara de kooperativa, fredlig användning av utrymme till förmån för
hela mänskligheten genom att permanent förbjuda basera av vapen i rymden
av Förenta staterna , och att kräva att talmannen att vidta åtgärder för att
anta och genomföra en världs fördrag om förbud rymdbaserade vapen .

_______________________________________________________________________

I representanthuset

2 Oktober 2001

Herr Kucinich presenterade följande räkningen ; som överlämnades till
Kommittén för vetenskap , och utöver utskotten för väpnade
Tjänster och internationella relationer , under en tid för att därefter
fastställs av talmannen , i varje fall för behandling av sådana
bestämmelser som faller inom behörigheten för det berörda utskottet

_______________________________________________________________________

En BILL

För att bevara de kooperativa , fredlig användning av utrymme till förmån för
hela mänskligheten genom att permanent förbjuda basera av vapen i rymden
av Förenta staterna , och att kräva att talmannen att vidta åtgärder för att
anta och genomföra en världs fördrag om förbud rymdbaserade vapen .

Var den antagen av senaten och representanthuset i
Förenta staterna i kongressen monteras,

AVSNITT 1 . KORTFORM .

Denna lag kan nämnas som den ” Space Preservation Act från 2001 ” .

SEC . 2 . Bekräftelse av POLITIK om bevarandet av FRED I RYMDEN .

Kongressen bekräftar den politik som uttrycks i avsnitt 102 ( a ) i
National Aeronautics and Space Act från 1958 (42 USC 2451 ( a ) ) , som anger
att det ” är den politik som USA att verksamheten i rymden
bör ägnas åt fredliga syften till nytta för alla
mänskligheten . ” .

SEC . 3 . Permanent förbud mot basering av vapen i rymden .

Ordföranden skall –
( 1 ) införa ett permanent förbud mot rymdbaserade vapen av
USA och ta bort från rymden befintliga rymdbaserade
vapen av USA ; och
( 2 ) omedelbart beställa permanent upphörande av forskning
och utveckling , testning , tillverkning , produktion , och
utplacering av alla rymdbaserade vapen av USA och
deras komponenter .

SEC . 4 . WORLD AVTAL BANNING rymdbaserade vapen.

Ordföranden leder USA företrädare i
FN och andra internationella organisationer att omedelbart
arbeta för att förhandla , att anta och genomföra en världsavtal
förbjuda rymdbaserade vapen.

SEC . 5 . RAPPORT .

Ordföranden skall 90 dagar efter in till kongressen senast
dagen för antagandet av denna lag , och var 90 dagar därefter , en
rapportera om –
( 1 ) genomförandet av det permanenta förbudet mot rymdbaserade
vapen som krävs i avsnitt 3 ; och
( 2 ) utvecklas mot förhandlings , anta och genomföra
det avtal som beskrivs i avsnitt 4 .

SEC . 6 . ICKE rymdbaserade VAPEN VERKSAMHET .

Ingenting i denna lag får tolkas som ett förbud mot användning av
medel för –
( 1 ) utforskning av rymden ;
( 2 ) rymdforskning och utveckling ;
( 3 ) testning , tillverkning eller produktion som inte är
relaterade till rymdbaserade vapen eller system ; eller
( 4 ) civil -, handels- eller försvarsverksamheten( inklusive
kommunikation, navigering , övervakning , spaning , tidigt
varning , eller fjärranalys ) som inte är relaterade till rymdbaserad
vapen eller system .

SEC . 7 . DEFINITIONER .

I denna lag :
( 1 ) Begreppet ” utrymme ” betyder allt utrymme som sträcker sig uppåt från en höjd som överstiger 60 kilometer ovanför ytan av jorden och varje himlakropp inom ett sådant utrymme .
( 2 ) ( a) Uttrycket ” vapen ” och ” vapensystem ” innebära en anordning som kan något av följande:
( i) skada eller förstöra ett föremål (antingen i yttre rymden , i atmosfären , eller på jorden ) genom –

(I), som aktiverar en eller flera projektiler till kollidera med det objektet ;

(II) detonerande en eller flera explosiva enheter i nära anslutning till det objektet ;

(III) att rikta en energikälla ( inklusive molekylär eller kärnenergi , subatomära partikelstrålar , elektromagnetisk strålning , plasma eller extremt låg frekvens
(ELF) eller med mycket låg frekvens (ULF) energi strålning ) mot det objektet ; eller

( IV ) andra icke erkända eller ännu outvecklade medel .( ii ) att vålla dödsfall eller skada på , eller skada eller förstöra, en person ( eller den biologiskt liv , kroppslig
hälsa , psykisk hälsa , eller fysisk och ekonomisk väl –
är av en person), –
(I) genom användning av något av de medel beskrivs i avsnitt ( i) eller punkt ( B ) ;

( II ) med hjälp av markbaserad, havs baserade eller rymdbaserade system som använder strålning , elektromagnetisk, psykotronisk , sonic, laser, eller
andra energier som riktar sig till enskilda personer eller riktade populationer i syfte att informationskrig, humör ledning , eller själ kontroll av dessa personer eller populationer ; eller
(III) genom att utvisa kemisk eller biologisk agenter i närheten av en person.
( B ) Dessa villkor inkluderar exotiska vapensystem såsom –
( i) elektroniskt , psykotronisk eller information vapen ;
(II) chemtrails ;
( iii ) hög höjd extremt lågfrekventa vapen system ;
( iv) plasma , elektromagnetiska , ljud eller ultraljud vapen ;
( v ) laser vapensystem ;
( vi) strategiska , teater , taktiskt , eller utomjordiska vapen ; och
( vii ) kemiska, biologiska , miljö , klimat, eller tektoniska vapen .
( C ) Termen ” exotiska vapensystem ” omfattar vapen utformad för att skada utrymme eller naturliga ekosystem ( t.ex.jonosfären och övre atmosfären ) eller klimat , väder och tektoniska system med syfte att förmå skada eller
förstörelse på en målgrupp eller region på jorden eller i utrymme.
<Allt>