Forskningsresultat inom inom FoA november 1978 jämföres med kunskapsöversikt 1998:23

Forskningsresultat inom FoA  november 1978 enligt nedan  sista stycket sidan 3 citat :

Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv.

Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olik a organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på l mW/’cm2 lokalt kan uppgå till 100 mW/ cm2. Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn.

Jämföres med  ”Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt 1998: 23

Hypotes över uppkomst av neurastena symtom.

Glutamat- och kaliumupptagen minskar, då de elektriska egenskaperna hos astrogliacellerna är förändrade så att spänningen över cellmembranet minskar, dvs. då astrogliamembranet är depolariserad. Detta är vad som sker i betydande omfattning efter en hjärnskada, en infektion i nervsystemet eller vid kraftig psykologisk påverkan i form av långvarig stress och ångest men viss depolarisation av astrocyterna kan troligen även ske efter intensiv sensorisk stimulering i synnerhet om nervcellsaktiviteten är monoton

Min kommentar: Viktigt är, att det är våglängden som orsakar denna typ av biologisk påverkan och är inte beroende av uteffekten som myndigheterna anser vara svag, enligt det skyhöga referensvärdet 10 watt per kvadratmeter som endast skyddar mot  termiska effekter under 6 minuter och varken skyddar mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter.  Efter en längre tids belastning utvecklas sådana skador  på nerverna att det utlöser både smärta och störningar i kroppsfunktionen.

I kunskapsöversikten säger man att påverkan i cellmembranet uppkommer vid skador exempelvis.  Detta är alltså en relevant forskning på elöverkänslighet, då men redan känner till genom FoAs forskning att det kan ske en antenneffekt av mikråvågsstrålningen som ju har en hög penetrerande förmåga.  Nerverna styr ju hela kroppen även produktion av exempelvis hormoner. Hela kroppen blir alltså påverkad.  Dock har biologiskt liv ingen anpassning till dessa höga nivåer av mikrovågsstrålning och definitivt inte alls någon anpassning till pulsmodulerad eller frekvensmodulerad mikrovågsstrålning.
FoAs forskning bekräftas av den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning. De beskriver i forskningsdokumentet ”Hälsoeffekter på barn och ungdomar” att de funnit följande hälsopåverkan orsakat av mikrovågsstrålning på låg nivå av exempelvis WiFi.  Undersökningen visar vid långtidseffekter 85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet, 36% ökning av epilepsi och 11% ökning av mental retardation, samt  82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risker för fostret.

 

FOA forskning 1978_0001sid 1

FOA forskning 1978_0002sid 2

FOA forskning 1978_0003 sid 3

Kjell Hansson-Mild fick mätvärdet noll när han mätte WiFi-strålningen i skola – Intressant varför behöver vi sändare om strålningen är noll och det fungerar ändå?

Lärare på Tunskolan blev elöverkänsliga av strålningen från WiF

– Mätningarna visade ingenting när det gäller de trådlösa nätverken, säger Agneta Hedenström, rektor på Tunaskolan. Kjell Hansson-Mild hade gjort mätningar av den elektromagnetiska strålningen. Han mätte nästan noll LÄS HÄR – Jag hittar inget av intresse, det rör sig om nollvärden eller nära noll, säger Hansson-Mild

Att mäta noll från ett trådlöst system betyder att det är avstängt, eller så har man ställt in känsligheten på mätinstrumentet på en mycket låg känslighetsnivå, eller så har man använt fel mätinstrument.

Det är brottsligt att medvetet desinformera så att man inger falsk trygghet som riskerar leda till att både barn och vuxna blir skadade. Det är helt jämförbart med att verkstadskillen säger att han kollat bromsarna  men inte gjort det och inger falsk trygghet och en garanti att bromsarna är helt OK. Om bilägaren sedan kör på en person på vägen hem på grund av att bromsarna inte fungerat hur skulle en domstol döma rättsligen då?

Bilägaren har ju för att undvika en olycka bett verkstadskillen att kolla bromsarna och verkstads killen har ju in faktum tagit på sig det jobbet och ansvaret.

Kjell Hansson-Mild har tagit på sig ansvaret och jobbet att kontrollera strålningsnivån i skolan och borde ha reagerat om strålningen varit noll eller nästan noll. Eftersom han både har kunskap och erfarenhet att strålningen inte kan vara noll eller nästan noll då det är påslaget lurar han personalen medvetet. När det trådlösa systemet nyttjas av en hel skolklass under en lektion från ett tjugotal laptop borde mätvärdet vara ohälsosamt högt.

Samma ansvar har Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör som uppmanar kommunerna att sätt in trådlöst i skolorna, när hon som ansvarig inom myndigheten känner till IARC:s bedömning av strålningens hälsorisker, samt EU-rådets bedömning av hälsorisken och uppmanar därför att förbjuda trådlöst i skolorna.

Norra Kuriren 3 december 2011

Vill stilla oron på Tunaskolan

 Luleå

Det är ofta värre hemma än på jobbet. På fredagen fick personalen på Tunaskolan veta att de inte utsattes för farlig strålning på jobbet.

 Det beskedet lämnades av docent Kjell Hansson – Mild från radiofysiologiska enheten på Umeå universitet, detta sedan Mild mätt förekomsten av strålning från det trådlösa datanätverket på skolan.

– Jag hittar inte något av intresse, det rör sig om nollvärden eller nära noll, säger han, vilket betyder art riskerna är desamma som noll eller nära noll.

 Men varför kalla in en sådan auktoritet på strålning till en skola i Luleå? Jo rektorerna Agneta Hedenströrn och Ingeborg Moestam förklarar:

– Det har funnits en oro för strålning och den påverkan den kan ha. Och för att vara på den säkra sidan vill vi reda ut alla frågor och begrepp, säger Moestam_

 Det uppstår ängslan

Orsaken till det är flera: Tunaskolan har tidigare stämplats som en skola där det uppstår sjuka hus symptom och bland personalen finns det fall av elöverkänslighet och en anställd upplever sig bli sjuk av strålningen från nätverket:

– Blir någon sjuk eller påverkad uppstår ofta en ängslan bland övriga, säger Thomas Bergqvist, skyddsombud på skolan.

Han betecknar dock den oron som stillad nu tack vare Kjell Hansson Milds föredragning. Tidigare har skolan fått ny ventilation och en del vattenskador har åtgärdats. Kjell Hansson Mild vill dock inte helt räkna bort risken med elektrisk och elektromagnetisk strålning:

– Nej man ska inte exponera sig i onödan för elektriska prylar. Inte heller mobiltelefoner eller trådlösa telefoner. De sistnämnda ska man inte ha hemma det finns ju fasta telefoner säger han.

 Anders Köjs

Noll strålning.  Docent Kjell Hansson- Mild har undersökt strålning från trådlösa nätverk på Tunaskolan i Luleå. Inget att rapportera, säger Mild som dock inte vill underskatta strålning från elektrisk apparatur och telefoner.

Mobilstrålning Halltorps daghem/skola Kalmar kommun, Kalmar län

http://www.youtube.com/watch?v=BrihKAggkWU

En mobilsändare står väldigt nära skolan och daghemmet i Halltorp, Kalmar kommun, Kalmar län. Vid tillfället var högsta uppmätta värde strax över 17 mikrowatt per kvadratmeter. Alltså väldigt högt och överskrider bakgrundsstrålningen flera miljoner gånger. Naturlig bakgrundsstrålning är det enda relevanta referensvärdet, eftersom biologiskt liv enbart är anpassat till låga bakgrundsnivåer. Naturlig strålning kan tillfälligt öka kraftigt p g a solens aktivitet, men denna artificiella extremt höga strålning pågår dygnet runt.Mobilstrålningen är en miljöfrämmande elektromagnetisk strålning som är klassad  av cancergruppen IARC inom WHO lika cancerogent som DDT. EU-rådet har enhälligt beslutat att trådlöst skall förbjudas i skolorna på grund av hälsorisken, men det är lika allvarligt att man placerar sändare nära skol- och daghemsmiljöer.

Mobilstrålningen är en tekniskt producerade strålning ,pulsmodulerad, vilket enligt SSI:s författningssamling 2002:3 påverkar nervsystemet, vilket även sker om vågor samverkar med varandra. i

I författningssamlingen utgår värdena från tillfällig exponering, men vid långtidseffekter som denna mobilstrålning är, finns det anledning att befara att i jämförelse  med dessa höga värden kan svagare strålning ge nervskador.

Allt fler barn får diagnosen ADHD och från säker källa ger läkarna denna diagnos trots att barnen inte uppvisar typiska symtom för ADHD. Man ger barn psykofarmaka för att lindra stressymtomen från strålningen vilket det ju i verkligheten är frågan om.

IT-företagarna erkände själva inför 3G utbyggnaden att mobilstrålningen påverkar hjärnaktiviteten då det finns veteskapliga belägg för detta, men påstår samtidigt utan vetenskapliga belägg att hjärnan kan kompensera för en ökad hjärnaktivitet. Uppenbarligen gör inte människans hjärna det vid långtidseffekter.

Mobilstrålningen är en konstant belastning på hjärnan och nervsystemet. Som vi vetenskapligt känner till är dessutom barn mycket känsligare än vuxna.

Dock påstår våra ansvariga myndigheter Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att barn inte är känsligare än vuxna för elektromagnetisk strålning. Detta påstående saknar vetenskaplig grund. Vi vet av lång beprövad erfarenhet att barn tål solens  strålar sämre och att barn är mer känslig för olika miljöfrämmande faktorer. Att pulsmodulerad miljöfrämmande strålningen, som dessutom är extremt hög, skulle vara ofarlig för barn är inte trovärdigt.

Våra barn riskerar att få betala ett högst pris. Cancer, för tidig död, neurologiska skador både av själva strålningen och av hjärntumörer , samt  skador på hjärtat, skador i ögonen för att nämna några typer av strålskador.

Jag ställer mig frågan om och om igen varför bryr sig inte de ansvariga myndigheterna och politikerna (läs regering) om framtiden? Något svar har jag ännu inte fått. Eller införlivas inte våra barn i framtiden för dessa politiker?