Vad har Teknikföretagarna gemensamt med miljöpartiet och det ökända VoF

Har tagit mig en titt igen på Teknikföretagarnas sida. De har nu tagit bort att de lobbar i maktens korridorer både i Sverige och utomlands. De har också tagit bort att de påverkar miljölagarna så att de inte skall bli ett hinder för deras utvecklingen. Där ser man. Även om det inte längre står klart uttalat på deras webbsida betvivlar jag att de upphört med att lobba i maktens korridorer och styra miljölagarna. Miljöpartiet har nu sagt att det är vetenskapliga belägg som skall gälla inte försiktighetsprincipen i Miljöbalken. Intressant beslut då man inte beaktar att industrins forskning är systematiskt partisk, real bias.

Teknikföretagarna duktiga lobbyister i maktens korridorer

Så här skrev Teknikföretagarna på sin webb vilket är borttaget nu: ” Teknikföretagen är känd som Sveriges starkaste förhandlingsorganisation, men vi gör mer än förhandlar. Vi syns, vi hörs och vi tar plats i maktens korridorer, i Sverige och utomlands, för att påverka företagsklimatet i rätt riktning.”
När det gäller miljöfrågor skriver de så här: ”De svenska ambitionerna på miljöområdet i Sverige och i den internationella politiken har stor inverkan på Teknikföretagens medlemmar, främst genom miljölagstiftningen men även genom nationella miljömål och internationella åtaganden.
Miljölagstiftningens utformning och tillämpning genom tillståndsgivning och tillsyn påverkar företagsetableringar och produktionsförutsättningar och leder därför till betydande konsekvenser för företagen. I många fall utgår också miljölagstiftningen från EU-direktiv.
Teknikföretagens medlemmar bedriver industriell verksamhet med produktionsprocesser som exempelvis ytbehandling, gjutning och målningsarbeten som regleras av förordningen om miljöfarlig verksamhet. Några företag är så stora att verkstädernas storlek i sig leder till miljöpåverkan och är därför tillståndspliktiga. Företagen finns i Sveriges alla län och påverkas starkt av hur tillståndsprövning och miljötillsynen bedrivs.
Teknikföretagens medlemmar tillverkar också produkter som i ökad utsträckning regleras vad gäller miljöfrågor. Dessa regleringar utgår alltid från europeiska direktiv och utgör miljörelaterade produktkrav. Politikernas intresse för att ställa miljökrav på produkterna har ökat under de senaste åren.
Eftersom en stor del av de beslut som rör företagen numera fattas på europanivå deltar våra rådgivare regelbundet i olika referens- och samarbetsgrupper inom EU.
Vi bevakar och påverkar utvecklingen av regelsystem inom miljöområdet samt företräder våra medlemsföretag gentemot myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.”
Teknikföretagarnas prioriterade frågor är bland annat: ”Strategisk forsknings- och utbildningssamverkan mellan industrin, akademi och institut.”
(Man förstår vem som styr tekniklandet Sverige när de har en särskild prioriteringsfråga som strategi . En strategi har det svenska lobbyistföretaget Diplomat PR också presenterat. Till exempel att gå in i miljöorganisationer och påverka.
Det var Diplomat PR som påverkade Naturskyddsföreningen att sätta stämpeln” Bra Miljöval” på kvicksilverlampan (lågenergilampan). Diplomat PR hade fått i uppdrag av belysningsindustrin att få EU att besluta om att förbjuda glödlampan till förmån för den miljöfarliga kvicksilverlampan som både avger radiofrekvent strålning och UV-ljus).

Vetenskap och Folkbildning (VoF) ingår i Teknikföretagarnas strategi att påverkar eller störa aktiviteter som kan hota teknikföretagarnas intressen. Exempelvis är de elöverkänsliga ett hot mot mobilindustrins verksamhet, eftersom det är personer som skadas av den trådlösa tekniken som mobilindustrin hänsynslöst exploaterar hela befolkningen med. På VoF:s webbsida har de också placerat elöverkänslighet som en prioriteringsfråga att bekämpa. Det talar sitt tydliga språk. VoF:s förening har uppenbarligen uppdraget att tysta den grupp som skadas av mobilindustrins verksamhet och som får sina liv förstörda. Just den handikappgrupp. Det finns ju anda svårförklarliga överkänslighets sjukdomar, men dem prioriterar inte VoF.  Det finns därför en stark misstanke att det i strategin ingår att krossa Elöverkänsligas Riksförbund.

På VoF:s webbsida om elöverkänslighet

När man läser deras text om elöverkänslighet, förstår man att VoF vet väldigt lite om elöverkänslighet. Elöverkänslighet är för det första är ingen allergi, vilket är medicinskt utrett.

VoF skriver så här:” Från att inte alls ha förekommit har det på senare år blivit förhållandevis vanligt att människor säger sig känna av och ha obehag av elektriska fält”. Elöverkänslighet dokumenterades redan på 1960-talet i Sovjetunionen. Redan på 1930-talet fick radiotelegrafisterna samma symtom som elöverkänsliga får idag. Alltså radiostrålningen gav samma ohälsa på 1930-talet som mobiltelefonins mikrovågsstrålning ger idag.

VoF skriver vidare: ”Det rör sig om långvågig strålning där det saknas kända fysiologiska mekanismer som skulle göra den farlig, försåvitt inte intensiteten når termiska nivåer (dvs. man blir mikrad). Intensiteten från exempelvis en mobiltelefonmast är dock så låg att just detta är fullständigt uteslutet.”  Jag vet faktiskt inte vad de pratar om här. Man får uppfattningen att de menar att strålningen från mobilsändare är långvågig. Det är ju helt felaktigt då strålningen från sändare numera ligger mellan 450 MHz upp till 6 GHz allt beroende på vilket sändarsystem de nyttjar. 4G ligger i medeltal på 3,0 GHz. Det är alltså inte långvågiga frekvenser som nyttjas utan korta vågor som har hög rörelseenergi då vågorna skall gå samma sträcka på samma tid.

Ju kortare vågorna är desto snabbare måste vågen röra sig, desto högre rörelseenergi. Jämför med en bil som krockar i olika hastigheter, vilken bil gör mest skada, den som kör fort (korta  frekvenser) eller den som kör sakta (långvågiga frekvenser)

VoF skriver vidare: ”Ordet ”strålning” är visserligen korrekt men en smula olyckligt valt, eftersom det kommit att starkt förknippas med radioaktiv alfa-, beta- och gammastrålning (där bara den sista är av elektromagnetisk natur och de båda första partikelstrålning) som onekligen är ohälsosam. Det är därför lätt att anta att all strålning med automatik är farlig, vilket alls inte är fallet.” Jaså är inte UV-ljus cancerogent? Strålsäkerhetsmyndigheten är bekymrad över UV-ljuset. Har inte IARC inom WHO klassar denna tekniska elektromagnetiska strålning som  lika cancerogen som bly och DDT? Denna tekniska strålning som mobiltelefonin nyttjar är frekvensmodulerad och är inte alls naturlig, utan lika miljöfrämmande som DDT och hormoslyr.

 VoF visar på stor okunskap gällande kunskapsläget om forskningen: ” Det har gjorts otaliga försök, men i skrivande stund tycks ingen någonsin ha uppvisat förmåga att känna av den elektromagnetiska strålning det handlar om (viss osynlig elektromagnetisk strålning går att känna, företrädesvis då värmestrålning, men återigen – det är inte detta som frågan gäller).” Det första kravet gällande metodiken är att de åtminstone nyttjade elöverkänsliga personer i testet. Flera industrifinansierade tester nyttjade inte elöverkänsliga personer. Vidare dokumenterade man inte  bakgrundsstrålningen före, under och efter test, så hur mycket strålning testpersonerna utsattes för i bakgrundsstrålningen  och som störde testet vet man inte.

VoF skriver mer dumt: ”Det är visserligen sant att elsanering (då man bygger om vissa rum för att skärma av dem elektromagnetiskt) ibland ger god effekt. Med anledning av ovan nämnda undersökningar kan man dock anta att det rör sig om en placeboeffekt, eller att arbetsmiljön också fått sig en allmän uppryckning när omgivningen totalrenoverats.” Intressesant, varför skulle elöverkänsliga betala dyrt för elsanering  hemma om det bara var placebo. Placebo varar ju inte hur länge som helst så nyttan att elsanera borde snabbt visa sig meningslös om det bara var placebo. Intressant är också att oberoende av varandra minskar symtomen vid elsanering vilket Boverkets utredning hade visat.

Solveig Silverin