Radiofrekvent strålning i omgivningen

Elektromagnetiska fält Det övergripande målet för miljöövervakningsprogrammet för … området elektromagnetiska fält är att ha en god överblick över den aktuella exponeringen av människor och växt- och djurlivet i Sverige, samt hur exponeringen

2004:13 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer Denna rapport ingår som en del i Statens folkhälsoinstituts hälsokonsekvensbedömning (HKB) för utbyggnad av basstationer till tredje generationens mobiltelefoni … (3G). Utomhusmätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält har gjorts på sju platser i Ekerö kommun och på tre platser i Solna stad. Val av plats har

Miljöövervakning Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat miljö­över­vaknings­program för elektro­magnetiska … för elektro­magnetiska fält och radio­aktiva ämnen. Programmet består av ett antal delprogram, som radio­frekventa fält i om­givningen och radio­nuklider … radio­nuklider på partiklar i luft.

2001:09 Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni I denna rapport ges en översikt över allmänhetens exponering för radiofrekventa fält, med tonvikt på den exponering som härrör från mobiltelefonisystem … mobiltelefonisystem. Mätningar av exponeringen för radiofrekventa fält mellan 30 och 2000 MHz genomfördes på 31 platser i Sverige; storstad, mindre stad och landsbygd. Exponeringsnivåerna

2008:13 Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz, åren 2001 till 2007 i Sverige sitt miljöövervakningsprogram utfört mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält på 118 platser i 17 kommuner. Studien omfattar alla källor inom frekvensområdet … referensvärdet i SSI:s allmänna råd. Den högsta uppmätta totala effekttätheten var 270 mW/m2 vilket motsvarar 4,4 % av referensvärdet. Exponeringen var högre i tätorter

Mobiler och master– information om radiofrekventa fält.

2007:02 Strålmiljön i Sverige Strålmiljön i Sverige Pål Andersson et.al. SSI Rapport 2007:02 Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via http://www.ssi.se … råd och information. Solarier Risken med att sola i solarium är sannolikt densamma som att sola i naturlig sol. SSI har därför tagit fram föreskrifter

Referensvärden Starka elektromagnetiska fält är hälsoskadliga. Därför tar Strålsäkerhetsmyndigheten fram referensvärden, som anger den högsta strålningsnivån som allmänheten

2001:09 Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni 2001:09 ULF BERGQVIST, GERT ANGER, ELISABETH BIRKE, YNGVE HAMNERIUS, LENA HILLERT, LARS-ERIC LARSSON … 6) Telia Mobile AB, 7) Telefonaktiebolaget LM Ericsson. 8) Ingick 1997-2000 i den arbetsgrupp som utsetts av Rådet för arbetslivsforskning för att utvärdera

2008:14 SSI:s roll i folkhälsoarbetet 2008 – redovisning av regeringsuppdrag inom folkhälsoområdet SSI:s roll i folkhälsoarbetet 2008 redovisning av regeringsuppdrag inom folkhälsoområdet Lena Hyrke et. al. SSI Rapport 2008:14 Rapport från Statens … Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via http://www.ssi.se UV, sol och optisk strålning Ultravialett (UV) strålning från solen och solarier

E-utbildning: Elektromagnetiska fält (EMF) Vårt syfte med utbildningen är att … stötta dig som tjänsteman i dina kontakter med kommuninvånare, näringsidkare och kolleger i frågor om elektromagnetiska fält.

Mobiltelefoni För att mobiltelefonen ska kunna användas för samtal eller för att sända och ta emot data måste den ha kontakt med en basstation. En basstation har en antenn som skickar och tar emot radiovågor för … terminaler. Basstationsantenner kan vara monterade på hustak, husfasader eller i master.

2004:13 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer 2004:13 JIMMY TRULSSON Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer SSI rapport: 2004:13 november 2004 ISSN 0282-4434 … Environmental & Emergency Assessment. TITEL/ TITLE: Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmil- jöer / Measurements of radiofrequency

2016:15 Recent Research on EMF and Health Risk, Eleventh report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2016 8 Tretton år av forskning om elektromagnetiska fält sammanställd av SSM:s vetenskapliga råd för EMF och hälsa: Hur har kunskapsläget 10 Statiska fält

SSM_Rapport_2016_15_webb_1 8 Tretton år av forskning om elektromagnetiska fält sammanställd av SSM:s vetenskapliga råd för EMF och hälsa: Hur har kunskapsläget … 10 Statiska fält

2007:15 Transparensforum om mobiltelefoni –utbyggnaden av 3:e generationensmobiltelefoni i Sverige Transparensforum om mobiltelefoni – utbyggnaden av 3:e generationens mobiltelefoni i Sverige Björn Hedberg, Kjell Andersson, Lena Hyrke och Lars Mjönes SSI … SSI Rapport 2007:15 Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via http://www.ssi.se UV, sol och optisk strålning Ultravialett (UV)

Mobiler och master information om radiofrekventa fält Februari 2013 Sida 2 Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority Radiofrekventa fält är ett samlingsnamn … frekvenser mellan 300 kilohertz (kHz) och 300 gigahertz (GHz). Radiofrekventa fält räknas till ickejoniserande strålning. Hit räknas även ljus, ultra

2007:14 Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö SSI Rapport 2007:14 Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via http://www.ssi.se UV, sol och optisk strålning Ultravialett (UV) … råd och information. Solarier Risken med att sola i solarium är sannolikt densamma som att sola i naturlig sol. SSI har därför tagit fram föreskrifter

2006:03 Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system SSI Rapport 2006:03 Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via http://www.ssi.se UV, sol och optisk strålning Ultravialett (UV) … råd och information. Solarier Risken med att sola i solarium är sannolikt densamma som att sola i naturlig sol. SSI har därför tagit fram föreskrifter

2004:09 SSI:s roll i folkhälsoarbetet ANN-LOUIS SÖDERMAN, ÅSA WIKLUND, KATARINA YUEN OCH HANNA ÖLANDER GÜR SSI:s roll i folkhälsoarbetet redovisning av regeringsuppdrag inom folkhälsoområdet … Emergency Preparedness and Environmental Assessment TITEL/ TITLE: SSI:s roll i folkhälsoarbetet – redovisning av regeringsuppdrag inom folkhälsoområdet/

2002:01 SAR och utstrålad effekt för 21 mobiltelefoner 2002:01 januari 2002 ISSN 0282-4434 Författarna svarar själva för innehållet i rapporten. The conclusions and viewpoints presented in the report are those … 2.4 Telefonens utstrålningsegenskaper 5 3. Gränsvärden för radiofrekventa fält från mobiltelefoner 6 4. Material och metoder 7 4.1 Mobiltelefoner

Magnetfält och trådlös teknik transformatorer finns elektriska fält och magnetfält. Det finns inga kända hälsorisker med dessa fält när du använder en vanlig elektrisk apparat i ditt hem. Men när … det gäller magnetfält från kraftledningar kan det finnas risk för barn att få cancer. Mycket starka magnetfält kan störa nerver och muskler i kroppen. Men

2013:19 Eighth report from SSM:s Scientific Council on Electromagnetic Fields 11 Statiska fält  11 Lågfrekventa (ELF) fält

1998:09 Magnetfält från elektriskaspisar, hällar, mikrovågsugnar och hårtorkar I denna rapport redovisas mätningar av magnetfält, dels från olika typer av elektriska spisar och hällar, dels från mikrovågsugnar samt från hårtorkar … ugnsdelar gav upphov till starkare fält än spishällarna. Induktionshällarna alstrade utöver fält av 50 Hz även fält inom frekvensområdet 2 – 400 kHz.

2014:16 Recent Research on EMF and Health Risk, Ninth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 201 12 Statiska fält 12 Lågfrekventa (ELF) fält 13

2015:19 Recent Research on EMF and Health Risk – Tenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2015 13 Statiska fält 13 Lågfrekventa (ELF) fält

Vetenskapligt råd för elektromagnetiska fält elektro­magnetiska fält (EMF) ger myndig­heten råd i fråga om sambandet mellan EMF och biologiska effekter. Rådet ger även vägledning inför ställnings­tagande i policy­frågor … uppfattningar eller ståndpunkter är nödvändig. Myndigheten kan höra rådet i en viss fråga, och rådet kan på eget initiativ lämna synpunkter på en fråga

vi-gor-samhallet-stralsakert Säker strålmiljö i hela samhället F o to : B o s se A le n iu s Vi arbetar pådrivande … miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Strålning bidrar till mycket gott i vårt samhälle – allt från el och diagnostik inom

Vi gör samhället strålsäkert Säker strålmiljö i hela samhället F o to : B o s se A le n iu s Vi arbetar pådrivande … miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Strålning bidrar till mycket gott i vårt samhälle – allt från el och diagnostik inom


Studier om bättre spridning från mobil


Om strålning

Av Solveig Silverin

I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Den kommer från rymden, solen och från radioaktiva ämnen i marken och i din egen kropp. Det kroppen avger är värmestrålning. Solens strålning är extremt korta frekvenser som IR-ljus, synligt ljus och UV-ljus. Från rymden är strålning mycket svag och innehåller så lite energin att temperaturen ligger nära absoluta nollpunkten. Den är beräknad till 2 Kelvin.

Under det senaste seklet har människan utvecklat metoder för att skapa och dra nytta av strålning inom forskning, sjukvård och industri,  till exempel genom att använda röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålningen kan vara till nytta för dig, men den kan också skada dig. Man började också tillverka radiovågor i början på 1900-talet för kommunikation. Idag tillverkar man mikrovågor i den nya trådlösa tekniken. Radiovågor, som innefattar mikrovågor och lågfrekventa fält är naturligt mycket svag på jorden. Dessa våglängder har en hög genomträngningsförmåga och kan passera genom väggar och våra kroppar. Solljusets frekvenser som IR- och synligt ljus, kan enbart passera genom fönsterglas. Vid molnigt väder kan inte ens dessa våglängder passare igenom moln. UV-ljuset kan inte passera genom Fönsterglas, därför blir man inte brun om man försöker sola bakom fönsterglas.

Strålskyddsmyndigheten arbetar för att de skadliga effekterna av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt.

Olika typer av strålning har olika egenskaper

Strålning kan delas in i joniserande och icke-joniserande strålning. Joniserande strålning är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer som den träffar och förvandla dem till positivt laddade joner, jonisering. Exempel på joniserande strålning är röntgenstrålning och strålning från radioaktiva ämnen.

Energin hos icke-joniserande strålning som optisk strålning och elektromagnetiska fält är inte lika stark som hos joniserande och kan därför inte jonisera material. Exempel på icke-joniserande strålning är strålning från solen och elektromagnetiska fält, exempelvis genom radiovågor från radio och TV, samt  magnetfält från kraftledningar och olika apparater.  Våglängder som ungefär är 3 cm och längre, kan passera genom väggar och kroppen. Våglängder som kallas för mikrovågor har så hög energi, att de kan värma upp kroppen. Den höga energin i dessa våglängder kan man nyttja i till exempel i mikrovågsugnar. Dessa våglängder används nu också i mobiltelefonin och i andra trådlösa nätverk som WiFi mm för kommunikation.