Mobilstrålningens skadeeffekter på barn

 

1-2013: Hur påverkar mobiltelefoner och trådlösa nätverk barnens och ungas hälsa, inlärning och koncentration  Mikko Ahonen

10- 2012: Barn som använder mobilen under natten löper ökad risk för psykisk ohälsa som självmordkänslor. Oshima mfl 2012

8- 2012: Ökad risk för barncancer vid strålning från mobilbasstationer Li mfl 2012

7-2012: Svaga lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning ger bestående hjärnskador hos musfoster som leder till beteendeförändringar. Fournier mfl 2012

7- 2012: Lägre risk för hjärntumör hos barn som bor på landet. Christensen mfl 2012/CEFALO Lägre exponering för luftföroreningar och elektromagnetiska fält p g a färre sändare i närmiljön kan vara förklaringen

7- 2012: Mänskliga foster som exponerats för höga nivåer magnetfält (över 0,15 mikroTesla) löper högre risk för att bli kroniskt överviktiga vid 13 års ålder. Li mfl 2012

7-2012: Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Kitaoka mfl  2012 Flera studier visar samma sak att elektromagnetisk strålning har en kraftig negativ stresseffekt som leder till ökad risk för depression/ångest/nedstämdhet samt sämre minne. Redan 1992 visade sydafrikanska forskare att kortikosteron påverkades och drog slutsatsen att strålningsexponeringen leder till en kronisk negativ stresspåverkan. deBruyn 1992

4- 2012: Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga (under 40 år) i Frankrike. Fayard mfl 2012

3-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöser hämmar produktionen av sömnhormonet melatonin. För tidigt födda barn exponeras för relativt höga nivåer av magnetfält. Bellieni mfl 2012  Samma forskargrupp har dokumenterat att hjärtrytmen hos små bebisars påverkas via det autonoma nervsystemet av EMF från kuvöserna. Bellieni mfl 2008

3-2012: Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa som stress, sömnproblem och depressionstendenser. Thomé Sara 2012

2-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan hos kycklingfoster som exponerades för låga fältnivåer under gällande referensvärde (under 7 mikroTestla). Lahijani mfl 2012

2- 2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosterhjärnor, då gravida exponerats för mobilstrålning. Jing mfl 2012

2-2012: Av unga studenter som nyttjar mobil får nästan var 5:e återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP).  Kuyung Chu mfl 2012

12-2010: Barn som exponerats för mobilstrålning som foster i mammans mage och under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. Divan mfl 2010. Studien bekräftar resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.Divan mfl 2008

10-2010: Granskning av tidigare resultat visar att elektromagnetisk strålning ökar risken för barncancer. Risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Officiellt påstår man att den ökande risken enbart gäller för leukemi, vilket alltså starkt kan ifrågasättas. Studiens resultat kan dock underskattas eftersom den är baserad på beräkningar av EMF-fälten, inte på faktiska mätningar. Kroll mfl 2010

4-2010: Studie visar samma sak som nedan: råtthjärnor reagerar negativt på mobilstrålning. Exponering för stråldos under 2 timmar per dag i 35 dagar vid effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna motsvarade människobarn åldermässigt. Paulray & Behari 2010.

4-2010: Studie visar att elektromagnetiska fält kan ge hjärntumör och att barn löper ökade risk. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var elva gånger (OR 10,9) högre om stråldosen var över 0,4 mikroTesla. Resultatet grundar sig uppmätt verklig stråldos med mätinstrument. I vissa studier är den enbart beräknad vilket inte speglar verklighetens exponering. För jämförelse är gränsvärdet i Sverige 100 mikroTesla, vilket rekommenderas av ICNIRP. Resultatet visar att hjärntumörrisken ökar långt under det satta referensvärdet. Myndigheterna känner dock till att nuvarande referensvärdet enbart skyddar vid korttidseffekter och inte mot långtidseffekter. Men detta förhållande informerar inte SSM om, vilket är en skandal. Saito mfl 2010

11- 2009: Helkroppsbestrålning av GSM-liknande signaler 1800 MHz, ger oxidativa skador som indikator på efterföljande reaktioner vid bildning toxiskt syre i vävnader. Ledde till  DNA- och lipid skador hos icke-gravida, gravid, och nyfödda kaniner Tomruk mfl 2009.

8-2009: Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson mfl 2009.

6-2009: Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. Hardell, Carlberg, 2009

5-2009: Elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi. Dödlighet i cancer ökar

4-2009. Nyfödda råttor som exponeras för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor är signifikant mer känsliga för skador än fullvuxnas. Studien visade att EMF inducerar signifikant åldersrelaterade förändringar i hjärnan vilket är dos- responsberoende. Vårt resultat indikerar att störningarna av EMF genereras i samband med användning av elektrisk utrustning och apparater. Det finns anledning till oro för hälsopåverkan av hjärnan åtminstone när det gäller tidiga postnatala neurogenes :  Orendacova mfl

3-2009: Zaareen: Ögonen på kycklingembryon påverkas negativt av mobilstrålning Zareen N,.mfl

2-2009: Barn till mammor som exponerats för höga elektromagnetiska fält under graviditeten löper ökad risk att få hjärntumör  Li P mfl.

4-2008: Ökad dödlighet hos kycklingembryon som exponerats för mobilstrålning Batellier F mfl

MOBILSTRÅLNINGENS CANCEROGENA EFFEKTER

2010 Hur påverkar mobilstrålning DNA en film