Elöverkänslighet

Viktiga studier som ger ett signifikant resultat blåmarkerade är viktiga studier

1991: Reastudien 1991 gjorde man ett test, där man först testade fram en någorlunda homogen grupp och fick då ett 100 % signifikant resultat i det slutliga testet som var dubbelblint.


2003 TNO-Studien  http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf   TNO-studien. Man gjorde en test före 3G-utbyggnaden, då fick man också ett signifikant resultat. Man testade en 3G-signal som alltså inte fanns i omgivningen och som störde testet. De skriver: ”TNO-studien genomfördes med låga fältstyrkor, jämförbara med de från en basstation som man kan utsättas för i daglig praxis. Datorberäkningar visar att det är osannolikt att de statistiskt signifikanta effekterna som hittades i denna studie är av termiskt ursprung.”

Läkartidningen 2004 Om TNO-studien 2003  http://www.lakartidningen.se/OldArticlePdf/#!/2004/28436 I september 2003 kom den holländska TNO-rapporten som med hög statistisk signifikans visade att människor reagerade med obehagskänslor och störningar på strålning från 3G-antenn i experiment vid en strålningsstyrka med ett SAR-värde på 0,064 mW/kg. Jämfört med det svenska gränsvärdet på 2 W/kg är detta 0,064/2 000 = 0,000032 av det svenska gränsvärdet idag! Rapporten finns tillgänglig i pdf-format på Internet, och en länk till rapporten finns angiven i Socialstyrelsens brev »Aktuellt inom hälsoskydd« i oktober 2003. Det förvånar mig att Malmquist tydligen inte känner till dessa fakta och därför utelämnar dem helt. TNO-rapporten fick Socialstyrelsen att förklara att den såg allvarligt på att 3G-strålningen skulle kunna skada människor och lovade snabb granskning. Denna ledde till omdömet att arbetet var mycket bra gjort av ett officiellt erkänt institut med de bästa vitsord, på den holländska regeringens uppdrag. Resultatet av denna utmärkta forskning är fortfarande oemotsagt och borde därför tas på allvar. I Statens offentliga utredningar, SOU 2003:53, bilaga 7 av Sven Ove Hansson, finns några mycket läsvärda sidor (504-7) om vetenskapscharaden och försiktighetsprincipen, där man tycker sig känna igen handläggandet av både amalgam- och elkänslighetsfrågan. Texten är allmängiltig och kan rekommenderas till alla för ett närmare studium för en bättre förståelse av vad det här egentligen handlar om.

2004-07-23


2015 Tillförlitliga biomarkörer som karakteriserar och identifierar sjukdomen elöverkänslighet och multipel kemisk känslighet som två etiopatogena aspekter av en unik patologisk störning. Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Vi rapporterar här våra preliminära data, baserat på 727 utvärderade fall av 839 inskrivna fall. 521 (71,6%) hade diagnosen EHS, 52 (7,2%) med MCS, och 154 (21,2%) med både EHS och MCS. Två av tre patienter med EHS och/eller MCS var kvinnor; medelålder (år) var 47. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

Eftersom inflammation verkar vara en nyckelprocess som härrör från elektromagnetiskt fält (EMF) och/eller kemiska effekter på vävnader och frisättning av histamin är potentiellt en viktig förmedlare av inflammation, mäter vi histamin i blodet hos patienterna.

 • Nästan 40% hade en ökning av histaminemia (särskilt när båda tillstånd var närvarande), vilket indikerar, att ett kroniskt inflammatoriskt svar kan upptäckas hos dessa patienter. Oxidativ stress är en del av inflammation och är en viktig bidragsgivare till skador och respons.

 • Nitrotyrosin, en markör för både peroxynitrit (ONOO ° -) produktion och öppning av blod-hjärnbarriären (BBB), ökades i 28% av fallen.

 • Protein S100B, en annan markör för BBB-öppning ökades med 15%.

 • Cirkulerande antikroppar mot O-myelin detekterades hos 23%, vilket indikerar EHS och MCS kan vara associerat med autoimmunrespons.

 • När vi bekräftade i djurförsök som visade ökningen av Hsp27- och / eller Hsp70-chaperonproteiner under påverkan av EMF, fann vi ökad Hsp27 och/eller Hsp70 hos 33% av patienterna.

 • Eftersom de flesta patienter rapporterade kronisk sömnlöshet och trötthet, bestämde vi 24 timmars 6-hydroxymelatoninsulfat (6-OHMS) / kreatinin-förhållande i urinen och fann att det minskade (<0,8) i alla undersökta fall.

 • Slutligen, med tanke på de självrapporterade symptomen på EHS och MCS, mätte vi seriellt hjärnblodflödet (BBF) i de temporala loberna i varje fall med pulserad cerebral ultraljudsberäknad tomosfygmografi. Båda störningarna var associerade med hypoperfusion i capsulothalamic-området, vilket tyder på att den inflammatoriska processen involverar det limbiska systemet och thalamus.

2015 Viktigt rapport: Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till SCENIHR -dokumentet Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) från 2015-01-20 se sidan 134-144 om strålskadan EMF-överkänslig  https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf


2015“The Microwave Syndrome or Electro-Hypersensitivity: Historical Background,” Reviews on Environmental Health, posted online November 10, 2015.

”Vikten av bevis visar att EHS är ett verkligt syndrom inducerat genom exponering för antingen ELF eller RF EMF. I vissa fall är det resultatet av en kort exponering med hög intensitet, medan det i andra tycks återspegla omgivningsexponeringar, särskilt de med ökande intensitet och kanske vissa vågformer.   David Carpenter. The paper is part of a special issue of the journal on “idiopathic…


2011  Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. Diskussion: Testpersonen visade statistiskt pålitliga somatiska reaktioner som svar på exponering för subliminal EMF under förhållanden som rimligt uteslutit en orsakande roll för psykologiska processer. Testpersonen hade ingen medveten uppfattning om fältet var av eller på, men kroppens reaktion visade en signifikant reaktion.
Slutsats: EMF-överkänslighet kan uppstå som en miljöinducerbart neurologiskt syndrom.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784?dopt=Abstract


KRONOLOGISK ORDNING


2017  “Functional Brain MRI in Patients Complaining of Electrohypersensitivity After Long Term Exposure to EMFs,” Reviews onEnvironmental Health, posted July 5, 2017.”Vi tror att exponering för mögel och mögeltoxin (mykotoxin) kan utlösa EHS.” … ”Många av våra patienter som klagar över EHS har en historia av huvudskada.”


2017 Powerwatch granskning av studier – elöverkänslighet


2017 GFAP som en markör på neurologiska skador – Hjärnan


2016 “Anthropogenic RF EMFs Elicit Neuropathic Pain in an Amputation Model,” PLoS1, January 13, 2016. ”Vår djurstudie stöder anekdotiska rapporter som indikerar att RF-EMFs fungerar som en utlösare för post-neurotomi-smärta. Vidare föreslår det att de som har lidit en nervskada eller andra typer av perifer nervpatiologi kan vara benägen för RF-EMF-inducerad smärta. Det faktum att oinjorda djur uppvisade inget svar … är också överens med de flesta vetenskapliga rapporter och den överväldigande uppfattningen att antropogena EMF i det rapporterade intervallet under normala förhållanden inte orsakar smärta. Således erbjuder denna studie en möjlig förklaring till motsägande konton … ”SAR var 0,36 W / kg vid hudytan. Se…

Denna studie skall granskas


2015 Sammanfattning: Våra data tyder starkt på att EHS och MCS kan objektivt karakteriseras och rutinmässigt diagnostiseras med kommersiellt tillgängliga enkla tester. Båda sjukdomarna verkar involvera inflammationsrelaterad hyperhistaminemi, oxidativ stress, autoimmunrespons, kapulothalamisk hypoperfusion och BBB-öppning, och ett underskott i melatonin  som metabolisk tillgängligt; vilket antyder en risk för kronisk neurodegenerativ sjukdom. Slutligen antyder den gemensamma förekomsten av EHS och MCS starkt en vanlig patologisk mekanism.

-Hela studien ligger här https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2015/12/Belpomme-EHS-Biomarker-Study-2015.pdf

-Pubmed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326


2015 Tillförlitliga biomarkörer som karakteriserar och identifierar sjukdomen elöverkänslighet och multipel kemisk känslighet som två etiopatogena aspekter av en unik patologisk störning. Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Vi rapporterar här våra preliminära data, baserat på 727 utvärderade fall av 839 inskrivna fall. 521 (71,6%) hade diagnosen EHS, 52 (7,2%) med MCS, och 154 (21,2%) med både EHS och MCS. Två av tre patienter med EHS och/eller MCS var kvinnor; medelålder (år) var 47. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

Eftersom inflammation verkar vara en nyckelprocess som härrör från elektromagnetiskt fält (EMF) och/eller kemiska effekter på vävnader och frisättning av histamin är potentiellt en viktig förmedlare av inflammation, mäter vi histamin i blodet hos patienterna.

 • Nästan 40% hade en ökning av histaminemia (särskilt när båda tillstånd var närvarande), vilket indikerar, att ett kroniskt inflammatoriskt svar kan upptäckas hos dessa patienter. Oxidativ stress är en del av inflammation och är en viktig bidragsgivare till skador och respons.

 • Nitrotyrosin, en markör för både peroxynitrit (ONOO ° -) produktion och öppning av blod-hjärnbarriären (BBB), ökades i 28% av fallen.

 • Protein S100B, en annan markör för BBB-öppning ökades med 15%.

 • Cirkulerande antikroppar mot O-myelin detekterades hos 23%, vilket indikerar EHS och MCS kan vara associerat med autoimmunrespons.

 • När vi bekräftade i djurförsök som visade ökningen av Hsp27- och / eller Hsp70-chaperonproteiner under påverkan av EMF, fann vi ökad Hsp27 och/eller Hsp70 hos 33% av patienterna.

 • Eftersom de flesta patienter rapporterade kronisk sömnlöshet och trötthet, bestämde vi 24 timmars 6-hydroxymelatoninsulfat (6-OHMS) / kreatinin-förhållande i urinen och fann att det minskade (<0,8) i alla undersökta fall.

 • Slutligen, med tanke på de självrapporterade symptomen på EHS och MCS, mätte vi seriellt hjärnblodflödet (BBF) i de temporala loberna i varje fall med pulserad cerebral ultraljudsberäknad tomosfygmografi. Båda störningarna var associerade med hypoperfusion i capsulothalamic-området, vilket tyder på att den inflammatoriska processen involverar det limbiska systemet och thalamus.

2015 Viktigt rapport: Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till SCENIHR -dokumentet Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) från 2015-01-20 se sidan 134-144 om strålskadan EMF-överkänslig  https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf


2015  “The Microwave Syndrome or Electro-Hypersensitivity: Historical Background,” Reviews on Environmental Health, posted online November 10, 2015.

”Vikten av bevis visar att EHS är ett verkligt syndrom inducerat genom exponering för antingen ELF eller RF EMF. I vissa fall är det resultatet av en kort exponering med hög intensitet, medan det i andra tycks återspegla omgivningsexponeringar, särskilt de med ökande intensitet och kanske vissa vågformer.   David Carpenter. The paper is part of a special issue of the journal on “idiopathic…

 


2014 “Electric Blues: Rare Allergy Drives Tech Guru into Seclusion,” The Gleaner (Jamaica), October 11, 2014. En berättelse om en jamaicansk mjukvaruingenjör som utvecklat en känslighet, som han tror var orsakad av ett 4G Wi-Fi-modem. Han är raising money to buy a low-EMF computer so that he can continue to work. Watch Joel Dean tell his story. … And in a very different climate, the Finnish press is reporting the case of a former Nokia tech who now has EHS.


Enkätstudie:  Subjective annoyance attributed to electricity and smells http://libris.kb.se/bib/9855518


 

2014-03-10  ”I used to be sick all the time’: Dozens of Americans Who Claim To Be Allergic to EM Signals Settle in Small West Virginia Town Where WiFi Is Banned,” Mail Online, March 9, 2014.


2014  Metabolic and Genetic Screening of Electromagnetic Hypersensitive Subjects as a Feasible Tool for Diagnostics and Intervention. Chiara De Luca mfl 2014.

RESULTAT: I en dubbel-blind EMF provokation förfarande som särskilt utformade för att minimera oavsiktliga sensoriska signaler, ämnet utvecklade tids smärta, huvudvärk, muskelryckningar , och hoppade hjärtslag inom 100 s efter start av exponering för elektromagnetiska fält (p <0,05). Symptomen orsakades främst av fältövergångar (off-on, on-off) snarare än närvaron av fältet, enligt bedömning genom att jämföra frekvensen och svårighetsgraden av effekterna av pulsade och kontinuerliga områden i förhållande till bluff exponering. Testpersonen hade ingen medveten uppfattning av fältet, såsom bedömdes genom sin oförmåga att rapportera sin närvaro oftare än i den bluff kontroll https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4000647/


2014  Metabolisk och genetisk screening av elektromagnetiskt överkänsliga personer som genomförbart verktyg för diagnostik och intervention Chiara De Luca mfl 2014


2013  “Taking Refuge from Modernity: 21st Century Hermits,” by I. Boyd, James Rubin and Simon Wessely of King’s College, London, Journal of the Royal Society of Medicine, December 1, 2012. “It appears there are similarities between those who live in isolation due to MCS or EHS and hermits that lived previously. The similarities focus on problems living in society, compulsion to flee, a sense of persecution, and ideas of fighting for an under-recognized cause.”


2013 ElectroSenstivity UK Primer Elektromagnetisk känslighet och elektromagnetisk överkänslighet Bok med en lång rad referenser : En sammanfattning av Michael Bevington. Vanliga biomarkörer hos EHS- patienter som läkare i Europa, Ryssland, Kanada och USA använder för att diagnostisera EHS. Boken ger en detaljerad beskrivning av de vanliga EHS-biomarkörerna, de biomarkörer som är  http://www.es-uk.info/electromagnetic-sensitivity-and-electromagnetic-hypersensitivity/

2012 The Guardian,Repacholi Challenges Gro Brundtland, EHS


2012 Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/sicem.html


2012 Wifi, EMFs : Electrosensitivity (ES, EHS) physiologically explained at last – 15/03/2012 EMF  utlösa stora effekter i hjärnan. Den viktigaste effekten är öppningen av blod-hjärnbarriären. Detta tillåter kvicksilver och andra gifter att tränga in till hjärnan, där de orsakar olika krämpor och neurodegenerativa sjukdomar.http://www.robindestoits.org/Wifi-EMFs-Electrosensitivity-ES-EHS-physiologically-explained-at-last-15-03-2012_a1661.html


2012 ”The Laughing Stock — And the Pursuit of Gro,” Plot (Norway), April/May 2012 (English translation). See also our April 12 Short Take: ”Repacholi Challenges Gro Brundtland, EHS.”


2012: Professor Dariusz Leszczynski – Det kan inte komma som någon överraskning att den mänskliga kroppen kan reagera på elektromagnetiskt fält

2012 L’intolérance électromagnétique élucidée Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt HÄR eller direkt till artikeln


Christopher Ketcham, who made a splash early last year with his GQ piece, ”Warning: Your Cell Phone May Be Hazardous to Your Health,” is back on the EMF beat with a cover story in the latest issue of Earth Island Journal: ”Warning: High Frequency.” The first warning centered on brain tumor…


2011  Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. Diskussion: Testpersonen visade statistiskt pålitliga somatiska reaktioner som svar på exponering för subliminal EMF under förhållanden som rimligt uteslutit en orsakande roll för psykologiska processer. Testpersonen hade ingen medveten uppfattning om fältet var av eller på, men kroppens reaktion visade en signifikant reaktion.
Slutsats: EMF-överkänslighet kan uppstå som en miljöinducerbart neurologiskt syndrom.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784?dopt=Abstract


2011  Elöverkänslighet: bevis för en neurologiskt syndrom https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784


2011 New Light on Electrosensitivity  Cornell biologists may have made a breakthrough in understanding why some people are electrosensitive. They report in Nature Communications that humans as well as many other species descended from a type of fish that lived some 500 million years ago which had a ”well developed electroreceptive system.” A possible implication is that some of us, like sharks and rays, may be able to detect very weak electric fields and perhaps a subset has an electroreceptive system that has gone awry….2011 dec;121 Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784?dopt=Abstract


Råtthippocampala skivor, visade att hippocampal inlärning och plasticitet fortfarande stördes en vecka efter exponering.    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088670/


2009 Doubts About Electrosensitivity  Is it possible that the precautionary principle could do more harm than good? Could the mere suggestion of a health risk bring on effects that it was intended to avoid? Such a phenomenon is known as the nocebo effect and has been much discussed in relation to EMFs in general and electrohypersensitivity in particular. For a cogent analysis of all this, check out Stuart Blackman’s ”Why Health Warnings Can Be Bad,” in today’s Financial Times Weekend magazine.

2006 “Wi-Fi Should We Be Worried?” Elektrisk känslighet fortsätter att vara ett kontroversiellt ämne. Men eftersom antalet Wi-Fi-hot spots multipliceras, är pressen mer uppmärksam på möjligheten att det kan vara ett verkligt tillstånd. Ett bra exempel är Nicki Daniels stycke, “Wi-Fi Should We Be Worried?”, in today’s London Times. Be sure to read it to the end so you don’t miss Poppy Rhodes’s case history, “I Felt Dizzy and Nauseous.”


2006  ICNIRP Goes to Malta Being a member of ICNIRP or the WHO EMF project means having a ticket to ride. A couple of days ago, the traveling road show was in Malta. Mike Repacholi, Bernard Veyret and Paolo Vecchia showed up at a forum organized by the local communications authority, titled ”The Reality Behind EMFs.”

 


2005 2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Detta är tidigare studier från 1990-talet som presenteras i Arbetsmiljöinstitutet 2005:04


2005 Kjell Hansson-Mild mfl: elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Detta är tidigare studier från 1990-talet som presenteras i Arbetsmiljöinstitutet 2005:04 http://nile.lub.lu.se/arbarch/ovrigt/2005/info2005_04.pdf


2004 Läkartidningen 2004 Om TNO-studien 2003  http://www.lakartidningen.se/OldArticlePdf/#!/2004/28436 I september 2003 kom den holländska TNO-rapporten som med hög statistisk signifikans visade att människor reagerade med obehagskänslor och störningar på strålning från 3G-antenn i experiment vid en strålningsstyrka med ett SAR-värde på 0,064 mW/kg. Jämfört med det svenska gränsvärdet på 2 W/kg är detta 0,064/2 000 = 0,000032 av det svenska gränsvärdet idag! Rapporten finns tillgänglig i pdf-format på Internet, och en länk till rapporten finns angiven i Socialstyrelsens brev »Aktuellt inom hälsoskydd« i oktober 2003. Det förvånar mig att Malmquist tydligen inte känner till dessa fakta och därför utelämnar dem helt. TNO-rapporten fick Socialstyrelsen att förklara att den såg allvarligt på att 3G-strålningen skulle kunna skada människor och lovade snabb granskning. Denna ledde till omdömet att arbetet var mycket bra gjort av ett officiellt erkänt institut med de bästa vitsord, på den holländska regeringens uppdrag. Resultatet av denna utmärkta forskning är fortfarande oemotsagt och borde därför tas på allvar. I Statens offentliga utredningar, SOU 2003:53, bilaga 7 av Sven Ove Hansson, finns några mycket läsvärda sidor (504-7) om vetenskapscharaden och försiktighetsprincipen, där man tycker sig känna igen handläggandet av både amalgam- och elkänslighetsfrågan. Texten är allmängiltig och kan rekommenderas till alla för ett närmare studium för en bättre förståelse av vad det här egentligen handlar om.

2004-07-23


 

2001 ”Pseudo-järnbrist i franska befolkningen som bor i närheten högspända kraftledningar: Ett dilemma för kliniker” http://www.emfacts.com/download/pid_france.pdf


1999 ”Den Ross House elektrisk transformatorstation fall”, http://www.emfacts.com/download/The_Ross_House_Electrical_Substation.pdf


1998:  Mar-april, 53 (2) :87-92 Studie av mänskligt neurovegetative och hematologiska effekterna av miljö lågfrekventa (50-Hz) elektromagnetiska fält som produceras av transformatorer


1998-2003 Mike Repacholi, the former head of the World Health Organization’s EMF project, is blaming his former boss, Gro Harlem Brundtland, for contributing ”massively” to people’s fears of RF radiation from mobile phones.While Brundtland was director-general of the WHO (1998 – 2003), she revealed that she was EHS or electromagnetic hypersensitivity (EHS) (see…


1998  Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt Arbetslivsinstitutet


1998   Mar-april, 53 (2) :87-92 Studie av mänskligt neurovegetative och hematologiska effekterna av miljö lågfrekventa (50-Hz) elektromagnetiska fält som produceras av transformatorer


1998 23 Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt Arbetslivsinstitutet


1991: Reastudien 1991  En stor provokationsstudie på elöverkänsliga Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %.  I en tredje fas jämfördes elöverkänsliga med 25 friska frivilliga kontrollpersoner. Ingen av de frivilliga reagerade på någon provokation, verklig eller placebo, medan 16 av de EMF-känsliga patienterna (64%) hade positiva tecken och symtompoäng, plus förändringar i autonoma nervsystemet. I den fjärde fasen deltog de 16 EMF-känsliga patienterna i två provokationer med de frekvenser de varit mest känsliga för i den föregående provokationen. De verkliga provokationerna befanns ge 100 % positiva reaktioner medan alla tester med placebo inte visade några reaktioner. Vi drar slutsatsen att denna studie är ett starkt belägg för att känslighet för elektromagnetiska fält existerar och kan framkallas under miljömässigt kontrollerade former.1991 Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Electromagnetic Field Sensitivity Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.


Kritik mot provokationsstudier med subjektiv bedömning, som vetenskaplig metodik

2016 Strålskadade är ingen homogen grupp

2016  Kunskap och Forskning om Elöverkänslighet

2016  Forskning om strålskadan

2017 Falsifiering – Forskning på strålskadan elöverkänslighet

2017 SBU – om provokationsstudier

2016 Kritik mot provokationsstudier

2016  Elöverkänsliga är ingen homogen grupp


Studier som myndigheterna hänvisar till som de påstår bevisar att det inte finns ett samband mellan elöverkänsligas symtom och strålning

2019 Referenslista samlingsrapport på SBU

2006 Rubin-studien anses av myndigheterna vara seriös forskning. Denna ”forskare” G James Rubin, sitter som ”expert” i EU:s arbetsgrupp SCENIHR . https://www.bmj.com/content/332/7546/886

2016 Clas Tegenfeldts provokationsstudie på elöverkänsliga 98:6 Slutrapport av Dagmarprojektet