Mobilstrålningens störningar på reproduktionen


11-2012: Förändringar i hormonsystemet, ämnesomsättningen och skador på testiklarna hos möss vid exponering av elektromagnetisk strålning. Zeng mfl 2012

8-2012: Hanliga försöksdjur som exponerats för mobilstrålning 2 timmar per dag i 45 dagar får lägre halter av manliga könshormonet testosteron och en ökning av fria radikaler samt ökat antal missbildade spermier jämfört med en oexponerad kontrollgrupp. Kesari mfl . 2012

Augusti 2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i testiklarna hos möss som exponerats 15, 30 eller 60 minuter om dagen. Vitamin C och vitamin E reducerar den oxidativa stressen orsakad av strålningen. Al-Damegh 2012

6-2012: Granskning av forskning visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet och överlevnadsförmåga. La Vignera mfl. 2012. Environmental Working Group i USA har även de gjort en forskningssammanställning av studier över hur mobilstrålning påverkar spermier och reproduktion. EWG

6-2012: Män som nyttjar mobiler har sämre spermier. Gutschi  mfl  2011

4-2011: Spermier som utsätts för mobilstrålning vid gällande gränsvärde får sämre befruktningsförmåga. Ytterligare en studie som bekräftar påvisbara skador på spermier av mobilstrålning. Falzone mfl 2011

3-2011: Studier på möss som exponerats för mobilstrålning strax över gränsvärdet, dock inom ”säkerhetsmarginalen”, påvisar effekter som försämrade spermier. Saygi mfl 2011

1-2011: Studier visar att mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador samt ökar halten av fria radikaler. Kesari mfl 2011

8-2010: Möss som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 3 månader får sänkta nivåer av det manliga könshormonet testosteron. Meo mfl 2010

8-2010: Reproduktionsförmåga hos möss ger signifikant effekt vid exponering för mikrovågor långt under gällande gränsvärde. Kumar mfl 2010

7-2010: Långtidsexponering av låga nivåer elektromagnetisk strålning försämrar spermiers rörlighet och leder till färre levande spermier bland möss. de Bruyn 2010

7-2010: Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar spermiers funktion vid nivåer hundra gånger under ICNIRP:s och SSM:s refernsvärde. Bernabo mfl 2007

6-2010: Bidrottning som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och arbetsbi får sämre förmåga att hitta tillbaka till bikupan. Femton minuters exponering två gånger per dag, två gånger per vecka under flera månader, ledde till total kollaps av det exponerade bisamhället. Sharma mfl  2010.

4-2010: Stråldosen från mobilen har en ökande negativ effekt på insekters reproduktionsförmåga. Ju längre tid som insekterna exponerades för en mobiltelefons strålning, desto sämre blev reproduktionsförmågan. Panagolpoulos 2010. Samma forskargrupp har också studerat vilken strålningsintensitet som ger störst reproduktionsskador.

3-2010: Studie visar att mänskliga spermier påverkas negativt av mobilstrålning. I denna studie fick exponerade spermier bland annat förkrympta huvuden. Falzone mfl 2010

11-2009: Mobiltelefon i stand-by-läge påverkar det sexuella beteende hos kaniner samt sänkt antal rörliga spermier. Listan över forskning som visat påverkan på reproduktionen är redan lång. Salama mfl  2009 (beteende);  Salama mfl  2009 (rörlighet).

112009: Män som exponeras för magnetiska fält i hemmet har sämre spermiekvalitet Skillnaden är tydligt för de män som exponeras för nivåer över 0,16 mikroTesla. Gällande referensvärde för magnetiska fält är 100 mikroTesla. Studien visar att magnetiska fält, från lågfrekventa fält (kraftledningar, elledningar, apparater mm) till högfrekventa fält (mobiltelefoni mm) har i stort sett samma biologiska effekter, något som påpekats sedan länge av bland annat Neil Cherry. De-Kun Li mfl 2009.

10-2009: Reproduktionsstörning. Strålning från mobilsändare orsakar onormala spermier hos möss. Otitoloju mfl 2009

8-2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. Iuliis mfl 2009.

7-2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet. Mailankot mfl 2009.