1. Forskning

Uppdaterad 2016-05-03

Se också under respektive flik till höger


Bambergläkarna http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/bamberg-rapport.htm


SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering


Sammanställning av forskning Microwave Electromagnetic Fields Act by Activating Voltage-Gated Calcium Channels https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521102473.pdf


2014 juni:  Endast 0,6 % av den totala forskningen, av miljö-och hälsorisker, går till hälsorisker med elektromagnetisk strålning, trots att mobilindustrin påverkar snart nog hela världens befolkning med artificiell mikrovågsstrålning Hansen SF mfl. 2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24913017


SAMLINGSRAPPORTER

FORSKNING SOM BERÖR ELÖVERKÄNSLIGHET

”Pseudo-järnbrist i franska befolkningen som bor i närheten högspända kraftledningar: Ett dilemma för kliniker” http://www.emfacts.com/download/pid_france.pdf

”Den Ross House elektrisk transformatorstation fall”, http://www.emfacts.com/download/The_Ross_House_Electrical_Substation.pdf

MOBILSTRÅLNINGENS PÅVERKAN PÅ HJÄRNAN 

12- 2012: Forskningen visar samband mellan ALS och exponering för elektromagnetisk strålning . Förhöjd risk för ALS bland dem som exponerats mest. Zhou mfl. 2012

10-2012:  Strålning från trådlös telefon eller mobiltelefon försämrar överlevnaden för hjärntumörfall. Hardell och Carlberg 2013; Lennart Hardell blogg

9-2012: Ytterligare ett forskarlag har konstaterat att vid exponering för pulsad elektromagnetisk strålning (mobilstrålning) blir den skyddande blod-hjärnbarriären, hos råttor, genomsläpplig för andra ämnen (exempelvis albumin) Zhao mfl 2012  Salford forskargrupp vid Lunds Universitet konstaterade detta 1994. Amerikanska forskare redan på 1970-talet (The Scientist)

9-2012: Exponering av mobilstrålning, under gällande gränsvärde, orsakar skador på hjärnan hos möss som exponerats under högst en månad : ”Det finns bevis för neuronal degeneration och förstorade perivaskulära utrymmen i hippocampus vid exponering för frekvenserna inom mikrovågsområdet.  Vidare blev mitokondrier svullna och crista var störda. Den grova endoplasmatiska retiklet uppvisade sacculated utvidgning och en minskning av mängden av synaptiska vesiklar.” Effekterna kan leda till bland annat försämrad kognitiv förmåga. Zao mfl 2012

9-2012: Enzymer i hjärnceller kan påverkas hos unga möss som exponeras för mikrovågor (16,5 GHz) likaså gliaceller (nervceller) samt orsaka inflammation och tumörtillväxt. Paulray mfl  2012

8-2012: Dygnsrytmen och melatoninnivåer i blod hos försöksdjur påverkas av mobilstrålning. Påverkan varierar med tid på dygnet. Quin mfl 2012

7-2012: Svaga lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning ger bestående hjärnskador hos musfoster som leder till beteendeförändringar. Fournier mfl 2012

7-2012: Lägre risk för hjärntumör hos barn som bor på landet. Christensen mfl 2012/CEFALO Kommentar: Lägre exponering för både bilavgaser och elektromagnetiska fält p g a färre sändare i närmiljön kan vara förklaring

7-2012: Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikroTesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Kitaoka mfl  2012 Flera studier visar samma sak att elektromagnetisk strålning har en kraftig negativ stresseffekt som leder till ökad risk för depression/ångest/nedstämdhet samt sämre minne. Redan 1992 visade sydafrikanska forskare att kortikosteron påverkades och drog slutsatsen att strålningsexponeringen leder till en kronisk negativ stresspåverkan. deBruyn 1992

6-2012: Myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. Cammaerts mfl 2012

5-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält främjar hjärncancercellers tillväxt. Martinez mfl 2012

5-2012: Mobilstrålning orsakar stressrelaterat aggressivitet och oro hos möss.  Sokolovic mfl 2012

5-2012: Lågfrekventa fält (50 gånger under ICNIRP:s referensvärde) orsakar oxidativ stress i hjärnceller. Chu mfl

5-2012: Låga nivåer av elektromagnetiska fält, 50 gånger under ICNIRP:s  referensvärde, (100 mikroTesla) ökar halterna av kväveoxid i hjärnan hos exponerade möss redan efter 5 dagars exponering. Förhöjda halter av kvävoxid i nervsystemet ses hos personer drabbade av MS. Cho mfl 2012

4-2012: Lågfrekvent elektromagnetiska fält försämrar minnet hos möss. Foroozandeh mfl. 2012

4-2012: Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga (under 40 år) i Frankrike. Fayard mfl 2012

3-2012: Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. Schmid mfl  2012; Loughran mfl 2012

3-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöser hämmar produktionen av sömnhormonet melatonin. För tidigt födda barn exponeras för relativt höga nivåer av magnetfält. Bellieni mfl 2012  Samma forskargrupp har dokumenterat att hjärtrytmen hos små bebisars påverkas via det autonoma nervsystemet av EMF från kuvöserna. Bellieni mfl 2008

3-2012: Exponering under fosterstadiet för mobilstrålning under gällande ICNIRP:s referensvärde orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. Tamir mfl 2012

3-2012; Lågfrekventa fält (50 Hz) vid 8 mikroTesla under 4 timmar (refernsvärdet är 100 mikrotesla) har skadliga effekter på minnet hos möss. Forozaandeh mfl  2012

3-2012 (2008): Mobilstrålning skadar hjärnceller på råttor. Zu mfl 2008

3-2012: Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa som  stress, sömnproblem och depressionstendenser. Thomé Sara 2012

1-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan hos kycklingfoster som exponerades för låga fältnivåer under gällande referensvärde (under 7 mikroTestla). Lahijani mfl 2012

1-2012: Mobilstrålning påverkar myrors orienteringsförmåga.Cammaerts mfl 2012

1-2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosterhjärnor, då gravida exponerats för mobilstrålning. Jing mfl 2012

1-2012: Mobilstrålning och strålning från basenheten till trådlös DECT-telefoner förändrar flertalet viktiga proteiner i hjärnan. Skadorna på dessa proteiner kan ha betydelse för uppkomsten av en lång rad symtom och sjukdomar. Fragoupoulou mfl 2012

1-2012: Av unga studenter som nyttjar mobil får nästan var 5:e återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP).  Kuyung Chu mfl 2012

11-2011: Ett stort antal studier belägger att mobiltelefonstrålning kan kopplas till en lång rad negativa hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång av hjärnkirurger och experter från hela världen. Mobile Wise report 2011

7-2011: Mobilstrålning som ligger långt under ICNIRP:s  refernsvärde skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer. Karaca mfl  2011 Studien visar tvärt emot vad mobillobbyisternas experter Anders Ahlbom och Maria Feychting som påstår: ”Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka cancer”.

4-2011: Bin, som exponeras för mobilstrålning, förändrar sitt beteende, vilket kan bero på förändringar i glukos och kolhydrater. Neelima mfl  2011

2-2011: Femtio minuters exponering för mobilstrålning och under halva gällande referensvärde (ICNIRP) ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Halten av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten. En ökad glukosmetabolism registreras även vid tumörer. Studien har fått stor uppmärksamhet. Volkow mfl 2011

1-2011: Projektledaren för Interphone (WHO-studien om hjärntumörer) skriver i en kommentar att den ökade risker som observerats i de mest exponerade delarna av hjärnan samt i de mest exponerade grupperna i studien, är vad man kan förvänta sig se om det finns en förhöjd risk för hjärntumör. Professorerna Cardis och Sadetzki menar också att Interphone-studien lider av stora problem (felkällor i metodiken eller bedömningen)  som kan undervärdera risken. Exempelvis att medianvändaren i studien nyttjade mobilen mycket mindre i förhållande till dagens användare. Cardis mfl Sadetzki 2011

12-2010: Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. Nieto-Hernandez mfl 2010

12-2010: Analys visar att svensk forskning bekräftar Interphone-studien och inte tvärtom som tidigare hävdats. Hardell mfl 2010

12-2010: Barn som exponerats för mobilstrålning som foster i mammans mage och under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. Divan mfl 2010. Studien bekräftar resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.Divan mfl 2008

11-2010: Långtidsanvändning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömnen genom prostaglandin i D-systemet. Proteinet finns i cerebrospinalvätskan. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. Hardell mfl 2010

11-2010: Råttor som exponeras för mobilstrålning en timma om dagen i 28 dagar får signifikant lägre antal neuroner (Purkinje celler) jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Sonnez mfl. 2010

11-2010: Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland har ökad förekomst av de symtom som dokumenterades redan på 60- och 70-talet och som beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde. Eger mfl 2010  Symtom som elöverkänsliga oftast uppger.

11-2010: Efter15 års mobilanvändning kan man uttyda nära nog en statistiskt signifikant ökad risk på 87%  för hjärntumör och för leukemi. Cooke mfl 2010

10-2010: Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor för mobilstrålning får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som kan relateras till hjärnskador. Maskey mfl 2010

9-2010: Studie visar att personer som exponeras för strålning från en mobiltelefon en timma före sänggående får sämre sömn. Studien är finansierad av mobilindustrin (MMF) som i tidigare studier visat att mobilen orsakar huvudvärk. De testpersoner som betecknas ”känsliga” i studien är personer som fått symtom av mobilanvändning och som använder mobilen betydligt mer än de ”icke-känsliga”. De ”icke-känsliga” fick lika mycket symtom som de ”känsliga” när de exponerades för samma stråldos som de ”känsliga” i försöken, dvs 3 timmar. Det tyder på att det kan finnas en tidsgräns, allmänt sett, när symtom uppkommer och det kan därför även finnas en tidsgräns för viss stråldos som kan leda till hjärnskador. Detta i sin tur borde tolkas som att referensvärdet för mobiler är för högt. (Enligt kända miljörisker, är det belagt att uppkommer en akut men icke dödlig reaktion finns också en risk för långtidseffekter som då oftast är allvarlig) Lowden et al. 2010; Arnetz mfl 2008

7-2010: Studie som visar samband mellan antal mobiltelefonabonnemang och förekomsten av hjärntumörer i USA:s delstater. Lehrer mfl 2010

6-2010: Risken för hjärntumör ökar 3,4 gånger hos mobilandvändare som nyttjar mobilen ungefär en halvtimma om dagen i tio år. Den sammanlagda exponeringstiden motsvarar drygt 2000 timmar.  Hardell mfl  2010

6-2010: Risk att få tinnitus fördubblas efter ett år vid mobiltelefonanvändning.  Hutter mfl 2010

4-2010: Studie bekräftar återigen att pulsad mikrovågsstrålning (mobilstrålning) stressar hjärnan. Möss som exponerades för GSM 915 MHz fick en signifikant ökning av Beta-aktivitet i hjärnan (de frekvenser som kännetecknar vaket tillstånd). Denna effekt, tillsammans med melatoninpåverkan, är orsaken till att exponering för mobilstrålning ofta leder till sömnlöshet och sömnstörningar.Vorobyov mfl  2010

4-2010: Studie visar samma sak som nedan: råtthjärnor reagerar negativt på mobilstrålning. Exponering för stråldos under 2 timmar per dag i 35 dagar vid effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna motsvarade människobarn åldermässigt. Paulray & Behari 2010.

4-2010: Oberoende forskargrupp, från mobilindustrin, visar i studie att råtthjärnor påverkas negativt av att exponeras för mikrovågor. Råttorna exponerades under 2 timmar per dag i 35 dagar. Analyser visade på DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet. Forskarnas bedömning av resultatet är att exponering under längre tid för mikrovågor kan orsaka betydande skada på hjärnan och främja tumörtillväxt. Kesari mfl  2010

4-2010: Studie visar att elektromagnetiska fält kan ge hjärntumör och att barn löper ökade risk. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var elva gånger (OR 10,9) högre om stråldosen var över 0,4 mikroTesla. Resultatet grundar sig uppmätt verklig stråldos med mätinstrument. I vissa studier är den enbart beräknad vilket inte speglar verklighetens exponering. För jämförelse är gränsvärdet i Sverige 100 mikroTesla, vilket rekommenderas av ICNIRP. Resultatet visar att hjärntumörrisken ökar långt under det satta referensvärdet. Myndigheterna känner dock till att nuvarande referensvärdet enbart skyddar vid korttidseffekter och inte mot långtidseffekter. Men detta förhållande informerar inte SSM om, vilket är en skandal. Saito mfl 2010

2-2010: Möss som exponeras tre timmar om dagen från andra levnadsdagen till och med 14:e levnadsdagen för låga nivåer av mikrovågor (840 MHz) får beteendestörningar som är stressrelaterade. Effekttäthet är 60 mikrowatt per kvadratmeter (referensvärdet för 840 MHz är 4 500 000 mikro/Wm2) Daniels mfl 2010.

2-2010: Möss som exponerats för mobilstrålning under gällande referensvärde, 1,6 W/kg förlorar nästan helt ”pyramidceller” i cornu armonis, en del av hippocampus i hjärnan. Hippocampus har stor betydelse för minnet och orienteringsförmågan. Hippocampus är skadat hos Alzheimerspatienter. Maskey et al. 2010 Turiska forskare visade samma sak 2009,   Flertalet studier har tidigare visat att möss får sämre minne Effects of Mobile Phone Radiation upon the Mammalian Brain. Upprepade studier har visat att människor som exponerats för mikrovågor får minnesstörningar, vilket är ett av många symtom i mikrovågssyndromet som dokumenterades på 1960-talet i Ryssland.

1-2010: Möss som exponeras för en mobiltelefon 1 timma per dag i 4 veckor får försämrat minne och skadade hjärnceller. Narayanan mfil  2010.

11-2009: Möss som exponerats för lågfrekventa fält (50Hz) 0,5 mikroTesla 24 timmar om dagen under 4-6 veckor får förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen och får depressivt beteende. Mössen fick även förhöjda glukos-nivåer i blodet. Studien visar att långvarig exponering för magnetiska fält leder till stress och kan ha en depressiv påverkan. Szmerszky mfl 2009.

11-2009: Två studier visar att elektromagnetiska fält, både lågfrekventa och högfrekventa (mobiltelefoni) skadar DNA genom att orsaka oxidativ stress. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning på EMF. Mobilstrålning skadar hjärnceller: Xu mfl 2009. Här lågfrekventa fält: Yokus mfl 2009

11-2009: Mobilstrålning påverkar blod- och hjärnbarriären film Salford mfl

10-2009: Metaanalys mobiltelefoner hjärntumörer. Sju av Hardellgruppens åtta studier har bedöms till högst kvalitet internationellt. Hardellgruppens forskning påvisar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner. Journal of Clinical Oncology 2009.

10-2009: Studie visar att strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. Daniels mfl 2009

8-2009: Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson mfl 2009.

6-2009: Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. Hardell, Carlberg, 2009

4-2009: Ny meta-analys Alla hjärntumörstudier av mobilen. Fördubblad risk för hjärntumör efter 10 års användning. Khurana mlf: Hela artikeln här.

4-2009: Strålningen från mobiltelefon påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor Narayanan mfl:

4-2009. Nyfödda råttor som exponeras för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor är signifikant mer känsliga för skador än fullvuxnas. Studien visade att EMF inducerar signifikant åldersrelaterade förändringar i hjärnan vilket är dos- responsberoende. Vårt resultat indikerar att störningarna av EMF genereras i samband med användning av elektrisk utrustning och apparater. Det finns anledning till oro för hälsopåverkan av hjärnan åtminstone när det gäller tidiga postnatala neurogenes :  Orendacova mfl

3-2009: Wiens Universitet: Interphone undervärderar risken för hjärntumörer. Forskningen visa att hjärntumörrisken ökar efter 10 års användning av mobiltelefon.Professor M. Kundi

2-2009:Forskning visar att mobilstrålning minskat antalet celler i hjärnan som är viktiga för minnet. (hippocampus).Bas mfl:

2-2009: Råttor som exponeras för GSM i en timma per dag i 28 dagar har färre hjärnceller Bas mfl.:

2-2009: Barn till mammor som exponering för extremt lågfrekventa magnetfält har förhöjd risk att få hjärntumör   Li P mfl.

2-2009: Sömnproblemen ökar katastrofalt  Forskare slår larmHallberg 

11-2008: Belägg för att elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Huss mfl

10-2008: Påverkan av blod-hjämbarriären och nervcellskada i råtthjärna efter 14 och 28 dagars exponering för mikrovågor från GSM mobiltelefon. Eberhardt mfl

8-2008: Dödlighet av neurodegenerativa sjukdomar nära kraftledningar. Longitudinell studie av den schweiziska befolkningen  Huss mfl

4-2008: En meta-analys av tillgänglig forskning visar ett samband mellan EMF-exponering i arbetet och Alzheimers.  Garcia mfl 2008

2-2008: Studier på råttor visar att mobilstrålning kan leda till långsiktiga neurologiska skador. Yan mfl 2008

4-2006: Studie styrker beläggen för ett samband mellan EMF och neurodegenerativa sjukdomar har ökat de senaste åren. Hug mfl 2006,

 MOBILSTRÅLNINGENS STÖRNINGAR PÅ REPRODUKTIONEN

11-2012: Förändringar i hormonsystemet, ämnesomsättningen och skador på testiklarna hos möss vid exponering av elektromagnetisk strålning. Zeng mfl 2012

8-2012: Hanliga försöksdjur som exponerats för mobilstrålning 2 timmar per dag i 45 dagar får lägre halter av manliga könshormonet testosteron och en ökning av fria radikaler samt ökat antal missbildade spermier jämfört med en oexponerad kontrollgrupp. Kesari mfl . 2012

Augusti 2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i testiklarna hos möss som exponerats 15, 30 eller 60 minuter om dagen. Vitamin C och vitamin E reducerar den oxidativa stressen orsakad av strålningen. Al-Damegh 2012

6-2012: Granskning av forskning visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet och överlevnadsförmåga. La Vignera mfl. 2012. Environmental Working Group i USA har även de gjort en forskningssammanställning av studier över hur mobilstrålning påverkar spermier och reproduktion. EWG

6-2012: Män som nyttjar mobiler har sämre spermier. Gutschi  mfl  2011

4-2011: Spermier som utsätts för mobilstrålning vid gällande gränsvärde får sämre befruktningsförmåga. Ytterligare en studie som bekräftar påvisbara skador på spermier av mobilstrålning. Falzone mfl 2011

3-2011: Studier på möss som exponerats för mobilstrålning strax över gränsvärdet, dock inom ”säkerhetsmarginalen”, påvisar effekter som försämrade spermier. Saygi mfl 2011

1-2011: Studier visar att mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador samt ökar halten av fria radikaler. Kesari mfl 2011

8-2010: Möss som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 3 månader får sänkta nivåer av det manliga könshormonet testosteron. Meo mfl 2010

8-2010: Reproduktionsförmåga hos möss ger signifikant effekt vid exponering för mikrovågor långt under gällande gränsvärde. Kumar mfl 2010

7-2010: Långtidsexponering av låga nivåer elektromagnetisk strålning försämrar spermiers rörlighet och leder till färre levande spermier bland möss. de Bruyn 2010

7-2010: Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar spermiers funktion vid nivåer hundra gånger under ICNIRP:s och SSM:s refernsvärde. Bernabo mfl 2007

6-2010: Bidrottning som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och arbetsbi får sämre förmåga att hitta tillbaka till bikupan. Femton minuters exponering två gånger per dag, två gånger per vecka under flera månader, ledde till total kollaps av det exponerade bisamhället. Sharma mfl  2010.

4-2010: Stråldosen från mobilen har en ökande negativ effekt på insekters reproduktionsförmåga. Ju längre tid som insekterna exponerades för en mobiltelefons strålning, desto sämre blev reproduktionsförmågan. Panagolpoulos 2010. Samma forskargrupp har också studerat vilken strålningsintensitet som ger störst reproduktionsskador.

3-2010: Studie visar att mänskliga spermier påverkas negativt av mobilstrålning. I denna studie fick exponerade spermier bland annat förkrympta huvuden. Falzone mfl 2010

11-2009: Mobiltelefon i stand-by-läge påverkar det sexuella beteende hos kaniner samt sänkt antal rörliga spermier. Listan över forskning som visat påverkan på reproduktionen är redan lång. Salama mfl  2009 (beteende);  Salama mfl  2009 (rörlighet).

112009: Män som exponeras för magnetiska fält i hemmet har sämre spermiekvalitet Skillnaden är tydligt för de män som exponeras för nivåer över 0,16 mikroTesla. Gällande referensvärde för magnetiska fält är 100 mikroTesla. Studien visar att magnetiska fält, från lågfrekventa fält (kraftledningar, elledningar, apparater mm) till högfrekventa fält (mobiltelefoni mm) har i stort sett samma biologiska effekter, något som påpekats sedan länge av bland annat Neil Cherry. De-Kun Li mfl 2009.

10-2009: Reproduktionsstörning. Strålning från mobilsändare orsakar onormala spermier hos möss. Otitoloju mfl 2009

8-2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. Iuliis mfl 2009.

7-2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet. Mailankot mfl 2009.

MOBILSTRÅLNINGENS SKADEEFFEKTER PÅ BARN

1-2013: Hur påverkar mobiltelefoner och trådlösa nätverk barnens och ungas hälsa, inlärning och koncentration  Mikko Ahonen

10- 2012: Barn som använder mobilen under natten löper ökad risk för psykisk ohälsa som självmordkänslor. Oshima mfl 2012

8- 2012: Ökad risk för barncancer vid strålning från mobilbasstationer Li mfl 2012

7-2012: Svaga lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning ger bestående hjärnskador hos musfoster som leder till beteendeförändringar. Fournier mfl 2012

7- 2012: Lägre risk för hjärntumör hos barn som bor på landet. Christensen mfl 2012/CEFALO Lägre exponering för luftföroreningar och elektromagnetiska fält p g a färre sändare i närmiljön kan vara förklaringen

7- 2012: Mänskliga foster som exponerats för höga nivåer magnetfält (över 0,15 mikroTesla) löper högre risk för att bli kroniskt överviktiga vid 13 års ålder. Li mfl 2012

7-2012: Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Kitaoka mfl  2012 Flera studier visar samma sak att elektromagnetisk strålning har en kraftig negativ stresseffekt som leder till ökad risk för depression/ångest/nedstämdhet samt sämre minne. Redan 1992 visade sydafrikanska forskare att kortikosteron påverkades och drog slutsatsen att strålningsexponeringen leder till en kronisk negativ stresspåverkan. deBruyn 1992

4- 2012: Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga (under 40 år) i Frankrike. Fayard mfl 2012

3-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöser hämmar produktionen av sömnhormonet melatonin. För tidigt födda barn exponeras för relativt höga nivåer av magnetfält. Bellieni mfl 2012  Samma forskargrupp har dokumenterat att hjärtrytmen hos små bebisars påverkas via det autonoma nervsystemet av EMF från kuvöserna. Bellieni mfl 2008

3-2012: Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa som stress, sömnproblem och depressionstendenser. Thomé Sara 2012

2-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan hos kycklingfoster som exponerades för låga fältnivåer under gällande referensvärde (under 7 mikroTestla). Lahijani mfl 2012

2- 2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosterhjärnor, då gravida exponerats för mobilstrålning. Jing mfl 2012

2-2012: Av unga studenter som nyttjar mobil får nästan var 5:e återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP).  Kuyung Chu mfl 2012

12-2010: Barn som exponerats för mobilstrålning som foster i mammans mage och under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. Divan mfl 2010. Studien bekräftar resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.Divan mfl 2008

10-2010: Granskning av tidigare resultat visar att elektromagnetisk strålning ökar risken för barncancer. Risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Officiellt påstår man att den ökande risken enbart gäller för leukemi, vilket alltså starkt kan ifrågasättas. Studiens resultat kan dock underskattas eftersom den är baserad på beräkningar av EMF-fälten, inte på faktiska mätningar. Kroll mfl 2010

4-2010: Studie visar samma sak som nedan: råtthjärnor reagerar negativt på mobilstrålning. Exponering för stråldos under 2 timmar per dag i 35 dagar vid effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna motsvarade människobarn åldermässigt. Paulray & Behari 2010.

4-2010: Studie visar att elektromagnetiska fält kan ge hjärntumör och att barn löper ökade risk. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var elva gånger (OR 10,9) högre om stråldosen var över 0,4 mikroTesla. Resultatet grundar sig uppmätt verklig stråldos med mätinstrument. I vissa studier är den enbart beräknad vilket inte speglar verklighetens exponering. För jämförelse är gränsvärdet i Sverige 100 mikroTesla, vilket rekommenderas av ICNIRP. Resultatet visar att hjärntumörrisken ökar långt under det satta referensvärdet. Myndigheterna känner dock till att nuvarande referensvärdet enbart skyddar vid korttidseffekter och inte mot långtidseffekter. Men detta förhållande informerar inte SSM om, vilket är en skandal. Saito mfl 2010

11- 2009: Helkroppsbestrålning av GSM-liknande signaler 1800 MHz, ger oxidativa skador som indikator på efterföljande reaktioner vid bildning toxiskt syre i vävnader. Ledde till  DNA- och lipid skador hos icke-gravida, gravid, och nyfödda kaniner Tomruk mfl 2009.

8-2009: Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson mfl 2009.

6-2009: Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. Hardell, Carlberg, 2009

5-2009: Elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi. Dödlighet i cancer ökar

4-2009. Nyfödda råttor som exponeras för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor är signifikant mer känsliga för skador än fullvuxnas. Studien visade att EMF inducerar signifikant åldersrelaterade förändringar i hjärnan vilket är dos- responsberoende. Vårt resultat indikerar att störningarna av EMF genereras i samband med användning av elektrisk utrustning och apparater. Det finns anledning till oro för hälsopåverkan av hjärnan åtminstone när det gäller tidiga postnatala neurogenes :  Orendacova mfl

3-2009: Zaareen: Ögonen på kycklingembryon påverkas negativt av mobilstrålning Zareen N,.mfl

2-2009: Barn till mammor som exponerats för höga elektromagnetiska fält under graviditeten löper ökad risk att få hjärntumör  Li P mfl.

4-2008: Ökad dödlighet hos kycklingembryon som exponerats för mobilstrålning Batellier F mfl

MOBILSTRÅLNINGENS CANCEROGENA EFFEKTER

2010 Hur påverkar mobilstrålning DNA en film

MOBILSTRÅLNINGENS PÅVERKAR HJÄRTAT

12-2012: Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) analys i radio och TV-stationer arbetare. I de exponerade grupperna, var hjärtfrekvensen högre än i kontrollgruppen en. Standardavvikelse för RR-intervall (STD RR) befanns vara signifikant (p = 0,0285) lägre i grupp I (42,5 ± 24,7 ms) jämfört med kontrollgruppen (62,9 ± 53,5 ms). Risken för sänkt STD RR ökade signifikant (OR = 2,37, p = 0,023) i grupp II. Båda utsatta grupperna presenterade betydligt högre VLF och LF värden än kontrollgruppen (p = 0,005 och p = 0,0025, respektive). EMF-exponerade grupper kännetecknas av dominans av det sympatiska systemet (LF / HF 1,3 ± 0,35).Bortkiewicz A

PÅVERKAN PÅ MÄNSKLIGT BLOD

2004 Blodet klumpar ihop sig när det utsätts för ”normal” vardagsstrålning av mikrovågor, men påverkar även annan biologisk vävnad. Påverkan är så stor att vidare utredning är motiverad. Sernelius, Bo Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Teoretisk Fysik.ORCID-id: 0000-0002-6281-868X

MOBILSTRÅLNINGENS STÖRNINGAR växter och djur

4-2011:Vattenväxten andmat reagerade med stress när den exponerades för 1,278 MHz under 24 timmar. Stressreaktion är mätbar i alanin-ackumulering i växten  Monselise mfl

Bi påverkas av mobilstrålningen Bin mår inte bra av mobilstrålning. Det tyder i alla fall en studie som tyska forskare gjort. Bikupor som utsattes för strålning från DECT-basstationer producerade mindre honung, och bina hade svårare att hitta tillbaka till kupan

4 tankar på “1. Forskning

  1. Äntligen har korken på flaskan lossat, LÄS de rapportar som så länge har varit oss undanhållit. Skrämmande. Om inte de nuvarande politiker GÖR det nödvändiga o ÅSTADKOMMER absoluta revolutionära ingrepp i hela samhället för att det möjligen skulle bli STOPP på dessa destruktiva utvecklingar, är det alltså körd med lila sverige.

    • Nej det finns snart ingen annan väg att gå än en revolution. Fast folk tycks vara så drogpåverkade av sina mobiler att de hellre dör av hjärntumörer och hellre tar livet av sina barn med strålning än att minska strålningen i sin livsmiljö. Det verkar vara kört med lilla Sverige. De myndigheter som skall skydda vår hälsa och vår miljö skyddar hellre mobilindustrin säkerligen på uppdrag av denna regering som nog är den mest inkompetenta regering Sverige någonsin haft. Miljöskador på befolkningen tycks dem vara likgiltiga så länge några får blir rika. I sanningens namn folk mår verkligen dåligt idag. I takt med att strålningen ökar nu blir folk allt mer dämpade. Många kämpar mot en sjuklig trötthet. Frågan är, var går smärtgränsen för folkhälsan? När halva befolkningen dött i cancer?

  2. Pingback: Tillgänglighet för alla i kommunen | BILDSKÄRMSSKADAN ELÖVERKÄNSLIGHET – EN STRÅLSKADA

  3. Pingback: Behovet av lågstrålande område är akut | BILDSKÄRMSSKADAN ELÖVERKÄNSLIGHET – EN STRÅLSKADA

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s