IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

https://standards.ieee.org/search-results.html?facetValue=4294967272,4294967245&q=Standard

IEEE : Godkända SAR-värde för mikrovågor i frekvensbandet  1-11 GHz är 1,6 W/kg kroppsvikt används vid röntgen med mikrovågor  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1021885/FULLTEXT01.pdf

ICNIRP SAR-värde är 2 W/kg kroppsvikt används för mobiler  SSM skriver på sin webbsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/mobiltelefoni/sar-varde/