Oxidativ stress

Oxidativ stress

2018 Oxidativ stress i kvinnliga reproduktionssystem rapporteras också bidraget av oxidativ stress till EMF-inducerade skador och bevisen för mitokondriellt ursprung för ROS-överproduktion. Sammanfattningsvis verkar mitokondrier spela en viktig roll som källa till ROS i både manliga och kvinnliga reproduktionssystem under EMF-exponering. Framtida och mer standardiserade studier krävs för en bättre förståelse av molekylära mekanismer som ligger bakom EMF: s potentiella utmaning för vårt reproduktionssystem för att förbättra förebyggande strategier. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30533171


2017 In vitro non-thermal oxidative stress response after 1800 MHz radiofrequency radiation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28836500

Viabiliteten hos V79-celler förblev inom normala fysiologiska värden oavsett exponeringstid. Ökad nivå av superoxidradikaler detekterades efter 60-minuters exponering. Betydligt högre GSH-nivå observerades omedelbart efter 10-minuters exponering med högre men obetydlig aktivitet av GSH-Px. Lipidoxiderande skador i exponerade cellprover observerades inte. Kortvarig RF-exponering avslöjade transient oxidationsreducerande obalans i fibroblastceller efter anpassning till tillämpade experimentella förhållanden.