Mobilstrålningen stressar vår hjärna

Växjö kommun behandlar just nu bygglovsärenden för 4G-master

Smålandsposten

Byggnadsnämnden i Växjö håller just nu på att behandla ansökan från Telia om byggandet av ett antal master med 4G-sändare.


Upprepade undersökningar visar att människor som exponeras för mobilstrålning, såväl från master som mobilen, har ökad förekomst av sömnproblem.

Byggnadsnämnden i Växjö håller just nu på att behandla ansökan från Telia om byggandet av ett antal master med 4G-sändare.
4G-signalen har högre genomträngningsnivå in i byggnader och därför också in i våra kroppar. I en artikel i Daily Mail säger neurofysiologen Dr Keith Baxendale att mobilmaster borde vara förbjudna inom cirka 1,5 kilometer från skolor, förskolor och bostadsområden.
Den 8 mars rapporterade SVT om en undersökning av Sara Thomé som visar att mobilstrålning gör unga, barn och vuxna stressade och orsakar sömnproblem.
Mobilstrålning påverkar sömnen negativt, vilket är känt sedan länge, genom att stressa hjärnan och minska produktionen av sömnhormonet melatonin. Upprepade undersökningar visar att människor som exponeras för mobilstrålning, såväl från master som mobilen, har ökad förekomst av sömnproblem. Dessutom har strålningen en förmåga att påverka välbefinnandesubstanser som seretonin och dopamin, vilket ökar risken för depression.
Den tyske läkaren Horst Egers forskning visar att långvarig exponering för strålning från mobilmaster kan förändra halterna av stresshormoner och leder till förändringar i signalsubstanser som också ses vid ADHD. En av hans studier bekräftar förhöjd cancerförekomst fem år efter etablerandet av en mobilmast.
En annan undersökning som han lät publicera 2010 bekräftade resultat från andra länder som visar att olika symtom som sömnstörningar och huvudvärk är vanligare ju mer mobilstrålning som finns i bostaden.
I Frankrike finns det flera avgöranden som har lett till att basstationer har fått tas ned. Detta på grund av att den franska rättstillämpningen gör en prövning av försiktighetsprincipen även då exponeringen ligger under referensnivån, medan svensk praxis regelmässigt avfärdar försiktighetsprincipen på den grunden att exponeringen ligger under referensnivån.
G TÖRNBLOM

4G skall sända till och inhämta information från de nya elektroniska elmätarna

4G skall sända till och inhämta information från de nya elektroniska elmätarna

Detta kommer snart vara en realitet i Sverige då man skall bygga ut 4G redan i år över hela Sverige.

Googleöversättning

Tum Människor kommer att upprörda” … Scott Collins framför en ofullständig version av en av de nya elektriska tornen.

Tum Människor kommer att upprörda” … Scott Collins framför en ofullständig version av en av de nya elektriska tornen. Foto: Jon Reid

Energy Australia är lugnt att installera ett nätverk av 140 gigantiska konkreta polerna från Sydney till Newcastle som en del av en plan som så småningom kommer att leda till utbyte av alla inhemska makt meter.

Polerna, minst 20 meter höga, och några tre gånger så stor, är utrustade med radio antenner som kommer att kommunicera med 12.000 sensorer installerade i enheter eldistributionstjänster på gatan, dubbade tum gröna kiosker”.

En gång installerat, Energy Australia – nu heter Ausgrid – kommer att ha ett eget nät 4G-radio med möjlighet att kommunicera direkt med två miljoner föreslagna radio-aktiverade inhemska elmätare.
Annons: Story fortsätter nedan

Med radio mätarna kommer att tillåta automatisk insamling av faktureringsinformation utan behov av elmätarna.

Polerna är en kritisk del av Ausgrid förvandling av elnätet till en mer effektiv” smarta” nät, vilket ger kunder och Ausgrid mer flexibilitet och information om när el används.

Alla är inte förtjust, särskilt när det innebär en stång mer än dubbelt så stor som en vanlig elstolpe i deras gata.

Scott Collins har försökt stoppa Ausgrid uppföra en 20,5 meter stolpe ca 70 meter från hans hus i Arncliffe. Han vill ha den placerad i ett industriområde där det skulle vara mindre synlig och där det skulle vara mindre utsatt för elektromagnetisk strålning.

Han och andra lokalbefolkningen har träffat miljöminister, Frank Sartor, organiserat ett offentligt möte, och övertygade Rockdale rådet att anta en resolution förra veckan uppmanade Ausgrid att hitta en annan plats.

Men han har upptäckt att under en 2007 infrastrukturpolitik, kan Ausgrid bestämma var man sätter dessa poler oavsett vad råd säga.

Fastighetsmäklare har berättat en stolpe nära en villa skulle kunna minska värdet av $ 40.000 till $ 60.000, har en fordran Ausgrid ifrågasätts i ett brev till Mr Collins, utesluter ersättning.

Collins menar boende i Sydney, den centrala kusten och Hunter kommer att bestört när de upptäcker det finns inget sätt att stoppa dessa poler.

Tum Människor kommer att upprörd, rädd och helt besviken på demokrati, emedan den Ausgrid lönar läpparnas bekännelse lokalbefolkningen, nickar på huvudet och gör sedan vad de vill.”

En Ausgrid taleskvinna sade plats nära Collins hem valdes eftersom det är på toppen av en ås, vilket möjliggör den kortaste stolpen. Det betydde bara en radionät anläggning skulle behövas för att betjäna mer än 12.000 hushåll och företag i Rockdale.

Många av de planerade polerna skulle placeras på befintliga transformatorstationer webbplatser, sade hon.

Ausgrid hade undersökt andra platser i Arncliffe, inklusive golfbana, men det skulle ha krävt en stolpe 65 meter hög, sade hon.

Collins var också gällde nya nätet skulle utsätta sin familj för mer elektromagnetisk strålning utöver det som kommer från mobiltelefon torn och andra enheter.

Ausgrid sade antennerna behövs endast 40 watt för att driva och den maximala signalstyrkan skulle vara 400 gånger under australiska och Världshälsoorganisationens gränsvärden säkerhet.

Medan de nya radio-aktiverade smarta mätare planerades för alla kunder, säger Ausgrid taleskvinna inget beslut hade gjorts på när det skulle hända.

Täckningskarta över Telia, Telia2 och Net1 – Lägger man ihop alla tre kartorna förstår man att strålningen är extremt hög i södra Sverige

Lägger man ihop kartorna förstår  man att det är inte konstigt om folk blir sjuka av denna höga tekniskt producerade  mikrovågsstrålning  som vi storskaligt tvångsbestrålas med i våra bostäder, dygnet runt.

Sedan tillkommer Rakel, militär kommunikation och den ökande strålningen när allt fler nyttjar trådlösa bredbande, alla privata sändarsystem och elbolagens sändarsystem från varje elmätare eller från alla transformatorstationer,  plus all mobiltelefoni, plus alla radiolänkar, plus sändare från vindkraftverk, plus trådlösa inbrottslarm från villor, plus DECT-telefoner i varje hushåll, plus billarm, och sändare för fjärrlåsen till bilarna, plus TV-sändare och radiosändare, plus skogsmaskinerna, plus alla bussar och tåg med trådlöst bredband, plus alla bilar med radar, plus babylarm, plus alla djur som har sändare.

Ett litet axplock  över de strålkällor vi har omkring oss idag. Allt utom radio är idag digital sändningsteknik som vi först under 1990-talets mitt fått in i vår livsmiljö.  Inte ens TV4 fanns före 1990. Och TV var heller inte digitalt.

2011-05-16 08:13

http://www.hamnen.se/Nyheter/Mobiloperator-lovar-battre-tackning

täckningskartor hela SverigeMobila bredbandsoperatören Net 1 fortsätter sin satsning på bättre räckvidd och täckningen i nätet i bland annat Stockholms skärgård. Företaget utlovar efter nya tekniska investeringar uppkoppling i hela skärgården och långt ute till havs. Enligt Net 1 sträcker sig nu företagets nät mer än 100 kilometer, 50 sjömil, från masterna längs kusten.

Net 1 har sitt tillstånd i det så kallade 450 MHz-bandet, där det analoga NMT-systemet fanns till för några år sedan. Det nya digitala systemet  i den här frekvensen når längre än andra frekvenser och enligt Net 1 har den senaste tidens satsningar förbättrat både räckvidd och täckning än mer.

– 450-bandet har goda utbredningsegenskaper så de kan nog med visst fog påstå att det har bättre täckning, säger Jonas Wessel, enhetschef för spektrumtillstånd på kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS.

Enligt Net 1:s tillstånd från PTS har företaget ett täckningskrav på 80 procent av varje län i Sverige. PTS har genom stickprovskontroller kommit fram till att Net 1 uppfyller detta krav.

– Längs kusten är det i princip 100 procents täckning, säger Jonas Wessel.

Kommer 4G att bli ett folkhälsoproblem som riskerar sänka Sveriges framtida utvecklingsmöjligheter? 4G-strålningen tränger in och igenom kroppen och logiskt sett finns stor risk för inre skador på organ, skelett, nervsystem och DNA

4G absorberas inte av materian utan man har byggt upp sändningstekniken/modulationen så att den kan tränga igenom materia oskadd. Hade inte sändartekniken fungerat så, då hade den haft samma dåliga genomträngningsförmåga som 3G.

Strålningen innehåller också ett mycket stort informationsmaterial som tar stor plats i form av rörelseenergi som i hög pulsad hastighet likt en störtflod slår sig igenom kroppens alla organ, celler och skelett (mitt försök att visualisera hur denna sändningsteknik ser ut och beter sig).

Det är alltså inte frågan om ett jämnt stilla brus som i en bakgrundsstrålning, där solen emellanåt höjer sitt brus genom solaktiviteten. Naturlig elektromagnetisk strålning är i jämförelse inte alls lik den artificiella pulsmodulerade mobilstrålningen som finns i GSM, 3G, 4G och andra trådlösa digitala system. Det är som att jämföra vatten med Hormoslyr eller DDT.

4G:s sändningsteknik är dock specifikt en överhängande hälsorisk för dödliga skador i kroppens organ både på cellnivå och i organen som sådana. Cancer, stroke, hjärtinfarkt, olika nervsjukdomar, samt skador i slemhinnor och bindväv, men även ögonskador kommer att öka dramatiskt, samt psykiska neurologiska störningar som en följd av störningar i den biokemiska funktionen.

Antalet unga mår dåligt när strålningen ökar

Enligt försäkringskassans analys har ohälsan ökat dramatiskt tydligt parallellt med den ökande mobilstrålningen från 1990-talets början när GSM byggs ut. Sedan ökar ohälsan än mer dramatiskt när 3G byggs ut i början på 2000-talet. Denna tydliga koppling kan ansvariga politiker och myndigheter mycket enkelt se.

Trots den kunskap ansvariga myndigheter och politiker har, fortsätter man att bygga ut skadliga sändarsystem och Socialstyrelsen skriver: ”Verksamhetsutövarna behöver inte vidtaga några försiktighetsåtgärder”. För att dölja att befolkningen blir sjuk av mobilstrålningen får heller inte läkarna dokumentera ohälsa kopplad till elektromagnetiska fält och den trådlösa tekniken.

Anledningen är att regeringen då kan fortsätta tillåta en storskalig verksamhet under täckmanteln att den är samhällsnyttig enligt Miljöbalken 9 § 2 kapitel, Slutavvägning: ” Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. Beslut enligt Första stycket får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen”

Detta föranleder mig att ställa några frågor till regeringen.

1. anser regeringen att det är av samhällsnyttig betydelse att riskera barns hälsa genom att tillåta trådlösa system i skolorna, där barn enligt skollagen måste vistas?

2. anser regeringen att det är av samhällsnyttig betydelse att ljuga om att barn INTE är mer känsliga än vuxna för denna strålning trots att ni saknar vetenskapligt belägg för ert påstående, samtidigt som ni VET att det är vetenskapligt bekräftat att barn är känsligare för miljögifter och andra negativa miljöfaktorer i vår livsmiljö? Vari ligger så fall den samhällsnyttiga vinsten? För regeringen menar väl ändå inte att samhället ENBART består av mobilindustrins och deras aktieägares ekonomiska intressen?

Förvisso har regeringen lämpat över ansvaret på EU eftersom EU tagit beslutet att regeringarna inte skall lägga sig i vilken teknik 4G använder. Men det beslutet grundar sig med stor sannolikhet på, att svenska mobilindustrin lobbat inom EU, dels för ett gemensamt mobilnät, men också att EU tar över ansvaret från regeringarna med tanke på hälsorisken. På samma sätt lobbade en svensk lobbyist för belysningsindustrins räkning att förbjuda glödlampan till förmån för en dyr, miljö- och hälsofarlig lågenergilampa.

Svensk trådlös teknik kommer snart att få världsrykte om sig att vara både miljö- och hälsofarlig. En dyr resurskrävande och strömslukande teknik som kräver hög elproduktion, som i sin tur kommer att kräva att kärnkraften byggs ut till minst det tredubbla.

Med tanke på att denna regering tycker det är viktigare att rädda snuset åt några få snusande svenskar än att rädda folkhälsan och för övrigt struntar i att det bör finnas en framtid även för nästa generationer enligt Miljöbalken, så finns det i alla fall två paragrafer i de Allmänna hänsynsreglerna, kapitel 2, enligt Miljöbalken som denna regering slaviskt följer.

1 § jävig forskning

9 § under täckmanteln Samhällsnytta, total frihet för regeringen att tillåta en hänsynslös storskalig exploatering av hela befolkningen och med hjälp av myndigheterna dölja den ökande ohälsan. Dels genom att neka sjuka personer sjukförsäkring, dels genom att förbjuda läkare att dokumentera ohälsa som patienter relatera till elektromagnetiska fält och mobilstrålning. Man ser tydligt regeringens direktiv till myndigheterna i diagrammet av försäkringskassans analys av ohälsotalet hur kurvan snabbt vänder brant neråt igen. Sedan kan man i massmedia (som ägs av näringslivet) glatt hävda att folk blivit friskare.

Jag hävdar i god ordning, att ansvariga politiker, tjänstemän samt ansvariga chefer inom telekomindustrin skall ställas till svars inför Brottsbalken 3 kapitel 7 § , Oaktsamhetsbrott: 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Vilket i detta fall skall tolkas som att man medvetet och med uppsåt utsätter en hel befolkning för stora risker för allvarlig fara och skada för liv och hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

PTS svarar på frågor om 4G

5. PTS svarar på frågor

Frågor från Kjell Jennstig, Mölnlycke

Hej Kjell,

jag ska försöka svara på dina frågor, se nedan.

Med vänliga hälsningar

Lena Liman
Civ.Ing.
PTS – kommunikationsmyndigheten
Spektrumavdelningen

A. Läste att 900 MHz nu kan användas för 4G utbyggnad. Samtidigt så håller man nu på att auktionera ut licenserna för 4G. I vilken frekvens ligger det som nu auktionerats ut?

Den senaste auktionen som avslutades i fredags handlade om det sk 800 MHz-bandet. Det ligger inte dikt an mot det sk 900 MHz-bandet, utan har ett glapp mellan som utnyttjas av annan radioanvändning

 

B. Hur bär man sig egentligen åt för att få ut 100 mb/s genom luften? Krävs det inte en enorm effekt på sändarna för det??

Nej, man behöver inte mer uteffekt, man använder sig av fiffiga komprimeringsmetoder som är mer dynamiska och anpassar sig till radioförhållanden. Man använder nya sändningstekniker och skickar informationen på olika, många, ganska smala frekvensband istället för att skicka rent bredbandiga signaler. Dessa signaler skickas dessutom på olika antenner. Systemet anpassar vilka frekvenser som passar vilken mottagare bäst med tanke på radioförhållanden. Slutligen och framför allt använder man sig av mycket mer spektrum. Här finns en kortfattad beskrivning

 

http://www.mobilbusiness.se/nyheter/lte-sa-funkar-det-1.245022.html

C. Sen undrar jag, vad kommer 4G utbyggnaden att innebära:

– Finns det krav på operatörerna, att de ska ha typ 99.5% yttäckning innan ett visst datum?

Nej, det finns inga krav på yttäckning. Det finns heller inget generellt krav på befolkningstäckning, men ett av de tillstånd som såldes förra veckan har ett krav på att förse de bostäder och arbetsställen som saknar (och vill ha) bredband med 1 Mbps, om man sammanfattar kravet lite kort.

D. – Hur pass många fler master kommer att behövas i Sverige för 4G?

Eftersom det är i stort sett samma operatörer som opererar i de olika frekvensbanden så behövs inte så många fler master. De kommer sannolikt att sätta ny utrustning på de ställen de har sändare idag.

E. – Finns det krav på operatörerna även här att försöka samordna så det blir så få master som möjligt?

Nej, det finns inget krav på att samlokalisera, men de får samlokalisera om de vill.

F. – Kommer operatörerna att kunna åberopa Ledningsrätten för att bygga ut även 4G?

Det skulle de nog kunna göra.

 

Strålning effekt måste kontrolleras innan 4G-systemet byggs ut

Strålning effekt måste kontrolleras innan 4G-systemet byggs ut
Av Judy Siegel och Ehud ZION WALDOKS
02/28/2011 03:14

Tjänstemän säger uppgradera infrastrukturen för 4G mobiltelefoner skulle öka användningen av sådan teknik och öka allmänhetens exponering för strålning.

Hälso-och miljöskydd ministerier berättade meddelandena ministeriet på söndagen att de kommer att motsätta sig utbyggnad av mobiltelefon infrastruktur för att tillgodose ”fjärde generationens” (4G) anordningar, åtminstone fram till några hälsoeffekter från strålning undersöks på djupet.

Generaldirektörerna för de två ministerier, Dr Ronni Gamzu och Alona Schefer Caro, uppmanade kommunikationsdirektör ministeriet generaldirektör Eden Bar-Tal samordna med dem i frågan.

De skrev i ett brådskande brev som uppgradering av infrastruktur för att införa fjärde generationens mobiltelefoner kan öka användningen av sådan teknik och öka allmänhetens exponering för cellulära elektromagnetisk strålning.

Dess effekter på hälsan ”ännu inte har tillräckligt beprövad,” Gamzu och Schefer Caro slutsatsen, ”alltså försiktighetsprincipen skall beaktas.”

Inom telekommunikation, är 4G en efterföljare till 3G-och 2G familjer av standarder, och hastighet krav som den maximala nedladdningshastigheten på 100 Mbit / s för hög rörlighet kommunikation, till exempel från tåg och bilar och 1 Gbit / s för låg rörlighet kommunikation (t.ex. som fotgängare och stationära användare).

Ett 4G-systemet är tänkt att ge en heltäckande och säker bredband för bärbara datorer ”trådlöst modem, smarta telefoner och andra cellulära enheter och stöd ultra-bredband, speltjänster, strömmade multimedia och andra tjänster. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter direkt till din e-post

http://www.jpost.com/Health/Article.aspx?id=210138