Hormonstörningar

Elektromagnetisk strålning påverkar sköldkörtelhormoner negativt.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15917150

Boende nära mobilmaster får förändrade hormonnivåer.

http://www.weepinitiative.org/news/eskander-et-al-2011.pdf

2012-11: Förändringar i hormonsystemet, ämnesomsättningen och skador på testiklarna hos möss vid exponering av elektromagnetisk strålning. Zeng mfl 2012

2007-07 Yan JG mfl. RESULTAT: Råttor utsatta för 6 timmars dagliga cellutsläpp i 18 veckor uppvisade en signifikant högre förekomst av spermacelldöd än kontrollgruppsråttor genom chi-kvadratanalys. Dessutom var onormal klumpning av sperma celler närvarande hos råttor utsatta för cellutsläpp och inte närvarande i kontrollgruppsrotter. http://www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed?term=effects%20of%20cellular%20phone%

2015-06 Zilberlicht A mfl.Våra resultat tyder på att vissa aspekter av mobiltelefonanvändning kan bära negativa effekter på spermier koncentrationen. Undersökning med storskaliga studier behövs därför. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26206279

 

Flertal studier har visat att spermier skadas av elektromagnetisk strålning.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=effects%20of%20cellular%20phone%20emissions%20on%20sperm%20motility%20in%20rats

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236367?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560771?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21951197?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21486411

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655195

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=radio%20frequency%20electromagnetic%20radiation%20(RF-EMR)%20from%20gsm%20(0.9%2F1.8%20GHz)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25918601 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25432495

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24813634

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24982785

 

Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning blir infertila.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=rf%20radiation-induced%20changes%20in%20the%20prenatal%20development%20of%20mice

2007-05 Agarwal A mfl. RESULTAT: Jämförelserna mellan genomsnittliga spermier, motilitet, lönsamhet och normal morfologi bland fyra olika användargrupper för mobiltelefoner var statistiskt signifikanta. Medelvärdet för spermier, livskraft och normal morfologi var signifikant olika hos användargrupper inom två spermier. Laboratorievärdena för ovanstående fyra spermaparametrar minskade i alla fyra användargrupperna för mobiltelefoner, eftersom varaktigheten av den dagliga exponeringen för mobiltelefoner ökade. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179

2010-10 Falzone N. Denna studie drar slutsatsen att även om RF-EMF-exponering inte påverkar akrosomreaktionen negativt, hade den en signifikant effekt på spermodermometri. Dessutom observerades en signifikant minskning av spermierbindningen till hemizona. Dessa resultat kan indikera en signifikant effekt av RF-EMF på spermier fertiliseringspotential. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236367?dopt=Abstract

2010-06 de Bruyn L. En signifikant skillnad mellan de två grupperna hittades före swim-up-testet med kvantitativ analys av spermiermotilitet såväl som efter swim-up-testet för kvantitativ och kvalitativ analys av spermierotilitet. ELF-EMF reducerade signifikant antalet levande spermier och kvaliteten på spermiernas rörelse, även om dessa motgångar inte påverkade resultatet av de andra parametrarna som undersöktes. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560771?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21951197?dopt=Abstract Våra resultat visade att mobiltelefonanvändningen negativt påverkar spermierna hos män. Ytterligare studier med noggrann design behövs för att bestämma effekten av mobiltelefonanvändning på manlig fertilitet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21486411  Error

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655195 I analysen av effekten av GSM-utrustning på sperma noterades att en ökning av andelen spermaceller av abnorm morfologi är associerad med exponeringstiden för de vågor som emitteras av GSM-telefonen. Det bekräftades också att en minskning av andelen spermieceller i vitala framsteg motiliteten i sperma är korrelerad med frekvensen av att använda mobiltelefoner.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=radio%20frequency%20electromagnetic%20radiation%20(RF-EMR)%20from%20gsm%20(0.9%2F1.8%20GHz)  RESULTAT: En timmes exponering för telefonen förändrade inte ansikts temperaturen signifikant i någon grupp av råttor. Ingen signifikant skillnad observerades i totalt spermier mellan kontroller och RF-EMR-exponerade grupper. Råttor som exponerades för RF-EMR uppvisade emellertid en signifikant reducerad procentandel av motil sperma. Vidare resulterade RF-EMR-exponering i en signifikant ökning av lipidperoxidation och lågt GSH-innehåll i testis och epididymis.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25918601 RESULTAT: Det fanns en signifikant minskning av spermiermotilitet, spermierlinjärhastighet, spermierlinjäritetsindex och spermacrosinaktivitet, medan det fanns en signifikant ökning av sperma-DNA-fragmenteringsprocent, CLU-genuttryck och CLU-proteinnivåer i de exponerade spermaproverna till RF-EMF Jämfört med oexponerade prover i OAT> AT> A> N grupper (p <0,05).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25432495 Resultat från 10 sammanslagna experimentella (in vitro) och observatoriska (in vivo) mänskliga studier (n = 1492) ledde dessa forskare att föreslå att exponering för RF-EMW-strålning från att bära en mobiltelefon i byxfickan negativt påverkar spermkvaliteten.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24813634  Intracellulära ROS-nivåer ökade signifikant på ett dos- och tidsberoende sätt efter att celler exponerats för RF. Förbehandling med anti-oxidativ NAC minskade uppenbarligen omvandlingen av LC3-I till LC3-II och dämpade nedbrytningen av p62 inducerad genom RF-exponering. Under tiden ökade fosforylerat extracellulärt signalreglerat kinas (ERK) signifikant efter RF-exponering vid SAR-värdet på 2w / kg och 4w / kg. Vidare observerade vi att RF-exponering inte ökade procentandelen apoptotiska celler, men inhibering av autofagi kunde öka andelen apoptotiska celler. Dessa fynd föreslog att autofagflöde kunde förbättras med 1800MHz GSM exponering (4w / kg), vilket medieras av ROS generation. Autophagy kan spela en viktig roll för att förebygga celler från apoptotisk celldöd under RF exponeringsstress.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24982785 RESULTAT: Antalet spermatozoer med progressiv rörelse i gruppen, som påverkas av elektromagnetisk strålning, är statistiskt lägre än antalet spermatozoer med progressiv rörelse i gruppen utan någon effekt av mobiltelefonen. Antalet icke-progressiva rörelsesspermatozoer var signifikant högre i gruppen, vilket påverkades av mobiltelefonstrålning. DNA-fragmenteringen var också signifikant högre i denna grupp.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=rf%20radiationinduced%20changes%20in%20the%20prenatal%20development%20of%20mice En progressiv minskning av antalet nyfödda per damm observerades, vilket slutade med irreversibel infertilitet. Prenatalutvecklingen hos de nyfödda, men utvärderades av kronkorslängden, kroppsvikten och antalet ländryggs-, sakral- och kikcykelvirveler, förbättrades.

Augusti 2012: Hanliga försöksdjur som exponerats för mobilstrålning 2 timmar per dag i 45 dagar får lägre halter av manliga könshormonet testosteron och en ökning av fria radikaler samt ökat antal missbildade spermier jämfört med en oexponerad kontrollgrupp. Kesari mfl . 2012

Augusti 2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i testiklarna hos möss som exponerats 15, 30 eller 60 minuter om dagen. Vitamin C och vitamin E reducerar den oxidativa stressen orsakad av strålningen. Al-Damegh 2012

Juni 2012: Granskning av forskning visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet och överlevnadsförmåga. La Vignera mfl. 2012. Environmental Working Group i USA har även de gjort en forskningssammanställning av studier över hur mobilstrålning påverkar spermier och reproduktion. EWG

Juni 2012: Män som nyttjar mobiler har sämre spermier. Gutschi  mfl  2011

April 2011: Spermier som utsätts för mobilstrålning vid gällande gränsvärde får sämre befruktningsförmåga. Ytterligare en studie som bekräftar påvisbara skador på spermier av mobilstrålning. Falzone mfl 2011

Mars 2011: Studier på möss som exponerats för mobilstrålning strax över gränsvärdet, dock inom ”säkerhetsmarginalen”, påvisar effekter som försämrade spermier. Saygi mfl 2011

Januari 2011: Studier visar att mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador samt ökar halten av fria radikaler. Kesari mfl 2011

Augusti 2010: Möss som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 3 månader får sänkta nivåer av det manliga könshormonet testosteron. Meo mfl 2010

Augusti 2010: Reproduktionsförmåga hos möss ger signifikant effekt vid exponering för mikrovågor långt under gällande gränsvärde. Kumar mfl 2010

Juli 2010: Långtidsexponering av låga nivåer elektromagnetisk strålning försämrar spermiers rörlighet och leder till färre levande spermier bland möss. de Bruyn 2010

Juli 2010: Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar spermiers funktion vid nivåer hundra gånger under ICNIRP:s och SSM:s refernsvärde. Bernabo mfl 2007

Juni 2010: Bidrottning som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och arbetsbi får sämre förmåga att hitta tillbaka till bikupan. Femton minuters exponering två gånger per dag, två gånger per vecka under flera månader, ledde till total kollaps av det exponerade bisamhället. Sharma mfl  2010.

April 2010: Stråldosen från mobilen har en ökande negativ effekt på insekters reproduktionsförmåga. Ju längre tid som insekterna exponerades för en mobiltelefons strålning, desto sämre blev reproduktionsförmågan. Panagolpoulos 2010. Samma forskargrupp har också studerat vilken strålningsintensitet som ger störst reproduktionsskador.

Mars 2010: Studie visar att mänskliga spermier påverkas negativt av mobilstrålning. I denna studie fick exponerade spermier bland annat förkrympta huvuden. Falzone mfl 2010

November 2009: Mobiltelefon i stand-by-läge påverkar det sexuella beteende hos kaniner samt sänkt antal rörliga spermier. Listan över forskning som visat påverkan på reproduktionen är redan lång. Salama mfl  2009 (beteende);  Salama mfl  2009 (rörlighet).

November 2009: Män som exponeras för magnetiska fält i hemmet har sämre spermiekvalitet Skillnaden är tydligt för de män som exponeras för nivåer över 0,16 mikroTesla. Gällande referensvärde för magnetiska fält är 100 mikroTesla. Studien visar att magnetiska fält, från lågfrekventa fält (kraftledningar, elledningar, apparater mm) till högfrekventa fält (mobiltelefoni mm) har i stort sett samma biologiska effekter, något som påpekats sedan länge av bland annat Neil Cherry. De-Kun Li mfl 2009.

Oktober 2009: Reproduktionsstörning. Strålning från mobilsändare orsakar onormala spermier hos möss. Otitoloju mfl 2009

August 2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. Iuliis mfl 2009.

Juli 2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet. Mailankot mfl 2009.