2. Äldre kända kunskaper

De viktigaste äldre dokumenten

2002 Evidence of Neurological effects of Electromagnetic Radiation: Implicationsfor degenerative disease and brain tumour from residential, occupational, cell site and cell phone exposures. Dr Neil Cherry O.N.Z.M. Associate Professor of Environmental HealthSeptember 2002 90_s6_EMR_Neurological_Report_10_Sept_2002


2001 Cellular TelephoneRussian Roulette A Historical and ScientificPerspectiveRobert C. Kane: Till skillnad från tobaksindustrin, som kunde hävda okunnighet i många decennier efter att produkten kom i allmänt bruk, har telekommunikationsindustrin haft tillgång till stora mängder vetenskapliga studier, som visar på allvarliga hälsorisker. Trots denna kunskap om hälsoriskerna, bygger mobilindustrin ut trådlösa kommunikationssystem, som bevisligen kommer att skada både människor och naturmiljö.  Industrin som har bevisbördan kan ALDRIG säga att de inget visste. Dessa äldre studier är lika värdefulla när det gäller strålningsexponering, DNA-skada, kromosomskada, vävnadsskada, strålningsabsorption, tumörbildning, minnesförlust, nedbrytning av motorik med mera. 

https://www.icems.eu/docs/Robert_C_Kane.pdf


1991 Reastudien. En stor provokationsstudie på elöverkänsliga reastudien-1991 I en tredje fas jämfördes elöverkänsliga med 25 friska frivilliga kontrollpersoner. Ingen av de frivilliga reagerade på någon provokation, verklig eller placebo, medan 16 av de EMF-känsliga patienterna (64%) hade positiva tecken och symtompoäng, plus förändringar i autonoma nervsystemet. I den fjärde fasen deltog de 16 EMF-känsliga patienterna i två provokationer med de frekvenser de varit mest känsliga för i den föregående provokationen. De verkliga provokationerna befanns ge 100 % positiva reaktioner medan alla tester med placebo inte visade några reaktioner. Vi drar slutsatsen att denna studie är ett starkt belägg för att känslighet för elektromagnetiska fält existerar och kan framkallas under miljömässigt kontrollerade former. 1991 Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %.  http://www.aehf.com/articles/em_sensitive.html


1981 Radarreparatörer Överläkare Lennart Persson på neurologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset, fick för första gången kontakt med en grupp män som under 50- och 60-talen som arbetat med att reparera militära radaranläggningar 20-30 år. Efter arbetet vid radaranläggningarna klagade männen över likartade besvär, besvär som tydde på skador på det centrala nervsystemet. I en grupp under ledning av Lennart Persson beslutade då att undersöka vilka effekter mikrovågor hade på nervsystemet. Personer som utsatts för radarvågor uppvisade oftare än andra en mycket speciell förändring på ryggmärgsvätskan. (Hos mig upptäckte man, i Bollnäsutredningen, extrem B12-brist i ryggmärgsvätskan) Ingår i Radar Sickness


1979 Följande dokument, daterat maj 1979, hittades den 7 juli 1986, i en IBM-kopiator som köpts in från ett överskottslager. Light Technology Publishing, 1991. https://www.syti.net/GB/SilentWeaponsGB.html?fbclid=IwAR35vCQOIQdYBDpDKMr59dKQWUuYAfhHC6Siqi3Vz-5aqX_ulkYftC03kVQ


1978 FoA (nu FOI) FOA forskning 1978 antenneffekt skriver: ”Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv”:  Att både andning och tonreaktion påverkas redan vid en strålningsintensitet av l00 000  000µW/m2  borde vara av intresse med tanke på att denna strålningsintensitet är tillåten. t ex i USA.  FoA-resultaten stämmer bra överens med vad utländska forskare kommit fram till. Så har man exempelvis i Sovjet-unionen funnit att mikrovågor med en intensitet mellan 1 och 10 mW/cm2 kan orsaka störningar i konditionerade reflexer OBS detta är alltså  akut reaktion  för strålningsbrus som i en mikrovågsugn.  Dödlig stråldos av mikrovågsbrus på möss är 1000 W/m2 under 6 minuter. Teknisk strålning har andra egenskaper dels modulering, hoppteknik, eller pulsad som i digital teknik. Hur hög dos vi tål som långtidseffekt vet man inte.

Denna studie gäller alltså för akuta effekter, vilket är viktigt att förstå. Tonreaktion påverkas redan vid en strålningsintensitet av l00 000 000 µW/m2 borde vara av intresse, med tanke på att denna strålningsintensitet är tillåten. t ex i USA.

Referensvärdet i Sverige är 10 000 000 µW/m2. Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekterna, som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spänningsfall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv.

Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipol-antenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På detta sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på l0 000 000 µW/m2 lokalt kan uppgå till 1000 000 000 µW/m2 Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn. Min kommentar: Denna studie gäller för akuta effekter vid dessa effekttätheter som redovisas här. Långtidseffekter uppkommer på mycket lägre nivåer.


1977  Forskningsstudie som visar hur skadlig 60 GHz bandet är vid referensvärdet 10 W/m2 i effekttäthet analogt. Trots denna kunskap har man givit detta frekvensband fritt biological-effects-of-millimeter-wavelengths.1977


1976 Did the Soviet Union Ban Microwaves Due to Health Concerns? Mikrovågsugnar förbjöds i Sovjetunionen 1976 för att skydda sina medborgare från skadliga hälsoeffekter. https://www.snopes.com/fact-check/did-the-soviet-union-ban-microwaves-due-to-health-concerns/


1976 Forskning om biologiska effekter av radiofrekvensstrålning i eurasiska kommunistiska länder Mikrovågsvapen ligger utanför ramen för detta dokument, även om det finns hänvisning till antipersonella tillämpningar av mikrovågsteknik, inklusive inducering av neurologiska effekter, metaboliska sjukdomar, hjärtsjukdomar och neurologiska patologier som uppstår genom att bryta blod-hjärnbarriären samt intrakraniell ljudproduktion och möjligen ord vid mycket låga genomsnittliga kraftdensiteter. På sidan 26 verkar ett avsnitt om mikrovågsstrålning ha tagits bort. http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/02/BIOLOGICAL_EFFECTS_OF_ELECTROMAGNETIC_RADIATION-RADIOWAVES_AND_MICROWAVES-EURASIAN_COMMUNIST_COUNTRIES.pdf


1975: I Focus Materien reviderad upplaga 1975 Radar, men även mobilindustrin, nyttjar främst frekvensområde 10 – 12 cm. Radartekniken är den äldsta sändartekniken som nyttjar mikrovågor. Man nyttjar våglängder 1 meter och kortare som ligger inom mikrovågssområdet. Inom detta våglängdsområde börjar luftens absorption bli besvärande. Man blir därför hänvisad att använda våglängdsband där transmissionsförmågan är relativt god. Speciellt två band. Ett omkring 10 cm och ett omkring 3 cm, utnyttjas i radartekniken. Vilket betyder att det har god genomträngnings förmåga i dessa frekvensband s k fönster.

Våglängder under 1 cm ner till några tiondels mm används bland annat i radar med doppler effekt som är känsligt för rörliga föremål, vilkas hastighet skall bestämmas.


1972 Viktig: Rysk studie 1972 sammanställning av 1000 rapporter Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body

1972 Ryska studien 1972 översatt till svenska https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/01/25/ryska-samlingsrapporten-1972-2/


1971 Russian Translations on Biological Effects of Magnetic Fields and Radio Frequency Radiation. http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2010/10/Russian-Protection_From_The_Effect_Of_Radio_Waves.pdf


1969 Viktigt dokument Biological Effects and Health Implications of Microwave Radiation (Vissa delar översatt till svenska  HÄR  ) Till originalet: https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2016/08/viktig-biological_effects_and_health_implications_of_microwave_radiation.pdf


1968  Redan 1968 kände man till genom forskning att radiofrekventa vågor är biologiskt skadliga


1960 Sovjetisk Studie  Academy of Medical Sciences USSR https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2010/11/PotW-16.pdf


1959 Flygvapnets radarskola Major Bränning konstaterar att 100 – 1000 MHz absorberas till uppåt 40 % av kroppens vävnader sker huvudsakligen i de inre vävnaderna där det inte förekommer många känselnerver. Mellan 1000- och 3000 MHz absorberas ända upp till 100 % och i huvudsakligen i de inre vävnaderna. Över 3000 MHz absorberas uppåt 40 %, men där sker absorptionen mer i de yttre vävnaderna, vilket inte är så farligt då man här känner uppvärmningen och skyddar sig. En grads uppvärmning av kroppen betraktas som kritisk. Man ser också att de känsligaste organ för uppvärmning är hjärna, ögon och mage.  Ingår i Radar Sickness sammanställt av Johny Kruse


1959 Mikrovågssjukan Rysk långtidsstudie. Dessa studier pågick i upp till 10 år. Vissa personer följdes i upp till 20 år. I väst har inga studier gjorts där människor studerats under så lång tid. Det gör de sovjetiska studierna unika som grund för att bedöma de långsiktiga effekterna av EMF.
En del av symtombilden var: Störningar i autonoma nervsystemet (vilket bland annat Kjell Hansson-Mild konstaterat hos elöverkänsliga), energibrist, sömnproblem, huvudvärk, olika hjärt- och kärlproblem, depressioner, hyperaktivitet och oro. Men forskarna fann också många objektivt bekräftade diagnoser exempelvis: EEG-förändringar, störningar av den biologiska klockan, störningar i det hormonproducerande system som utgörs av hypotalamus, hypofysen och binjurebarken, förändringar i autonoma nervsystemets styrning av hjärta och kärl, Störningar i matsmältningen, vilotremor i fingrarna.
Andra viktiga iakttagelser som gjordes är att besvär av EMF ökar med tiden samtidigt som känsligheten ökar och att förändringar i kroppens sätt att fungera uppstår först efter tre till fem år (patologiska förändringar).


1951 Ur Radarsickness Citat från ” Radarteknikerutbildningen vid FRAS  DIV. 01,    Jerry Flynn B.S,    LINKEN orig,      MW varningar


1902 Torontostudien Toronto-Bell-operators_small


Samlingsrapporter

1960-1997 Prof. Karl Hecht Rysk vetenskaplig litteratur från 1960 till 1997. Alla hans publikationer är borttagna under hans CV.  Under rubriken ”Biologiska effekter av elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 till 3 GHz på folket” Rapporten visar betydelsen av tidsfaktorn i de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält. Hos friska personer visade sig efter 3 till 5 års exponering för strålning vid 2-8 h varje dag, onormala fenomen, främst funktioner i centrala nervsystemet (hjärnan) berörs. Efter 5 till 10 års exponering av strålning ökade antal symtom och intensitet av sjukdom avsevärt. https://www.emfacts.com/2005/05/germanrussian-report-on-electrosensitivity/


1945-1996 Radarsickness komplett dokument 1945 – 1996 Radarsjukan Sjukdomen drabbade personal som jobbade nära en ekoradiostation Symptom: huvudvärk, yrsel, trötthet mm. Allt fler insjuknade och man kunde så småningom säkerställa att det var strålningen som orsakade hälsoproblemen  Radar Sickness sammanställt av Johnny Kruse


1953 – 1976 Mikrovågor i det kalla kriget: Moskvas ambassadstudie och dess tolkning. Granskning av en retrospektiv kohortstudie Published online 2012 Novhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509929/


1940-1960 Early Research on the Biological Effects of Microwave. Tidig forskning om de biologiska effekterna av Mikrovågsstrålning: 1940-1960 http://discovery.ucl.ac.uk/2223/1/2223.pdf

Lista på referenser äldre forskning 1940–1960


1948 -1958 Det kalla kriget IMG 1948-1958 Mikrovågssjukan


 

1945 -1952 The Great Seal Bug


1932 Tyskt studie Schliephake_arbeitsergebnisse_auf_dem_kurzwellengebiet Översatt till Svenska: LÄS HÄR


Andra viktiga dokument

2002 IT-företagarnas broschyr IT-företagarna säger i sin reklamtidning för 3G att 3G-strålningen ger en viss uppvärmning, samt att hjärnan påverkas och orsakar sömnstörningar. De påstår samtidigt med hänvisning till forskning som baseras på stråldoser för akut effekt, att hjärnan kan kompenserar för denna yttre påverkan och hänvisar då till Holländska rådet. 3G strålningen ökar hjärnaktiviteten


2002 SSI FS 2002:3 skriver att frekvensområdet mellan 1mm – 1 meter har en antenneffekt på människan. Strålsäkerhetsmyndigheten har varit noga med att påpeka att de är en expertmyndighet för denna typ av strålning, men de kände inte till att mikrovågor hade en antenneffekt på människan. De fick fråga mig, var jag fått dessa uppgifter ifrån.  2002_3-allmänna-råd


2003 Computer Sweden skriver den 31 mars 2003, att 40 % av de 600 tunga beslutsfattare inom IT-branschen är oroliga för strålningen. Om dessa personer varit helt säker på att den artificiella mikrovågsstrålningen är ofarlig hade inte nära nog hälften varit oroliga för hälsopåverkan.
Både mobilföretagarna och myndigheterna kände alltså till riskerna, ändå uppmanar Socialstyrelsen kommuner och länsstyrelse att inte följa Miljöbalkens försiktighetsprincip gällande mobilindustrins artificiella mikrovågsstrålning


Länkar till mer information

Zory Glaser

Länk till Dr. Zory R. Glaser

Till Magda Havas webbsida äldre kunskap

Länk till Magda Havas dokumentation som går till Zory Gloserer.s enorma lista på referenser till äldre kunskaper och forskning


ANGELS DON‘T PLAY THIS HAARP Advances in Tesla Technology 1997 Verkar vara mycket intressant, men har enbart ögnat igenom den, återkommer.