Den komplexa artificiella mikrovågsstrålningen

DEN KOMPLEXA ARTIFICIELLA MIKROVÅGSSTRÅLNINGEN

SSM bortser ifrån den komplexa artificiella mikrovågsstrålningen (bilaga2). Sändartekniken ger våglängder och frekvenser komplexa egenskaper som gör dem till en miljöfrämmande elektromagnetisk strålning för biologiskt liv.

SSM skriver: Radiovågors egenskaper avgörs av frekvensen, inte av vilken källa (som alltså kan vara en antenn som sänder artificiella mikrovågor) de kommer ifrån i sig. Det som har inflytande på när det kan finnas hälsorisker med radiovågor är frekvensen och exponeringsnivån (bilaga 2).

SSM skiljer alltså inte på, att artificiella mikrovågor kan påverkar kroppen långt under referensvärdet 10 000 000 µW/m2, trots att det står i deras egen rapport, att flera välgjorda EEG-studier, bekräftar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter, SSM 2010:44 (ISSN: 2000-0456) Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM) (9).

I SSI FSS2002:3 (6) står det: Samtidig exponering för olika frekvenser. Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen.

I den Sovjetiska rapporten 1972 (bilaga 1) står det: Undersökningar av effekten av ett mikrovågsfält i den mänskliga kroppen och i djur bekräfta främst det faktum, att mikrovågsstrålning har en hög biologisk effekt över ett brett område av våglängder.

I Sovjetiska rapporten 1972 (bilaga 1) står det också: Egenskaper och expressivitet i de olika våglängdsfälten ger olika effekter på kroppen, vilket i huvudsak beror på våglängden, intensitet, varaktighet och bestrålning karaktär (pulsad, kontinuerlig, i en fast antenn eller roterande antennläge, och så vidare) – – – – Fältmodulation visar sig ha en tydlig påverkan på vilken typ av kroppsreaktioner. Ökningen av RLS vågor kommer att utgöra en fråga om fastställandet av högsta tillåtna värde på inte bara genomsnittet, utan också på den pulsade PPM. Pulsvaraktigheten och utrymmesfaktorn bör också övervägas, eftersom en tillräckligt hög pulseffekt, det kan uppstå irreversibla förändringar i vävnader under en mycket kort tid.

WHO pulsade fält 1992, International Programme on Chemical Safty. Environmental Health Criteria 137 Electromagnetis fields (300 Hz – 300 Ghz) (45)
Det har visat sig, under ett antal villkor, att tröskelvärden för biologiska effekter vid frekvenser över flera hundra MHz minskas när energin levereras i korta (1-10 ps)
pulser. En säker gräns för sådana pulser är svåra att identifiera.

Exempel på olika fysiska/tekniska egenskaper hos artificiell mikrovågsstrålningen

Dessa fysikaliska egenskaper tar SSM, ICNIRP eller EU-rådet inte hänsyn till i de grundläggande begränsningar, utan enbart våglängder och frekvenser:

  • styrka (intensitet, effekttäthet): viktig för termiska effekter
  • våglängd/frekvens: genomträngningsförmåga i biologiskt vävnaderna och energiinnehåll
  • närfält/fjärrfält: hotspots/ immission i etern
  • polarisation: linjär, cirkulär, vertikal, horisontell
  • modulation (amplitud, frekvens, fas, komplex)
  • statiskt magnetfält vid platsen för exponeringen
  • totala exponeringstiden: tillfälligt, akut påverkan, vid hög strålning hämmar kroppsfunktionen, vid låg strålning stimulerar kroppsfunktionen. Långtidsexponering låg dos stimulerar tills utmattning och biologiska skador uppstår. Ryska rapporten 1972 (bilaga1)
  • kontinuerlig våg (CW) analog och pulsade är digital, (pulsrepetitionfrekvens, pulsbredd eller pulskvot, pulsform, pulseffekt/medelvärde, e t c) Pulsad påverkar mer än opulsad GSM-signal. SSM 2010:44 (ISSN: 2000-0456 (9)

LÄS VIDARE – –