Hjärnan

2017 Long-term exposure to 835 MHz RF-EMF induces hyperactivity, autophagy and demyelination in the cortical neurons of mice.  6-möss exponerades för 835 MHz RF-EMF med en specifik absorptionshastighet (SAR) av 4,0 W / kg under 5 timmar / dag under 12 veckor. Syftet var att undersöka aktivering av autofagibanan i hjärnbarken, en hjärnregion som ligger relativt externt. Induktion av autofagi-gener och produktion av proteiner inklusive LC3B-II och Beclin1 ökades och ackumulering av autolysosom observerades i neuronala cellkroppar. Proapoptotisk faktor Bax omreglerades i hjärnbarken. Vi fann att exponering för RF-EMF ledde till skador på myelinhölje. Mössen uppvisade hyperaktivitetsliknande beteende. Uppgifterna antyder att autofagi kan fungera som en skyddande väg för neuronala cellkroppar i hjärnbarken vid exponering för radiofrekvens. Observationerna att neuronala cellkroppar förblev strukturellt stabila men demyelinisering inducerades i kortikala neuroner efter långvarig RF-EMF antyder en potentiell orsak till neurologiska eller neurobehaviourala störningar.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5247706/?fbclid=IwAR22pK4m32CB6o_UmcZ7pf7_8fAvtjFqiMV_16kzM7qSAbvF1GUCDKJ0X9k


Elektromagnetisk strålning ökar risken för Alzheimer.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8960730

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17559686

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23523687

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26017559 

 

 

2016 Mikrovågsstrålning (2,45 GHz) -inducerad oxidativ stress: Hela kroppens exponeringseffekt på histopatologi hos Wistar-råttor. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27362544 

Djuren delades in i två grupper: exponerade för skam (kontroll) och mikrovågsutsatt. Dessa djur exponerades under 2 timmar om dagen under 35 d till 2,45 GHz mikrovågsstrålning (effektdensitet, 0,2 mW / cm2). Hela kroppens specifika absorptionshastighet (SAR) uppskattades till 0,14 W / kg. Efter avslutad exponeringsperiod avlivades råttor och hjärnan, levern, njurarna, testiklarna och mjälten lagrades / bevarades för bestämning av LPO och histologiska parametrar.

Betydligt hög nivå av LPO observerades i levern (p <0,001), hjärnan (p <0,004) och mjälten (p <0,006) i prover från råttor utsatta för mikrovågsstrålning. Histologiska förändringar observerades också i hjärnan, levern, testiklarna, njuren och mjälten efter exponering av mikrovågsugn i hela kroppen jämfört med kontrollgruppen. Baserat på resultaten som erhållits i denna studie, drar vi slutsatsen att exponering för mikrovågsstrålning 2 timmar om dagen under 35 dagar kan potentiellt orsaka histopatologi och oxidativa förändringar i Wistar-råttor. Dessa resultat indikerar möjliga konsekvenser av sådan exponering för människors hälsa.Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma – Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997–2003 and 2007–2009 Hardell mfl. https://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(14)00064-9/fulltext?fbclid=IwAR1STZT1R_fKcdcGDhP0vXBMYXDKLxSJRitJpTkLYr3kJx3ElvLsnHYNcvE


Elektromagnetisk strålning skadar hjärnan.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19230827?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleItemSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=1&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20353343?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21861693?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20691167?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20546709?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18821198?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19230827?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25749340

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25529971

 

Elektromagnetisk strålning påverkar minnet negativt.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18044737?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564535?dopt=Abstract

http://www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25250064

 


2016  Hjärnan krymper av mobilen


2012: Forskningen visar samband mellan ALS och exponering för elektromagnetisk strålning . Förhöjd risk för ALS bland dem som exponerats mest. Zhou mfl. 2012 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0048354

2012: Exponering för mikrovågsstrålning som liknar wifi  (2,45 GHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan, vilket kan leda till sämre minne och inlärningsförmåga. Lu mfl  2012  https://www.emf-portal.org/en/article/20709

2012: Störningar i orienteringsförmågan och beteende hos råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 tim) tyder på oxidativ stress. Khirazova mfl 2012 https://www.emf-portal.org/en/article/21407

2012:  Strålning från trådlös telefon eller mobiltelefon försämrar överlevnaden för hjärntumörfall. Hardell och Carlberg 2013; Lennart Hardell blogg http://content.karger.com/Article/Abstract/341905

2012: Barn som använder mobilen under natten löper ökad risk för psykisk ohälsa som självmordkänslor. Oshima mfl 2012 https://academic.oup.com/jpepsy/article/37/9/1023/890950/The-Suicidal-Feelings-Self-Injury-and-Mobile-Phone

2012: Ytterligare ett forskarlag har konstaterat att vid exponering för pulsad elektromagnetisk strålning (mobilstrålning) blir den skyddande blod-hjärnbarriären, hos råttor, genomsläpplig för andra ämnen (exempelvis albumin) Zhao mfl 2012  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22998827?dopt=Abstract Salford forskargrupp vid Lunds Universitet konstaterade detta 1994. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8012056Amerikanska forskare redan på 1970-talet (The Scientist) http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32648/title/Opinion–Cell-Phone-Health-Risk-/

2012: Exponering av mobilstrålning, under gällande gränsvärde, orsakar skador på hjärnan hos möss som exponerats under högst en månad : ”Det finns bevis för neuronal degeneration och förstorade perivaskulära utrymmen i hippocampus vid exponering för frekvenserna inom mikrovågsområdet.  Vidare blev mitokondrier svullna och crista var störda. Den grova endoplasmatiska retiklet uppvisade sacculated utvidgning och en minskning av mängden av synaptiska vesiklar.” Effekterna kan leda till bland annat försämrad kognitiv förmåga. Zao mfl 2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22998825?dopt=Abstract

2012: Enzymer i hjärnceller kan påverkas hos unga möss som exponeras för mikrovågor (16,5 GHz) likaså gliaceller (nervceller) samt orsaka inflammation och tumörtillväxt. Paulray mfl  2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22897404?dopt=Abstract

2012: Dygnsrytmen och melatoninnivåer i blod hos försöksdjur påverkas av mobilstrålning. Påverkan varierar med tid på dygnet. Quin mfl 2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891885?dopt=Abstract

2012: Svaga lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning ger bestående hjärnskador hos musfoster som leder till beteendeförändringar. Fournier mfl 2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22867731?dopt=Abstract

2012: Lägre risk för hjärntumör hos barn som bor på landet. Christensen mfl 2012/CEFALO Kommentar: Lägre exponering för både bilavgaser och elektromagnetiska fält p g a färre sändare i närmiljön kan vara förklaring https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22790303

2012: Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikroTesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Kitaoka mfl  2012  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22753092?dopt=Abstract Flera studier visar samma sak att elektromagnetisk strålning har en kraftig negativ stresseffekt som leder till ökad risk för depression/ångest/nedstämdhet samt sämre minne. Redan 1992 visade sydafrikanska forskare att kortikosteron påverkades och drog slutsatsen att strålningsexponeringen leder till en kronisk negativ stresspåverkan. deBruyn 1992 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8162882?dopt=Abstract

2012: Myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. Cammaerts mfl 2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22268919

2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält främjar hjärncancercellers tillväxt. Martinez mfl 2012

2012: Mobilstrålning orsakar stressrelaterat aggressivitet och oro hos möss.  Sokolovic mfl 2012

2012: Lågfrekventa fält (50 gånger under ICNIRP:s referensvärde) orsakar oxidativ stress i hjärnceller. Chu mfl

2012: Låga nivåer av elektromagnetiska fält, 50 gånger under ICNIRP:s  referensvärde, (100 mikroTesla) ökar halterna av kväveoxid i hjärnan hos exponerade möss redan efter 5 dagars exponering. Förhöjda halter av kvävoxid i nervsystemet ses hos personer drabbade av MS. Cho mfl 2012

2012: Lågfrekvent elektromagnetiska fält försämrar minnet hos möss. Foroozandeh mfl. 2012

2012: Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga (under 40 år) i Frankrike. Fayard mfl 2012

2012: Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. Schmid mfl  2012; Loughran mfl 2012

2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöser hämmar produktionen av sömnhormonet melatonin. För tidigt födda barn exponeras för relativt höga nivåer av magnetfält. Bellieni mfl 2012  Samma forskargrupp har dokumenterat att hjärtrytmen hos små bebisars påverkas via det autonoma nervsystemet av EMF från kuvöserna. Bellieni mfl 2008

2012: Exponering under fosterstadiet för mobilstrålning under gällande ICNIRP:s referensvärde orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. Tamir mfl 2012

2012; Lågfrekventa fält (50 Hz) vid 8 mikroTesla under 4 timmar (refernsvärdet är 100 mikrotesla) har skadliga effekter på minnet hos möss. Forozaandeh mfl  2012

2012 (2008): Mobilstrålning skadar hjärnceller på råttor. Zu mfl 2008

2012: Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa som  stress, sömnproblem och depressionstendenser. Thomé Sara 2012

2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan hos kycklingfoster som exponerades för låga fältnivåer under gällande referensvärde (under 7 mikroTestla). Lahijani mfl 2012

2012: Mobilstrålning påverkar myrors orienteringsförmåga.Cammaerts mfl 2012

2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosterhjärnor, då gravida exponerats för mobilstrålning. Jing mfl 2012

2012: Mobilstrålning och strålning från basenheten till trådlös DECT-telefoner förändrar flertalet viktiga proteiner i hjärnan. Skadorna på dessa proteiner kan ha betydelse för uppkomsten av en lång rad symtom och sjukdomar. Fragoupoulou mfl 2012

2012: Av unga studenter som nyttjar mobil får nästan var 5:e återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP).  Kuyung Chu mfl 2012


2011: Ett stort antal studier belägger att mobiltelefonstrålning kan kopplas till en lång rad negativa hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång av hjärnkirurger och experter från hela världen. Mobile Wise report 2011

2011: Mobilstrålning som ligger långt under ICNIRP:s  refernsvärde skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer. Karaca mfl  2011 Studien visar tvärt emot vad mobillobbyisternas experter Anders Ahlbom och Maria Feychting som påstår: ”Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka cancer”.

2011: Bin, som exponeras för mobilstrålning, förändrar sitt beteende, vilket kan bero på förändringar i glukos och kolhydrater. Neelima mfl  2011

2011: Femtio minuters exponering för mobilstrålning och under halva gällande referensvärde (ICNIRP) ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Halten av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten. En ökad glukosmetabolism registreras även vid tumörer. Studien har fått stor uppmärksamhet. Volkow mfl 2011

2011: Projektledaren för Interphone (WHO-studien om hjärntumörer) skriver i en kommentar att den ökade risker som observerats i de mest exponerade delarna av hjärnan samt i de mest exponerade grupperna i studien, är vad man kan förvänta sig se om det finns en förhöjd risk för hjärntumör. Professorerna Cardis och Sadetzki menar också att Interphone-studien lider av stora problem (felkällor i metodiken eller bedömningen)  som kan undervärdera risken. Exempelvis att medianvändaren i studien nyttjade mobilen mycket mindre i förhållande till dagens användare. Cardis mfl Sadetzki 2011


2010: Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. Nieto-Hernandez mfl 2010

2010: Analys visar att svensk forskning bekräftar Interphone-studien och inte tvärtom som tidigare hävdats. Hardell mfl 2010

2010: Barn som exponerats för mobilstrålning som foster i mammans mage och under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. Divan mfl 2010. Studien bekräftar resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.Divan mfl 2008

2010: Långtidsanvändning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömnen genom prostaglandin i D-systemet. Proteinet finns i cerebrospinalvätskan. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. Hardell mfl 2010

2010: Råttor som exponeras för mobilstrålning en timma om dagen i 28 dagar får signifikant lägre antal neuroner (Purkinje celler) jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Sonnez mfl. 2010

2010: Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland har ökad förekomst av de symtom som dokumenterades redan på 60- och 70-talet och som beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde. Eger mfl 2010  Symtom som elöverkänsliga oftast uppger.

2010: Efter15 års mobilanvändning kan man uttyda nära nog en statistiskt signifikant ökad risk på 87%  för hjärntumör och för leukemi. Cooke mfl 2010

2010: Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor för mobilstrålning får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som kan relateras till hjärnskador. Maskey mfl 2010

2010: Studie visar att personer som exponeras för strålning från en mobiltelefon en timma före sänggående får sämre sömn. Studien är finansierad av mobilindustrin (MMF) som i tidigare studier visat att mobilen orsakar huvudvärk. De testpersoner som betecknas ”känsliga” i studien är personer som fått symtom av mobilanvändning och som använder mobilen betydligt mer än de ”icke-känsliga”. De ”icke-känsliga” fick lika mycket symtom som de ”känsliga” när de exponerades för samma stråldos som de ”känsliga” i försöken, dvs 3 timmar. Det tyder på att det kan finnas en tidsgräns, allmänt sett, när symtom uppkommer och det kan därför även finnas en tidsgräns för viss stråldos som kan leda till hjärnskador. Detta i sin tur borde tolkas som att referensvärdet för mobiler är för högt. (Enligt kända miljörisker, är det belagt att uppkommer en akut men icke dödlig reaktion finns också en risk för långtidseffekter som då oftast är allvarlig) Lowden et al. 2010; Arnetz mfl 2008

2010: Studie som visar samband mellan antal mobiltelefonabonnemang och förekomsten av hjärntumörer i USA:s delstater. Lehrer mfl 2010

2010: Risken för hjärntumör ökar 3,4 gånger hos mobilandvändare som nyttjar mobilen ungefär en halvtimma om dagen i tio år. Den sammanlagda exponeringstiden motsvarar drygt 2000 timmar.  Hardell mfl  2010

2010: Risk att få tinnitus fördubblas efter ett år vid mobiltelefonanvändning.  Hutter mfl 2010

2010 GFAP uttryck i råtthjärna efter subkronisk exponering för en 900 MHz radiofrekvent signal. Ammari M mfl

2010: Studie bekräftar återigen att pulsad mikrovågsstrålning (mobilstrålning) stressar hjärnan. Möss som exponerades för GSM 915 MHz fick en signifikant ökning av Beta-aktivitet i hjärnan (de frekvenser som kännetecknar vaket tillstånd). Denna effekt, tillsammans med melatoninpåverkan, är orsaken till att exponering för mobilstrålning ofta leder till sömnlöshet och sömnstörningar.Vorobyov mfl  2010

2010: Studie visar samma sak som nedan: råtthjärnor reagerar negativt på mobilstrålning. Exponering för stråldos under 2 timmar per dag i 35 dagar vid effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna motsvarade människobarn åldermässigt. Paulray & Behari 2010.

2010: Oberoende forskargrupp, från mobilindustrin, visar i studie att råtthjärnor påverkas negativt av att exponeras för mikrovågor. Råttorna exponerades under 2 timmar per dag i 35 dagar. Analyser visade på DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet. Forskarnas bedömning av resultatet är att exponering under längre tid för mikrovågor kan orsaka betydande skada på hjärnan och främja tumörtillväxt. Kesari mfl  2010

2010: Studie visar att elektromagnetiska fält kan ge hjärntumör och att barn löper ökade risk. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var elva gånger (OR 10,9) högre om stråldosen var över 0,4 mikroTesla. Resultatet grundar sig uppmätt verklig stråldos med mätinstrument. I vissa studier är den enbart beräknad vilket inte speglar verklighetens exponering. För jämförelse är gränsvärdet i Sverige 100 mikroTesla, vilket rekommenderas av ICNIRP. Resultatet visar att hjärntumörrisken ökar långt under det satta referensvärdet. Myndigheterna känner dock till att nuvarande referensvärdet enbart skyddar vid korttidseffekter och inte mot långtidseffekter. Men detta förhållande informerar inte SSM om, vilket är en skandal. Saito mfl 2010

2010: Möss som exponeras tre timmar om dagen från andra levnadsdagen till och med 14:e levnadsdagen för låga nivåer av mikrovågor (840 MHz) får beteendestörningar som är stressrelaterade. Effekttäthet är 60 mikrowatt per kvadratmeter (referensvärdet för 840 MHz är 4 500 000 mikro/Wm2) Daniels mfl 2010.

2010: Möss som exponerats för mobilstrålning under gällande referensvärde, 1,6 W/kg förlorar nästan helt ”pyramidceller” i cornu armonis, en del av hippocampus i hjärnan. Hippocampus har stor betydelse för minnet och orienteringsförmågan. Hippocampus är skadat hos Alzheimerspatienter. Maskey et al. 2010 Turiska forskare visade samma sak 2009,   Flertalet studier har tidigare visat att möss får sämre minne Effects of Mobile Phone Radiation upon the Mammalian Brain. Upprepade studier har visat att människor som exponerats för mikrovågor får minnesstörningar, vilket är ett av många symtom i mikrovågssyndromet som dokumenterades på 1960-talet i Ryssland.

2010: Möss som exponeras för en mobiltelefon 1 timma per dag i 4 veckor får försämrat minne och skadade hjärnceller. Narayanan mfil  2010.


2009: Möss som exponerats för lågfrekventa fält (50Hz) 0,5 mikroTesla 24 timmar om dagen under 4-6 veckor får förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen och får depressivt beteende. Mössen fick även förhöjda glukos-nivåer i blodet. Studien visar att långvarig exponering för magnetiska fält leder till stress och kan ha en depressiv påverkan. Szmerszky mfl 2009.

2009: Två studier visar att elektromagnetiska fält, både lågfrekventa och högfrekventa (mobiltelefoni) skadar DNA genom att orsaka oxidativ stress. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning på EMF. Mobilstrålning skadar hjärnceller: Xu mfl 2009. Här lågfrekventa fält: Yokus mfl 2009

2009: Mobilstrålning påverkar blod- och hjärnbarriären film Salford mfl

2009: Metaanalys mobiltelefoner hjärntumörer. Sju av Hardellgruppens åtta studier har bedöms till högst kvalitet internationellt. Hardellgruppens forskning påvisar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner. Journal of Clinical Oncology 2009.

2009: Studie visar att strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. Daniels mfl 2009

2009: Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson mfl 2009.

2009: Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. Hardell, Carlberg, 2009

2009: Ny meta-analys Alla hjärntumörstudier av mobilen. Fördubblad risk för hjärntumör efter 10 års användning. Khurana mlf: Hela artikeln här.

2009: Strålningen från mobiltelefon påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor Narayanan mfl:

2009. Nyfödda råttor som exponeras för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor är signifikant mer känsliga för skador än fullvuxnas. Studien visade att EMF inducerar signifikant åldersrelaterade förändringar i hjärnan vilket är dos- responsberoende. Vårt resultat indikerar att störningarna av EMF genereras i samband med användning av elektrisk utrustning och apparater. Det finns anledning till oro för hälsopåverkan av hjärnan åtminstone när det gäller tidiga postnatala neurogenes :  Orendacova mfl

2009: Wiens Universitet: Interphone undervärderar risken för hjärntumörer. Forskningen visa att hjärntumörrisken ökar efter 10 års användning av mobiltelefon.Professor M. Kundi

2009:Forskning visar att mobilstrålning minskat antalet celler i hjärnan som är viktiga för minnet. (hippocampus).Bas mfl:

2009: Råttor som exponeras för GSM i en timma per dag i 28 dagar har färre hjärnceller Bas mfl.:

2009: Barn till mammor som exponering för extremt lågfrekventa magnetfält har förhöjd risk att få hjärntumör   Li P mfl.

2009: Sömnproblemen ökar katastrofalt  Forskare slår larmHallberg


2008: Belägg för att elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Huss mfl

2008: Påverkan av blod-hjämbarriären och nervcellskada i råtthjärna efter 14 och 28 dagars exponering för mikrovågor från GSM mobiltelefon. Eberhardt mfl

2008: Dödlighet av neurodegenerativa sjukdomar nära kraftledningar. Longitudinell studie av den schweiziska befolkningen  Huss mfl

2008: En meta-analys av tillgänglig forskning visar ett samband mellan EMF-exponering i arbetet och Alzheimers.  Garcia mfl 2008

2008: Studier på råttor visar att mobilstrålning kan leda till långsiktiga neurologiska skador. Yan mfl 2008


2006: Studie styrker beläggen för ett samband mellan EMF och neurodegenerativa sjukdomar har ökat de senaste åren. Hug mfl 2006,

2006 Exponering av råtthjärna med 915 MHz GSM mikrovågor inducerar förändringar i genuttryck men inte dubbelsträngade DNA-brott eller effekter på kromatin konforma en sammanställning av 62 artiklar  Igor Y. Belyaev mfl 2006         Hela artiklen


1998 Kronisk exponering för ELF-fält kan orsaka depression.
Exponering för elektriska eller magnetiska fält med extremt låg frekvens (ELF) har postulerats som en potentiellt bidragande faktor vid depression. Epidemiologiska studier har givit positiva korrelationer mellan magnetiska och / eller elektriska fältstyrkor i lokala miljöer och förekomsten av depressionrelaterad självmord. Kronisk exponering för ELF elektriska eller magnetiska fält kan störa normala cirkadiska rytmer i råtta pineal serotonin-N-acetyltransferasaktivitet såväl som i serotonin- och melatoninkoncentrationer. Sådana störningar i cirkadisk rytmicitet av pineal melatoninsekretion har associerats med vissa depressiva störningar hos människor. I råttan kan ELF-fält interferera med toniska aspekter av neuronal ingrepp i tallkörteln, vilket ger upphov till vad som kan kallas ”funktionell pinealektomi”. Om långvarig exponering för ELF-fält orsakar pineal dysfunktion hos människa som den gör i råttan, kan sådan dysfunktion bidra till att depression uppstår eller kan förvärra befintliga depressiva störningar.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3288221