Växter och djur

2014 Electromagnetic pulse exposure induces overexpression of beta amyloid protein in rats. Efter exponering orsakade EMP-exponeringen tydligt kognitivt och minnesförlust jämfört med sham exponeringsgruppen (p <0,05). Bestämning av oxidationsindex visade minskad SOD-aktivitet och GSH-innehåll i exponeringsgrupper jämfört med sham-gruppen. Immunohistokemisk (IHC) färgning visade ökat beta-amyloidprotein (Ap) i EMP-exponeringsgrupper jämfört med sham-gruppen. Western blot-experiment visade ökade uttryck av Ap-oligomer och beta-amyloidproteursprekursor (APP) i EMP-exponeringsgrupper. Ökat uttryck av mikrotubul-associerat protein 1 lätt kedja 3-II (LC3-II) hittades också.
SLUTSATSER: De nuvarande resultaten visade att EMP-exponering kan orsaka långvarigt nedsatt försämring vid nedsatt kognition och minne hos råttor, vilket resulterar i AD-liknande symptom. Detta kan induceras genom att öka oxidativ stress och är relaterad till autofagdysfunktion.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23523687

2014 Electrosmog’ disrupts orientation in migratory birds, scientists show  För första gången har forskare visat att den magnetiska kompassen av Robins misslyckas helt när fåglarna utsätts för AM-radio frekvensband elektromagnetiska störningar – även om signalerna är bara en tusendel av gränsvärdet som definieras av Världshälsoorganisationen som ofarliga.

2012: Störningar i orienteringsförmågan och beteende hos råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 tim) tyder på oxidativ stress. Khirazova mfl 2012

2011:Vattenväxten andmat reagerade med stress när den exponerades för 1,278 MHz under 24 timmar. Stressreaktion är mätbar i alanin-ackumulering i växten  Monselise mfl

1978 FOA-rapport, C 54021-H2, H6, januari 1978 INVERKAN PÅ MÖSS AV MIKROVÅGOR INOM DET ICKE-TERMISKA INTENSITETSOMRÅDET  http://malfall.se/emf/FOA-rapport_icke-termisk_+.pdf

Bi påverkas av mobilstrålningen Bin mår inte bra av mobilstrålning. Det tyder i alla fall en studie som tyska forskare gjort. Bikupor som utsattes för strålning från DECT-basstationer producerade mindre honung, och bina hade svårare att hitta tillbaka till kupan