Barn

Barn är mycket känsligare än vuxna vilket är vetenskapligt känt. Därför är det mycket stor risk att barn skadas av den ständiga bestrålningen av artificiella mikrovågor från sändare i vår närmiljön, mobiler och andra trådlösa nätverk i skolor och i daghem.

Docent som är kritisk till  hur man ser på barn i skolan, samt barn bli allt sjukare

Man ökar strålningen specifikt i barnens skolmiljö – Varför?

Tio skäl att barn under 12 år inte skall använda mobiler

Se gärna filmen från Finland Filmen är inte tillgänglig mer

I filmen säger man att strålningen från alla sändare i vår närmiljö ger oss lika hög stråldos som om vi talade i en mobiltelefon. Strålsäkerhetsmyndigheten mäter inte den sammanlagda stråldosen vilket ger grova missvisande mätvärden långt under den stråldos vi får i oss i verkligheten. Ingen vet alltså hur hög den sammanlagda stråldosen är som vi påtvingas dygnet runt.


MOBILSTRÅLNINGENS SKADEEFFEKTER PÅ BARN

Barn och vuxna använder allt mer sömnmedel. Aldrig tidigare har så många svenska skolbarn i åldern 11-15 år haft sömnsvårigheter som nu. 39% av flickorna i åldern 13 och 15 år har sömnsvårigheter mer än en gång i veckan . Strålning från trådlös teknik, som kan orsaka sömnsvårigheter och andra symtom, har under de senaste åren ökat kraftigt i barnens skol- och hemmiljö.

http://www.svd.se/somnmedel-okar-bland-barn-och-vuxna_7338344

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/stress-och-somnproblem-bland-unga-okar

Barn absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368378.2011.622827

Ju mer strålning foster, barn, ungdomar och djur utsätts för och ju mer mobiltelefonen används, desto större är risken för beteendeproblem.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=exposure%20to%20radio-frequensy%20electromagnetic%20fields%20and%20behavioural%20problems%20in%20bavarian%20children

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23113292?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325361 

2017-02-17 Babyvakt strålar värre än en DECT-telefon, hela tiden

2017-02-16 Mobilstrålningen krymper barnens hjärnor – Barn med ADHD har en förkrympt hjärna

 

2016-12-12 Babyvakt MBP27T Motorola sänder på samma frekvensband som en mikrovågsugn och har en räckvidd på 300 meter

2014 oktober Mobilstrålning ger sämre skolresultat  Koncentrationsproblem hos ungdomar var signifikant  med mobilanvändandet. Det starkaste sambandet mellan koncentrationsproblem var tiden man nyttjade mobilen. Tydligaste sambandet var hos elever som tillbringade mer än 60 minuter per dag att spela på deras mobiltelefonenAtt nyttja mobilanvändningen till mindre än 60 minuter per dag kan hjälpa ungdomar att vara mer koncentrerade. Zheng F, mfl 2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+between+mobile+phone+use+and+inattention+in+ 7102+Chinese+adolescents%3A+a+population-based+cross-sectional+study

2013: Hur påverkar mobiltelefoner och trådlösa nätverk barnens och ungas hälsa, inlärning och koncentration  Mikko Ahonen

2012: Barn som använder mobilen under natten löper ökad risk för psykisk ohälsa som självmordkänslor. Oshima mfl 2012

2012: Mänskliga foster som exponerats för höga nivåer magnetfält (över 0,15 mikroTesla) löper högre risk för att bli kroniskt överviktiga vid 13 års ålder. Li mfl 2012

2012: Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Kitaoka mfl  2012 Flera studier visar samma sak att elektromagnetisk strålning har en kraftig negativ stresseffekt som leder till ökad risk för depression/ångest/nedstämdhet samt sämre minne. Redan 1992 visade sydafrikanska forskare att kortikosteron påverkades och drog slutsatsen att strålningsexponeringen leder till en kronisk negativ stresspåverkan. deBruyn 1992

2012: Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga (under 40 år) i Frankrike. Fayard mfl 2012

2012: Ökad risk för barncancer vid strålning från mobilbasstationer Li mfl 2012

2012: Svaga lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning ger bestående hjärnskador hos musfoster som leder till beteendeförändringar. Fournier mfl 2012

2012: Lägre risk för hjärntumör hos barn som bor på landet. Christensen mfl 2012/CEFALO Lägre exponering för luftföroreningar och elektromagnetiska fält p g a färre sändare i närmiljön kan vara förklaringen

2012: Mänskliga foster som exponerats för höga nivåer magnetfält (över 0,15 mikroTesla) löper högre risk för att bli kroniskt överviktiga vid 13 års ålder. Li mfl 2012

2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöser hämmar produktionen av sömnhormonet melatonin. För tidigt födda barn exponeras för relativt höga nivåer av magnetfält. Bellieni mfl 2012  Samma forskargrupp har dokumenterat att hjärtrytmen hos små bebisars påverkas via det autonoma nervsystemet av EMF från kuvöserna. Bellieni mfl 2008

2012: Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa som stress, sömnproblem och depressionstendenser. Thomé Sara 2012

2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan hos kycklingfoster som exponerades för låga fältnivåer under gällande referensvärde (under 7 mikroTestla). Lahijani mfl 2012

2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosterhjärnor, då gravida exponerats för mobilstrålning. Jing mfl 2012

2012: Av unga studenter som nyttjar mobil får nästan var 5:e återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP).  Kuyung Chu mfl 2012

2010: Barn som exponerats för mobilstrålning som foster i mammans mage och under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. Divan mfl 2010. Studien bekräftar resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.Divan mfl 2008

2010: Granskning av tidigare resultat visar att elektromagnetisk strålning ökar risken för barncancer. Risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Officiellt påstår man att den ökande risken enbart gäller för leukemi, vilket alltså starkt kan ifrågasättas. Studiens resultat kan dock underskattas eftersom den är baserad på beräkningar av EMF-fälten, inte på faktiska mätningar. Kroll mfl 2010

2010: Studie visar samma sak som nedan: råtthjärnor reagerar negativt på mobilstrålning. Exponering för stråldos under 2 timmar per dag i 35 dagar vid effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna motsvarade människobarn åldermässigt. Paulray & Behari 2010.

2010-10: Studie visar att elektromagnetiska fält kan ge hjärntumör och att barn löper ökade risk. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var elva gånger (OR 10,9) högre om stråldosen var över 0,4 mikroTesla. Resultatet grundar sig uppmätt verklig stråldos med mätinstrument. I vissa studier är den enbart beräknad vilket inte speglar verklighetens exponering. För jämförelse är gränsvärdet i Sverige 100 mikroTesla, vilket rekommenderas av ICNIRP. Resultatet visar att hjärntumörrisken ökar långt under det satta referensvärdet. Myndigheterna känner dock till att nuvarande referensvärdet enbart skyddar vid korttidseffekter och inte mot långtidseffekter. Men detta förhållande informerar inte SSM om, vilket är en skandal. Saito mfl 2010

2009: Helkroppsbestrålning av GSM-liknande signaler 1800 MHz, ger oxidativa skador som indikator på efterföljande reaktioner vid bildning toxiskt syre i vävnader. Ledde till  DNA- och lipid skador hos icke-gravida, gravid, och nyfödda kaniner Tomruk mfl 2009.

2009: Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson mfl 2009.

2009: Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. Hardell, Carlberg, 2009

2009: Elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi. Dödlighet i cancer ökar

2009: Nyfödda råttor som exponeras för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor är signifikant mer känsliga för skador än fullvuxnas. Studien visade att EMF inducerar signifikant åldersrelaterade förändringar i hjärnan vilket är dos- responsberoende. Vårt resultat indikerar att störningarna av EMF genereras i samband med användning av elektrisk utrustning och apparater. Det finns anledning till oro för hälsopåverkan av hjärnan åtminstone när det gäller tidiga postnatala neurogenes :  Orendacova mfl

2009: Zaareen: Ögonen på kycklingembryon påverkas negativt av mobilstrålning Zareen N,.mfl

2009: Barn till mammor som exponerats för höga elektromagnetiska fält under graviditeten löper ökad risk att få hjärntumör  Li P mfl.

2008: Ökad dödlighet hos kycklingembryon som exponerats för mobilstrålning Batellier F mfl

Solveig Silverin miljöingenjör