Domar

2019-06-04 Mål nr 9520-189521-18: Kammarrätten i Stockholm har i en dom från 4:e juni med målnummer 9520-18 fastställt följande: ”Vissa sjukdomar låter sig endast med svårighet fastställas objektivt. När det exempelvis gäller de psykiatriska diagnoserna finns sällan några objektiva undersökningsfynd. Bedömningen av funktionsnedsättningen måste i dessa fall i huvudsak grunda sig på den försäkrades egna uppgifter. Patientens egen berättelse om symtomen tillsammans med beskrivningen av dennes hälsotillstånd i de medicinska utlåtandena är då av särskild betydelse. Det måste göras en helhetsbedömning av samtliga omständigheter där även svårighetsgraden av sjukdomen ska beaktas. Enbart den omständigheten att det saknas objektiva undersökningsfynd kan inte tillmätas en avgörande betydelse.” http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/DOM190605.pdf


2017-04-14 Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken – icke joniserande strålning MÖD 2005:55


2017-03-09 Hållbar utveckling med hjälp av juridiken – ny avhandling om miljön och rättsprinciperna http://www.dagensjuridik.se/2017/03/hallbar-utveckling-med-hjalp-av-juridiken-ny-avhandling-om-miljon-och-rattsprinciperna


2011-03-28 Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN


2006-10-19 Domslut Miljödomstolen Växjö Tingsrätt Mål nr. M1968-06 gällande privat sändare


2005-10-12 Domslut Svea Hovrätt Miljööverdomstolens dom Mål nr M 7485-04 : Mobilindustrins verksamhet är miljöfarlig verksamhet Landskrona kommun. Fastslår att mobilindustrins verksamhet är Miljöfarlig verksamhet


2003-09-05   Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, rotel 10 M39e-02. Här fastslår Miljödomstolen första gången att mobilindustrins verksamhet är Miljöfarlig verksamhet