Teknisk EMF-strålning

Sidan skall uppdateras

Mer information under respektive flik

DEN ARTIFICIELLA STRÅLNINGENS MILJÖFRÄMMANDE EGENSKAPER

 

Egenskap 1: Uppvärmningseffekt Hur hög energin är det  i artificiell digital mikrovågsstrålning?  Rörelseenergin ökar med svängningshastigheten, vilket innebär, att ju kortare våglängder man nyttjar i den trådlösa tekniken, desto högre energi innehåller den elektromagnetiska vågen. Elektromagnetisk strålning består av en vågrörelse och fotoner, vilket är vetenskapligt bekräftat.

Det är därför förvånande att man vid 790 MHz har ett referensvärde på 4 W/m2 och höjer referensvärdet kraftigt till 10 W/m2 vid 2,0 GHz upp till 300 GHz, när energin ökar i vågen p g a svängningshastigheten.

I ICNIRP:s publikation ICNIRP EALTHPHYSICS102(1):81‐82;2012  https://www.icnirp.org/cms/upload/publications  Som gäller kroppsskanning vid flygplatser. Där står det följande:

”För radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 10 och 300 GHz är den befintliga riktlinjen för referensvärdet 10 W/m2 medelvärde över en viss tidsintervall som minskar med ökande frekvens, 6 min vid 10 GHz och 10 sek vid 300 GHz.”

Då undrar jag, hur kan man hänvisa till ett så högt referensvärde och säga att det är svag strålning, om man vid 10 GHz endast får exponeras för 10 W/m2 i högst 6 minuter. Anser ni verkligen att referensvärdet 10 W/m2 är realistiskt? Vilken effekttäthet kan man exponeras för i exempelvis i 3 månader utan att ta skada eller under 3 år utan att ta skada eller under en livstid utan att ta skada?

Sex minuters exponering är fullständigt orealistiskt i sammanhanget, när man exponerar befolkningen med miljöfrämmande mikrovågsstrålning dygnet runt. Teknisk strålningen är modulerade och pulsade.  Referensvärdet gäller enbart för uppvärmningseffekt.

Egenskap 2: Inträngningsdjupet/genomträngningsförmågan Den andra faktorn är inträngningsdjupet/genomträngningsförmågan. Ju längre våglängd desto högre är genomträngningsförmåga, men i våglängderna i decimetervågorna och centimetervågorna har man både hög genomträngningsförmåga och hög energi, främst runt 1 GHz – 3 GHz vilket man sett i äldre forskning som redovisas i en samlingsrapport 1972 Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body

Dessutom kan dessa frekvenser bilda hotspots över kroppens organ som kan öka flera 100 gånger och överstiga referensvärdet. Om man råkar ha sängen i en lob från en antenn blir man exponerad för mycket hög strålning under lång tid och risk för hotspots uppkommer. Så här står det i FoA:s publikation:

1978 FoA (nu FOI) FOA forskning 1978 antenneffekt skriver: ”Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv”:  Att både andning och tonreaktion påverkas redan vid en strålningsintensitet av l00 000  000µW/m2  borde vara av intresse med tanke på att denna strålningsintensitet är tillåten. t ex i USA. FoA-resultaten stämmer bra överens med vad utländska forskare kommit fram till. Så har man exempelvis i Sovjetunionen funnit att mikrovågor med en intensitet mellan 10 000 000 µW/m2 (vårt referensvärde) och 100 000 000 µW/m2 kan orsaka (akuta) störningar i konditionerade reflexer och inducera onormala beteendemönster. Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa  nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spänningsfall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt fortplantas, blockeras osv. Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olik a organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på 10 000 000 µW/m2 lokalt kan uppgå till 1000 000 000 µW/m2 Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas. OBS detta är alltså akut reaktion.

FoA:s studie visar hur komplext strålningen kan påverkar kroppens organ. Samma information får man i  ICNIRP 111(3):300‐306; 2016  http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPThermalDamage.pdf Här står det att referensvärdet enbart skyddar i 6 minuter och högst 30 minuter. Det står också att det kan bildas s k ”hotspots” i vävnader.

Skelett har högre genomträngningsförmåga än hud, därför skyddar inte skallbenet mot mikrovågsstrålning. Barns hjärnor innehåller mer vatten, vilket gör att de absorberar mer strålning. Hjärnan är känslig för långvarig högre temperatur. Dessutom innehåller barns hjärnor mer joner vilket innebär att deras hjärnor har högre ledningsförmåga, alltså påverkas/störs mer av strålningen från omgivningen. Kort och gott barn är mycket känsligare än vuxna. Barn och organ som är mindre än 1,3 meter absorberar 40 % mer strålning:

ICNIRP HEALTH PHYSICS 97(3):257‐258;2009  http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf Här står att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Här står också att mikrovågor har hög penetrerande förmåga.

Egenskap 3: Artificiell strålning pulsar ut energi i hög hastighet och är modulerad Den tredje faktorn är, att digital artificiell strålning pulsar ut energi i hög hastighet. SSM har själva hänvisat till flera välgjorda studier på hjärnans EEG, där det bekräftas att pulsade signaler påverkar hjärnan medan icke pulsade signaler inte påverkar hjärnan. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/63e6735284dc4634830c4dd6003d9b07/201044-recent-research-on-emf-and-health-risk-seventh-annual-report-from-ssms-independent-expert-group-on-electromagnetic-fields-2010

Det är alltså redan bekräftat i flera välgjorda studier att pulsade signaler påverkar hjärnan, vilket tycks bekräftas i Socialstyrelsens diagnostiker. Jag har särskilt tittat på den unga generationen från 5 – 19 år. Man kallar det psykisk ohälsa, men det handlar om förändringar/skador i hjärnan se bild 1.2017 F 5-19 årt

 

Intressant är att även husdjuren börjar få stressrelaterade psykiska problem och tvingas äta psykofarmaka. På fem år har försäljningen av psykofarmaka till djur ökat med närmare 80 procent i Sverige. Eftersom djur normalt inte har förväntningar eller föreställningar om hot, är det märkligt, att de nu plötsligt börjat känna oro och ångest precis som våra barn och unga. Kan det möjligen vara den digitala pulsande strålningen från WiFi och strålningen från antenner runt om i omgivningen, som stressar och stör hjärnans funktion även hos husdjuren som lever i samma höga strålning i bostäderna? https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/nu-far-allt-fler-djur-lyckopiller

Den intellektuella förmågan (R40-46) är också markant sämre hos den unga generationen: Men även hela befolkningen visar en mycket negativ trend i sin intellektuella förmåga, även då man tar bort den äldre 75 – 85+ generationen. Från 8 280 till 35 384 patienter i åldersgruppen 0 – 64 år, se bild 2.

R40-46 0-64 år intellekturell förmåga2

Egenskap 4: Fotonerna i energipaket. Både den elektromagnetiska vågen och fotonerna har en rörelseenergi som ökar parallellt med kortare vågor/frekvenser. Men hur kan man skicka information i elektromagnetiska vågor? Jo genom att packa ihop fotonerna i energipaket, som i den digitala tekniken. Det var skälet till att man gick över till digital teknik, eftersom man kan packa obegränsat antal fotoner och skicka mer information. Så hur mycket energi innehåller den digitala kommunikationstekniken? Eftersom man höjer referensvärdet från 4 W/m2 till 10 W/m2 i de högre frekvenserna när rörelseenergin ökar och fotonenergin ökar, tar man då hänsyn till denna energi i den artificiella strålningen vid mätningar?

Dessa energipaket pulsar intensivt genom hjärnan och övrig kropp och riskerar skada hjärnan och kroppens olika organ och funktion. Kan man genomlysa animalisk vävnad utan att strålningen absorberas i vävnaden eller kan man skicka information genom kroppen till en mobil, så bevisar det, att de packade fotonerna som energipaket, kan passera intakta genom kroppens vävnader.  Eftersom kroppen exponeras dygnet runt för denna typ av miljöfrämmande strålning sker en utmattning av hjärnan. Utmattningssyndrom, trötthetssyndrom och elöverkänslighet är sjukdomar som ökar i hela befolkningen. Men denna pulsande energi kan riskera skada andra organ i kroppen vid längre tids exponering (var gränsen går vet ni inte) och leder till att den allmänna ohälsa ökar hos befolkningen, vilket också syns i Socialstyrelsens diagnos statistik.

Egenskap 5: Artificiell strålning är inte naturlig strålning Att likställa den artificiella strålning med naturlig solstrålning som myndigheter, industri och domstolar gör är en direkt lögn. Det är att påstå, att DDT är vatten bara för att det är en vätska. Solstrålningen är ett brus som inte ens kan passera moln. Inte ens IR-ljusets millimetervåg, kan passera genom moln. Artificiella mikrovågor passerar genom biologisk vävnad, väggar och olika material, är pulsad och modulerad samt innehåller mer energi. Artificiell strålning innehåller mer energi än naturlig strålning, vilket står på sidan 97 i Lärobok i telekrigföring för luftvärnet – Radar och radartaktik Kapitel 3 – aef.se

Det här brevet kommer jag att skicka till alla kommuner, för att väcka frågan hur mycket energi innehåller egentligen den artificiella strålningen? Varför har man satt ett så högt referensvärde som 10 W/m2 när rörelseenergin ökar parallellt med allt kortare våglängder och som har en så kort tidsbegränsning som 6 minuter vid 10 GHz när vi exponeras dygnet runt för denna miljöfrämmande strålning? Ansvariga har inte ens tagit fram ett realistiskt referensvärde, trots att man vet att man exponerar hela befolkningen för flera miljoner högre strålning än det naturliga bakgrundsbruset i mikrovågsområdet 0,000 000 5 µW/m2.

Solens naturliga energiflöde Beräknas efter solarflux indexvärde för 2,88 GHz (våglängd 10,7 cm)

– Solens hela frekvensband inom radiovågorna är 0,000 040,4 µW/m2 i effekttäthet, utan hänsyn till dämpning i atmosfären. Värdet är alltså mycket lägre vid jordytan, då luftens vattenånga absorberar mycket av energin.

– Det naturliga energiflödet för 3G frekvensband (utan pulsning och modulation) vid lugn sol, beräknas ligger runt 0,000 000 06 µW/m2 i effekttäthet, utan dämpning i atmosfären.

Detta frekvensband motsvarar (3G, 4G, 5G, WiFi, bluetooth, babyvakter, det fria frekvensbandet mm). Men myndigheterna påstår att 10 000 000 µW/m2 pulsad strålning är svag strålning. Men inte i jämförelse med den naturliga bakgrundsstrålningen som vi är biologiskt anpassade till, då är 10 000 000 µW/m2 fruktansvärt hög i jämförelse.

2013 var strålningen så här hög i medelvärde enligt SSM mätningar. Idag är den ännu högre:

Landsbygd: 230 µW/m2

Tätort: 1500 µW/m2

Stockholm: 6700 µW/m2

Jämför med naturligt brus 0,000 000 5 µW/m2 i effekttäthet.

För den intresserade finns beräkningen av den naturliga mikrovågsstrålningen här: https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/elektromagnetisk-stralning/naturlig-och-artificiell-stralning/

Forskare varnar för 5G-strålningen, vilket det finns skäl till. 5G-tekniken kommer att innehålla mycket hög energi, då energipaketen pulsar snabbt ut i smala koncentrerade strålar (vilket betyder kraftig antennförstärkning som benämns gain). Uteffekten är densamma, men med hög antennförstärkning kommer strålen att koncentreras och innehålla mycket mer energi än i en vanlig spridningslob för exempelvis 3G. 3G innehåller mer energi än vad livet på jorden tål som långtidseffekt, vilket syns i den ökande ohälsan i Socialstyrelsens diagnosstatistik, men också hos våra husdjur som också drabbas av omotiverad hjärnstress.

Industrin och ni myndigheter har ett ansvar för folkhälsan. Myndigheterna har rätt att kräva en Miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken, som skall baseras på oberoende och icke jäviga studier. Miljöbalken 2 kap säger att det är industrin som har bevisbördan, men deras egen finansierade forskning, kan definitivt inte ligga till grund för en bedömning av riskerna. I så fall måste en statlig myndighet, som inte industrin kan styra över, även via EU, kritiskt granska dessa studier. Idag saknas denna kritiska granskning av industrins studier.

 

Solveig Silverin

Miljöingenjör