Hur kan man skicka trådlös information? – Ökar man koncentrationen och ordnar fotonerna i energipaket?

Till både PTS och Strålsäkerhetsmyndigheten

Frågan gäller främst pulsad digital teknik. Elektromagnetisk strålning är fotoner (energi) i ständig rörelse, som man inte riktigt vet vad det är. Man säger att digital teknik är energipaket i form av ettor och nollor som skickas iväg.  Består energipaketen av en packe fotoner? Och vad är skillnaden  då mellan analog teknik och pulsad?  Man får plats med mer information i digital teknik är det för att man staplar fotoner på både höjden och bredden i paket och flera paket både på höjden och bredden, som tegelstenar, medan analogt bara lägger fotonerna på bredden? Är det  så?

Hur tillverkas laserljus? Man kan skära plåt med en laserpekare med en effekt av 0,5 Watt. Har man då pressat ihop fotonerna, så att man får så hög energi att det uppstår så hög värme att det går att skära plåt (tunn)?

Fotoner är energi, är det mer energi i pulsad teknik än i analog?  Det handlar ju inte om hög effekt utan hur tätt man packar fotonerna i rummet? Skulle man kunna jämföra digital teknik med avklippta bitar laserljus , alltså högre koncentration av fotoner?

Mvh
Solveig Silverin

Är uteffekten från mobilsändare detsamma som från en 20 Watts glödlampa? Nej

Detta påstår i alla fall Strålsäkerhetsmyndigheten. Ren och skär lögn säger jag!

Anders Ahlbom: ”Frågan är inte om du kan få en höjning av temperaturen i kroppen, ens lokalt, från basstationerna normalt sett får du ingen exponering alls från dem. Effektnivåerna är så låga att de inte kan spela någon roll”.

Påståendet är intressant då man lätt kan mäta strålningen från sändaren med en mindre avancerad mikrovågsmätare, alltså överskrids bakgrundsstrålningen flera gånger om. Men eftersom mobilstrålningen inte är naturlig strålning (se tidigare inlägg) så finns det ingen garanti för att 400 mikrowatt per kvadrat meter skulle vara ofarligt bara för att det ligger under ICNIRP:s referensvärde på 10 Watt per kvadratmeter.

Och om det nu skulle vara sant att uteffekten är som en 20 Watts glödlampa varför sitter det då inte 20 Watts glödlampor i masterna istället så vi slipper hälsoriskerna med långtidseffekter av mobilstrålningen? Anledningen är att det inte alls är vilka 20 Watt som helst i uteffekt. Man kan ju skära plåt med en laserpekare på 0,5 Watt. Om det verkligen var 0,5 Watt glödlampa då hade man inte kunnat skära plåt med den. Det är alltså något helt annat.

Nu skall jag berätta sanningen, om hur hög den verkliga strålningen är från sändarna som våra ansvariga myndigheter ljuger om. Jag skall avslöja den verkliga verkligheten som Strålsäkerhetsmyndigheten, Anders Ahlbom, Socialstyrelsen, Telekomindsutrin och andra medvetet undanhåller oss.

Så här är det

En 20 Watts glödlampa förbrukar endast 20 Watt från elnätet, men dess uteffekt (ljusavgivning i rummet) är bara någon procent av denna effekt. En mobilbasstation som avger 20 Watt har en antenn som koncentrerar energin till en riktad lob i omgivningen. Denna koncentration (antenngain) innebär att effekten ut i vår livsmiljö blir avsevärt starkare än dessa 20 Watt. Vanligt är att en mobilbasantenn håller 20-30 dBd i gain = 2 000 – 20 000 Watt utstrålad effekt.
Alltså 20 watt med antennförstärkning 100 ggr ger en uteffekt på 2000 verkliga Watt. Den normala uteffekten är mellan 2000 – 20 000 Watt i varje lob som utgår från en sändarantenn.

Om man utgår från bilden här ovan har jag kunnat räkna 13 antenner på masten så skulle alla dessa sändare tillsammans ge mellan 26 000 Watt – 260 000 Watt i uteffekt. Ingen vet exakt för SSM, Socialstyrelsen har uppmanat kommunerna att inte kontrollmäta. Det är anmärkningsvärt att myndigheterna nekar människor, som bor nära master eller har blivit sjuka efter att sändare kommit upp, att få kunskap om hur hög strålning de är utsatta för i sin livsmiljö.

Det är även anmärkningsvärt att SSM och Socialstyrelsen tillåter att man sätter sändare på bostadshus och skoltak eller nära skolor eller på husväggar där människor vistas länge när man vet att strålningen är höga nära sändare.

I radioprogrammet ”Kropp och själ” den 1 februari 2011 påstår Anders Ahlbom att strålningen minskar ju närmre sändaren man kommer. Det är tekniskt omöjligt om man eftersträvar en god täckning. Anders Ahlbom ljuger, vilket Teracom avslöjar då en person hade klättrat upp i en mast i Borlänge. Sören Hägglund Teracom säger:

– Det är väldigt hög strålning. Vi går inte själva upp i masterna utan att först se till att strålningseffekten är reducerad. Det är absolut förbjudet att klättra i masterna och man ska definitivt inte vara i närheten av dem på det här sättet.

Ändå påstår de myndigheter som skall skydda oss motsatsen. Varför?  Jag kan inte uppfatta saken på annat sätt, än att dessa ansvariga myndigheter och industri utövar en brottslig handling eftersom ansvariga vet att de ljuger för oss, det vet att de utsätter oss för stora risker med denna artificiella strålning de ”utövar ett medvetet risktagande av allvarligt slag och av oaktsamhet orsakar annan person kroppsskada eller sjukdom”.

Brottsbalken 3 kapitlet

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

8 § Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar

 

Optisk fiberkabel kräver inget trådlöst system som WiFi till datorn

Jag fick en förfrågan om man måste nyttja en trådlös router om man sätter in optisk fiberkabel. Orsaken till frågan var, att Skurups kommun nere i Skåne går ut med information till allmänheten att man måste har trådlös router om man har optisk fiberkabel. HELT FEL

I vissa  flerbostadshus har man placerat en konverter centralt som omvandlar  ljuset i den optisk fiberkabeln till elektriska signaler och sedan  fortsatt med kopparledning till lägenheterna, där har man satt ett vägguttag för datakoppling.  Om man drar fiberkabel ända upp till lägenheterna har man en konverter som omvandlar ljus till elektriska impulser. Från konvertern kan man sedan koppla trådbundet till datorn. Det krävs inte alls router som denna kommun i Skåne påstått.

Skanova lovade år 2008 att de skulle byta ut kopparledningen mot optisk fiberkabel

index fiberkabel

Skanova lovade år 2008 att de skulle byta ut kopparledningen mot optisk fiberkabel

Men Skanova river ner kopparledningarna och sedan står kunderna ute på landsbygden utan telekommunikation. Man hänvisar till mobiltelefonin. Men de trådlösa nätverken fungerar dåligt. I princip krävs ett platt landskap utan vegetationen, samt nederbördsfritt. Nu är inte den svenska landskapsbild en platt stäpp och därmed skall kommunikationen vara anpassad till verkligheten. Svårare än så kan det inte vara. Men uppenbarligen är det så? Skanova lovade 2008 att det skulle bygga ut fiberkabelnätet samtidigt som de river kopparledningen, enligt en artikel Lantbrukarnas affärstidning 2008-05-19.

”Utbyggnaden startar 2009 och tar uppskattningsvis 5-10 år, beroende på det lokala intresset runt om i landet. Den totala investeringen beräknas till 20-25 miljarder kronor, varav Skanova svarar för en stor del.

Skanova räknar med att upp till 800000 hushåll och företag på landsbygden ansluts med fiber, om allt går som planerat.
-Det som gör denna nya strategi kommersiellt möjlig är att vi sänker vår driftkostnad kraftigt när vi river ned kopparledningarna och ersätter med fibernät. Vi ökar inkomsterna genom att abonnenterna även köper tv-tjänster, säger Kjell Rödin”

Om kopparledningen skall betala en del av kostnaderna för fibernätet då hamnar man i moment 22. Först måste man riva kopparledningen sedan ungefär 5 – 10 år senare får kunden tillgång till fibernätet. Till dess skall kunden vara utan fungerande kommunikation? Dessutom måste kunden betala anslutningen till fastigheten och det har alla inte råd med. Om färre har råd att ansluta till fibernätet kommer också färre nyttja TV-tjänsterna som är en del av inkomsterna för fibernätet. Det tycks vara moment 22 hela vägen om Skanova skall hålla i trådarna. En bra kommunikation för alla är en statsangelägenhet och skall betalas med skattemedel. Alla har nytta av en bra kommunikation som då vi hade kopparledning till  hushållen i hela landet. Utbyggnaden av fibernätet är en politiks fråga. Skanova får inte riva kopparledningen förrän den har ersatts med fiberkabel.

Slutligen, det är angeläget att bygga ett miljö- och hälsovänligt kommunikationssystem. Mobilindustrins trådlösa system är en storskalig negativ påverkan på allt biologiskt liv. Ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen, kan inte fortsätta att ljuga om hälsoriskerna. De har in faktum ett ansvar för folkhälsan. Den vetenskapliga kunskap vi har idag, samt den ökande ohälsan bör omedelbart tvinga fram en omställning till en miljövänlig teknik som lever upp till miljöbalkens mål och syfte i första kapitlet.

Myndigheterna var inte okunniga om hälsoriskerna och inte mobilindustrin heller. Man kan inte rädda Ericsson genom att skada nu levande och kommande generationer. Kunskapen om hälsoriskerna är också en anledning till att mobilindustrins verksamhet inte har krävts på tillstånd enligt miljöbalken och ej heller ställts krav på en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning eller krav på en riskanalys enligt EU:s försiktighetsprincip.

Mobilindustrin och Ericsson har sluppit alla miljökrav enligt miljöbalken. Nu måste politikerna ta sitt ansvar för bättre och miljövänlig kommunikationsteknik.

 Solveig Silverin, miljöingenjör

 

Täckningskarta över Telia, Telia2 och Net1 – Lägger man ihop alla tre kartorna förstår man att strålningen är extremt hög i södra Sverige

Lägger man ihop kartorna förstår  man att det är inte konstigt om folk blir sjuka av denna höga tekniskt producerade  mikrovågsstrålning  som vi storskaligt tvångsbestrålas med i våra bostäder, dygnet runt.

Sedan tillkommer Rakel, militär kommunikation och den ökande strålningen när allt fler nyttjar trådlösa bredbande, alla privata sändarsystem och elbolagens sändarsystem från varje elmätare eller från alla transformatorstationer,  plus all mobiltelefoni, plus alla radiolänkar, plus sändare från vindkraftverk, plus trådlösa inbrottslarm från villor, plus DECT-telefoner i varje hushåll, plus billarm, och sändare för fjärrlåsen till bilarna, plus TV-sändare och radiosändare, plus skogsmaskinerna, plus alla bussar och tåg med trådlöst bredband, plus alla bilar med radar, plus babylarm, plus alla djur som har sändare.

Ett litet axplock  över de strålkällor vi har omkring oss idag. Allt utom radio är idag digital sändningsteknik som vi först under 1990-talets mitt fått in i vår livsmiljö.  Inte ens TV4 fanns före 1990. Och TV var heller inte digitalt.

2011-05-16 08:13

http://www.hamnen.se/Nyheter/Mobiloperator-lovar-battre-tackning

täckningskartor hela SverigeMobila bredbandsoperatören Net 1 fortsätter sin satsning på bättre räckvidd och täckningen i nätet i bland annat Stockholms skärgård. Företaget utlovar efter nya tekniska investeringar uppkoppling i hela skärgården och långt ute till havs. Enligt Net 1 sträcker sig nu företagets nät mer än 100 kilometer, 50 sjömil, från masterna längs kusten.

Net 1 har sitt tillstånd i det så kallade 450 MHz-bandet, där det analoga NMT-systemet fanns till för några år sedan. Det nya digitala systemet  i den här frekvensen når längre än andra frekvenser och enligt Net 1 har den senaste tidens satsningar förbättrat både räckvidd och täckning än mer.

– 450-bandet har goda utbredningsegenskaper så de kan nog med visst fog påstå att det har bättre täckning, säger Jonas Wessel, enhetschef för spektrumtillstånd på kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS.

Enligt Net 1:s tillstånd från PTS har företaget ett täckningskrav på 80 procent av varje län i Sverige. PTS har genom stickprovskontroller kommit fram till att Net 1 uppfyller detta krav.

– Längs kusten är det i princip 100 procents täckning, säger Jonas Wessel.

Den strålning jag känt av som kommit söderifrån sedan en tid tillbaka har jag nu kunnat härleda till en NET 1-sändare precis rakt söder om mitt hus 9 km bort

Jag har hittat sändaren som jag känt av  söder ifrån sedan en längre tid tillbaka . Det är Net1 som står knappt 9 km från mig. Strålningen har ökat hela tiden och jag har fått allt fler konstiga symtom. De sänder på 450 MHz-bandet som bland annat  påverkar hjärtat.

Jag har alltså kunnat registretat denna sändare med min kropp i vilket väderstreck den står vilket ju bevisar att det finns ett samband mellan EMF och ohälsa i verkligheten, oavsett  vad SoS och SSM påstår.

Detta är inte första gången jag pekar ut i vilket väderstreck sändaren står.

 

PTS svarar på frågor om 4G

5. PTS svarar på frågor

Frågor från Kjell Jennstig, Mölnlycke

Hej Kjell,

jag ska försöka svara på dina frågor, se nedan.

Med vänliga hälsningar

Lena Liman
Civ.Ing.
PTS – kommunikationsmyndigheten
Spektrumavdelningen

A. Läste att 900 MHz nu kan användas för 4G utbyggnad. Samtidigt så håller man nu på att auktionera ut licenserna för 4G. I vilken frekvens ligger det som nu auktionerats ut?

Den senaste auktionen som avslutades i fredags handlade om det sk 800 MHz-bandet. Det ligger inte dikt an mot det sk 900 MHz-bandet, utan har ett glapp mellan som utnyttjas av annan radioanvändning

 

B. Hur bär man sig egentligen åt för att få ut 100 mb/s genom luften? Krävs det inte en enorm effekt på sändarna för det??

Nej, man behöver inte mer uteffekt, man använder sig av fiffiga komprimeringsmetoder som är mer dynamiska och anpassar sig till radioförhållanden. Man använder nya sändningstekniker och skickar informationen på olika, många, ganska smala frekvensband istället för att skicka rent bredbandiga signaler. Dessa signaler skickas dessutom på olika antenner. Systemet anpassar vilka frekvenser som passar vilken mottagare bäst med tanke på radioförhållanden. Slutligen och framför allt använder man sig av mycket mer spektrum. Här finns en kortfattad beskrivning

 

http://www.mobilbusiness.se/nyheter/lte-sa-funkar-det-1.245022.html

C. Sen undrar jag, vad kommer 4G utbyggnaden att innebära:

– Finns det krav på operatörerna, att de ska ha typ 99.5% yttäckning innan ett visst datum?

Nej, det finns inga krav på yttäckning. Det finns heller inget generellt krav på befolkningstäckning, men ett av de tillstånd som såldes förra veckan har ett krav på att förse de bostäder och arbetsställen som saknar (och vill ha) bredband med 1 Mbps, om man sammanfattar kravet lite kort.

D. – Hur pass många fler master kommer att behövas i Sverige för 4G?

Eftersom det är i stort sett samma operatörer som opererar i de olika frekvensbanden så behövs inte så många fler master. De kommer sannolikt att sätta ny utrustning på de ställen de har sändare idag.

E. – Finns det krav på operatörerna även här att försöka samordna så det blir så få master som möjligt?

Nej, det finns inget krav på att samlokalisera, men de får samlokalisera om de vill.

F. – Kommer operatörerna att kunna åberopa Ledningsrätten för att bygga ut även 4G?

Det skulle de nog kunna göra.

 

Är uteffekten från mobilsändare detsamma som från en 20 Watts glödlampa? Detta påstår i alla fall Strålsäkerhetsmyndigheten. Ren och skär lögn säger jag!

Galleri

Anders Ahlbom har svarat följande ”Frågan är inte om du kan få en höjning av temperaturen i kroppen, ens lokalt, från basstationerna normalt sett får du ingen exponering alls från dem. Effektnivåerna är så låga att de inte kan spela … Läs mer